PDF EndNote BibTex RIS Cite

Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ'sı

Year 2007, Issue 21, 135 - 172, 01.12.2007

Abstract

Bu çalışmamızda son dönem Celvetî şeyhlerinden Üsküdarlı Bandırmalızâde Ahmed MünibEfendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş ve eserlerinden Mecmûa-yı Tekâyâyeni harflere bazı açıklamalarla aktarılmıştır. Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi,1275/1858 tarihinde Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.Babası Bandırmalızâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’dir. Tahsilini sırasıylaÜsküdar Fıstıklı Mektebi, Paşakapısı Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’ndeikmâl eden Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893)vasıtasıyla tasavvuf yoluna sülûk etmiş ve babası Mehmed Gâlib Efendi’den tarîkat icâzetinialmıştır. Ayrıca Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne girmiş ve 29 sene memuriyetten sonraCihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde kendi isteğine üzerine emekli olmuştur.1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib Efendi’nin basılı ve basılıolmayan birçok eseri vardır. Mecmûa-yı Tekâyâ, Mir’âtu’t-Turuk, Hukûk-ı Veled,Ta‘rîfü’l-Hitân ve Risâle-i Akîka basılmış eserleridir. Mecmûa-yı Tekâyâ’sındaİstanbul’da bulunan toplam 304 tekkeden bahsetmiştir

Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi who is Jilwatiyya sheikh of last term; his life, works and Mecmua-yı Tekaya

Year 2007, Issue 21, 135 - 172, 01.12.2007

Abstract

This our study dwells on Bandırmalızade from Üsküdar who is Jilwatiyya sheikh of last century his life, works and Mecmua-yı Tekaya that is cited Turkish version with some explanation. Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi was born in 1858 in Üsküdar Tavaşi Hasan Ağa Street. His father is Bandırmalızâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (d. 1911). Ahmed Münib Efendi who accomplished his education respectively Üsküdar Fıstıklı School, Paşakapısı High School and Toptaşı Military High School, was followed the career of sufism by means of his uncle Sheikh Mehmed Fahreddin Efendi (d. 1893) and was acguired a diploma of order of his father. In addition he appointed Imperial Estates in Mortmain (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) and after studied twenty-nine years he was retired his on request from Secretaryship of Management of Cihat (Cihat İdaresi Katipliği) in 1909. He died in 1918 in Üsküdar. Ahmed Münib Efendi has a lot of works that printed an unprinted. Mecmua-yı Tekaya, Mir’atu’t-Turuk, Hukuk-ı Veled, Ta‘rifü’l-Hitan ve Risale-i Akika are his printed works. He was treated total 304 dervish lodges in Istanbul in his Mecmua-yı Tekaya

Details

Other ID JA29ZN75TN
Journal Section Articles
Authors

Selami ŞİMŞEK This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Şimşek, S. (2007). Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Mecmûa-yı Tekâyâ'sı . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 135-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276771

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.