Research Article
BibTex RIS Cite

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SAVUNMA VE GÜVENLİK POLİTİKALARI

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 102 - 118, 14.06.2022

Abstract

Güvenlik ve savunma kavramları çok uzun yıllardan süregelen kavramlardır. Dünyanın en eski kıtalarından biri olan ve tarih boyunca pek çok savaşın yaşandığı bu coğrafyada güvenlik ve savunma konuları devletler açısından birincil öncelikte olmuştur. Avrupa’da güvenliği sağlamak amacıyla tarih boyunca çeşitli örgütler oluşturulması önerilmiş ve çeşitli teoriler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda Avrupa Savunma Topluluğu, Batı Avrupa Birliği gibi örgütler oluşturulmuş ancak bu örgütlerden istenilen sonuç elde edilememiştir. 1990’lı yıllarda Balkanlarda Yugoslavya’nın dağılma sürecinde yaşanan Bosna ve Kosova Savaşları Avrupa Birliği bütüncül hareket edememiş ve yaşanan katliamlara etkin bir şekilde müdahale edemediği için ciddi eleştirilere maruz kalmıştır Üye ülkelerin tek sesli olmamasının en önemli sebebi ise güvenlik ve savunma meselelerinin bir üst kuruma devredilmesindeki şüpheleridir. Günümüzde ekonomik ve siyasi açıdan çok büyük bir ilerleme kaydeden Avrupa Birliği aynı başarıyı savunma ve güvenlik alanında gösterememiştir. Bu durum genel olarak ülkelerin egemenlik haklarından vaz geçmemeleri ve farklı politik hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa Birliği’nin savunma ve güvenlik konularında yaşanan gelişmeler ve izlenilen politikalar incelenmiştir.

References

 • Ağır, B. S. (2015). Güvenlik Kavramını Yeniden Düşünmek: Küreselleşme, Kimlik ve Değişen Güvenlik Anlayışı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11 (22), 97-13.
 • Akçay, E. Y. , Argun, Ç. ve Akman, E. (2016). AB’nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 3 (4), 117-131.
 • Arı, T. (2004). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Ateşoğlu, G. N. (2006). Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri AB-NATO-ABD, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bailes, A.J. K (1999). NATO’s European Pillar: The European Security and Defense Identity, Defense Analysis, Vol.15, No:3.
 • Birleşmiş Milletler (1945). Birleşmiş Milletler Antlaşması. https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_01.pdf
 • Bozyel, F. (2021). Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşındaki Dış Güvenlik Politikasında İngiltere, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, 50, 139-158.
 • Buzan, B. (1990). People, States and Fear: An Agenda For International Security studies In The Post-Cold War Era, Great Britain: Harvester Wheatsheaf.
 • Caşin, M. H., Özgöker, U. & Çolak, H. (2007). Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi Avrupa Birliği, İstanbul: Nokta Kitap.
 • Çakmak, H. (2007). Avrupa Güvenliği, Ankara: Platin Yayınları.
 • Çayhan, E.B.(2002). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 42-55.
 • Çomak,H. (2005). Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları ve Türkiye, İstanbul: Tasarım Yayınları.
 • Demir, S. (2009). Avrupa Güvenlik Mimarisinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin Bu Güvenlik Mimarisindeki Yeri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, (5), 9.
 • Eliassen, K.A. (2013). Foreign and Security Policy In The European Union, London: Sage Publications Ltd.
 • Euronews (2021). Dünyanın En Güçlü İkinci Rezerv Para Birimi Euro 20 Yaşında. https://tr.euronews.com/2021/12/07/dunyan-n-en-guclu-ikinci-rezerv-para-birimi-euro-20-yas-nda (Erişim Tarihi: 06.01.2022)
 • Gül, M.(2016). Güvenlikteki Kavramsal Değişim ve Türkiye’nin Güvelik Yaklaşımı ve Politikalarına Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 303-320.
 • Gönlübol, M. (1982). Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Hunter, R.E. (2002). The European Security and Defense Policy: NATO’s Comparison or Competitor, Santa Monica: RAND Corporation.
 • Howorth, J.M. (2000). European Integration and Defence: The Ultimate Challenge, Institute for Security Studies Western European Union, Chaillot Paper 43.
 • Horvath, Z. (2007). Handbook On The European Union, Budapeşte: HVG-ORAC Publishing House Ltd.
 • Keskin, F. (2005). Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Ankara: Ekin Yayınları.
 • McCormick, J. (2013). Avrupa Birliği’ni Anlamak, Çev. Yusuf Şahin Hasan Hüseyin Şahin, Ankara, Türkiye, BigBang Yayınları.
 • NATO (2011). NATO Nedir? https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20111122_what_is_nato_tu.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2022)
 • Özdal, B. & Genç, M. (2005). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basın Yayın Dağıtım.
 • Richard G.Whitman, R.G. (1997). Amsterdam Unfinished Business? The Blair Governments Initiative and The Future of The Western European Union, EU Intitute for Security Studies. Occasional Paper 7. (https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/occ007.pdf)
 • Smith, M.E. (2004). Europe’s Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation, Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Şöhret, M. (2013). Avrupa Birliği’nin Güvenlik Yapılanmasının Tarihsel Gelişim Süreci ve Mevcut Durumu, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 59-100.
 • The Maastricht and Amsterdam Treaties Fact Sheet, (2021). https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.3.pdf (Erişim Tarihi: 07.01.2022)
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (2019). “Türk Dil Kurumu”. 11. Baskı. Ankara.
 • Türker, H. (2007). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ullman, R.H. (1983). Redefining Security, International Security, 8(1), 1-10.
 • Ülger, İ.K. (2002). Avrupa Birliği’nde Siyasal Bütünleşme Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu. Ankara, Türkiye, Gündoğan Yayınları.
 • White, B. (2001). Understanding European Foreign Policy, London: Palgrave.

DEFENCE AND SECURITY POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE SECOND WORLD WAR

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 102 - 118, 14.06.2022

Abstract

The concepts of security and defense are concepts that have been going on for many years. In this geography, which is one of the oldest continents in the world and where many wars have been experienced throughout history, security and defense issues have been the top priority for states. In order to ensure security in Europe, it has been suggested to establish various organizations throughout history and various theories have emerged. As a result, organizations such as the European Defense Community and the Western European Union were formed, but the desired result could not be obtained from these organizations. The Bosnia and Kosovo Wars in the Balkans in the 1990s during the disintegration of Yugoslavia, the European Union was not able to act holistically and was exposed to serious criticism because it could not effectively intervene in the massacres. are doubts. Today, the European Union, which has made great progress in economic and political terms, has not been able to show the same success in the field of defense and security. This situation is based on the fact that countries do not give up their sovereign rights and different political calculations. In this study, the developments and policies followed in the defense and security issues of the European Union after the Second World War were examined.

References

 • Ağır, B. S. (2015). Güvenlik Kavramını Yeniden Düşünmek: Küreselleşme, Kimlik ve Değişen Güvenlik Anlayışı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11 (22), 97-13.
 • Akçay, E. Y. , Argun, Ç. ve Akman, E. (2016). AB’nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 3 (4), 117-131.
 • Arı, T. (2004). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Ateşoğlu, G. N. (2006). Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri AB-NATO-ABD, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bailes, A.J. K (1999). NATO’s European Pillar: The European Security and Defense Identity, Defense Analysis, Vol.15, No:3.
 • Birleşmiş Milletler (1945). Birleşmiş Milletler Antlaşması. https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_01.pdf
 • Bozyel, F. (2021). Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşındaki Dış Güvenlik Politikasında İngiltere, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, 50, 139-158.
 • Buzan, B. (1990). People, States and Fear: An Agenda For International Security studies In The Post-Cold War Era, Great Britain: Harvester Wheatsheaf.
 • Caşin, M. H., Özgöker, U. & Çolak, H. (2007). Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi Avrupa Birliği, İstanbul: Nokta Kitap.
 • Çakmak, H. (2007). Avrupa Güvenliği, Ankara: Platin Yayınları.
 • Çayhan, E.B.(2002). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 42-55.
 • Çomak,H. (2005). Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları ve Türkiye, İstanbul: Tasarım Yayınları.
 • Demir, S. (2009). Avrupa Güvenlik Mimarisinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin Bu Güvenlik Mimarisindeki Yeri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, (5), 9.
 • Eliassen, K.A. (2013). Foreign and Security Policy In The European Union, London: Sage Publications Ltd.
 • Euronews (2021). Dünyanın En Güçlü İkinci Rezerv Para Birimi Euro 20 Yaşında. https://tr.euronews.com/2021/12/07/dunyan-n-en-guclu-ikinci-rezerv-para-birimi-euro-20-yas-nda (Erişim Tarihi: 06.01.2022)
 • Gül, M.(2016). Güvenlikteki Kavramsal Değişim ve Türkiye’nin Güvelik Yaklaşımı ve Politikalarına Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 303-320.
 • Gönlübol, M. (1982). Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Hunter, R.E. (2002). The European Security and Defense Policy: NATO’s Comparison or Competitor, Santa Monica: RAND Corporation.
 • Howorth, J.M. (2000). European Integration and Defence: The Ultimate Challenge, Institute for Security Studies Western European Union, Chaillot Paper 43.
 • Horvath, Z. (2007). Handbook On The European Union, Budapeşte: HVG-ORAC Publishing House Ltd.
 • Keskin, F. (2005). Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Ankara: Ekin Yayınları.
 • McCormick, J. (2013). Avrupa Birliği’ni Anlamak, Çev. Yusuf Şahin Hasan Hüseyin Şahin, Ankara, Türkiye, BigBang Yayınları.
 • NATO (2011). NATO Nedir? https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20111122_what_is_nato_tu.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2022)
 • Özdal, B. & Genç, M. (2005). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basın Yayın Dağıtım.
 • Richard G.Whitman, R.G. (1997). Amsterdam Unfinished Business? The Blair Governments Initiative and The Future of The Western European Union, EU Intitute for Security Studies. Occasional Paper 7. (https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/occ007.pdf)
 • Smith, M.E. (2004). Europe’s Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation, Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Şöhret, M. (2013). Avrupa Birliği’nin Güvenlik Yapılanmasının Tarihsel Gelişim Süreci ve Mevcut Durumu, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 59-100.
 • The Maastricht and Amsterdam Treaties Fact Sheet, (2021). https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.3.pdf (Erişim Tarihi: 07.01.2022)
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (2019). “Türk Dil Kurumu”. 11. Baskı. Ankara.
 • Türker, H. (2007). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ullman, R.H. (1983). Redefining Security, International Security, 8(1), 1-10.
 • Ülger, İ.K. (2002). Avrupa Birliği’nde Siyasal Bütünleşme Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu. Ankara, Türkiye, Gündoğan Yayınları.
 • White, B. (2001). Understanding European Foreign Policy, London: Palgrave.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Fırat Güzeldağ 0000-0001-9214-6506

Laçin Akyıl 0000-0001-7816-3131

Publication Date June 14, 2022
Submission Date May 8, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Güzeldağ, F., & Akyıl, L. (2022). AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SAVUNMA VE GÜVENLİK POLİTİKALARI. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 102-118.