Year 2005, Volume 0 , Issue 44, Pages 11 - 31 2014-10-15

Cutural ecology and nature conservation at Kazdağı National Park
Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma

Yılmaz ARI [1] , Abdullah SOYKAN [2]


Please click the pdf for the full text.
Makale tam metni için pdf e tıklayınız.
Kazdağı Milli Parkı, doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma, kültü
 • Agrawal, A., ve Clark, G., 1999, “Enchantments and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation,” World Development, 27(4): 629-649.
 • Arı, Y., 2001, Visions of a Wetland: Linking Culture and Conservation at Lake Manyas, Turkey, UMI Publications, Ann Arbor, USA.
 • An, Y., 2004, Environmental Impacts of Cılbak Rituals at Kazdağı National Park, Turkey, “Proceedings of The Third Turkey-Romania Geographic Academic Seminar, September 16-24, 2004, Zeytinli, Turkey.
 • Arı, Y., Soykan, A., 2004, “Eco-tourism and Local Communities at Kazdag1 National Park, Turkey,” 30th International Geographical Union Congress, 16-20 August, Glasgow, England.
 • Azatoğlu, I., 2002, Erguvan Kenti Troya’nın Acı Öyküsü, ldaköy Çiftlik Evi yayını No. 2, Balı- kesir.
 • Berkes, F., 1999, Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management, Taylor & Francis, Ann Arbor.
 • Bozok, D., 2004. “Eko Turizm ve Kazdağı’nda Bir Uygulama,” 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 434-454, Balıkesir.
 • Brush, S. B., Stabinsky, D., (Ed.), 1996, Valuing Local Knowledge, Island Press, Washington, D.C.
 • Çolak, A. H., 2001, Ormanda Doğa Koruma (Kavramlar-Prensipler-Sıratejiler-Önlemler), Or- man Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Anka- ra.
 • Dirmenci, T., Satıl, F., Tümen, G., 2004, “Kazdağı Milli Parkı’nın Bazı Ende-mik ve Nadir Tür- leri,” 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana.
 • Doğanay, H., 2001, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Doğaner, S., 1985, Turizmde Doğanın Önemi ve Türkiye’de Doğayı Koruma Çalışmaları, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Bülten (2) 2, 117-124.
 • Duymaz, A., 2001, “Kazdağı ve Sarıkız Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme" Balıkesir Üni— versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Vol. 4, Sayı 5, 88—102.
 • Duymaz, A., Balıkesir ve Çevresindeki Yatırlar; Fonksryonlarr Açısından Bir Degerlen- dirme, 6. Müh“ Türk Halk Edebiyat.: ve Folkloru K ongresı', K on ya.
 • Emekli, G., 2004, “Yeni Bin Yılda Sürdürülebilir Turizmin Kazdağı ve Yakın Çevresi lçin Onemi," 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 416-433, Balıkesir.
 • Engin, l., 2001, Tahtacı Tarihine Dair, Cem 35: 114: 15—16.
 • Erden, A., 2003, “Kazdağları'nda Tarih Boyunca Kültür," Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa: 13 7—141.
 • Erdin, A., 2001, Kazdağı’nın Sarıkız Efsanesi, 11. Basım, Kazdağı Yayınevi, Edremit.
 • Erdoğan, E., Uslu, A, 2003., “Kazdağı Milli Parkının Eko- Turizm Açısından Değerlendiril- mesi", Kirsal Çevre Yıllığı, sayfa 64—76.
 • Eröz, M., 1990, Türkiye’ de Alevilik ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Halk Kitapla- n: 55, Ankara.
 • Ertin, G., 1992, “Edremit Körfezi Kuzey Kıyılarının Coğrafi Yönden lncelenmesi,” Türk Coğrafya Dergisi, 27: 187-209.
 • Ezer, A., 2003, “Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı,” Kazdağları 1. Ulusal Sem- pozyumu Bildirileri, sayfa: 229-233.
 • Hathaway, Jane, 2002, Osmanlı Mısır’ında Hane Politikaları: Kazdağlıların Yükselişi, (Çev. Nalan Özsoy), Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, Istanbul.
 • Hobbs, j., 1996, “Speaking With People in Egypt's St. Katherine National Park,” The Geographical Review, 86 ( I): 1-21.
 • Homeros, 2004, Ilyada (Çeviren: Fulya Koçak), Arkadaş Yayınları, Ankara.
 • Kahyaoğlu, S., 2003, Kazdağına Tarih Boyunca Verilen Isimler ile Kültürel Kökenleri, 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa 152-170.
 • Karadağ, Metin,, 1995, “Kaz Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma,” Ipek Yolu Uluslar Arası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri 1993, s.311.
 • Kaya, A., 2003, “Kazdağları’nda Sarıkız Kültürü," Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildiri— leri, sayfa 142-151.
 • Kemf, E., (Ed.), 1993, 1ndigenous People and Protected Areas, Earthscan Publications, San Francisco.
 • Köse, A., 1997, “Kazdağı’nda Doğal Çevre Özelliklerine Dayanan Günübirlik Rekreasyon Alanlarına Uç Ornek:Ayazma, Pınarbaşı ve Sütüven,” Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 32: 237—262.
 • Küdar, A., 1999, Orta Asya’dan Anadolu’ya Tahtakuşlar Rehberi. Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi, Kültür Yayınları No: 9. Istanbul.
 • McNeely, j. A. ve Münasinğhe, M., 1994, Protected Area Economics and Policy: Linking ConSerVat'ıon and Development, The World Bank, Washington, D.C.
 • Mutaf, A., 1995, Salnamelerde Karesi Sancağı, Taner Ofset, Balıkesir.
 • Mutluer, M., 1992, “Edremit Yöresi Kırsal Alanında Nüfüs Hareketlerine Neden Olan Fak- törler,” Ege Coğrafya Dergisi, 6: 119-151.
 • Orman Bakanlığı, 1995, Kazdağı Milli Parki Master Plan Raporu. Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Ozaner, S., 2004, “Kazdağı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi,” Bilim ve Teknik, Sayı: 444, Kasım, Sayfaz58-59.
 • Özcan, 1, E., 1993, “Kazdağlarında Orman-Halk Ilişkileri,” Kazdağları 1. Ulusal Sempozyu- mu Bildirileri, sayfa 195-200.
 • Ozesmi, U., 1999, Conservation Strategies for Sustainable Resource USe in the Kizilirmak Delta, Turkey, Ph.D. Dissertation, University of Minnesota.
 • Özgüç, N., 1998, Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, Istanbul.
 • Polat, G., 2005, Antandros Antik Kenti. Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğiti— mi, Ders Notları.
 • Soykan, A., 2003, “Kazdağı Milli Parkı’nda Dogal Ortam-Insan Ilişkileri ve Zeytincilik”, Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa, 251-280.
 • Soykan, A., ve Arı, Y., 2004, “Kazdağı Milli Parkı’nda Eko—Turizm Kılavuzu Eğitimi," 1. Balı- kesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 455-474. Balıkesir.
 • Stevens, 5. (Ed.), 1997, Conservation through Cultural Survival: Indigenous People and Protected Areas, Island Press, Washington D.C.
 • Sümer, E., I993, Tahtacılar, “Türk Dünyası Tarih Dergisi”, 7; 8-12.
 • Thanos, C., 2003, “Mitoloji’de ve Eski Çağlarda Ida Daği”, Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa, 87-102.
 • Tok, V., 2005, Kazdağı’nın Faunistik Özellikleri, Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doga Egitimi Ders Notları.
 • Topak, M., 2005, OR-KÖY Balıkesir Baş Mühendisi, Kişisel Mülaakat, T. 01. 2005. Balıkesir.
 • Turan, F. A, 2005, “Sarıkız Efsanesi Ve Sosyal Kültürel Tesirleri,” Internet. http://www.hbektas.gazi.edu.tr/22.%20IJer£i/TURAN.htm. 04.01.2005.
 • Tutmaz, V., 2003, “Kazdağlarında Orman Yangınları,” Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa 211-217.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2005, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, F., 1995, XVI. Yüzyılda Edremit Kazası, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilim— ler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Izmir.
 • Yörükan, Y.Z., 2002, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • Yüzer, E., 2003, “Kazdağları ve Su Kaynakları,” Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, sayfa 69-83.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yılmaz ARI

Author: Abdullah SOYKAN

Dates

Publication Date : October 15, 2014

Bibtex @ { tcd227877, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {11 - 31}, doi = {10.17211/tcd.68524}, title = {Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma}, key = {cite}, author = {Arı, Yılmaz and Soykan, Abdullah} }
APA Arı, Y , Soykan, A . (2014). Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (44) , 11-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21237/227877
MLA Arı, Y , Soykan, A . "Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 11-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21237/227877>
Chicago Arı, Y , Soykan, A . "Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 11-31
RIS TY - JOUR T1 - Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma AU - Yılmaz Arı , Abdullah Soykan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 31 VL - 0 IS - 44 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma %A Yılmaz Arı , Abdullah Soykan %T Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 44 %R %U
ISNAD Arı, Yılmaz , Soykan, Abdullah . "Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 44 (October 2014): 11-31 .
AMA Arı Y , Soykan A . Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(44): 11-31.
Vancouver Arı Y , Soykan A . Kazdağı Milli Parkı'nda kültürel ekoloji ve doğa koruma. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(44): 11-31.