Research Article
BibTex RIS Cite

Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 153 - 170, 27.12.2018

Abstract

2009 yılında
yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği’nin turizm politikasının çerçevesini
çizmektedir. Buna göre Avrupa Birliği, turizm girişimlerinin rekabet gücünü
arttırıcı tedbirler almak ve başarılı uygulamaların Avrupa çapında
yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere üye devletler arasında koordinasyonu
sağlamakla görevlendirilmiştir. Üye devlet girişimlerinin rekabetçi üstünlük
kazanması hiç kuşkusuz sürdürülebilirlik kavramı ile yakından ilişkilidir.
Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ise tüm paydaşların ortak
sorumluluğundadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği sürdürülebilir ve sorumlu turizm
stratejisi çerçevesinde bir dizi uygulama başlatmıştır. Sürdürülebilir
Destinasyon Yönetimi İçin Avrupa Turizm Göstergeler Sistemi, Eko-yönetim ve
Denetim Mekanizması, Eko-etiket Avrupa çapında kullanılan araçlardan
bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği’ndeki sürdürülebilir ve
sorumlu turizm uygulamalarından hareketle Türkiye için politika önerileri
geliştirmektir. Bu çerçevede, Türkiye turizminde 2023 hedeflerine kolaylıkla
ulaşılabilmesi için uluslararası platformlara dahil olunması yoluyla
destinasyonların uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve ulusal
turizm stratejisinde Avrupa boyutunun oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca
sürdürülebilir turizm ile birlikte sorumlu turizm anlayışının da geliştirilmesi
önerilmektedir. 

References

 • Commission Decision of 14 April 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tourist accommodation service (notified under document number C(2003)235). Document: 2003/287/EC. O.J. No: L 27, 30/01/2010, ss. 1-18.
 • Council Decision of 21 December 1988 on an action programme for European Tourism Year (1990). Document: 31989D0046. O.J. No: L 017, 21/01/1989, s. 53.
 • Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package tarvel, package holidays and package tours. Document: 390L0314. O.J. No: L 158, 23/06/1990, ss. 59-64.
 • Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels. Document: 386X0665. O.J. No: L 384, 31/12/1986, ss. 54-59.
 • Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels. Document: 386X0666. O.J. No: L 384, 31/12/1986, ss. 60-68.
 • Council Resolution of 22 December 1986 on a beter seasonal and geographical distribution of tourism. Document: 386Y1231(02) O.J. No: C 340, 31/12/1986, ss. 1-2.
 • Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis. Document: 31994L0047. O.J. No: L 280, 29/10/1994, ss. 83-87.
 • DPT. (2005). Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler, Ankara. Estol, J.; Xavier, F. (2016). “European Tourism Policy: Its Evolution and Structure”, Tourism Management, Vol: 52(February 2016), ss. 230-241.
 • European Commission. (2016). The European Union Tourism Indicator System: ETIS Toolkit for Sustainable Destination Management, EC, Internal Market, Industry Entrepreneurship and SMEs, Luxembourg: Publications Office of the EU.
 • European Commission, White Paper on European Governance. COM (2001) 428 final of 25.7.2001.
 • European Commission, Basic Orientations for the Sustainability of European Tourism, COM(2003)716 final of 21.11.2003.
 • European Commission, Agenda for Sustainable and Competitive European Tourism, COM(2007)621 final of 19.10.2007, Brussels.
 • European Commission, Europe, the World’s No 1 Tourist Destination – A New Political Framework for Tourism in Europe, COM(2010)352 final of 30.06.2010, Brussels . European Commission, Implementation Rolling Plan of Tourism Action Framework (COM(2010)352), 6 May 2013, Brussels. Retrieved on 17.07.2017 from http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10155/attachments/1/translations
 • European Commission, A Renewed EU Strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility. COM(2011)681 final of 25.10.2011, Brussels.
 • European Commission, Consultation Document: European Charter for Sustainable and Responsible Tourism. ENTR. F1 D(2011) of 10.02.2012, Brussels.
 • European Commission, Proposal for a Council Recommendation on European Tourism Quality Principles. COM(2014)85 final of 20.02.2014 [2014/0043 (NLE)], Brussels.
 • European Commission, A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism. COM(2014)86 final of 20.02.2014, Brussels.
 • European Commission, Coastal and Maritime Tourism https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_en (Erişim Tarihi: 18.07.2017)
 • European Commission, EMAS: How does it work? http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step0_en.htm (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, ETIS - European Tourism Indicators System for Sustainable Destination Management. http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, Rewarding Innovation for Sustainability. http://ec.europa.eu/environment/awards/award_categories.html (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, Tourism. https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • İKV. (2016). Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?, İstanbul: İKV Yayın No: 281.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013, Ankara.
 • Mehter Aykın, S. (2003). Avrupa Birliği ve Turizm. İçinde Erdem, M.Ş.; Mehter Aykın, S. Avrupa Birliği ve Türkiye, (ss. 285-312), Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Mehter Aykın, S. (2016). Avrupa Birliği’nin Yeni Politika Alanı: Turizm. İçinde İzol, R; Atvur, S. ve Öztürk, T. 21. Yüzyılda Avrupa, (ss. 281-307), Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tourism Sustainability Group (2007), Action for More Sustainable European Tourism. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/docs/tsg/tsg_final_report_en.pdf (Erişim Tarihi: 17.07.2017)
 • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (2018). Türkiye Turizmi ile İlgili Seçilmiş Veriler (2016-2017). İstanbul.
 • Treaty on European Union, 7 February 1992. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, 13 December 2007 . Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ (22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazete)
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights 2016, Spain.
 • UNWTO. (2018). Tourism Highlights 2018, Spain.

Sustainable and Responsible Tourism Implementations in the European Union and Turkey

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 153 - 170, 27.12.2018

Abstract

Enacted in
2009, Lisbon Treaty defines the framework of the European Union’s tourism
policy. Accordingly, the European Union is mandated to take relevant actions
for increasing the competitive power of the tourism undertakings, and carry out
coordinating actions among Member States for disseminating the best practices
throughout Europe. No doubt that gaining competitive advantage by the European
undertakings is closely linked to the concept of sustainability, while
achieving sustainability in tourism is of common responsibility for all
stakeholders. In this respect, the European Union has taken a number of action
in line with the sustainable and responsible tourism strategy. European Tourism
Indicators System for Sustainable Destination Management, Eco-Management and
Audit Scheme, EcoLabel are some of the tools employed at European level. The
aim of this paper is to develop policy recommendations for Turkey by referring
to the sustainable and responsible tourism practices at the European Union. In
this respect, it is suggested that recognition of our destinations on
international scale by way of integration with international platforms should
be realized and a European dimension in our national tourism strategy should be
inserted. Furthermore, establishing the notion of responsible tourism along
with the notion of sustainable tourism should be considered in order to achieve
2023 goals with ease. 

References

 • Commission Decision of 14 April 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tourist accommodation service (notified under document number C(2003)235). Document: 2003/287/EC. O.J. No: L 27, 30/01/2010, ss. 1-18.
 • Council Decision of 21 December 1988 on an action programme for European Tourism Year (1990). Document: 31989D0046. O.J. No: L 017, 21/01/1989, s. 53.
 • Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package tarvel, package holidays and package tours. Document: 390L0314. O.J. No: L 158, 23/06/1990, ss. 59-64.
 • Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels. Document: 386X0665. O.J. No: L 384, 31/12/1986, ss. 54-59.
 • Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels. Document: 386X0666. O.J. No: L 384, 31/12/1986, ss. 60-68.
 • Council Resolution of 22 December 1986 on a beter seasonal and geographical distribution of tourism. Document: 386Y1231(02) O.J. No: C 340, 31/12/1986, ss. 1-2.
 • Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis. Document: 31994L0047. O.J. No: L 280, 29/10/1994, ss. 83-87.
 • DPT. (2005). Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler, Ankara. Estol, J.; Xavier, F. (2016). “European Tourism Policy: Its Evolution and Structure”, Tourism Management, Vol: 52(February 2016), ss. 230-241.
 • European Commission. (2016). The European Union Tourism Indicator System: ETIS Toolkit for Sustainable Destination Management, EC, Internal Market, Industry Entrepreneurship and SMEs, Luxembourg: Publications Office of the EU.
 • European Commission, White Paper on European Governance. COM (2001) 428 final of 25.7.2001.
 • European Commission, Basic Orientations for the Sustainability of European Tourism, COM(2003)716 final of 21.11.2003.
 • European Commission, Agenda for Sustainable and Competitive European Tourism, COM(2007)621 final of 19.10.2007, Brussels.
 • European Commission, Europe, the World’s No 1 Tourist Destination – A New Political Framework for Tourism in Europe, COM(2010)352 final of 30.06.2010, Brussels . European Commission, Implementation Rolling Plan of Tourism Action Framework (COM(2010)352), 6 May 2013, Brussels. Retrieved on 17.07.2017 from http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10155/attachments/1/translations
 • European Commission, A Renewed EU Strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility. COM(2011)681 final of 25.10.2011, Brussels.
 • European Commission, Consultation Document: European Charter for Sustainable and Responsible Tourism. ENTR. F1 D(2011) of 10.02.2012, Brussels.
 • European Commission, Proposal for a Council Recommendation on European Tourism Quality Principles. COM(2014)85 final of 20.02.2014 [2014/0043 (NLE)], Brussels.
 • European Commission, A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism. COM(2014)86 final of 20.02.2014, Brussels.
 • European Commission, Coastal and Maritime Tourism https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_en (Erişim Tarihi: 18.07.2017)
 • European Commission, EMAS: How does it work? http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step0_en.htm (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, ETIS - European Tourism Indicators System for Sustainable Destination Management. http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, Rewarding Innovation for Sustainability. http://ec.europa.eu/environment/awards/award_categories.html (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • European Commission, Tourism. https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en (Erişim Tarihi: 19.07.2017)
 • İKV. (2016). Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?, İstanbul: İKV Yayın No: 281.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013, Ankara.
 • Mehter Aykın, S. (2003). Avrupa Birliği ve Turizm. İçinde Erdem, M.Ş.; Mehter Aykın, S. Avrupa Birliği ve Türkiye, (ss. 285-312), Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Mehter Aykın, S. (2016). Avrupa Birliği’nin Yeni Politika Alanı: Turizm. İçinde İzol, R; Atvur, S. ve Öztürk, T. 21. Yüzyılda Avrupa, (ss. 281-307), Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tourism Sustainability Group (2007), Action for More Sustainable European Tourism. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/docs/tsg/tsg_final_report_en.pdf (Erişim Tarihi: 17.07.2017)
 • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (2018). Türkiye Turizmi ile İlgili Seçilmiş Veriler (2016-2017). İstanbul.
 • Treaty on European Union, 7 February 1992. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, 13 December 2007 . Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ (22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazete)
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights 2016, Spain.
 • UNWTO. (2018). Tourism Highlights 2018, Spain.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Sibel Mehter Aykın 0000-0002-8646-0416

Publication Date December 27, 2018
Submission Date May 18, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Aykın, S. M. (2018). Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 153-170.
AMA Aykın SM. Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. December 2018;3(2):153-170.
Chicago Aykın, Sibel Mehter. “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Ve Sorumlu Turizm Uygulamaları Ve Türkiye”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 2 (December 2018): 153-70.
EndNote Aykın SM (December 1, 2018) Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 3 2 153–170.
IEEE S. M. Aykın, “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 153–170, 2018.
ISNAD Aykın, Sibel Mehter. “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Ve Sorumlu Turizm Uygulamaları Ve Türkiye”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 3/2 (December 2018), 153-170.
JAMA Aykın SM. Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018;3:153–170.
MLA Aykın, Sibel Mehter. “Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Ve Sorumlu Turizm Uygulamaları Ve Türkiye”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 153-70.
Vancouver Aykın SM. Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018;3(2):153-70.