PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Year 2007, Volume 5, Issue 4, 657 - 677, 01.12.2007

Abstract

Öğretim programları çağın gelişen ve değişen şartlarına göre kendini yenilemelidir. Uygulanan programlar çeşitli araştırmalarla sorgulanmalı, verimli ve eksik yönleri ile değerlendirilmelidir. Eğitim fakültelerinde nitelikli öğretmen yetiştirme ve verimin artırılması adına atılan yapıcı adımlarda genç öğretmen adaylarının görüş ve beklentilerinin de son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 186 öğrencinin bölümlerini tercih etme nedenleri ve aldıkları eğitim-öğretime yönelik görüş ve beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Öğrencilere yedi açık uçlu sorudan oluşan anket uygulanmış, verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, ana bilim dalını isteyerek tercih eden öğrencilerin beklentilerinin daha fazla karşılandığı görülmüş; farklı beklentilerle yada tesadüfi gelen öğrencilerin mutsuz olduğu ve verimlerinin de düştüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun ana bilim dalında verilen eğitim-öğretimden beklentilerinden bazıları: atölye ders saatlerinin arttırılması, öğretim elemanlarının kendilerini yenilemeleri, öğrencileri ile olan iletişimlerinde daha verici olmaları ve öğrencilere kendi kişiliklerini geliştirebilme imkânı tanımaları, seminer ve konferansların sayılarının artırılması, teknolojinin eğitim-öğretimde yeterince kullanılması gibi biz eğitimcilerin de önemle üzerinde durduğumuz ve bu konulardaki fikirlerimizi paylaştığımız konular olmuştur.

References

 • Alkan, H. (2005). Yarının öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi. GEF
 • Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 219-240. Ataman, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasının düşündürdükleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (15), 7-16.
 • Ayas, A. (2005). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması süreci: Hedeflerin neresindeyiz? GEF Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 157-171.
 • Bircan, İ. (2005). Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve istihdam sorunu. GEF Eğitim
 • Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 207-211. Boydaş, N. (2004). Ancak birbirlerine yaslanan iki zayıf güç bir güç oluşturur. GEF
 • Sanat Eğitimi Sempozyumu, 5-6. Boydaş, N. (2005). Sanat eleştirisine giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Buyurgan, S. (1996). Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerinin okul beklentileri ve eğitimleri ile yöneldikleri meslekler arasındaki ilişki (resim bölümü son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara:
 • G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Buyurgan, S. (1999). Ankara anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin üniversite başarı durumları üzerine bir araştırma. Gazi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, (2), 147-159. Buyurgan, S. (2000). Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ilgili bir değerlendirme. H.Ü. Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, (19), 32-42. Buyurgan, S. (2002). Programlı bir müze ziyareti ve sonrasında uygulama örneği.
 • G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 105-118. Dumanoğlu, M. S. (2004). Resim öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarına yönelik öğretim elemanları görüşleri. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 111
 • Genç, A. (2004). Resim-iş öğretmenliği programına yeni bir bakış. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 7-10.
 • Gençaydın, Z. (2002). Sanat eğitimcisi yetiştirmede GEF resim-iş bölümünün yeri ve bugünkü durumu üstüne. G.Ü. Eğitimde 75. Yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 30.
 • Gökbulut, N. (2004). Atatürk üniversitesi, Kazım Karabekir-Ağrı-Erzincan eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri, resim-iş ve müzik eğitimi anabilim dalı örneğinde özel yetenek sınavları sonuçlarının değerlendirilmesi. GEF 2.
 • Sanat Eğitimi Sempozyumu, 81-87. Gökçakan, Z. (2005). Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve istihdam sorunu. GEF
 • Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 241-248. Kalaycı, L. (2004). Özel yetenek gerektiren eğitim programlarına alınacak öğrencilerin yerleştirme puanının hesaplanmasında ortaya çıkan tablonun sonuçları. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 139-142.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırışoğlu, O. ve Stokrocki, M. (1997). Ortaöğretim sanat öğretimi. YÖK/Dünya
 • Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Koç, N. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırmanın getirdiği sorunlar.
 • GEF Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 135-144. Özel, A. (2002). Sanat eğitiminde yeni fırsatlar ve eski dirençler. G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 51-58.
 • Özel, A. (2004). Sanat öğretimi deneyimlerinde yeni yaklaşımlar. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 53-60.
 • Özsoy, V. (2004). Resim-iş öğretmeni yetiştirme programları ve resim-iş dersinin bir değerlendirmesi. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 17-34.
 • Sürür, A. (2004). Anasanat atölye derslerinde eğitim yöntemi olarak projelerin önemi-temalar ve bir uygulama örneği. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 35
 • Tepecik, A. (2002). Sanat eğitimi öğretmeni yetiştirmede üç alan kavramı. G.Ü.
 • Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 75-80. Uçan, A. (2002). Türkiye’de çağdaş sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme süreci ve başlıca yapılanmalar. G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 1-23.
 • Yolcu, E. (2004). Özel yetenek sınavlarının resim yeteneğini ölçmedeki niteliği.

VIEWS AND EXPECTATIONS ABOUT EDUCATION-TEACHING OF STUDENTS FROM THE DEPARTMENT OF ARTS AND CRAFTS OF THE FACULTY OF EDUCATION

Year 2007, Volume 5, Issue 4, 657 - 677, 01.12.2007

Abstract

Teaching programs need to be adaptive to the dynamic and developmental demands of the times. Programs applied should be subjected to criticism by various investigations, and its productive and deficient aspects addressed. The opinion and expectations of young to-be teachers is considered important in the formulation of constructive measures in the name of raising qualified teachers and increased productivity. With this in mind, this study was conducted to identify the reasons for choosing the teaching profession, and views and expectations about education-teaching after acquiring their professional education among 186 students enrolled in the Department of Arts and Crafts of the Faculty of Education in Gazi University. The study was screening in design. The students were served with a seven open-ended questionnaire and the data analyzed as frequencies (f) and percentages (%). At the end of the study, the department was seen to have fulfilled to a large extent the expectations of those students who voluntarily entered the program; that those with different aspirations and expectations or those who entered per chance were found to be unhappy with poorer performances. Among the expectations of most of the students about the department include increasing workshop hours, updating the knowledge base of the teaching personnel, efficiency of teaching personnel in their interactions and the creation of opportunities to allow for students to develop themselves, increasing the number of seminars and conferences, and the optimal utilization of technology in the teaching and learning programs, which are the issues we, the educationalists, point out as well.

References

 • Alkan, H. (2005). Yarının öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi. GEF
 • Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 219-240. Ataman, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasının düşündürdükleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (15), 7-16.
 • Ayas, A. (2005). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması süreci: Hedeflerin neresindeyiz? GEF Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 157-171.
 • Bircan, İ. (2005). Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve istihdam sorunu. GEF Eğitim
 • Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 207-211. Boydaş, N. (2004). Ancak birbirlerine yaslanan iki zayıf güç bir güç oluşturur. GEF
 • Sanat Eğitimi Sempozyumu, 5-6. Boydaş, N. (2005). Sanat eleştirisine giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Buyurgan, S. (1996). Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerinin okul beklentileri ve eğitimleri ile yöneldikleri meslekler arasındaki ilişki (resim bölümü son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara:
 • G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Buyurgan, S. (1999). Ankara anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin üniversite başarı durumları üzerine bir araştırma. Gazi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, (2), 147-159. Buyurgan, S. (2000). Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ilgili bir değerlendirme. H.Ü. Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, (19), 32-42. Buyurgan, S. (2002). Programlı bir müze ziyareti ve sonrasında uygulama örneği.
 • G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 105-118. Dumanoğlu, M. S. (2004). Resim öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarına yönelik öğretim elemanları görüşleri. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 111
 • Genç, A. (2004). Resim-iş öğretmenliği programına yeni bir bakış. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 7-10.
 • Gençaydın, Z. (2002). Sanat eğitimcisi yetiştirmede GEF resim-iş bölümünün yeri ve bugünkü durumu üstüne. G.Ü. Eğitimde 75. Yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 30.
 • Gökbulut, N. (2004). Atatürk üniversitesi, Kazım Karabekir-Ağrı-Erzincan eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri, resim-iş ve müzik eğitimi anabilim dalı örneğinde özel yetenek sınavları sonuçlarının değerlendirilmesi. GEF 2.
 • Sanat Eğitimi Sempozyumu, 81-87. Gökçakan, Z. (2005). Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve istihdam sorunu. GEF
 • Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 241-248. Kalaycı, L. (2004). Özel yetenek gerektiren eğitim programlarına alınacak öğrencilerin yerleştirme puanının hesaplanmasında ortaya çıkan tablonun sonuçları. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 139-142.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırışoğlu, O. ve Stokrocki, M. (1997). Ortaöğretim sanat öğretimi. YÖK/Dünya
 • Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Koç, N. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırmanın getirdiği sorunlar.
 • GEF Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 135-144. Özel, A. (2002). Sanat eğitiminde yeni fırsatlar ve eski dirençler. G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 51-58.
 • Özel, A. (2004). Sanat öğretimi deneyimlerinde yeni yaklaşımlar. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 53-60.
 • Özsoy, V. (2004). Resim-iş öğretmeni yetiştirme programları ve resim-iş dersinin bir değerlendirmesi. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 17-34.
 • Sürür, A. (2004). Anasanat atölye derslerinde eğitim yöntemi olarak projelerin önemi-temalar ve bir uygulama örneği. GEF 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, 35
 • Tepecik, A. (2002). Sanat eğitimi öğretmeni yetiştirmede üç alan kavramı. G.Ü.
 • Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 75-80. Uçan, A. (2002). Türkiye’de çağdaş sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme süreci ve başlıca yapılanmalar. G.Ü. Eğitimde 75. yıl Sanat Eğitimi Sempozyumu, 1-23.
 • Yolcu, E. (2004). Özel yetenek sınavlarının resim yeteneğini ölçmedeki niteliği.

Details

Other ID JA34CU29ZJ
Journal Section Articles
Authors

Serap BUYURGAN This is me

Publication Date December 1, 2007
Application Date December 1, 2007
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007, Volume 5, Issue 4

Cite

APA Buyurgan, S. (2007). EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (4) , 657-677 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26114/275125

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.