Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam etmekte olup bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir. 


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 2016 yılından itibaren Dergipark dergi yönetim sistemi aracılığıyla Açık Erişim Sağlama politikasını benimsemeye devam etmekte olup bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir. 


Cilt 17 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Okul Psikolojik Danışmanlarının Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerden Beklentileri
  Sayfalar 236 - 257
  Derya Koçak Bıçak , Ayşe Ottekin Demirbolat
 2. Kamu ve Özel Lise Öğrencilerinin Okul Bağlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 258 - 284
  Gökhan Arastaman , Berna Yüner
 3. Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması
  Sayfalar 285 - 303
  Yücel KAYABAŞI , Mehmet Arif Özerbaş
 4. Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti
  Sayfalar 304 - 322
  Serkan Kırkeser , Nurcan Demiralp
 5. Ergenlerde Saldırganlığın Sosyal Beceri ve Çatışma Çözme Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 323 - 342
  Coşkun Arslan , Ayşe Demirci
 6. Hikâye Edici Metinlerin Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Bir Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Önerisi
  Sayfalar 343 - 369
  Dilek Ünveren
 7. Türk Eğitim Sisteminde Eğitimde Fırsat Eşitliğine Kuramsal Bakış: Roller ve Sorumluluklar
  Sayfalar 370 - 393
  Hasan TABAK
 8. Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması
  Sayfalar 394 - 417
  Emre Baysan , Şaban Çetin
 9. Ortaokullarda Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile İşle Bütünleşme Algıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 418 - 442
  Ayşe Akdeniz , Ayşe Demirbolat
 10. Çevrimiçi Ders Süreçlerinde Farklı Konumlandırılan Benzeşimlerin Öğrencinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi
  Sayfalar 443 - 462
  Yakup Yılmaz , Halil İbrahim Yalın
 11. Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 463 - 501
  Ahmet Altındağ , Hünkar Korkmaz
Dizinler