Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


İNTİHAL RAPORU: 01.01.2020 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir. 

ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” 

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya " XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ve Editörlüğünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


İNTİHAL RAPORU: 01.01.2020 tarihinden itibaren dergi editörlüğü tarafından alınan prensip karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20 olarak belirlenmiştir. 

ETİK KURUL ONAY BELGESİ: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” 

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya " XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ve Editörlüğünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

Cilt 17 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Okul Psikolojik Danışmanlarının Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerden Beklentileri
  Sayfalar 236 - 257
  Derya KOÇAK BIÇAK , Ayşe OTTEKİN DEMİRBOLAT
 2. Kamu ve Özel Lise Öğrencilerinin Okul Bağlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 258 - 284
  Gökhan ARASTAMAN , Berna YÜNER
 3. Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması
  Sayfalar 285 - 303
  Yücel KAYABAŞI , Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 4. Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti
  Sayfalar 304 - 322
  Serkan KIRKESER , Nurcan DEMİRALP
 5. Ergenlerde Saldırganlığın Sosyal Beceri ve Çatışma Çözme Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 323 - 342
  Coşkun ARSLAN , Ayşe DEMİRCİ
 6. Hikâye Edici Metinlerin Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Bir Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Önerisi
  Sayfalar 343 - 369
  Dilek ÜNVEREN
 7. Türk Eğitim Sisteminde Eğitimde Fırsat Eşitliğine Kuramsal Bakış: Roller ve Sorumluluklar
  Sayfalar 370 - 393
  Hasan TABAK
 8. Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması
  Sayfalar 394 - 417
  Emre BAYSAN , Şaban ÇETİN
 9. Ortaokullarda Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile İşle Bütünleşme Algıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 418 - 442
  Ayşe AKDENİZ , Ayşe DEMİRBOLAT
 10. Çevrimiçi Ders Süreçlerinde Farklı Konumlandırılan Benzeşimlerin Öğrencinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi
  Sayfalar 443 - 462
  Yakup YILMAZ , Halil İbrahim YALIN
 11. Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 463 - 501
  Ahmet ALTINDAĞ , Hünkar KORKMAZ
Dizinler