Yazım Kuralları

Yazarlar metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından yayınlanan APA’s ‘Publication Manual of American Psychological Association (6. Baskı; 2010) adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdırlar.

Yayımlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü TELİF HAKKI Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi'ne gönderilen yazılar için yazar(lar), "TELİF HAKKI DEVİR FORMU" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) bu belgeyi ıslak imza ile imzalamalı ve sonrasında taranarak sistem üzerinden makale yükleme aşamasında sisteme yüklemelidir. 

            Dergiye gönderilen yazıların incelenmeye alınması için öncelikle aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

1. Yazı IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı ile Paletino Linotype ile 10 punto ile 1,5 satır aralıklı ve 2,5 cm. lik kenar boşlukları bırakılarak ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 

2. Paragraf başları 1,25 cm içeriden başlamalı, daha fazla boşluk verilmemelidir. 

3. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması amacıyla 10 x 17cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı, tablo, şekil, resim, grafik vb. 10 punto ve tek aralık kullanılarak yazılabilir. Tablo, şekil resim, grafik ve benzerlerinin metin içerisinde ilgili yere yerleştirilmesi gerekmektedir.

4. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun imlâ (yazım) kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

5.  Yazılar, başlık, öz (Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcükler dâhil),  ana metin, kaynaklar, ekler, yazar notları ve genişletilmiş İngilizce özet (extended summary) bölümlerini içermelidir. Tablolar, şekil başlıkları, şekiller, grafikler vb.leri metin içinde ilgili yerde verilmelidir.

6. Yazılar dergi ana sayfasında formlar bölümünde yer alan MAKALE YAZIM ŞABLONU 'na uygun olarak aşağıda belirtilen yazım biçimlerine göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uymayan ve şablona uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirme sürecine alınmaz.

 

a) Başlık:

Başlık, 16 punto ile koyu yazılmış, bağlaçlar hariç her sözcüğün baş harfi büyük olacak şekilde en fazla 10-12 kelimeden oluşmalıdır. Makale başlığını, kısa başlık (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter), 14 punto ile yazılmış yazar(ların) adı ve soyadı, unvanı, çalıştığı kurumu, yazışma adresini ve e-posta adresini içermelidir. Araştırmanın başlığı araştırmanın temel konusunu, eğer varsa bağımlı ve bağımsız değişkenleri kapsayacak iyi seçilmiş, araştırmanın içeriğini açık şekilde yansıtan ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır.

 

b) Öz ve anahtar sözcükler:

            Araştırmanın Türkçe ve İngilizce öz’leri araştırmanın amacını, araştırmanın yöntemini, araştırmada varılan sonucu ve yapılan başlıca önerileri kapsamalıdır. Öz, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde ‘Öz’ ve ‘Abstract’ başlıkları altında 150-200 kelimeden oluşmalıve 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar sözcükler çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 4 en çok 6 sözcükten oluşmalıdır. Anahtar sözcükler Türkçe öz’ün altında italik yazılarak ‘Anahtar sözcükler’ ve İngilizce öz’ün altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce öz’ün her biri aynı sayfada arka arkaya verilmelidir.

 

c) Ana metin:

Ana metin Türkçe ve İngilizce öz’ün hemen devamında başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Ana metnin başlangıcında “Giriş” başlığı yazılarak metne başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümleri yeni bir sayfadan başlamaz. Bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izler. Diğer bölümlerde mutlaka bölüm başlıkları kullanılmalıdır.

Bu bölümde, gerekçeleri ile birlikte problem ve araştırmanın kuramsal ya da kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır. Test edilecek hipotezler ve dayanakları belirtilmeli ya da araştırmanın amacı ifade edilmelidir. Bunlar yapılırken başka kaynaklardan paragraflar hâlinde alıntıların yapılması yerine araştırmacı kendi sözcükleri ile yazının mantığını oluşturmalı, dolaylı aktarma yoluyla görüşleri ifade etmeli, bir görüşü destekleyen, bu görüşe karşı çıkan ya da tarafsız kalan kaynaklar verilmelidir. Şüphesiz gerektiğinde doğrudan aktarma da yapılabilir. Genelden özele, geçmişten bugüne doğru ya da daha başka ama mutlaka mantıkî bir sıra izlenmelidir. Tanımlar, kısaltmalar, varsayımlar ve sınırlılıklar, eğer varsa, bu bölümde gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır. Araştırmanın bu bölümü bir bütün olarak verilebileceği gibi gerektiğinde alt başlıklar altında da verilebilir.

Yöntem bölümü örneklem (araştırmaya özgü olarak çalışma grubu ya da araştırma grubu şeklinde de olabilir), veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Yöntem bölümünde, araştırmada izlenecek yöntem araştırmanın tekrarına imkân verecek şekilde açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Bu bilgiler araştırmanın türünü, desenini, evren ve örneklemini, veri toplama araçlarını, veri toplama biçimini ve verilerin nasıl analiz edileceğini içermelidir. Eğer izlenecek yöntemin gerekçeleri problem bölümünde tartışılmamış ise burada mutlaka tartışılmalıdır. Veri toplama araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği konusunda bilgi verilmelidir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler, kullanılma amacı, kullanılan anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir.

Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en sonunda verilmelidir. Ayrıca verilecek olan tablolarda ortalamalar “X” şeklinde, standart sapma ise “Ss” şeklinde gösterilmelidir. Bulgular ve yorum bölümünde bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak sıra ile sunulmalıdır. Tablolarda verilen bilgiler bir de yazı ile tekrar edilmemeli ancak tabloda dikkati çeken özel durumlara işaret edilmelidir.

Gerçeklerle yorumlar kesinlikle birbirine karıştırılmamalı, istatistiksel değerlendirmeler gerçekler içinde sunulmalıdır. Yorumlar diğer araştırma sonuçları ile birlikte değerlendirilmeli, destekleyen, farklı çıkan bulgulara işaret edilmeli, bunlardan ne anlaşılması gerektiğine işaret edilmeli, gerektiğinde bulgulara ilişkin tahminlere de yer verilmelidir. Bulgular ve yorum bir bütün hâlinde verilebileceği gibi alt amaçlar ya da ona işaret eden farklı başlıklar altında, sırası ile sunulabilir. Makalelerde, özne olarak belirsiz üçüncü tekil şahıs kullanılmalıdır.

Sonuç ve öneriler bölümünde araştırmanın amacına uygun, ona cevap niteliğinde bir sonuç ortaya konulmalıdır. Sonuç mutlaka bulgulara dayalı ve onlarla açıklanabilen bir yapıda olmalıdır. Bu araştırmanın bulguları ve ulaşılan sonucun ışığı altında uygulama ve araştırma önerilerine yer verilmelidir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalı ve italik yazılmalıdır.

Varyans analizi; ....SED değişkeninin temel etkisi anlamlıdır, F (1,123) = 5.43, p <.05.

Korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, t ve p değerleri; faktör analizi rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

 

d) Kaynaklar:

Kaynaklar metin sonunda izleyen sayfada verilmelidir, yeni bir sayfada verilmemelidir. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar “Kaynaklar” listesi içinde yer almalıdır. Metin içinde kaynağın belirtilmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Örnekler:

Küçükahmet, (2002) …,Küçükahmet’e (2002) göre,"........"(s.15)...

Gysbergs ve Henderson (1997) …,Gysbergs ve Henderson’a (1997) göre …

Kavcar, Oğuzkan ve Sever (2002)…

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, daha sonra ise Kavcar ve arkadaşları (2002) olarak verilmelidir.

Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren Kavcar ve arkadaşları (2002) olarak verilmelidir.

Cümle sonunda, parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir (Bacanlı, 2001; Gysbergs ve Henderson, 1997; Küçükahmet, 2002). Paragraf sonunda kaynaklar, parantez içinde yazar soyadı ve yayın tarihi ile verilmelidir (Yalın, 2002).

Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.

 

Kitaplar

Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Editörlü kitaplar

Güçlü, N. (Ed.). (2000).Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Çeviri kitaplar

Hellman, H. (2001). Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma(F. Baytok, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.

 

Yazarı Olmayan Kitaplar

The Chicago manual of style. (1993). Chicago: The University of Chicago Press.

 

Dergiler

Bacanlı, H. (2001). Eş tercihleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(15), 7-16.

 

Tezler

Ataman, A. G. (1976). Üstün zekâlı öğrencilerin eğitsel sorunları: Ankara Fen lisesinde bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Bildiriler

Akkoyun, F. ve Bacanlı, H. (1988, Ekim). ACL-Sıfat tarama listesinin Türkçeye uyarlaması: TA ego durumları ölçekleri ile bir çalışma. V. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulan bildiri, Ankara.

 

El Kitapları

Özgüven, İ. E. (1992). HKE Hacettepe kişilik envanteri el kitabı (İkinci revizyon) Ankara: Odak Ofset.

 

Gazete Makalesi

Ekşi, O. (2002, Mart 23). İstenen bu muydu? Hürriyet Gazetesi. ss. 21-24.

 

Kurum yayınları

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı 2001-2005. Ankara: DPT.

 

Duyuru

Children’sDefenseFund. (2000, Şubat 25). Urge Congress to Support Increase Investments in Child Care, Head Start and After-School in the FY2001 Budget [Duyuru]. Washington, DC: Autor. Internet’ten 13 Mart 2000’de elde edilmiştir: http://www.childrensdefense.org/takeaction/childcare.html

 

Özet

Irak, M. (1998). Uyku ve bilgi işleme süreçleri. Türk Psikoloji Yazıları, 1(1), 17-30. Internet’ten 08 Ocak 2000’de elde edilmiştir: http://www.psikolog.org.tr/tpy/1/metehan.htm

 

Bir Web sitesinde belirli bir sayfa

Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül, 1999) Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Internet’ten 08 Ocak 2000’de elde edilmiştir. http://www.psikolog.org.tr/deprem/basinbildiri5.htm

Elektronik dergiler

VandenBos, G.,Knapp,S., &Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology under graduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

 

Elektronik Veri Tabanlarından Alınan Makale ve Özetlere Atıfta Bulunma

Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için belirtilmez), kaynak (örn.,SSCI, ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. Web kaynakları için ise, o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. (örnek; http://www.ebscho.com).

 

Örnekler

1) Saracho, O. N.(1999). A Factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitivestyle. Educational Psychology, 19(2), pp 165+ Internet’ten 08 Ocak 2000’de EBSCO veri tabanından (AcademicSearch Elite) alınmıştır: http://www.ebsco.com

2) EBSCO web sitesi, AcademicSearch Elite, Business Search Elite, ERIC gibi onlarca veri tabanını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle atıfta bulunurken EBSCO web sitesinden alındığı ifadesine ek olarak ilgili veri tabanının adı da (yukarıdaki örnekte Academic Search Elite) belirtilmelidir

 

e) Ekler:

Yeni bir sayfadan başlamalı ve kaynaklardan sonra verilmelidir. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

 

f) Tablolar:

Metin içerisinde ait oldukları yerlerde verilmelidir. Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde yer almalıdır.

 

g) Şekil başlıkları ve şekiller:

Metin içerisinde ait oldukları yerlerde verilmelidir. Şekil numarası ve şekil başlıkları aynı sayfada şeklin altında verilmelidir. Şekil numarası ve şekil başlığı şeklin altında yer almalı ve italik yazılmalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğraflarla ilgili giderler, yazar tarafından karşılanır.

 

i) Genişletilmiş İngilizce özet (extended summary):

Kaynaklardan sonra verilmeli ve yeni bir sayfadan başlamamalıdır. 1000-1200 kelime arasında olmalı, başlık, giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir.

             Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

                Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan, alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.

Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Yayın politikamız gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.

 

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Derleme Yazıları İlkeleri

Dergimizde yer alacak yayınlar iki ana grupta toplanmaktadır. İlk grupta geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ile sınırlı kalmayacağı umulan görgül çalışmalar, ikinci grupta ise aşağıda dört grupta toplanan gözden geçirme, model önerme ve olgu sunuları çalışmaları yer alacaktır. Yurt içinde ve dışında yaygın olarak üzerinde durulan ya da ilgi gören konularda en son literatürün kapsamlı bir şekilde sunulduğu derlemeler.

1. Okuyucu kitlesinin yararlanabileceği konulardaki görgül çalışmaların derlenmesi ya da gözden geçirilmesi.

Birinci grupta yer alan yazılardaki esas, okuyucuya bir alanı değişik boyutları ile tanıtmak ve geniş bir perspektif sunabilmektir. Hedef, çoğunluğunu akademisyen, uygulayıcı ve öğrencilerin oluşturduğu okuyucu kitlesini kuramsal ve görgül literatürdeki farklı sorular, yaklaşımlar ve bulgularla tanıştırmak ve bu konuda güvenilir, zengin bir kaynak oluşturmaktır. Bu yazılarda yapılmış olan çalışmaların, yaklaşımların ve bulguların tekdüze bir şekilde sunulmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle, bu yazılarda iki boyutlu literatür özetlemeleri yerine, yeni sorular ve çalışmalara zemin hazırlayabilecek nitelikte akademik ürünlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Derlemeler, standart yazı şeklinden farklıdırlar. Ana hatlarıyla giriş bölümü daha geniştir. Amacı ve yazı gerekçesini açıklar. Yöntem ve gereçler bölümü bulunmaz. Bulgular kısmı bulunmaz. Tartışma kısmı yine geniş tutulacak ve kişisel deneyimler doğrultusunda aynı konuda yapılmış çalışmalar ve onların sentezi yapılacaktır. Sonuç anlamında bir yorum ve değerlendirme paragrafı bulunmalıdır. Kaynaklar ise tüm yazılara göre daha fazla sayıda olacaktır. Ancak mutlaka yazarın kendi çalışmaları da bulunacaktır.

2. Okuyucu kitlesinin yararlanabileceği konularda meta-analitik değerlendirmeler.

İkinci grup yazılarda, belirli bir alanda yayımlanmış olan çalışmaların niceliksel olarak yorumu ve gözden geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu gruptaki yazıların birinci gruptakilerden farkı, gözden geçirilen yazıların görgül çalışmalar ile sınırlandırılmış olmasıdır.

3. Kuramsal literatürlerdeki birikimlerin neden-sonuç ilişkilerini içeren model önerileri şeklinde sunulması.

            Bu grupta yer alan çalışmalar ise, belirli bir konuda yayımlanmış olan görgül çalışmaların niceliksel değil istatistiksel ya da meta-analitik yöntemlerle gözden geçirilip özetlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bir konuda yapılmış görgül çalışmaların bulgularının istatistiksel olarak birikimli bir şekilde ifade edilmesinde kullanılan bir teknik olan metaanalizi, olayları ve ilişkileri anlamak için, tek bir çalışmada gerçekleşmesi olası olmayan geniş bir perspektif sağlar.

4. Olgu sunuları ve tartışmalar:

Olgu sunularının temel hedefi ise, uygulamalı alanda çalışanlar arasındaki bilgi alış verişini geliştirmek ve uygulamalı alanlardakiler için iyi bir kaynak oluşturmaktır. Amaç, olguların sadece aktarılması değil, içsel tutarlığı olan belirli bir kuramsal çerçeve içerisinde sunulup tartışılması ve hatta farklı kavramlar açısından irdelenmesidir.