Yazar Rehberi

Yayın Sıklığı
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez elektronik ortamda yayınlanır.

Yayın Dili
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Türkçe tam metin olarak yayınlanan makalelerde İngilizce dilinde başlık, öz, anahtar sözcükler ve geniş özet de yer alır.
Makalelerde Türkçe ve İngilizce dil bilgisi ve yazım kurallarının gözetilmesi son derece önemlidir. Bu kuralların yanında, alanyazına uygun, anlaşılır, açık ve yalın bir dil kullanılması beklenmektedir. Makale yabancı dilde sözcük içermemeli, gerekli görüldüğünde sözcüğün Türkçe karşılığı ile birlikte verilmelidir.
Yayına kabul edilen her makale Türkçe ve İngilizce dil düzelti ekipleri tarafından denetlenir. Bu kapsamda yazar(lar)dan yukarıda belirtilen sorumluluklara ek olarak bu ekip tarafından uygun görülen düzeltmeleri yayın sürecinden önce yapmaları beklenmektedir.

Makale Gönderme
Yazar(lar), yazar rehberi ile etik ilkeler ve yayın politikası sayfalarında belirtilen kuralları okuduktan sonra, makalelerini yazım kılavuzundaki kurallara uygun olarak hazırlar. Gerekli ek dosyaları da tamamladıktan sonra makale başvurusunu https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd adresindeki dergi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirir.

Sisteme Yüklenecek Ek Dosyalar
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nin şablonuna uygun olarak hazırlanan aday makaleler, sisteme telif hakkı devir formu, benzerlik raporu ve gerekliyse etik kurul onay belgesi ile birlikte yüklenir. Makale şablonu ve telif hakkı devir formuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Değerlendirme Süreci
Sisteme yüklenen aday makalelere doğrudan editör atanır ve teknik ekip desteği ile birlikte ön değerlendirme süreci başlar. Bu aşama ortalama 1-3 gün sürmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme sürecine alınan aday makaleler, öncelikle dergi kapsamına uygunluğu açısından editörlerce kontrol edilir. Dergi kapsamına uygun olmayan makaleler gerekçesi ile birlikte yazar(lar)a iade edilir. Kapsama uygun makaleler ise dosyaların uygunluğunun denetlenmesi açısından aşağıda açıklanan dört süreçten geçirilir:
• Etik kurul onayı gerektiren bir makale ise etik kurul onay belgesi uygunluğu açısından incelenir. Araştırmanın başlığı ile etik kurul belgesinde yer alan başlığın ve makalede yer alan yazar isimleri ile etik kurul belgesinde yer alan isimlerin tutarlılığı kontrol edilir.
• Telif hakkı devir formunun uygun bir şekilde doldurulmuş olup olmadığı, yazar(lar)ın bilgilerinin uygun sırayla verilip verilmediği ve sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilir.
• Aday makale dergi editörlüğü tarafından yeniden Turnitin benzerlik taramasına tabi tutulur ve %20’nin altında oran aldığından ve bu benzerliklerin intihal olmadığından emin olunur.
• Makalenin şablona uygunluğu kontrol edilir. Varsa hatalar açıklama şeklinde dosyaya işlenir.
Bu süreçlerin en az birinde sorun olması durumunda yazar(lar)a dönülür, yeniden gönderim istenir. Tüm süreçleri sorunsuz geçen makalelere, konu alanına göre alan editörü atanır ve değerlendirme süreci başlar. Ön değerlendirme sürecinin tamamlanması 4-7 gündür.

Hakem Değerlendirme Süreci
Atanan alan editörü, makalenin konu alanına göre farklı kurumlardan olmak üzere makaleye iki hakem ataması gerçekleştirir. Bu hakemlerin davete cevap verme süresi 7 gündür. Süresi geçen hakemlere hatırlatma yapılarak 7 gün daha ilave edilir. 14 günlük süreç sonunda daveti kabul etmeyen hakem silinir, yerine alan editörü tarafından yeniden hakem atanır.
Hakemlik davetini kabul eden hakemlere verilen değerlendirme süresi 30 gündür. Bu süreç sonunda değerlendirmeyi tamamlamayan hakeme 15 gün ek süre verilir. Herhangi bir karar varılması için iki hakemin de değerlendirmeyi tamamlaması beklenir. İki hakemin de ret kararı vermesi durumunda makale editörlük tarafından reddedilir. Bir hakemin kabul/revizyon, bir hakemin ise ret kararı vermesi durumunda üçüncü bir hakem atanır, karar aşamasına gelmeden üçüncü hakemin değerlendirmeyi tamamlaması beklenir. Üçüncü hakem de ret kararı verirse makale editörlük tarafından reddedilir. Reddedilme sürecinde yazar(lar)a hakem raporları gönderilir, gerekçeleri sunulur.
En az iki hakemin revizyon kararı vermesi durumunda, yazar(lar)a revizyon isteği gönderilir. Yazar(lar)ın revizyonu tamamlamaları için 30 gün süre verilir. Gerekli görülen durumlarda bu süre uzatılabilir. Yazar(lar) hakem düzeltmelerini makale ana dosyası üzerinde gerçekleştirir ve bu düzeltmeleri hakemlerin ve alan editörünün kontrolünü desteklemek üzere hakem düzeltmeleri formuna işler. İlk tur hakem değerlendirmesinde, makaleyi düzeltmelerden sonra görmek isteyen hakem olması durumunda, yazar(lar) tarafından düzeltilmiş makaleye bu talebi veren hakemler ikinci tur değerlendirme için yeniden atanır. En az iki hakem kabul veya düzeltmelerden sonra yayınlanabilir kararı verirse, yazar(lar) tarafından gerçekleştirilen düzeltmeler alan editörü tarafından kontrol edilir. Alan editörünün onaylaması durumunda, makale editörlük tarafından kabul edilir.
Hakem değerlendirme süreci hakemlerin daveti kabul etme ve değerlendirme sürelerine bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1-3 ay sürmektedir. Yazar revizyonu ve diğer tüm süreçler de dâhil edildiğinde bir makalenin hakem değerlendirme sürecinin başlaması ve değerlendirme sonucunun yazar(lar)a bildirilmesi süreci yaklaşık 2-5 aydır.

Dil ve Kaynakça Denetimi
Kabul edilen makaleler, Türkçe ve İngilizce dil uygunluğu ve kaynakça denetimi açısından dil düzelti ekiplerine gönderilir. Dil kontrolünden geçen makalelere mizanpaj editörü atanır ve varsa düzeltmeler yazar(lar)a gönderilir. Yazar(lar) gereken düzeltmeleri gerçekleştirdikten sonra makaleyi sisteme geri yükler. Düzeltmelerin gerçekleştirildiği makalenin mizanpajı yapılır ve yazar(lar)a son okumaya gönderilir. Yazar(lar)dan yayın onayı alındıktan sonra makaleye sayfa numarası verilir ve makale sayıya atanmaya hazır duruma getirilir. Bu süreç yaklaşık 1 aydır.

Makalenin Yayınlanması
Gelecek sayıda kaç makale yayınlanacağı, makale yoğunluğuna göre önceki sayılarla denge sağlanacak şekilde editörler tarafından belirlenir. Hangi makalelerin gelecek sayıda yer alacağı da makalelerin gönderim tarihleri, kabul tarihleri ve makale sayısı göz önünde bulundurularak yine editörler tarafından belirlenir.

Makaleyi Geri Çekme
Makale ön değerlendirme ya da editör sürecinde iken yazar(lar), gerekçe belirttikleri takdirde makalelerini geri çekebilirler. Hakem değerlendirme süreci başlamış, bitmiş ya da yayınlanmış makalesiyle ilgili herhangi bir nedenle geri çekme kararı alan yazar(lar), gerekçelerini belirterek oluşturdukları makale geri çekme dilekçesini, her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış şekilde dergi editörlüğüne tebd@gazi.edu.tr e-posta adresi aracılığıyla iletmekle yükümlüdür. Editörler Kurulu, makale çekme istemini kısa sürede inceleyerek kararlarını yazar(lar)a bildirir. Telif hakları makale gönderim aşamasında Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne devredilmiş bu çalışmaların geri çekme istemleri editör kurulu tarafından onaylanmadıkça yazar(lar) çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

Gizlilik Bildirimi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne yapılan makale başvuruları ve yazışmalarda kullanılan kişisel bilgiler, derginin bilimsel amaçları dışında başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Hakemler, değerlendirdikleri makalelerle ilgili süreci ve hiçbir belgeyi paylaşmayacakları konusunda güvence vermek zorundadır.
Derginin bir sayısında yayınlanan makaleler ile yayın sürecinde kabul edilmeyen makalelerin hakemlerinin isimleri, makalelerin yayınlandığı dergide toplu olarak verilir.

Son Güncelleme Zamanı: 13.02.2021 21:14:01

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı