PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNİN KAZANDIRDIĞI YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 165 - 179, 01.06.2006

Abstract

Bu araştırmanın amacı; eğitim fakültelerinin lisans programı 3. sınıfında okutulmakta olan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersinin, öğretmen adaylarına kazandırdığı yeterlikleri öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu çalışma random örnekleme yöntemi ile seçilen, 2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılının 2. Döneminin başında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerine devam eden ve I. dönem “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersini alan 718 (kız=326, erkek=392) öğrenci üzerinde yapılmıştır. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersinin kazandırdığı yeterliklere ilişkin öğrenci görüşlerini belirmek için yazar tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F değerinin anlamlı olması durumunda, farkın hangi grupların ortalamalarından kaynaklandığını belirlemek için de tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili çoğu davranışı yeterli düzeyde kazandıkları, psikomotor alanla ilgili belirlenen çoğu davranışları kazanamadıkları ortaya çıkmıştır. Cinsiyetlerine göre öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak öğretim türüne göre farkların anlamlı olduğu, bu sonuca göre ise ikinci öğretim öğrencilerinin birinci öğretim öğrencilerine göre kendilerine bu derste daha fazla yeterlik kazandırıldığı görüşünde olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersine ilişkin olarak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili yeterlik puanlarının ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • dü ük oldu u ortaya ç km t r. Oysa okul öncesi ö retmenli ine devam eden ö rencilerin alanlar gere i
 • materyal kullanabilme ve geli tirebilme becerilerine daha çok sahip olmas gerekir. Ara t rman n bir ba ka sonucuna göre ise, s n f ö retmenli i program na devam eden ö rencilerin
 • bili sel, duyu sal ve psikomotor alanla ilgili yeterlik düzeylerinin matematik ve müzik ö retmenli i bölümüne
 • devam eden ö rencilerden yüksek oldu u ortaya ç km t r. S n f ö retmenli ine devam eden ö renciler belki de
 • alanlar n n özelliklerine göre bu derse kar daha duyarl davran yor olabilirler. Öneriler Ara t rmada elde edilen bulgular do rultusunda e itim fakültelerinde “Ö retim Teknolojileri ve
 • Akçay, H.; Feyzio lu, B. ve Tüysüz, C. (2003). Kimya Ö retiminde Bilgisayar Benze imlerinin Kullan m n n Lise Ö rencilerinin Ba ar s na ve Tutumuna Etkisi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri, 3 (1), 7- 26.
 • Bacanl , H. (1999). Duyu sal Davran E itimi. Ankara: Nobel Yay n Da t m, Yay n No:127.
 • Bodie, J. (1998). Teaching Technology Techn que. Black Issues in Higher Education, 15(13), 48-49
 • Cabbar, G. (1995). /zmir /li Orta Dereceli Okullarda E itim Teknolojisi Uygulamalar (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), :zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ekici, G. (1996). Biyoloji Ö retmenlerinin Ö retimde Kulland klar Yöntemler ve Kar la t klar Sorunlar (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara:Ankara Üniversitesi.
 • Güven, S. (1997). Temel E itim I. Kademe (/lkokul) Ö retmenlerinin Ö retmenlik Bilgi ve Becerilerine /li kin Yeterliliklerinin Baz De i kenlere Göre /ncelenmesi (Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya: :nönü Üniversitesi.
 • Hesapç o lu, M. (1994). Ö retim /lke ve Yöntemleri. E itim Programlar ve Ö retim (Geni letilmi 3. Bask ). :stanbul: Beta Bas m Yay n Da t m A.T.
 • Hill, J.R. (1999). Teaching Technology: Implement ng a Problem-Centered, Activity-Based Approach. Journal of Research on Computing in Education, 31(3), 261-280.
 • Hollingsworth P.M.ve Hoover, K. H. (1999). /lkö retimde Ö retim Yöntemler; (Çev. Prof.Dr. Tanju Gürkan, Erten Gökçe, Duygu S. Güler). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlü ü Yay nlar , No: 214.
 • :mer, G. (1996). E itim Fakültelerinde Ö retmen Adaylar n n Bilgisayara ve Bilgisayar E itimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri (Yay nlanmam Doktora Tezi), Eski ehir: Anadolu Üniversitesi.
 • :zci, E. (2004). Ö retimde Teknoloji. Ö retimde Planlama ve De erlendirme (Editör: Prof.Dr. Mehmet Gürol). (I. Bas m). Elaz : Üniversite Kitapevi.
 • Küçükahmet, L. (2002). Ö retimde Planlama ve De erlendirme ( 13. Bask ). Ankara: Nobel Yay n Da t m.
 • Sönmez, V. (1992). :lkokul Ö retmenlerinin S n f-:çi Etkinlikleri. H.Ü. E itim Fakültesi Dergisi, 8, 97-106
 • Sönmez, V. (2001). Program Geli tirme Ö retmen El Kitab (Geli tirilmi 9. Bask , Ankara: An Yay nc l k
 • Yal n, H.:. (1999). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: Nobel Yay n Da t m Ltd.Tti.
 • Yanpar, T. T. ve Y ld r m, S. (1999). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: An Yay nc l k.
 • YÖK (1998). E itim Fakültesi Ö retmen Yeti tirme Lisans Programlar . Ankara.

THE EVALUATION OF TEACHING TECHNOLOGIES AND MATERIALS DEVELOPMENT COURSE IN TERMS OF COMPETENCIES IT PROVIDES (A SAMPLE OF INÖNÜ UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION)

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 165 - 179, 01.06.2006

Abstract

The aim of this study is to evaluate the course “Education Technologies and Material Development” given in the 3rd grade of graduation programs of education faculties according to the opinions of future teachers in terms of the competencies it provides. This study was applied to a randomly selected sample of 718 students (326 females and 392 males) of various departments of Inönü University and who got the first term course “Teaching Technologies and Materials Development” at the beginning of the 2nd term of 2002-2003 academic year. A scale developed by the author himself was used to express the opinions of the students regarding the competency obtained by the “Education Technologies and Materials Development” course. As data analysis techniques percentage, t-test, and one-way variance analysis were used. If at the end of the variance analysis F value was significant Tukey HSD test is applied to understand from which groups’ average the difference was caused. According to the results of the study, it was realized that the students gained most of the behaviors related to cognitive and affective fields in a satisfactory level but, they could not gain most of the behaviors determined for the psychomotor field. It was also realized that there was not a significant difference of students’ cognitive, affective, and psychomotor fields in terms of their gender but there exist a significant difference in terms of the kind of education that is the students of the evening(second) education programs have the opinion that this course rewarded them with more competency when compared to the students of the regular education programs. In addition, it was also found that there exist significant differences among the averages of the competency scores related to the cognitive, affective, and psychomotor fields in terms of the students’ education program.

References

 • dü ük oldu u ortaya ç km t r. Oysa okul öncesi ö retmenli ine devam eden ö rencilerin alanlar gere i
 • materyal kullanabilme ve geli tirebilme becerilerine daha çok sahip olmas gerekir. Ara t rman n bir ba ka sonucuna göre ise, s n f ö retmenli i program na devam eden ö rencilerin
 • bili sel, duyu sal ve psikomotor alanla ilgili yeterlik düzeylerinin matematik ve müzik ö retmenli i bölümüne
 • devam eden ö rencilerden yüksek oldu u ortaya ç km t r. S n f ö retmenli ine devam eden ö renciler belki de
 • alanlar n n özelliklerine göre bu derse kar daha duyarl davran yor olabilirler. Öneriler Ara t rmada elde edilen bulgular do rultusunda e itim fakültelerinde “Ö retim Teknolojileri ve
 • Akçay, H.; Feyzio lu, B. ve Tüysüz, C. (2003). Kimya Ö retiminde Bilgisayar Benze imlerinin Kullan m n n Lise Ö rencilerinin Ba ar s na ve Tutumuna Etkisi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri, 3 (1), 7- 26.
 • Bacanl , H. (1999). Duyu sal Davran E itimi. Ankara: Nobel Yay n Da t m, Yay n No:127.
 • Bodie, J. (1998). Teaching Technology Techn que. Black Issues in Higher Education, 15(13), 48-49
 • Cabbar, G. (1995). /zmir /li Orta Dereceli Okullarda E itim Teknolojisi Uygulamalar (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), :zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ekici, G. (1996). Biyoloji Ö retmenlerinin Ö retimde Kulland klar Yöntemler ve Kar la t klar Sorunlar (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara:Ankara Üniversitesi.
 • Güven, S. (1997). Temel E itim I. Kademe (/lkokul) Ö retmenlerinin Ö retmenlik Bilgi ve Becerilerine /li kin Yeterliliklerinin Baz De i kenlere Göre /ncelenmesi (Yay mlanmam Doktora Tezi), Malatya: :nönü Üniversitesi.
 • Hesapç o lu, M. (1994). Ö retim /lke ve Yöntemleri. E itim Programlar ve Ö retim (Geni letilmi 3. Bask ). :stanbul: Beta Bas m Yay n Da t m A.T.
 • Hill, J.R. (1999). Teaching Technology: Implement ng a Problem-Centered, Activity-Based Approach. Journal of Research on Computing in Education, 31(3), 261-280.
 • Hollingsworth P.M.ve Hoover, K. H. (1999). /lkö retimde Ö retim Yöntemler; (Çev. Prof.Dr. Tanju Gürkan, Erten Gökçe, Duygu S. Güler). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlü ü Yay nlar , No: 214.
 • :mer, G. (1996). E itim Fakültelerinde Ö retmen Adaylar n n Bilgisayara ve Bilgisayar E itimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri (Yay nlanmam Doktora Tezi), Eski ehir: Anadolu Üniversitesi.
 • :zci, E. (2004). Ö retimde Teknoloji. Ö retimde Planlama ve De erlendirme (Editör: Prof.Dr. Mehmet Gürol). (I. Bas m). Elaz : Üniversite Kitapevi.
 • Küçükahmet, L. (2002). Ö retimde Planlama ve De erlendirme ( 13. Bask ). Ankara: Nobel Yay n Da t m.
 • Sönmez, V. (1992). :lkokul Ö retmenlerinin S n f-:çi Etkinlikleri. H.Ü. E itim Fakültesi Dergisi, 8, 97-106
 • Sönmez, V. (2001). Program Geli tirme Ö retmen El Kitab (Geli tirilmi 9. Bask , Ankara: An Yay nc l k
 • Yal n, H.:. (1999). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: Nobel Yay n Da t m Ltd.Tti.
 • Yanpar, T. T. ve Y ld r m, S. (1999). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: An Yay nc l k.
 • YÖK (1998). E itim Fakültesi Ö retmen Yeti tirme Lisans Programlar . Ankara.

Details

Other ID JA52MY99JY
Journal Section Articles
Authors

Semra GÜVEN This is me

Publication Date June 1, 2006
Application Date June 1, 2006
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Güven, S. (2006). ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNİN KAZANDIRDIĞI YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 165-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26120/275167

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.