PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2004, Volume 2, Issue 3, 355 - 366, 01.09.2004

Abstract

Öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik algısı, özellikle son yıllarda önem kazanan ve üzerinde araştırma yapılan konulardan birisidir. Herhangi bir konuda öz-yeterlik algısı yüksek olan insanlar, daha başarılı olmakta ve sonuca daha kısa zamanda ulaşma becerisi göstermektedirler. Fen eğitiminde de, öğretmenlerin öz-yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olması, gerek eğitim verdikleri öğrencilerini gerekse kendilerini geliştirmede önemlidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2002-2003 yaz yarı yılında fen bilgisi öğretmenliği ana bilim dalının farklı sınıf düzeylerinde eğitim gören öğretmen adaylarına öz-yeterlik inanç ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada mezun olunan lise türü ve cinsiyet bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, fen eğitimi alan öğretmen adaylarının sınıf seviyeleri artıkça öz-yeterlik inanç düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca lise türü ve cinsiyet değişkenlerine göre öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik öz-yeterlik algısında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

A RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF THE SELF-SUFFICIENCY BELIEF LEVELS OF THE SCIENCE EDUCATION TEACHER CANDIDATES

Year 2004, Volume 2, Issue 3, 355 - 366, 01.09.2004

Abstract

The self-sufficiency perception as to the teaching profession has become more important recently and has attracted researchers’ interest. The ones who have a high level of self-sufficiency perception are more successful and show the skill of reaching the result faster. Also, in science instruction, a high level of self- sufficiency in the teachers is important not only for the improvement of their students but also for themselves. It is aimed in this study to determine the self-sufficiency belief levels toward science instruction of student teachers. Consequently, in 2002-2003 educational spring term, the self-sufficiency belief scale was applied to student teachers who receives science education in different grades. Also, the type of the high school and gender were considered as independent variables. In educational institutions, employing educators with a high level of self-sufficiency is an important factor to enhance student success. According to the result of the study, the self-sufficiency belief levels of the student teachers having science education increased as they continued up to the next grade. Also, there observed no meaningful difference in the teacher candidate’s self-sufficiency perception according to the the type of the high school and gender.

Details

Other ID JA44JV74HH
Journal Section Articles
Authors

Süleyman YAMAN This is me


Özlem CANSÜNGÜ KORAY This is me


Alper ALTUNÇEKİÇ This is me

Publication Date September 1, 2004
Application Date September 1, 2004
Acceptance Date
Published in Issue Year 2004, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Yaman, S. , Cansüngü Koray, Ö. & Altunçekiç, A. (2004). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 355-366 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26127/275219

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.