Year 2012, Volume 33 , Issue 33, Pages 9 - 18 2012-07-01

Occupational Learning Motivation of the Students in Vocational School of Health Professions
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ GÜDÜLENME

Albena GAYEF [1] , Özlem SARIKAYA [2]


Objective: The study aimed to identify occupational learning motivation in students of the Vocational School of Health Professions and effective factors on learning motivation. Material and Method: The study was carried out among undergraduate students of Marmara University Vocational School of Health Services throughout Spring Semester of 2009-2010 academic years. Occupational Learning Motivation Scale was used to determine motivational learning of undergraduate students. Results: The study results indicated that undergraduate students have high occupational motivation and the primary effective factors on their motivation were associated with occupational competencies. Students who had graduated from occupational high schools of health professions have higher intrinsic motivation than the other students. Intrinsic motivation and motivation problems of the students vary in different departments of the vocational school of health services. Although intrinsic and extrinsic motivation, and motivation problems showed no significant difference according to year of education, students at evening education classes had higher extrinsic motivation scores and less motivation problems than formal education students. Conclusions: It should be considered that occupational learning motivation is important factor for occupational competency and self-directed learning of undergraduate students in the vocational school of health services. Defining appropriate learning strategies and creating appropriate learning environments compatible with purposes of clinical education may decrease motivational learning problems.
Amaç: Araştırmanın amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki güdülenme kaynaklarını, güdülenme sorunlarını belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 2009–2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmada güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin mesleki güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu, öğrencilerin güdülenme kaynaklarına yönelik öne çıkan nedenlerin mesleki yeterliklerle ilgili olduğu saptanmıştır. Sağlık meslek lisesi mezunu SHMYO öğrencilerinin içsel güdülenmeleri diğer lise mezunlarından daha yüksektir. Sağlık teknikerliği bölümlerine göre öğrencilerin içsel güdülenme ve güdülenme sorunları birbirlerinden farklıdır. Öğrencilerin sınıflarına göre içsel, dışsal güdülenme ve güdülenme sorunları açısından farklılık saptanmamasına karşılık ikinci öğretim öğrencilerinin dışsal güdülenme puanları birinci öğretim öğrencilerinden daha yüksek, güdülenme sorunları ise daha azdır. Sonuç: Meslek öğreniminde güdülenme, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki yeterliklerini kazanmaları ve kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri için eğiticilerin dikkate alması gereken önemli bir faktördür. Klinik eğitimin hedefleriyle uyumlu uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi ve öğrenme ortamlarının yaratılması, güdülenme sorunlarının azalmasını sağlayabilir.
 • Beydağ D, Gündüz A, Özer F. G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1(3): 137-142.
 • Acat B, Yenilmez K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2004; 12: 125-139.
 • Acat M.B , Köşgeroğlu N. Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği. Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:204-210.
 • Gülerci H, Oflaz F. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2010, 52: 112-120.
 • Eisenberger R, Pierce D, Cameron J. Effects of Reward on Intrinsic Motivation- Negative, Neutral and Positive: Comment on Deci, Koestner and Ryan. Psychological Bulletin 1999; 125(6): 677-691.
 • Ryan R, Deci E.L.Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 2000; 25: 54–67.
 • Xiang, P, Chen A, Bruene A.Interactive Impact of Intrinsic Motivators and Extrinsic Rewards on Behavior and Motivation Outcomes. Journal of Teaching in Physical Education 2005, 24, 179-197.
 • Hemşirelik Mesleğinde Güdülenme Kaynakları Araştırma Raporu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi (MASCO), İstanbul, 2009.
 • Gençay Ö.A, Gençay S. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007; 17: 241-253.
 • Doolittle PE, Camp WG. Constructivism: The Career and Technical Education Perspective. (http://vcampus.uom.ac.mu/upload/private/200332695533/200332695533.pdf’den15 Eylül 2011’de elde edildi)
 • Frank J.R, Snell L.S, Catte O.T et al. Competency-Based Medical Education: Theory to Practice.Medical Teacher, 2010; 32: 638–645.
 • Kilminster S., Cottrell D., Grant J. & Jolly B. AMEE Guide No. 27: Effective educational and clinical supervision. Medical Teacher, 2007; 29: 2–19.
 • Spencer J. ABC of learning and teaching in medicine. Learning and teaching in the clinical environment. BMJ, 2003; 326: 591-594.
 • Ramani S., Leinster S. AMEE Guide No.34: Teaching in the clinical environment. Medical Teacher 2008; 30: 347-364.
 • Crossley M.L, Mubarik A. A Comparative İnvestigation of Dental and Medical Student’s Motivation Towards Career Choice. British Dental Journal, 2002; 193: 471-473.
 • Şirin A, Öztürk R , Bezci G, Çakar G , Çoban A. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 2008; 83: 69-755.
 • Bozkır G, Taşcı N, Altuntaş Ç ve ark. Genel Lise Son Sınıf ve Sağlık Yüksekokulu'ndaki Erkek Öğrencilerin Hemşireliğe Bakışı. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslar arası Katılımlı”, 26- 29 Haziran 2007, İstanbul.
 • Eskimez Z, Öztunç G, Alparslan N. Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin HemşirelikMesleğine İlişkin Görüşleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008, 58–67.
 • Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(3).
 • Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 393-423.
 • Sarikaya O, Civaner M, Kalaca S. The Anxieties Of Medical Students Related to Clinical Training. Int J Cli Practice. 2006; 60(11): 1414-1418.
 • McGaghie W.C,Issenberg S.B, Petrusa E.R, Scalese R.J. Effect of Practice on Standardised Learning Outcomes in Simulation-Based Medical Education. Medical Education 2006; 40: 792–797.
 • Mıdık Ö, Kartal M. Simülasyona Dayalı Tıp Eğitimi. Marmara Medical Journal 2010; 23(3); 389-399.
Primary Language tr
Journal Section Original Article
Authors

Author: Albena GAYEF

Author: Özlem SARIKAYA

Dates

Publication Date : July 1, 2012

Vancouver Gayef A , Sarıkaya Ö . SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ GÜDÜLENME. Tıp Eğitimi Dünyası. 2012; 9-18.