BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 14 Issue: 42, 5 - 14, 14.10.2015

Abstract

Background: This study was designed to asses the satisfaction level of medical students for anatomy education they received in the 2013-2014 academic year

References

 • Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipler Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2010:7-15.
 • Sarsılmaz M. İnsan Anatomisi. İstanbul: Akademi Basın, 2014:14.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Programı. http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=72JQM11NDAU58339AQ101 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Ders Programı. http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/tip_fakultesi/menu/70182/3 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi.http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Rehberi http://tip.nku.edu.tr/LisansE%C4%9Fitimi/0/s/5431/5969 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Cantillon P. ABC of learning and teaching in medicine: teaching large groups, BMJ, 2003,326:437-440.
 • Dinsmore CE, Daugherty S, Zeitz HJ. Teaching and learning gross anatomy. Clinical Anatomy 1999;12:110-114.
 • Pelin C, Zağyapan R, Kürkçüoğlu A, İyem C. Anatomi eğitim yöntemleri ve tıp eğitim sistemleri ile ilişkisi. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara,2012;Kongre Bildiri Özetleri Kitabı:155-156.
 • Sarıkaya Ö, Gülpınar MA, Keklik D, Kalaça S. Öğrencilerin sesini dinlemek: eğitimin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 2002;9:6-12.
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları. http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf adresinden 5 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kulik JA. Student ratings: validity, utility and controversy. New Directions For Institutional Research 2001;109:9-25.
 • Çizmeci O, Dinççağ A, Değerli Ü. Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak. Tıp Eğitimi Dünyası 2001;4:10-13.
 • Cankur NŞ, Turan S. Öğrencilerin bakış açısı ile tıp fakültesi eğitimi: I.eğitim boyutu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;26:13-17.
 • Karabilgin ÖS, Şahin H. Eğitim etkinliğini değerlendirmede öğrenci geri bildiriminin kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası 2006;21:27-33.
 • Erpek S, Dereboy Ç, Altınışık M. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin uygulanan tıp eğitimine ilişkin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;3:13-20.
 • Linn RL, Miller MD. Measurement and assessment in teaching (International Edition). New Jersey, USA:Prentice Hall, 2005.
 • Oliver R. L. Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 1999;63:33-44.
 • Gülcan Y, Kuştepeli Y, Aldemir A. Yükseköğretim’de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve Ve Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını 2002;7(1):99-114.
 • Robbins SP, DeCenzo DA, Coulter M. Fundamentals of Management (7th Edition). New Jersey: Pearson Education Inc, 2011.
 • Tütüncü Ö, Doğan Öİ. Müşteri Tatmini Kapsamında Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2003;5(4):130-151.
 • Gencel U. Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2001;3(3):164-218.
 • Kaynar A, Şahin A, Bayrak D, Karakoç G, Ülke F, Öztürk H. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10(3);12-19.
 • Ekinci, C. E. ve Burgaz, B. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;33:120-134.
 • Cengiz, E. Üniversite Eğitimi Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesine Göre Pazar Bölümlendirme: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008:(16)2:48-67.
 • Demirli C, Kerimgil S. (2009), Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretimle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy 2009;4(4):1393-1403. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/view/5000063543/pdf_154 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Şahin AE. Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (Ef-Ömö) İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;37:106-122.
 • Tayyar N, Dilşeker F. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012;28:184-203
 • Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing 1985;49:41-50.
 • Guolla M. Assessing the teaching quality to student satisfaction relationships: Applied customer satisfaction research in the classroom. Journal of Marketing Theory and Practice 1999; 7 (Summer):87-97.
 • Sert S. Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri İle Not Ortalamaları Arasındaki İlişki, Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara 17-19 Kasım 2012;75:214-226.
 • Kantek F, Kazancı G. An Analysis of the Satisfaction Levels of Nursing and Midwifery Students In A Health College In Turkey. Contemp Nurse 2012;27:38-46.
 • Yangın HB, Kırca N. Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(1):78-94.
 • Appleton-Knapp SL, Krentler KA. Measuring student expectations and their effects on satisfaction: The importance of managing student expectations. Journal of Marketing Education 2006;28:254-264.
 • Willinsky J. Just say know? Schooling the knowledge society. Educational Theory 2005;55(1):97-111.
 • Özdemir S. Eğitimde toplam kalite yönetimi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2002;2:253-270.
 • Popli S. Ensuring customer delight: a quality approach to excellence in management education. Quality in Higher Education 2005;11(1): 17-24.
 • Penny AR. Changing the agenda for research into students’ views about university teaching: four shortcomings of SRT research. Teaching in Higher Education 2003;8(3):399-411.

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi

Year 2015, Volume: 14 Issue: 42, 5 - 14, 14.10.2015

Abstract

Amaç: Bu çalışma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, tıp fakültesi ğrencilerinin, aldıkları anatomi eğitimine yönelik memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 4 ayrı tıp fakültesinin birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Anket soruları, 5’li likert ölçeği ile cevaplandırılacak şekilde hazırlanmıştır.
Veriler, SPSS 18.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Tüm katılımcıların puanlarının ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Gruplar arası farklılıkların tespitinde student t-testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.


Bulgular: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 133, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 222, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 142 ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 321 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerin anatomi dersine yönelik memnuniyetleri orta düzeyde bulunmuştur. Memnuniyet düzeyleri dönem, eğitime ilişkin öğrencilerin fikrinin alınmasının gerekliliğine yönelik düşünceye göre farklılık göstermektedir.

Sonuç: Öğrencilerin anatomi dersine yönelik memnuniyetleri orta düzeyde bulunmuştur.

References

 • Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipler Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2010:7-15.
 • Sarsılmaz M. İnsan Anatomisi. İstanbul: Akademi Basın, 2014:14.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Programı. http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=72JQM11NDAU58339AQ101 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Ders Programı. http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/tip_fakultesi/menu/70182/3 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi.http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Rehberi http://tip.nku.edu.tr/LisansE%C4%9Fitimi/0/s/5431/5969 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Cantillon P. ABC of learning and teaching in medicine: teaching large groups, BMJ, 2003,326:437-440.
 • Dinsmore CE, Daugherty S, Zeitz HJ. Teaching and learning gross anatomy. Clinical Anatomy 1999;12:110-114.
 • Pelin C, Zağyapan R, Kürkçüoğlu A, İyem C. Anatomi eğitim yöntemleri ve tıp eğitim sistemleri ile ilişkisi. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara,2012;Kongre Bildiri Özetleri Kitabı:155-156.
 • Sarıkaya Ö, Gülpınar MA, Keklik D, Kalaça S. Öğrencilerin sesini dinlemek: eğitimin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası 2002;9:6-12.
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları. http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf adresinden 5 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kulik JA. Student ratings: validity, utility and controversy. New Directions For Institutional Research 2001;109:9-25.
 • Çizmeci O, Dinççağ A, Değerli Ü. Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak. Tıp Eğitimi Dünyası 2001;4:10-13.
 • Cankur NŞ, Turan S. Öğrencilerin bakış açısı ile tıp fakültesi eğitimi: I.eğitim boyutu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;26:13-17.
 • Karabilgin ÖS, Şahin H. Eğitim etkinliğini değerlendirmede öğrenci geri bildiriminin kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası 2006;21:27-33.
 • Erpek S, Dereboy Ç, Altınışık M. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin uygulanan tıp eğitimine ilişkin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;3:13-20.
 • Linn RL, Miller MD. Measurement and assessment in teaching (International Edition). New Jersey, USA:Prentice Hall, 2005.
 • Oliver R. L. Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 1999;63:33-44.
 • Gülcan Y, Kuştepeli Y, Aldemir A. Yükseköğretim’de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve Ve Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını 2002;7(1):99-114.
 • Robbins SP, DeCenzo DA, Coulter M. Fundamentals of Management (7th Edition). New Jersey: Pearson Education Inc, 2011.
 • Tütüncü Ö, Doğan Öİ. Müşteri Tatmini Kapsamında Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2003;5(4):130-151.
 • Gencel U. Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2001;3(3):164-218.
 • Kaynar A, Şahin A, Bayrak D, Karakoç G, Ülke F, Öztürk H. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10(3);12-19.
 • Ekinci, C. E. ve Burgaz, B. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;33:120-134.
 • Cengiz, E. Üniversite Eğitimi Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesine Göre Pazar Bölümlendirme: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008:(16)2:48-67.
 • Demirli C, Kerimgil S. (2009), Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretimle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy 2009;4(4):1393-1403. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/view/5000063543/pdf_154 adresinden 4 Mayıs 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Şahin AE. Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (Ef-Ömö) İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;37:106-122.
 • Tayyar N, Dilşeker F. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012;28:184-203
 • Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing 1985;49:41-50.
 • Guolla M. Assessing the teaching quality to student satisfaction relationships: Applied customer satisfaction research in the classroom. Journal of Marketing Theory and Practice 1999; 7 (Summer):87-97.
 • Sert S. Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri İle Not Ortalamaları Arasındaki İlişki, Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara 17-19 Kasım 2012;75:214-226.
 • Kantek F, Kazancı G. An Analysis of the Satisfaction Levels of Nursing and Midwifery Students In A Health College In Turkey. Contemp Nurse 2012;27:38-46.
 • Yangın HB, Kırca N. Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(1):78-94.
 • Appleton-Knapp SL, Krentler KA. Measuring student expectations and their effects on satisfaction: The importance of managing student expectations. Journal of Marketing Education 2006;28:254-264.
 • Willinsky J. Just say know? Schooling the knowledge society. Educational Theory 2005;55(1):97-111.
 • Özdemir S. Eğitimde toplam kalite yönetimi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2002;2:253-270.
 • Popli S. Ensuring customer delight: a quality approach to excellence in management education. Quality in Higher Education 2005;11(1): 17-24.
 • Penny AR. Changing the agenda for research into students’ views about university teaching: four shortcomings of SRT research. Teaching in Higher Education 2003;8(3):399-411.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Article
Authors

Şeyda Tuygar This is me

İlter Kuş This is me

Ömür Saygılı This is me

Emrah Özcan

Burak Gülcen This is me

Publication Date October 14, 2015
Submission Date October 11, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 14 Issue: 42

Cite

Vancouver Tuygar Ş, Kuş İ, Saygılı Ö, Özcan E, Gülcen B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. TED. 2015;14(42):5-14.