PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve İlişkili Faktörler

Year 2015, Volume 14, Issue 44, 33 - 43, 28.04.2016
https://doi.org/10.25282/ted.228757

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerinin kullandıkları stresle başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemler ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Eylül-Ekim 2015’de yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 öğretim yılı içerisinde okuyan 226 dönem 6 öğrencisidir. 181 öğrenci (%80,1) çalışma kapsamına alınmıştır. “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” ve sosyodemografik soruları içeren anket ile veriler toplanmıştır. Veriler, SPSS 11,5 paket programı ile değerlendirilmiştir. Tüm katılımcıların puanlarının ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Gruplar arası farklılıkların tespitinde t-testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.

 

Bulgular: Katılımcıların en fazla “Sosyal Destek Arama”, en az  “Boyun Eğici Yaklaşım” yöntemini kullandığı saptanmıştır. Kadınların ve tıp fakültesini isteyerek tercih edenlerin “probleme yönelik/aktif” tarzı, ailesinden ayrı yaşayanların ve tıp fakültesini kendisi isteyerek değil de yönlendirme sonucunda tercih edenlerin “duygulara yönelik/pasif” tarzı daha çok kullandıkları (p<0,05) görülmüştür.

 

Sonuç: Öğrencilere eğitimleri sürecinde stresle başa çıkma tarzlarını olumlu yönde geliştirebilecekleri yöntemler anlatılmalı ve risk altındaki gruplara yönelik koruyucu yöntemler geliştirilmelidir.

References

 • Dimsdale JE, Irwin M, Keefe FJ, Stein MB. Stres ve Psikiyatri. In: Sadock BJ, Sadock VA (Ed). Comprehensive Textbook of Psychiatry. Aydın H, Bozkurt A (Çev. Ed.). Cilt 3, 8. Baskı. Güneş Kitabevi, 2007.
 • Baltaş Z, Baltaş A. Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi, 21. Basım, 2008.
 • Lazarus R.S. From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 1993, 44: 1-22.
 • Şahin NH, Durak A. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10(34): 56-73.
 • King MB, Cockcroft A, Gooch C. Emotional distress in doctors: sources, effects and help sought. Journal of the Royal Society of Medicine 1992; 85(10): 605-608.
 • Sandover S, Jonas-Dwyer D, Marr T. Graduate entry and undergraduate medical students’ study approaches, stress levels and ways of coping: a five year longitudinal study. BMC Medical Education 2015 15:5
 • Madhyastha S, KS L, Kamath A. Stress and coping among final year medical students. AP J Psychological Medicine 2014; 15(2): 74-80.
 • Folkman S, Lazarus R.S. If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 1985; 48: 150-170.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 137-146.
 • Ergin A, Uzun SU, Bozkurt Aİ. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2014; 19(1): 31-37.
 • Şen H, Toygar M, Türker T, İnce N, Tuğcu H, Keskin H. Bir Grup Hekimin Stresle Başa Çıkma Tekniklerinin Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 211-218.
 • Karahan F, Eplikoç H. Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının uzun süreli yaşadıkları yerleşim birimine ve algıladıkları anne-baba tutumlarına göre incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007;2: 119-130.

Year 2015, Volume 14, Issue 44, 33 - 43, 28.04.2016
https://doi.org/10.25282/ted.228757

Abstract

References

 • Dimsdale JE, Irwin M, Keefe FJ, Stein MB. Stres ve Psikiyatri. In: Sadock BJ, Sadock VA (Ed). Comprehensive Textbook of Psychiatry. Aydın H, Bozkurt A (Çev. Ed.). Cilt 3, 8. Baskı. Güneş Kitabevi, 2007.
 • Baltaş Z, Baltaş A. Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi, 21. Basım, 2008.
 • Lazarus R.S. From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 1993, 44: 1-22.
 • Şahin NH, Durak A. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10(34): 56-73.
 • King MB, Cockcroft A, Gooch C. Emotional distress in doctors: sources, effects and help sought. Journal of the Royal Society of Medicine 1992; 85(10): 605-608.
 • Sandover S, Jonas-Dwyer D, Marr T. Graduate entry and undergraduate medical students’ study approaches, stress levels and ways of coping: a five year longitudinal study. BMC Medical Education 2015 15:5
 • Madhyastha S, KS L, Kamath A. Stress and coping among final year medical students. AP J Psychological Medicine 2014; 15(2): 74-80.
 • Folkman S, Lazarus R.S. If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 1985; 48: 150-170.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 137-146.
 • Ergin A, Uzun SU, Bozkurt Aİ. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2014; 19(1): 31-37.
 • Şen H, Toygar M, Türker T, İnce N, Tuğcu H, Keskin H. Bir Grup Hekimin Stresle Başa Çıkma Tekniklerinin Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 211-218.
 • Karahan F, Eplikoç H. Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının uzun süreli yaşadıkları yerleşim birimine ve algıladıkları anne-baba tutumlarına göre incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007;2: 119-130.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Article
Authors

Meltem Akdemir>


Emine Çetin This is me


Muhammet Ersoy This is me


Bulut Polat This is me


Ece Çulhacı This is me


Ahmet Ergün This is me


Ilgar Çetin This is me

Publication Date April 28, 2016
Application Date November 19, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 14, Issue 44

Cite

Vancouver Akdemir M. , Çetin E. , Ersoy M. , Polat B. , Çulhacı E. , Ergün A. , Çetin I. Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve İlişkili Faktörler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2016; 14(44): 33-43.