Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Stajını Değerlendirmeleri

Year 2020, Volume 19, Issue 57, 98 - 108, 30.04.2020
https://doi.org/10.25282/ted.581726

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, Halk Sağlığı stajı yapan intörn öğrencilerin staj kapsamında verilen teorik ve uygulamalı eğitime yönelik değerlendirmelerini belirlemek, staj başlangıcı ve bitimindeki karşılaştırmasını yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı stajı yapan altıncı sınıf öğrencilerinde yürütülen bir araştırmadır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Veri toplama amacıyla, Halk Sağlığı stajında yapılan uygulamaları içeren bir anket form hazırlandı. Çalışma grubunu, bir yıl boyunca Halk Sağlığı stajı alan öğrencilerin tümü (184) oluşturdu. Aynı anket form öğrencilere staj başında ve staj sonunda uygulandı. Staj başındaki ankette öğrencilerin eğitimlerin faydalı olup olmayacağına dair düşünceleri, staj sonundaki ankette ise eğitimleri aldıktan sonra, faydalı bulup bulmadıklarına dair düşünceleri değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde, bağımlı örneklerin karşılaştırmasında nicel verilerde Wilcoxon ve nitel verilerde Ki-kare testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p≤0.05 kabul edildi.
Bulgular: Öğrencilerin staj bitiminde eğitimlerin faydalı olma durumu ile ilgili verdikleri puan (53.4 ± 9.6), staj başlangıcındaki puana (51.5 ± 7.0) göre anlamlı düzeyde yüksekti (p = 0.002). Öğrencilerin % 62.9’u staj başlangıcında stajdan memnun kalacağını düşünürken, staj sonunda memnun kaldığını belirten öğrenci yüzdesi % 73.1 olarak saptandı (p<0.001). ‘’Bilimsel araştırma süreci’’ ve ‘’teorik bilgi oturumları’’ gruplarındaki uygulamalardan memnuniyet staj sonunda, staj başlangıcına göre daha yüksek bulundu (p<0.001). ‘’Sağlık hizmetleri ve uygulamalar’’ grubundaki uygulamalardan memnuniyet ise staj sonunda, staj başlangıcına göre daha düşük bulundu (p=0.002).
Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık dörtte üçünün Halk Sağlığı stajından memnun kaldığı bulundu. Staj geneline verilen puanların toplamı, staj sonunda staj başlangıcına göre artış gösterdiğinden dolayı, Halk Sağlığı stajının genel olarak öğrencilerin beklentilerini karşıladığı sonucuna varıldı.

References

 • 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği; 2014 [Erişim tarihi: 04.12.2018]. Erişim adresi: http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/MEZUNIYET%20ONCESI%20HALK%20SAGLIGI%20EGITIMI.pdf.
 • 2. Bahar-Ozvaris S, Sonmez R, Sayek, I. Assessment of knowledge and skills in primary health care services: senior medical students' self-evaluation. Teaching and Learning in Medicine. 2004;16(1):34-38.
 • 3. Gürpınar E, Musal B, Aksakoğlu G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı rotasyonu yapan dönem VI öğrencilerinin toplum hekimliği konularındaki bilgi düzeyleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2003;13(13):59-64.
 • 4. Sağlıkta dönüşüm programı içinde toplum sağlığı merkezleri'nin yeri panel kitabı. Eskişehir: ESOGÜ Basımevi; 2014.
 • 5. Gillam S, Maudsley G. Public health education for medical students: rising to the professional challenge. Journal of Public Health. 2009;32(1):125-131.
 • 6. Gillam S, Bagade A. Undergraduate public health education in UK medical schools− struggling to deliver. Medical Education. 2006;40(5):430-436.
 • 7. Tyler IV, Hau M, Buxton JA, Elliott LJ, Harvey BJ, Hockin JC at al. Canadian medical students’ perceptions of public health education in the undergraduate medical curriculum. Academic Medicine. 2009;84(9):1307-1312.
 • 8. Rosenstock L, Helsing K, Rimer BK. Public health education in the United States: then and now. Public Health Reviews. 2011;33(1):39-65.
 • 9. Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. Dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı uzmanlık eğitiminin tarihçesi, içeriği ve istihdam politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(6):495-504.
 • 10. Durduran Y, Saltuk Demir L, Uyar M, Savaş Duman Ç, Şahin TK. Bir tıp fakültesinde çalışmaya katılan intörnlerin “halk sağlığı” stajı ile ilgili bazı görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 20-24 Ekim 2014. 1442.
 • 11. Yorulmaz F, Gökçen Selçuk E, Baysal S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı hakkındaki değerlendirmeleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 15-19 Mart 2017. 515.
 • 12. Karahan A, Kesmezacar Ö, Kalaça S, Çalı Ş. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı konusundaki düşünceleri. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 139.
 • 13. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmesi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2013 [Erişim tarihi: 02.05.2018]. Erişim adresi: http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/raporlar_sunumlar/tip_egitimi_arastirmasi2013.pdf.
 • 14. Şahin H. Eğitim programı değerlendirmede öğrenci geribildirimleri ve kritik olaylar tekniğinin kullanılması: halk sağlığı intörn staj program. Tıp Eğitimi Dünyası. 2007;24(24):1-8.
 • 15. Aksakal FN, Özkan S, Özdil A. Bir tıp fakültesinde beşinci sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı eğitim programını değerlendirmesi. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 149.
 • 16. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Uçku R, Ünal B, Günay T ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili geri bildirimlerinin değerlendirilmesi (1998-2006). Tıp Eğitimi Dünyası. 2007;24(24):9-15.
 • 17. Yorulmaz F, Ergüden Kendirlinan Ş, Mavili S, Şahin A, Gül İ. Trakya Üniversitesi 2013-2014 dönemi intörnlerinin tıp ve halk sağlığı eğitimi hakkında görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 20-24 Ekim 2014. 1200-1201.
 • 18. Aslan S, Bideci A, Özkan S, Türkçüoğlu S, Çakır N, Dursun A ve ark. Bir tıp fakültesindeki intern doktorların dönem 6 eğitimleri süresince aldıkları stajlar hakkındaki geribildirimlerinin değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2006;23(23):19-26.
 • 19. Atçeken İ, Açıkgöz ME, Yılmaz E, Demirtaş H, Eslek H, Sevindik M ve ark. Halk sağlığı stajının intörnler tarafından değerlendirilmesi. 18 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 05-09 Ekim 2015. 580-581.
 • 20. Çalışkan S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı hakkındaki beklenti ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 154.
 • 21. Pabst R., Rothkötter HJ. Retrospective evaluation of undergraduate medical education by doctors at the end of their residency time in hospitals: consequences for the anatomical curriculum. The Anatomical Record: An Official Publication of the American Association of Anatomists. 1997;249(4):431-434.
 • 22. İlhan MN, Özkan S, Özdil A. Bir halk sağlığı stajı eğiticileri ve eğitim ortamının değerlendirilmesi. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 148.
 • 23. Işıktekin Atalay B, Öztürk Emiral G, Önsüz MF, Işıklı B, Metintaş S. Tıp fakültesi intörn doktorlarının halk sağlığı stajı ile ilgili düşünceleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 15-19 Mart 2017. 512.
 • 24. Stellman JM., Cohen S, Rosenfield A. Evaluation of a one-year Masters of Public Health program for medical students between their third and fourth years. Academic Medicine. 2008;83(4):365-370.
 • 25. Göçgeldi E, İstanbulluoğlu H, Uçar M, Yaren H, Ceylan S, Koçak N. Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tıp eğitimleri süresince pratik uygulama yapabilme durumunun araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2011;53(2):107-113.
 • 26. Özcebe H, Attila S, Bağcı T, Aslan D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda son 8 ayda staj yapan intörn doktorların katıldıkları çocuk sağlığı seminerleri ile ilgili görüşleri. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 158.
 • 27. Özvarış ŞB, Aslan D, Koçoğlu GO. İntern doktorların sağlık eğitimi seminerleri ile ilgili görüşleri. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 159.

Evaluation of Public Health Internship Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty Senior Students

Year 2020, Volume 19, Issue 57, 98 - 108, 30.04.2020
https://doi.org/10.25282/ted.581726

Abstract

Background: The aim of the study was to determine the theoretical and practical training evaluations of senior students in Public Health Internship and compare the evaluations at the beginning and end of the internship.

Methods: Study was conducted in two stages with senior students in Public Health Internship of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine in the 2017-2018 academic year. The study questionnaire was prepared including the practices performed in Public Health Internship. The study group consisted of all students(184) who had internship along one year. The same questionnaire was applied both at the beginning and end of the internship. Students' opinions about whether the trainings would be useful were evaluated at the beginning of the internship and their thoughts about whether the trainings were useful or not were evaluated at the end. Chi-square and Wilcoxon tests were used to compare dependent samples. Statistical significance was accepted as p≤0.05.

Results: The score(53.4±9.6) about the beneficial of trainings at the end of the internship was significantly higher than at the beginning of the internship score(51.5±7.0, p=0.002). At the beginning of the internship 62.9% of the students thought that they would be satisfied with the internship while at the end of the internship the percentage of satisfied students was 73.1%(p<0.001). At the end of the internship satisfaction with the applications in ‘’scientific research process’’ and ‘’theoretical knowledge sessions’’ groups were higher than the beginning of the internship(p<0.001). At the end of the internship satisfaction with the applications in ‘’health services and practices’’ group were lower than the beginning of the internship(p=0.002).

Conclusions: Approximately three-quarters of students were satisfied with the Public Health internship. As the total of the scores given increased compared to the beginning of the internship, it was concluded that the internship generally met the students' expectations. 

References

 • 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği; 2014 [Erişim tarihi: 04.12.2018]. Erişim adresi: http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/MEZUNIYET%20ONCESI%20HALK%20SAGLIGI%20EGITIMI.pdf.
 • 2. Bahar-Ozvaris S, Sonmez R, Sayek, I. Assessment of knowledge and skills in primary health care services: senior medical students' self-evaluation. Teaching and Learning in Medicine. 2004;16(1):34-38.
 • 3. Gürpınar E, Musal B, Aksakoğlu G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı rotasyonu yapan dönem VI öğrencilerinin toplum hekimliği konularındaki bilgi düzeyleri. Tıp Eğitimi Dünyası. 2003;13(13):59-64.
 • 4. Sağlıkta dönüşüm programı içinde toplum sağlığı merkezleri'nin yeri panel kitabı. Eskişehir: ESOGÜ Basımevi; 2014.
 • 5. Gillam S, Maudsley G. Public health education for medical students: rising to the professional challenge. Journal of Public Health. 2009;32(1):125-131.
 • 6. Gillam S, Bagade A. Undergraduate public health education in UK medical schools− struggling to deliver. Medical Education. 2006;40(5):430-436.
 • 7. Tyler IV, Hau M, Buxton JA, Elliott LJ, Harvey BJ, Hockin JC at al. Canadian medical students’ perceptions of public health education in the undergraduate medical curriculum. Academic Medicine. 2009;84(9):1307-1312.
 • 8. Rosenstock L, Helsing K, Rimer BK. Public health education in the United States: then and now. Public Health Reviews. 2011;33(1):39-65.
 • 9. Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. Dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı uzmanlık eğitiminin tarihçesi, içeriği ve istihdam politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014;13(6):495-504.
 • 10. Durduran Y, Saltuk Demir L, Uyar M, Savaş Duman Ç, Şahin TK. Bir tıp fakültesinde çalışmaya katılan intörnlerin “halk sağlığı” stajı ile ilgili bazı görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 20-24 Ekim 2014. 1442.
 • 11. Yorulmaz F, Gökçen Selçuk E, Baysal S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı hakkındaki değerlendirmeleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 15-19 Mart 2017. 515.
 • 12. Karahan A, Kesmezacar Ö, Kalaça S, Çalı Ş. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı konusundaki düşünceleri. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 139.
 • 13. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmesi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2013 [Erişim tarihi: 02.05.2018]. Erişim adresi: http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/raporlar_sunumlar/tip_egitimi_arastirmasi2013.pdf.
 • 14. Şahin H. Eğitim programı değerlendirmede öğrenci geribildirimleri ve kritik olaylar tekniğinin kullanılması: halk sağlığı intörn staj program. Tıp Eğitimi Dünyası. 2007;24(24):1-8.
 • 15. Aksakal FN, Özkan S, Özdil A. Bir tıp fakültesinde beşinci sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı eğitim programını değerlendirmesi. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 149.
 • 16. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Uçku R, Ünal B, Günay T ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili geri bildirimlerinin değerlendirilmesi (1998-2006). Tıp Eğitimi Dünyası. 2007;24(24):9-15.
 • 17. Yorulmaz F, Ergüden Kendirlinan Ş, Mavili S, Şahin A, Gül İ. Trakya Üniversitesi 2013-2014 dönemi intörnlerinin tıp ve halk sağlığı eğitimi hakkında görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 20-24 Ekim 2014. 1200-1201.
 • 18. Aslan S, Bideci A, Özkan S, Türkçüoğlu S, Çakır N, Dursun A ve ark. Bir tıp fakültesindeki intern doktorların dönem 6 eğitimleri süresince aldıkları stajlar hakkındaki geribildirimlerinin değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2006;23(23):19-26.
 • 19. Atçeken İ, Açıkgöz ME, Yılmaz E, Demirtaş H, Eslek H, Sevindik M ve ark. Halk sağlığı stajının intörnler tarafından değerlendirilmesi. 18 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 05-09 Ekim 2015. 580-581.
 • 20. Çalışkan S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin halk sağlığı stajı hakkındaki beklenti ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 154.
 • 21. Pabst R., Rothkötter HJ. Retrospective evaluation of undergraduate medical education by doctors at the end of their residency time in hospitals: consequences for the anatomical curriculum. The Anatomical Record: An Official Publication of the American Association of Anatomists. 1997;249(4):431-434.
 • 22. İlhan MN, Özkan S, Özdil A. Bir halk sağlığı stajı eğiticileri ve eğitim ortamının değerlendirilmesi. 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 12-16 Nisan 2004. 148.
 • 23. Işıktekin Atalay B, Öztürk Emiral G, Önsüz MF, Işıklı B, Metintaş S. Tıp fakültesi intörn doktorlarının halk sağlığı stajı ile ilgili düşünceleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 15-19 Mart 2017. 512.
 • 24. Stellman JM., Cohen S, Rosenfield A. Evaluation of a one-year Masters of Public Health program for medical students between their third and fourth years. Academic Medicine. 2008;83(4):365-370.
 • 25. Göçgeldi E, İstanbulluoğlu H, Uçar M, Yaren H, Ceylan S, Koçak N. Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tıp eğitimleri süresince pratik uygulama yapabilme durumunun araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2011;53(2):107-113.
 • 26. Özcebe H, Attila S, Bağcı T, Aslan D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda son 8 ayda staj yapan intörn doktorların katıldıkları çocuk sağlığı seminerleri ile ilgili görüşleri. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 158.
 • 27. Özvarış ŞB, Aslan D, Koçoğlu GO. İntern doktorların sağlık eğitimi seminerleri ile ilgili görüşleri. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 24-28 Nisan 2001. 159.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Sevil AYDOĞAN>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0002-7314-5900
Türkiye


Muhammed Fatih ÖNSÜZ>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0001-7234-3385
Türkiye


Burhanettin IŞIKLI>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0003-2902-9328
Türkiye


Selma METİNTAŞ>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0002-5002-5041
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Application Date June 24, 2019
Acceptance Date November 14, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 19, Issue 57

Cite

Vancouver Aydoğan S. , Önsüz M. F. , Işıklı B. , Metintaş S. Evaluation of Public Health Internship Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty Senior Students. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020; 19(57): 98-108.