Research Article
BibTex RIS Cite

Uzaktan Eğitimle Türkçe Öğrenme Sürecinde A1 düzeyindeki Arap Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Year 2021, Issue: 12, 18 - 24, 15.10.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.12.2

Abstract

Özet
Arap öğrencilerin COVİT-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimle Türkçe öğrenimi sürecinde karşılaştıkları güçlükleri ve önerdikleri çözümleri tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımı ve alan araştırma yöntemlerinden tarama kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Arap ülkelerinde yaşayan ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 düzeyindeki 100 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin en sık karşılaştıkları sorunlar, “uzaktan eğitimle ders işlerken yaşanan bağlantı problemleri”, “yayın kalitesinin düşüklüğü”, “evdeki fiziki imkanların sınırlı olması”, “saat farkı dolayısıyla ortaya çıkan problemler”, “ödevleri yalnız yapmanın zorluğu” ve “ekran karşısında uzun süre kalma” olarak sıralanabilir. Öğrencilerin önerdiği çözüm önerileri ise “uzaktan eğitim için günlük ders çalışma planı hazırlanması”, “pandemide egzersizler yaparak moral ve sağlığın korunması”, “Türkçe kitap okunması”, “derslerin tekrarının izlenmesi”, “ekran karşısında geçirilen zaman dikkat edilmesi”, “eğitsel oyunların oynanması”, “Türkçe film belgesel veya animasyonların izlenmesi”, “ders sorumlusuyla ders dışında da iletişime devam edilmesi” ve “sanal olarak Türkiye’de bulunan müze, sinema, tiyatroların gezilmesi” şeklindedir.

References

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 1(1), 92-97.
 • Ağar, M. E. (2004). Türkçe öğretiminin tarihçesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, 1-10.
 • Akyürek, M . (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728–749.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. TÜBAR, 13 (2), 311-317.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat Araştırmaları, 1(1) 19-30.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (4) 107-133.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., ve Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13).
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., ve Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287,
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. (ss. 410-415). Clinical Engineering Handbook, Ed.: Ernesto Iadanza. Florins-İtaly: Academic Press. Cho M. H. ve Cho Y. (2017) Self-regulation in three types of online interaction: A scale development. Distance Education, 38(1), 70-83.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. Baskı). USA: Pearson Education Inc. Durmuş, M. (2013). Yabancılara türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Durmuş M. (2013). Türkçenin Yabancılara öğretimi: sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 207-228.
 • Dikmen, S. ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies,7(2), 78-98.
 • Durak, G., Çankaya, S. ve İzmirli, S. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14 (1), 787-809.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (2), 51-69.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6(3), 797-810.
 • Güler, E. B. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde “öğretmen” unsuru. International Journal Of Social Science, 5(2), 129-134.
 • Gün M., Akkaya, A. ve Kara Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9 (6), 1-16.
 • Karababa, Z. C. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265-277.
 • Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kürtüncü, M ve Kurt, A . (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, COVID-19 ÖZEL SAYISI 2, 66-77 .
 • Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during Covid-19. The Lancet Child and Adolescent Health, 395, 912–20. Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C., ve Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning- the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(3), 88–101.
 • Özdemir, C. (2013) Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlevsel ders malzemelerinin nitelikleri. Turkish studies, 8(1), 2049-2056.
 • Sancak, M. ve Çöl, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 pandemisinin kronolojik olarak incelenmesi. K. O. Memikoğlu, V. Genç (Eds.), COVID-19 (ss. 201-217). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Serçemeli, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Yamamoto, G.T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

A1 Level Arab Students’ Encountered Difficulties and Suggestions for Solutions in the Process of Learning Turkish with Distance Education

Year 2021, Issue: 12, 18 - 24, 15.10.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.12.2

Abstract

The method of this research, which was carried out in order to determine the difficulties encountered by Arab students in the process of learning Turkish through distance education during the pandemic process and the solution proposals they offer, is relational screening, one of the quantitative research methods. The sample of the research consists of 100 students at A1 level living in Arab countries and learning Turkish as a foreign language.
As a result of the research, the most common problems faced by the students are "Connection problems while teaching with distance education", "poor broadcast quality", "limited physical facilities at home", "sleep due to time difference, etc. problems”, “difficulty doing homework” and “staying in front of the screen for a long time”. The solution suggestions offered by the students are “daily study plan should be prepared for distance education”, “morale and health should be protected by doing exercises in the pandemic”, “it is necessary to read books in Turkish”, “the repetition of the lessons should be watched”, “the time spent in front of the screen should be paid attention”, plays should be played”, “Turkish films, documentaries or animations should be watched”, and “must see museums, cinemas and theaters in Turkey virtually”.

References

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 1(1), 92-97.
 • Ağar, M. E. (2004). Türkçe öğretiminin tarihçesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, 1-10.
 • Akyürek, M . (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728–749.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. TÜBAR, 13 (2), 311-317.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat Araştırmaları, 1(1) 19-30.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (4) 107-133.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., ve Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13).
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., ve Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287,
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. (ss. 410-415). Clinical Engineering Handbook, Ed.: Ernesto Iadanza. Florins-İtaly: Academic Press. Cho M. H. ve Cho Y. (2017) Self-regulation in three types of online interaction: A scale development. Distance Education, 38(1), 70-83.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. Baskı). USA: Pearson Education Inc. Durmuş, M. (2013). Yabancılara türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Durmuş M. (2013). Türkçenin Yabancılara öğretimi: sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 207-228.
 • Dikmen, S. ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies,7(2), 78-98.
 • Durak, G., Çankaya, S. ve İzmirli, S. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14 (1), 787-809.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (2), 51-69.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6(3), 797-810.
 • Güler, E. B. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde “öğretmen” unsuru. International Journal Of Social Science, 5(2), 129-134.
 • Gün M., Akkaya, A. ve Kara Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9 (6), 1-16.
 • Karababa, Z. C. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265-277.
 • Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kürtüncü, M ve Kurt, A . (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, COVID-19 ÖZEL SAYISI 2, 66-77 .
 • Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during Covid-19. The Lancet Child and Adolescent Health, 395, 912–20. Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C., ve Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning- the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(3), 88–101.
 • Özdemir, C. (2013) Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlevsel ders malzemelerinin nitelikleri. Turkish studies, 8(1), 2049-2056.
 • Sancak, M. ve Çöl, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 pandemisinin kronolojik olarak incelenmesi. K. O. Memikoğlu, V. Genç (Eds.), COVID-19 (ss. 201-217). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Serçemeli, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Yamamoto, G.T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mustafa Başaran 0000-0003-1684-5852

Rania Benseghir This is me 0009-0001-4154-9775

Publication Date October 15, 2021
Submission Date July 13, 2021
Published in Issue Year 2021 Issue: 12

Cite

APA Başaran, M., & Benseghir, R. (2021). Uzaktan Eğitimle Türkçe Öğrenme Sürecinde A1 düzeyindeki Arap Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Temel Eğitim(12), 18-24. https://doi.org/10.52105/temelegitim.12.2

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions