Research Article
BibTex RIS Cite

CUMULATIVE PROTECTION FOR DESIGNS

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 19 - 38, 25.06.2019

Abstract

The cumulative protection finds its meaning
in intellectual property law and design law. Due to the different
characteristics of the designs, many legal protection may be in question. Thus,
the design owner can also rely on copyright, trademark, patent-utility model
and unfair competition provisions, as well as design law.Registered and unregistered designs are
protected under intellectual property law. The relationship between
intellectual property protection and unfair competition protection is a matter
of debate. It is stated in the doctrine that the protection of designs ending
intellectual property protection according to unfair competition law exceeds
the purpose of design protection and adversely affects the competitive
environment in the market.It is important to determine the conditions
and limits of protection by considering the subject and purpose of protection
to be applied in the cumulative protection of registered and unregistered
designs.

References

  • Arslanlı, Halil (1954), Fikri Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat Eserleri, 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası. Aslan, İ.Yılmaz (2001), “Endüstriyel Tasarım Haklarının Kullanılması Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler”, FMR, C: 1, S: 1, s. 19-42. Ateş, Mustafa (2007), Fikri Hukukta Eser, 1. Baskı, Ankara, Turhan, (Eser) Ateş, Mustafa (2003), Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması (Sınırlandırılma), 1. Baskı, Ankara, Seçkin. Ayiter, Nuşin (1981), Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. Baskı, Ankara, S Yayınları. Beşiroğlu, Akın (2004), Düşünce Üzerindeki Haklar Fikir Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Beta. Bozgeyik, Hayri (2009), “Fikir ve Sanat Eserlerinde Hususiyet” Batider, S: 3, C: 25, s. 169-220. Fidan, İsmail (2011), “Tescilsiz Tasarımların Korunması” (Doktora), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tescilsiz Tasarımlar) Fidan, İsmail (2012), “Endüstriyel Tasarımların FSEK Kapsamında Korunması” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 2, C: 2, s. 423-449 (Endüstriyel Tasarımlar) Güneş, İlhami (2007), “Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları” FMR, S: 3, C: 7, s. 11-42. Kalender, Emre (2015), “Almanya Federal Mahkemesinin “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi” TFM, S:1, s. 103-114. Karaman Odabaşı, Fatma (2015), Uygulamada Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabete Konu Olması, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Oruç, Murat (2009), Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha. Oytaç, Kutlu (2003), “Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri İle Birlikte Ele Alınması” FMR, S:2, C: 3, s. 57-67. Öztan, Fırat (2008), Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Turhan. Suluk, Cahit (2003), Tasarım Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Seçkin. Suluk, Cahit (2018), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler (Yenilikler)”, TFM, S: 1, C: 4, s. 91-109. Suluk, Cahit (2014), “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması (Karşılaştırmalı Hukuk Işığında)” FMR, 2014/1, s. 169-189. Suluk, Cahit (2001), AB ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması, FMR, S: 3, C:3, s. 43-72, (Kümülatif Koruma) Suluk, Cahit/Erzurumluoğlu Er, Özlem (2012), “Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme” Ankara Barosu Erzurumluoğlu Armağanı, s. 719-737. Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel (2018), Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Suluk, Cahit/Orhan, Ali (2008), Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku (Tasarımlar), Ankara, Seçkin Şehirali, Feyzan Hayal (2004), “Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar” Türkiye’de Fikri ve Sınai Hakların Etkin Uygulanması Sempozyumu, <http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/13052014133235.pdf> s.e.t. 15.12.2018 (Tasarımlar) Şehirali Çelik, Feyzan Hayal (2014), Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Korunması-Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme (Haksız Rekabet), 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitap. Yavuz, Levent/Alıca, Türkay/Merdivan, Fethi (2013), Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. Yurduseven, Şeyma (2017), “6769 sayılı SMK ile Türk Tasarım Hukukunda Yeni Dönem” TAAD, S: 31, s. 669-689.

TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 19 - 38, 25.06.2019

Abstract

Kümülatif koruma, karşılığını tam olarak
fikri mülkiyet hukuku ve tasarımlar konusunda bulmaktadır. Tasarım olarak
korunabilir çalışmalar için, farklı özellikleri sebebiyle, farklı hukuki koruma
söz konusu olabilmektedir. Böylece hak sahibi, örneğin tasarım hukukunun yanı
sıra, telif, marka, patent-faydalı model ve haksız rekabet hükümlerine de
dayanabilmektedir.

Tescilli ve tescilsiz tasarımlar fikri
mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır. Fikri mülkiyet koruması ile haksız
rekabet koruması arasındaki ilişki tartışma konusudur. Öğretide, fikri mülkiyet
koruması sona eren tasarımların haksız rekabet hukukuna göre korunmasının,
tasarım korumasının amacını aştığı ve piyasadaki rekabet ortamını olumsuz
etkilediği dile getirilmektedir.

Tescilli ve tescilsiz tasarımların kümülatif
korunmasında, uygulanacak hukuki korumanın konusu ve amacı gözetilerek
korumanın şartları ve sınırlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. 

References

  • Arslanlı, Halil (1954), Fikri Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat Eserleri, 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası. Aslan, İ.Yılmaz (2001), “Endüstriyel Tasarım Haklarının Kullanılması Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler”, FMR, C: 1, S: 1, s. 19-42. Ateş, Mustafa (2007), Fikri Hukukta Eser, 1. Baskı, Ankara, Turhan, (Eser) Ateş, Mustafa (2003), Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması (Sınırlandırılma), 1. Baskı, Ankara, Seçkin. Ayiter, Nuşin (1981), Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. Baskı, Ankara, S Yayınları. Beşiroğlu, Akın (2004), Düşünce Üzerindeki Haklar Fikir Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Beta. Bozgeyik, Hayri (2009), “Fikir ve Sanat Eserlerinde Hususiyet” Batider, S: 3, C: 25, s. 169-220. Fidan, İsmail (2011), “Tescilsiz Tasarımların Korunması” (Doktora), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tescilsiz Tasarımlar) Fidan, İsmail (2012), “Endüstriyel Tasarımların FSEK Kapsamında Korunması” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 2, C: 2, s. 423-449 (Endüstriyel Tasarımlar) Güneş, İlhami (2007), “Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları” FMR, S: 3, C: 7, s. 11-42. Kalender, Emre (2015), “Almanya Federal Mahkemesinin “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi” TFM, S:1, s. 103-114. Karaman Odabaşı, Fatma (2015), Uygulamada Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabete Konu Olması, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Oruç, Murat (2009), Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha. Oytaç, Kutlu (2003), “Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri İle Birlikte Ele Alınması” FMR, S:2, C: 3, s. 57-67. Öztan, Fırat (2008), Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Turhan. Suluk, Cahit (2003), Tasarım Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Seçkin. Suluk, Cahit (2018), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler (Yenilikler)”, TFM, S: 1, C: 4, s. 91-109. Suluk, Cahit (2014), “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması (Karşılaştırmalı Hukuk Işığında)” FMR, 2014/1, s. 169-189. Suluk, Cahit (2001), AB ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması, FMR, S: 3, C:3, s. 43-72, (Kümülatif Koruma) Suluk, Cahit/Erzurumluoğlu Er, Özlem (2012), “Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme” Ankara Barosu Erzurumluoğlu Armağanı, s. 719-737. Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel (2018), Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Suluk, Cahit/Orhan, Ali (2008), Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku (Tasarımlar), Ankara, Seçkin Şehirali, Feyzan Hayal (2004), “Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar” Türkiye’de Fikri ve Sınai Hakların Etkin Uygulanması Sempozyumu, <http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/13052014133235.pdf> s.e.t. 15.12.2018 (Tasarımlar) Şehirali Çelik, Feyzan Hayal (2014), Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Korunması-Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme (Haksız Rekabet), 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitap. Yavuz, Levent/Alıca, Türkay/Merdivan, Fethi (2013), Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. Yurduseven, Şeyma (2017), “6769 sayılı SMK ile Türk Tasarım Hukukunda Yeni Dönem” TAAD, S: 31, s. 669-689.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Hayri Bozgeyik This is me 0000-0002-9974-7459

Sefa Er 0000-0002-5738-8224

Publication Date June 25, 2019
Submission Date February 7, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Bozgeyik, H., & Er, S. (2019). TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(1), 19-38.
AMA Bozgeyik H, Er S. TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA. TFM. June 2019;5(1):19-38.
Chicago Bozgeyik, Hayri, and Sefa Er. “TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5, no. 1 (June 2019): 19-38.
EndNote Bozgeyik H, Er S (June 1, 2019) TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 1 19–38.
IEEE H. Bozgeyik and S. Er, “TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA”, TFM, vol. 5, no. 1, pp. 19–38, 2019.
ISNAD Bozgeyik, Hayri - Er, Sefa. “TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5/1 (June 2019), 19-38.
JAMA Bozgeyik H, Er S. TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA. TFM. 2019;5:19–38.
MLA Bozgeyik, Hayri and Sefa Er. “TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 19-38.
Vancouver Bozgeyik H, Er S. TASARIMLAR İÇİN KÜMÜLATİF KORUMA. TFM. 2019;5(1):19-38.