Research Article
BibTex RIS Cite

TRANSPORT COMMITMENT IN CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND THE CONCEPT OF GOODS

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 69 - 86, 25.06.2019

Abstract

Transport commitment
is one of the fundamental elements of the contract of carriage. According to
CMR Convention, the subject of the carriage is only goods. But according to
Turkish Commercial Code, the subject of the carriage contract are both goods
and passengers. From the moment the carrier receives the goods until the moment
the goods are delivered, carrier owes maintenance and preservation of goods to the
sender. The goods which are the subject of the carriage contract means the all
chattel. But, furniture removal carriage, funeral consignments carriage and the
carriage performed under the terms of any international postal convention,
which are listed in article CMR Convention 1.4, are not within the scope of the
CMR Convention.

References

 • Adıgüzel, Burak (2018), Taşıma Hukuku (Deniz Ticareti Hariç), 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Adıgüzel, Burak (2012), Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Ziya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Adalet (Karayolu).
 • Akdeniz, Umut (2013), ‘6102 Sayılı TTK’da Taşıma Hukukuna Dair Yeni Bir Düzenleme ‘Taşınma Eşyası Taşıması’’, LHD, S. 130, C.11, s. 81 – 103.
 • Akıncı, Ziya (1999), Karayoluyla Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Aksoy, Sami (2015), Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha.
 • Andresen, Bernd (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen (MünchKommHGB/Andresen).
 • Arkan, Sabih (1982), Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Arkan, Sabih (1979), ‘Karayolu İle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanma Koşulları ve Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümleri ( TTK İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme)’, BATIDER, S. 2, C. X, s. 397 – 414 (Uygulanma Koşulları).
 • Atabek Reşat (1960), Eşya Taşıma Hukuku (Deniz Hukuku Hariç), 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
 • Aydın Alihan (2006), CMR’ye Göre Taşıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, İstanbul, Arıkan.
 • Aydoğdu, Murat (2013), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Özel Sayı, C. 8, s.571 - 621.
 • Basedow, Jürgen (1987), Der Transportvertrag, 1. Auflage, Tübingen, J.C.B. Mohr.
 • Becker, Herman (1993), İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi II. Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde 184 - 551, 1.Baskı, Ankara, Yargıtay Yayınları No: 24, (Çeviren Dura A. Suat).
 • Belbez, Hikmet (1946), ‘Nakil Sözleşmesi ve Nakliyecinin Sorumu’, AÜHFD, S. 2 – 4, C. III, s. 387 - 402.
 • Bozkurt Bozabalı, Banu (2013), Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Can, Mertol (2017), CMR ve Alman Ticaret Kanunu İle Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları, Birinci Cilt (Taşıma Hukukuna Giriş, Eşya Taşıma İşleri), 1. Baskı, Ankara, İmaj.
 • Carr, Indira (2010), International Trade Law, 4th edt., Oxon, Routledge - Cavendish.
 • Clarke, Malcolm A. (2014), International Carriage of Goods By Road: CMR, 6th edt., Oxon, Informa law from Routledge.
 • Clarke, Malcolm A. & Yates, David (2014), Contracts of Carriage By Land and Air, 2nd. edt. Oxon, Informa law from Routledge.
 • Çağa, Tahir & Kender, Rayagen (2010), Deniz Ticaret Hukuku 2, Navlun Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İstanbul, XII Levha.
 • Doğanay, İsmail (Mart 1970), ‘Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Karada Eşya Taşınması’, BATIDER, S. 3, C. V, s. 432- 479.
 • Doğanay, İsmail (2004), Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. 2 (md. 420 - 785), 4. Baskı, İstanbul, Beta, (Türk Ticaret Kanunu Şerhi).
 • Ebenroth, Carsten Thomas & Boujong, Karlheinz & Joost, Detlev & Strohn, Lutz, Bearbeiter (2015), Handelsgesetzbuch: HGB Kommentar, Band 2 §§ 343 – 475 h., Transportrecht, Bank Und Börsenrecht, 3. Auflage, München, C. H. Beck Vahlen.
 • Erdem, Ercan (2013), CMR Konvansiyonu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Karayolu Taşıma Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Bilge.
 • Erdil, Engin (2015), Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Eriş, Gönen (2010), Açıklamalı - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, C. 4 (678 – 815. Maddeler), Tümüyle Yenilenmiş 2. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Franko, Nisim (1992), Hatır Nakliyatı ve Hukuki Mahiyeti, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No: 259.
 • Gençtürk, Muharrem (2006), Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Genel Kavramlar - Gecikmeden Doğan Sorumluluk), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Guhl, Theo & Merz, Hanz & Kummer Max (1972), Das Scweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 6. Auflage, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag.
 • Hartenstein, Olaf & Reuschle, Fabian (Hrsg) (2015), Handbuch des Fachanwalts Transport- und Speditionsrecht, 3. Auflage, Carl Heymanns Verlag.
 • Heymann, Ernst & Horn, Norbert (2005), Heymann Handelsgesetzbuch (Ohne Seerecht) Kommentar Band 4 Viertes Buch § 343 – 475 h, 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, De Gruyter.
 • Hoeks, Maria Anna Ida Henriette (2009), Multimodal Law, Breda, Kluwer Law International.
 • Jesser – Huss, Helga (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen (MünchKommHGB/Jesser-Huss).
 • Karan, Hakan (2013), Law On International Carriage Of Goods, 3rd edt., Ankara, Turhan.
 • Karan, Hakan (2011), Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, 1. Baskı, Ankara, Turhan, (Şerh).
 • Kaya, Arslan (1998), ‘Taşıyıcının Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de (CMR) Öngörülen Sorumluluğunun Esasları (II)’, İÜHM, Pr. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Armağan Sayısı, S. 1 - 4, C. LVI, s. 239 – 267.
 • Kaya, Arslan (2012), ‘Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (CMR) Uygulanma Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun Esasları (I)’, (Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan İstanbul 1998 s. 311 – 333), Makalelerim I, 1. Baskı, İstanbul, Beta, (CMR Uygulanma Şartları), s. 443 - 462.
 • Kıran, Süleyman (2015), Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşıması, 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Knorre, Jürgen & Demuth, Klaus & Schmid, Reinhard (2015), Handbuch des Transportrechts, 2. Auflage, Freiburg, C.H. Beck.
 • Koller, Ingo (2016), Transportrecht Kommentar zu Spedition Gütertransport und Lagergeschaft, 9. völlig neu bearbeitete Auflage, München, C.H. Beck.
 • Misili, Sinan (2015), ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 1998 Alman Taşıma Hukuku Reformu Işığında, Forvarder Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Forvarder Teriminin Karşılığı’, İÜHFM, S. 2, C. LXXIII, s. 269 – 304.
 • Özdemir, Türkay (2006), Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Ziya ve/veya Hasar Sorumluluğu), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Paschke, Marian & Furnell, Winfried (2011), Transportrecht, 1. Auflage, München, C.H. Beck.
 • Sözer, Bülent (2009), Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Hava Yolu İle Yük Taşıma Sözleşmesi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Sözer, Bülent (2012), Deniz Ticaret Hukuku (Gemi, Donatan, Taşıyan ve Deniz Ticaret Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Hükümlerine Göre Hazırlanmış 2. Bası, İstanbul, Vedat, (Deniz).
 • Sözer, Bülent (2013), Deniz Ticaret Hukuku I (Giriş, Gemi, Donatan ve Navlun Sözleşmeleri), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, Vedat, (Ders Kitabı).
 • Thume, Karl-Heinz (Hrsg.) (2013), Kommentar CMR Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im international Strassengüterverkehr, 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main, Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH (Thume & Bearbeiter).
 • Thume, Karl-Heinz (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen.
 • Tüzün, Necat (1968), Kara ve Hava Taşıma Hukuku, Ankara, Balkanoğlu Matbaacılık.
 • Uslu, Murat (2010), CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Legal.
 • Ülgen, Hüseyin (1987), Hava Taşıma Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Ülgen, Hüseyin (1988), Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, 1. Baskı, İstanbul, İTO Yayın No: 1988 – 27 (Taşımacılık).
 • Yeşilova, Ecehan (2004), Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu ( CMR md. 3, 34), 1. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Zeyneloğlu, Ahmet (1993), Taşıma Hukuku (Kara, Deniz, Hava Taşımacılığı ve Taşıma Sigortası, İlgili Mevzuat, Uluslararası Anlaşmalar, Yargıtay Kararları), 2. Baskı, Ankara.

KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 69 - 86, 25.06.2019

Abstract

Taşımanın
üstlenilmesi taşıma sözleşmesinin esaslı unsurlarından biridir. CMR Konvansiyonu
bakımından taşımanın konusu sadece eşya taşımalarıdır. Türk Ticaret Kanunu
bakımından taşıma sözleşmesinin konusu ise hem eşya ve hem de yolcudur. Taşıyıcı
gönderene yönelik olarak, taşıdığı eşyayı teslim aldığı andan teslim ettiği ana
kadar özen ve muhafaza borcu bulunmaktadır. Taşıma sözleşmesinin konusu olan
eşya taşınır tüm maddi malları ifade etmektedir. Fakat CMR Konvansiyonu md. 1.4
hükmünde sayılan taşınma eşyası taşıması, cenaze taşıması ve uluslararası bir
posta konvansiyonuna göre icra edilen posta taşıması, CMR Konvansiyonu kapsamında
taşımanın konusuna girmemektedir. 

References

 • Adıgüzel, Burak (2018), Taşıma Hukuku (Deniz Ticareti Hariç), 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Adıgüzel, Burak (2012), Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Ziya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Adalet (Karayolu).
 • Akdeniz, Umut (2013), ‘6102 Sayılı TTK’da Taşıma Hukukuna Dair Yeni Bir Düzenleme ‘Taşınma Eşyası Taşıması’’, LHD, S. 130, C.11, s. 81 – 103.
 • Akıncı, Ziya (1999), Karayoluyla Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Aksoy, Sami (2015), Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha.
 • Andresen, Bernd (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen (MünchKommHGB/Andresen).
 • Arkan, Sabih (1982), Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Arkan, Sabih (1979), ‘Karayolu İle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanma Koşulları ve Taşıyıcının Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümleri ( TTK İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme)’, BATIDER, S. 2, C. X, s. 397 – 414 (Uygulanma Koşulları).
 • Atabek Reşat (1960), Eşya Taşıma Hukuku (Deniz Hukuku Hariç), 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
 • Aydın Alihan (2006), CMR’ye Göre Taşıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, İstanbul, Arıkan.
 • Aydoğdu, Murat (2013), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Özel Sayı, C. 8, s.571 - 621.
 • Basedow, Jürgen (1987), Der Transportvertrag, 1. Auflage, Tübingen, J.C.B. Mohr.
 • Becker, Herman (1993), İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi II. Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde 184 - 551, 1.Baskı, Ankara, Yargıtay Yayınları No: 24, (Çeviren Dura A. Suat).
 • Belbez, Hikmet (1946), ‘Nakil Sözleşmesi ve Nakliyecinin Sorumu’, AÜHFD, S. 2 – 4, C. III, s. 387 - 402.
 • Bozkurt Bozabalı, Banu (2013), Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Can, Mertol (2017), CMR ve Alman Ticaret Kanunu İle Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları, Birinci Cilt (Taşıma Hukukuna Giriş, Eşya Taşıma İşleri), 1. Baskı, Ankara, İmaj.
 • Carr, Indira (2010), International Trade Law, 4th edt., Oxon, Routledge - Cavendish.
 • Clarke, Malcolm A. (2014), International Carriage of Goods By Road: CMR, 6th edt., Oxon, Informa law from Routledge.
 • Clarke, Malcolm A. & Yates, David (2014), Contracts of Carriage By Land and Air, 2nd. edt. Oxon, Informa law from Routledge.
 • Çağa, Tahir & Kender, Rayagen (2010), Deniz Ticaret Hukuku 2, Navlun Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İstanbul, XII Levha.
 • Doğanay, İsmail (Mart 1970), ‘Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Karada Eşya Taşınması’, BATIDER, S. 3, C. V, s. 432- 479.
 • Doğanay, İsmail (2004), Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. 2 (md. 420 - 785), 4. Baskı, İstanbul, Beta, (Türk Ticaret Kanunu Şerhi).
 • Ebenroth, Carsten Thomas & Boujong, Karlheinz & Joost, Detlev & Strohn, Lutz, Bearbeiter (2015), Handelsgesetzbuch: HGB Kommentar, Band 2 §§ 343 – 475 h., Transportrecht, Bank Und Börsenrecht, 3. Auflage, München, C. H. Beck Vahlen.
 • Erdem, Ercan (2013), CMR Konvansiyonu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Karayolu Taşıma Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Bilge.
 • Erdil, Engin (2015), Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Eriş, Gönen (2010), Açıklamalı - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, C. 4 (678 – 815. Maddeler), Tümüyle Yenilenmiş 2. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Franko, Nisim (1992), Hatır Nakliyatı ve Hukuki Mahiyeti, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No: 259.
 • Gençtürk, Muharrem (2006), Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Genel Kavramlar - Gecikmeden Doğan Sorumluluk), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Guhl, Theo & Merz, Hanz & Kummer Max (1972), Das Scweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 6. Auflage, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag.
 • Hartenstein, Olaf & Reuschle, Fabian (Hrsg) (2015), Handbuch des Fachanwalts Transport- und Speditionsrecht, 3. Auflage, Carl Heymanns Verlag.
 • Heymann, Ernst & Horn, Norbert (2005), Heymann Handelsgesetzbuch (Ohne Seerecht) Kommentar Band 4 Viertes Buch § 343 – 475 h, 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, De Gruyter.
 • Hoeks, Maria Anna Ida Henriette (2009), Multimodal Law, Breda, Kluwer Law International.
 • Jesser – Huss, Helga (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen (MünchKommHGB/Jesser-Huss).
 • Karan, Hakan (2013), Law On International Carriage Of Goods, 3rd edt., Ankara, Turhan.
 • Karan, Hakan (2011), Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, 1. Baskı, Ankara, Turhan, (Şerh).
 • Kaya, Arslan (1998), ‘Taşıyıcının Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de (CMR) Öngörülen Sorumluluğunun Esasları (II)’, İÜHM, Pr. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Armağan Sayısı, S. 1 - 4, C. LVI, s. 239 – 267.
 • Kaya, Arslan (2012), ‘Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (CMR) Uygulanma Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun Esasları (I)’, (Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan İstanbul 1998 s. 311 – 333), Makalelerim I, 1. Baskı, İstanbul, Beta, (CMR Uygulanma Şartları), s. 443 - 462.
 • Kıran, Süleyman (2015), Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşıması, 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Knorre, Jürgen & Demuth, Klaus & Schmid, Reinhard (2015), Handbuch des Transportrechts, 2. Auflage, Freiburg, C.H. Beck.
 • Koller, Ingo (2016), Transportrecht Kommentar zu Spedition Gütertransport und Lagergeschaft, 9. völlig neu bearbeitete Auflage, München, C.H. Beck.
 • Misili, Sinan (2015), ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 1998 Alman Taşıma Hukuku Reformu Işığında, Forvarder Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Forvarder Teriminin Karşılığı’, İÜHFM, S. 2, C. LXXIII, s. 269 – 304.
 • Özdemir, Türkay (2006), Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Ziya ve/veya Hasar Sorumluluğu), 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Paschke, Marian & Furnell, Winfried (2011), Transportrecht, 1. Auflage, München, C.H. Beck.
 • Sözer, Bülent (2009), Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Hava Yolu İle Yük Taşıma Sözleşmesi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Sözer, Bülent (2012), Deniz Ticaret Hukuku (Gemi, Donatan, Taşıyan ve Deniz Ticaret Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Hükümlerine Göre Hazırlanmış 2. Bası, İstanbul, Vedat, (Deniz).
 • Sözer, Bülent (2013), Deniz Ticaret Hukuku I (Giriş, Gemi, Donatan ve Navlun Sözleşmeleri), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, Vedat, (Ders Kitabı).
 • Thume, Karl-Heinz (Hrsg.) (2013), Kommentar CMR Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im international Strassengüterverkehr, 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main, Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH (Thume & Bearbeiter).
 • Thume, Karl-Heinz (2014), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, 3. Auflage, München, C.H. Beck/Franz Vahlen.
 • Tüzün, Necat (1968), Kara ve Hava Taşıma Hukuku, Ankara, Balkanoğlu Matbaacılık.
 • Uslu, Murat (2010), CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara, Legal.
 • Ülgen, Hüseyin (1987), Hava Taşıma Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Ülgen, Hüseyin (1988), Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, 1. Baskı, İstanbul, İTO Yayın No: 1988 – 27 (Taşımacılık).
 • Yeşilova, Ecehan (2004), Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu ( CMR md. 3, 34), 1. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Zeyneloğlu, Ahmet (1993), Taşıma Hukuku (Kara, Deniz, Hava Taşımacılığı ve Taşıma Sigortası, İlgili Mevzuat, Uluslararası Anlaşmalar, Yargıtay Kararları), 2. Baskı, Ankara.
There are 54 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sinan Misili This is me 0000-0002-6759-2317

Publication Date June 25, 2019
Submission Date October 27, 2018
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Misili, S. (2019). KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(1), 69-86.
AMA Misili S. KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI. TFM. June 2019;5(1):69-86.
Chicago Misili, Sinan. “KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5, no. 1 (June 2019): 69-86.
EndNote Misili S (June 1, 2019) KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 1 69–86.
IEEE S. Misili, “KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI”, TFM, vol. 5, no. 1, pp. 69–86, 2019.
ISNAD Misili, Sinan. “KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5/1 (June 2019), 69-86.
JAMA Misili S. KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI. TFM. 2019;5:69–86.
MLA Misili, Sinan. “KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 69-86.
Vancouver Misili S. KARAYOLUYLA YAPILAN EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIMANIN ÜSTLENİLMESİ VE EŞYA KAVRAMI. TFM. 2019;5(1):69-86.