Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

FALSE AGENCY WITHOUT AUTHORITY: LAW ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN COMPARISON

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 154 - 174, 30.06.2020

Abstract

It is considered to false agency without authority if a person's doing a job that belongs to some- one else for his own benefit. The basic sanction arising from false agency without authority is the disgorgement of profit. In this context, the net profit obtained due to the act contrary to the law will transfer to the right's owner. This claim is fully immune to damage. Some forms of appearance of false agency without authority are specifically regulated in various laws. Law on Intellectual and Artistic Works is one of these laws. In the scope of our study, in comparison with the provisions of Industrial Property Law, the situation of false agnecy without authority according to the Law on Intellectual and Artistic Works is discussed.

References

 • Arkan Akbıyık, Azra (1999) Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme, İstanbul, Alfa.
 • Arslanlı, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
 • Atalay, Oğuz “§ 14”: Hakan Pekcanıtez & Muhammet Özekes & Mine Akkan & Hülya Taş Korkmaz (editörler) (2017) Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku C. II, 15. Bası, İstanbul, On İki Levha.
 • Atlan Kazan, Hülya (2014) “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme” SÜHFD, S:2, C:2.
 • Ayiter, Nûşin (1981) Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, S Yayınları.
 • Baş Süzel, Ece (2015) Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme Menfaat Devri Yaptırımı, İstanbul, On İki Levha.
 • Becker, Hermann (1993) İsviçre Medeni Ka- nunu Şerhi, Borçlar Hukuku, II. Bölüm, M. 184-551, Çev. A. Suat Dura, Ankara, Yargıtay Yayını No: 24.
 • Beşiroğlu, Ahmet (2006) Fikir Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, Arıkan.
 • Bozbel, Savaş (2013) “Yargıtay 11. HD.’nin FSEK m. 76/son ile İlgili E. 2009/12371; K. 2011/5325, T. 02.05.2011 Kararı (YKD Ocak 2013, s. 59 vd.” Uluslararası Antalya Üniversitesi HFD, S:1.
 • Bozgeyik, Hayri (2019) Mimaride Telif Hakları, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Demirbaş, Ali (2015) Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, İstanbul, On İki Levha.
 • Ercoşkun Şenol, H. Kübra (2018) “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmenin Sistematik Açıdan Borçlar Kanunundaki Yeri ve 2020 İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Durum” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi HFD, S:4, C:XXII.
 • Erdil, Engin (2016) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat.
 • Erel, Şafak N. (2009) Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, Yetkin.
 • Güleryüz, M. Tarık & Zorluoğlu Yılmaz, Ayça (2019) “Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi” TBB Dergisi, S:141.
 • Gümüş, Mustafa Alper (2012) Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 2, İstanbul, Vedat.
 • Hatemi, Hüseyin (1999) Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, Filiz.
 • Kaya, Arslan (2006) Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2002) “Türk Fikir ve Sanat Eserlerinde Zamanaşımı” Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2008) “Fikri Mülkiyette Kazancın İadesi Davası” Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Beta.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2017) Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 3. Bası, Ankara, Turhan. (Fikri Haklar)
 • Küçükali, Canan (2017) Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası, Ankara, Seçkin.
 • Muhammet Özekes, “FSEK’de İspata İlişkin 76. Maddenin İspat Hukuku Yönünden Değerlen- dirilmesi”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2005/1.
 • Oğuzman, M. Kemal & Öz, Turgut (2018) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 16. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Özer, Fatma (2017) Sınai Mülkiyet Kanunun Neler Getirdi?, Ankara, Seçkin, s. 23; Güneş, İlhami (2018) Marka Hukuku, Ankara, Adalet.
 • Öztan, Fırat (2008) Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, Turhan.
 • Suluk, Cahit & Karasu, Rauf & Nal, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tandoğan, Halûk (1957) Vekâletsiz İş Görme, İstanbul, Fakülteler Matbaası.
 • Tandoğan, Halûk (2010) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Uzunallı, Sevilay (2012) Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, Adalet.
 • von Tuhr, Andreas (1983) Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. I-II, Çev. Cevat Edege, Ankara, Yargıtay Yayınları No: 15, § 13 N 1 vd.
 • Yasaman, Hamdi (2002) “Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar” Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C:I, Beta.
 • Yasaman, Hamdi (2012) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, C. II, İstanbul, Vedat.
 • Yavuz, Cevdet & Acar, Faruk & Özen, Burak (2018) Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hüküm- ler), 15. Baskı, İstanbul, Beta.

SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 154 - 174, 30.06.2020

Abstract

Kişinin kendi yararına başka birine ait bir işi görmesi gerçek olmayan vekâletsiz iş görme olarak nitelendirilmiştir. Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeden doğan temel yaptırım elde edilen menfaatin devridir. Bu kapsamda, işi gören o hukuka aykırı fiil nedeniyle elde ettiği net kazancı iş sahibine devredecektir. Bu talep zarardan tamamıyla bağışıktır. Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmenin bazı görünüm biçimleri çeşitli kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir. FSEK de bu kanunlardan birini oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında SMK hükümleriyle karşılaştırmalı olarak FSEK kapsamında gerçek olmayan vekâletsiz iş görme durumu ele alınmaktadır.

References

 • Arkan Akbıyık, Azra (1999) Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme, İstanbul, Alfa.
 • Arslanlı, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
 • Atalay, Oğuz “§ 14”: Hakan Pekcanıtez & Muhammet Özekes & Mine Akkan & Hülya Taş Korkmaz (editörler) (2017) Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku C. II, 15. Bası, İstanbul, On İki Levha.
 • Atlan Kazan, Hülya (2014) “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme” SÜHFD, S:2, C:2.
 • Ayiter, Nûşin (1981) Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, S Yayınları.
 • Baş Süzel, Ece (2015) Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme Menfaat Devri Yaptırımı, İstanbul, On İki Levha.
 • Becker, Hermann (1993) İsviçre Medeni Ka- nunu Şerhi, Borçlar Hukuku, II. Bölüm, M. 184-551, Çev. A. Suat Dura, Ankara, Yargıtay Yayını No: 24.
 • Beşiroğlu, Ahmet (2006) Fikir Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, Arıkan.
 • Bozbel, Savaş (2013) “Yargıtay 11. HD.’nin FSEK m. 76/son ile İlgili E. 2009/12371; K. 2011/5325, T. 02.05.2011 Kararı (YKD Ocak 2013, s. 59 vd.” Uluslararası Antalya Üniversitesi HFD, S:1.
 • Bozgeyik, Hayri (2019) Mimaride Telif Hakları, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Demirbaş, Ali (2015) Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, İstanbul, On İki Levha.
 • Ercoşkun Şenol, H. Kübra (2018) “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmenin Sistematik Açıdan Borçlar Kanunundaki Yeri ve 2020 İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Durum” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi HFD, S:4, C:XXII.
 • Erdil, Engin (2016) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat.
 • Erel, Şafak N. (2009) Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, Yetkin.
 • Güleryüz, M. Tarık & Zorluoğlu Yılmaz, Ayça (2019) “Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi” TBB Dergisi, S:141.
 • Gümüş, Mustafa Alper (2012) Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 2, İstanbul, Vedat.
 • Hatemi, Hüseyin (1999) Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, Filiz.
 • Kaya, Arslan (2006) Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2002) “Türk Fikir ve Sanat Eserlerinde Zamanaşımı” Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2008) “Fikri Mülkiyette Kazancın İadesi Davası” Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Beta.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2017) Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 3. Bası, Ankara, Turhan. (Fikri Haklar)
 • Küçükali, Canan (2017) Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası, Ankara, Seçkin.
 • Muhammet Özekes, “FSEK’de İspata İlişkin 76. Maddenin İspat Hukuku Yönünden Değerlen- dirilmesi”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2005/1.
 • Oğuzman, M. Kemal & Öz, Turgut (2018) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 16. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Özer, Fatma (2017) Sınai Mülkiyet Kanunun Neler Getirdi?, Ankara, Seçkin, s. 23; Güneş, İlhami (2018) Marka Hukuku, Ankara, Adalet.
 • Öztan, Fırat (2008) Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, Turhan.
 • Suluk, Cahit & Karasu, Rauf & Nal, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tandoğan, Halûk (1957) Vekâletsiz İş Görme, İstanbul, Fakülteler Matbaası.
 • Tandoğan, Halûk (2010) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Uzunallı, Sevilay (2012) Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, Adalet.
 • von Tuhr, Andreas (1983) Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. I-II, Çev. Cevat Edege, Ankara, Yargıtay Yayınları No: 15, § 13 N 1 vd.
 • Yasaman, Hamdi (2002) “Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar” Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C:I, Beta.
 • Yasaman, Hamdi (2012) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, C. II, İstanbul, Vedat.
 • Yavuz, Cevdet & Acar, Faruk & Özen, Burak (2018) Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hüküm- ler), 15. Baskı, İstanbul, Beta.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Kübra YILDIZ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-8814-648X
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date January 16, 2020
Acceptance Date May 8, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm771160, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {154 - 174}, title = {SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME}, key = {cite}, author = {Yıldız, Kübra} }
APA Yıldız, K. (2020). SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 6 (1) , 154-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771160
MLA Yıldız, K. "SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 154-174 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771160>
Chicago Yıldız, K. "SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 154-174
RIS TY - JOUR T1 - FALSE AGENCY WITHOUT AUTHORITY: LAW ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN COMPARISON AU - KübraYıldız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 174 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME %A Kübra Yıldız %T SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME %D 2020 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Kübra . "SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 / 1 (June 2020): 154-174 .
AMA Yıldız K. SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME. TFM. 2020; 6(1): 154-174.
Vancouver Yıldız K. SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2020; 6(1): 154-174.
IEEE K. Yıldız , "SMK HÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FSEK KAPSAMINDA GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 154-174, Jun. 2020