Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 108 - 127, 30.06.2020

Abstract

İşletme adı, işletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işlet- melerden ayırt etmek için kullanılan addır. İşletme adını tacirlerle birlikte esnaflar da kullanabilir. İşletme adının kullanılması yönünde bir zorunluluk bulunmadığı hâlde işletme adı eğer kullanıyorsa bunun ticaret siciline tescil edilmesi zorunludur. İşletme adının korunması için Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticaret unvanına ilişkin özel koruma hükümleri, haksız rekabet hükümleri ve şartların varlığı hâlinde Türk Medeni Kanunu’nda yer alan adın korunması hükümleri uygulanabilir. Koruma hükümlerinin uygulanabilmesi için varlığı gereken şartlar ve koruma hükümlerinin öngörülmesindeki amaç birlikte göz önüne alındığında, işletme adının haksız rekabet hükümlerince korunmasının daha büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu makalede işletme adı ile haksız rekabet kavramları ve birbirleriyle olan ilişkisi ile işletme adının haksız rekabet kapsamında korunmasına ilişkin hukukî talepler incelenecektir.

References

 • Akipek, Jale G. & Akıntürk, Turgut & Ateş, Derya (2015) Türk Medenî Hukuku Birinci Cilt Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 12. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Arkan, Sabih (2011) Ticari İşletme Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık.
 • Ayhan, Rıza (2012) Ticari İş-Ticari İşletme-Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-Haksız Rekabet, Yürürlülüğünün Birinci Yılında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, EÜHFD, C. XVI, S. 3-4, s. 31-53.
 • Ayhan, Rıza & Özdamar, Mehmet & Çağlar, Hayrettin (2015) Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 8. Baskı, Ankara, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım.
 • Bahtiyar, Mehmet (2019) Ticari İşletme Hukuku, 20. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Baştuğ, İrfan & Erdem, Ercüment (1993) Ticarî İşletme Hukuku (Ders Notları), 1. Baskı, Ankara, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları.
 • Battal, Ahmet (2007) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, Ankara, 20, Gazi Kitabevi.
 • Bilge, Mehmet Emin (2014) Ticari Ad Ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Bilgili Fatih & Demirkapı Ertan (2016) Ticari İşletme Hukuku, 6. Baskı, Bursa, Dora Basım Yayın.
 • Bozer, Ali & Göle, Celal (2015) Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık.
 • Can, Ozan (Rekabet) (2007) Rekabet Yasağı ve Rekabet Sınırlandırmaları Hukuku İlişkisi, Rekabet Dergisi, S. 32, s. 3-42.
 • Can, Ozan (Acente) (2011) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması, 1. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Çağlar (2006) Ticaret Unvanının Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, s. 119-150.
 • Çeker, Mustafa (2013) Ticaret Hukuku, 7. Baskı, Adana, Karahan Kitapevi.
 • Çetiner, Selma & Bozkurt Yüksel, Armağan (2015)Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Çınar Karabağ, Nihal (2019) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet ve Yaptırımları, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Demirbaş, Ali (2020) Tüketici Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam – Doğrudan Mı Dolaylı Mı?, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIV, S. 1, s. 31-54.
 • Dural, Mustafa & Sarı, Suat (2013) Türk Özel Hukuku Cilt I (Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri), İstanbul, Filiz Kitapevi.
 • Erdil, Engin (2020) Haksız Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Eriş, Gönen (2017) Ticari İşletme ve Şirketler, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Güneş, İlhami (2018) Uygulamada Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 5. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • İmregün, Oğuz (1993) Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler, Ortaklıklar, Kıymetli Evrak), 10. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • İnal, Tamer (2004) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Kazancı Kitap.
 • Karasu, Rauf & Suluk, Cahit & Nal, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Karayalçın, Yaşar (1968) Ticaret Hukuku (I. Giriş-Ticari İşletme), 3. Baskı, Ankara.
 • Kayar, İsmail (2013) Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kayıhan, Şaban & Yasan, Mustafa (2017) Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Noyan, Erdal & Güneş, İlhami (2015) Marka Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Odman Boztosun, Ayşe & Ünal, Akın (2005) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, İşletme Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, 27-28 Mayıs 2005 Günü Yedi Tepe Üniversitesi’nde Düzenlenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, s. 383-412.
 • Özaltan, Yurdal (2014) Ticaret Unvanı Ve İşletme Adına Yönelik Tecavüzlerde Kişilik Hakkını Koruyucu Hukukî Mekanizmaların İşlevi, Legal Hukuk Dergisi, C. 12, S. 141, s. 167-193.
 • Pınar, Hamdi (2012) Reklam Ve Satış Yön- temlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. XVIII, S. 2, 2012, s. 129-156.
 • Poroy, Reha & Yasaman, Hamdi (2019) Ti- cari İşletme Hukuku, 18. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım.
 • Şener, Oruç Hami (2016) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım.
 • Tunçer, Polat (2014) Ticaret Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Ülgen, Hüseyin & Helvacı, Mehmet & Kendigelen, Abuzer & Kaya, Arslan & Nomer Ertan, Füsun (2015) Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Zevkliler, Aydın & Acabey, M. Beşir & Gökyayla, K. Emre (2000) Zevkliler Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

THE PROTECTION OF BUSINESS NAME UNDER UNFAIR COMPETITION LAW PROVISIONS IN TURKISH LAW

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 108 - 127, 30.06.2020

Abstract

Business name is the name that is used to describe the business and to distinguish it from other businesses without being related to the business owner. Craftsmen may also use business names along with merchants. Although there is no obligation to use business names, if a business name is used, it must be registered wiht the trade registry . In order to protect business names, special protection provisions regarding the trade name in the Turkish Commercial Code, unfair competition provisions and in some cases, provisions on the protection of the civil name in the Turkish Civil Code may be apply. Considering the conditions that are necessary for the implementation of the protection provisions and their purpose, protection of business names under unfair competition law provisions appears to have a greater importance. This article examines business names and the concepts of unfair competition and their relationship with each other, as well as legal demands regarding the protection of business names within the scope of unfair competition.

References

 • Akipek, Jale G. & Akıntürk, Turgut & Ateş, Derya (2015) Türk Medenî Hukuku Birinci Cilt Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 12. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Arkan, Sabih (2011) Ticari İşletme Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık.
 • Ayhan, Rıza (2012) Ticari İş-Ticari İşletme-Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-Haksız Rekabet, Yürürlülüğünün Birinci Yılında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, EÜHFD, C. XVI, S. 3-4, s. 31-53.
 • Ayhan, Rıza & Özdamar, Mehmet & Çağlar, Hayrettin (2015) Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 8. Baskı, Ankara, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım.
 • Bahtiyar, Mehmet (2019) Ticari İşletme Hukuku, 20. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Baştuğ, İrfan & Erdem, Ercüment (1993) Ticarî İşletme Hukuku (Ders Notları), 1. Baskı, Ankara, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları.
 • Battal, Ahmet (2007) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, Ankara, 20, Gazi Kitabevi.
 • Bilge, Mehmet Emin (2014) Ticari Ad Ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Bilgili Fatih & Demirkapı Ertan (2016) Ticari İşletme Hukuku, 6. Baskı, Bursa, Dora Basım Yayın.
 • Bozer, Ali & Göle, Celal (2015) Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık.
 • Can, Ozan (Rekabet) (2007) Rekabet Yasağı ve Rekabet Sınırlandırmaları Hukuku İlişkisi, Rekabet Dergisi, S. 32, s. 3-42.
 • Can, Ozan (Acente) (2011) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması, 1. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Çağlar (2006) Ticaret Unvanının Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, s. 119-150.
 • Çeker, Mustafa (2013) Ticaret Hukuku, 7. Baskı, Adana, Karahan Kitapevi.
 • Çetiner, Selma & Bozkurt Yüksel, Armağan (2015)Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Çınar Karabağ, Nihal (2019) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet ve Yaptırımları, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Demirbaş, Ali (2020) Tüketici Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam – Doğrudan Mı Dolaylı Mı?, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIV, S. 1, s. 31-54.
 • Dural, Mustafa & Sarı, Suat (2013) Türk Özel Hukuku Cilt I (Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri), İstanbul, Filiz Kitapevi.
 • Erdil, Engin (2020) Haksız Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Eriş, Gönen (2017) Ticari İşletme ve Şirketler, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Güneş, İlhami (2018) Uygulamada Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 5. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • İmregün, Oğuz (1993) Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler, Ortaklıklar, Kıymetli Evrak), 10. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • İnal, Tamer (2004) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Kazancı Kitap.
 • Karasu, Rauf & Suluk, Cahit & Nal, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Karayalçın, Yaşar (1968) Ticaret Hukuku (I. Giriş-Ticari İşletme), 3. Baskı, Ankara.
 • Kayar, İsmail (2013) Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kayıhan, Şaban & Yasan, Mustafa (2017) Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Noyan, Erdal & Güneş, İlhami (2015) Marka Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Odman Boztosun, Ayşe & Ünal, Akın (2005) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, İşletme Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, 27-28 Mayıs 2005 Günü Yedi Tepe Üniversitesi’nde Düzenlenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, s. 383-412.
 • Özaltan, Yurdal (2014) Ticaret Unvanı Ve İşletme Adına Yönelik Tecavüzlerde Kişilik Hakkını Koruyucu Hukukî Mekanizmaların İşlevi, Legal Hukuk Dergisi, C. 12, S. 141, s. 167-193.
 • Pınar, Hamdi (2012) Reklam Ve Satış Yön- temlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. XVIII, S. 2, 2012, s. 129-156.
 • Poroy, Reha & Yasaman, Hamdi (2019) Ti- cari İşletme Hukuku, 18. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım.
 • Şener, Oruç Hami (2016) Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Tekinalp, Ünal (2012) Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım.
 • Tunçer, Polat (2014) Ticaret Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Ülgen, Hüseyin & Helvacı, Mehmet & Kendigelen, Abuzer & Kaya, Arslan & Nomer Ertan, Füsun (2015) Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Zevkliler, Aydın & Acabey, M. Beşir & Gökyayla, K. Emre (2000) Zevkliler Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Gürkan ORMANCI This is me
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0292-252X
Andorra

Publication Date June 30, 2020
Application Date April 7, 2020
Acceptance Date May 16, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm771382, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {108 - 127}, title = {TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI}, key = {cite}, author = {Ormancı, Gürkan} }
APA Ormancı, G. (2020). TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 6 (1) , 108-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771382
MLA Ormancı, G. "TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 108-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771382>
Chicago Ormancı, G. "TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 108-127
RIS TY - JOUR T1 - THE PROTECTION OF BUSINESS NAME UNDER UNFAIR COMPETITION LAW PROVISIONS IN TURKISH LAW AU - GürkanOrmancı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 127 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI %A Gürkan Ormancı %T TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI %D 2020 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Ormancı, Gürkan . "TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 / 1 (June 2020): 108-127 .
AMA Ormancı G. TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI. TFM. 2020; 6(1): 108-127.
Vancouver Ormancı G. TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2020; 6(1): 108-127.
IEEE G. Ormancı , "TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA İŞLETME ADININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMASI", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 108-127, Jun. 2020