Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Unifying View of Mulla Gürānī on Certainty in Language and Its Criticism

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 28.12.2021

Abstract

In the tradition of Islamic thought, wording, meaning and the relationship between these two have been studied by disciplines such as kalām, philosophy and fiqh (jurisprudence). In this context, the theory of the supposition of linguistic signification, which is the main argument of those who prioritize the reason (aql), when reason and to the scripture (naql) conflict, has also been included in the agenda of the scientific world. According to this idea, which was theorized by Fakhr al-Din al-Rāzī (d. 606/1210), one of the important thinkers of the 12th century, language messages are exposed to different language possibilities such as metaphor. Therefore, it does not express certainty, but a supposition. In the 15th century, Mulla Gürānī (d. 893/1488) in his work named ad-Durer al-levāmiʿ examined this theory and stated that the language messages together with the ḳarīna expressed certainty. According to him, those who say that language messages express certainty have taken ḳarīna into consideration. Those who claim that it does not express certainty have asserted this independently of ḳarīne. In fact, Mulla Gürānī, who took this thesis one step further, stated that it is al-mukābara to say that a word does not express certainty together with the ḳarīna. This study aims to determine Mulla Gürānī’s view on the certainty of linguistic signification and to evaluate it. In addition, this study will show that Mulla Gürānī’s unifying approach is not correct. For this, firstly, information about the theory of the certainty of linguistic signification will be given and the parties to the conflict that Mulla Gürānī tried to unite around the idea of possibility will be determined. Subsequently, it will be determined what Mulla Gürānī’s opinion on the subject is and it will be shown that the debate is not a literal conflict as he claims, but a fundamental problem in the interpretation of religious texts.

References

 • Âmidî, Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Sâlim. Ebkârü’l-efkâr fî usûli’d-dîn. thk. Ahmed Muhammed Mehdi. Kahire: Darü’l-Kütüb ve’l-Vesâiki’l-Kavmiyye, 2002.
 • Âmidî, Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Sâlim. el-İḥkâm fî uṣûli’l-aḥkâm. thk. Abdürrezzâk ʿAfîfî. b.y., el-Mektebü’l-İslâmî, ts.
 • Cengiz, Mehdi. Dilde Kesinlik Sorunu- Anlatabilmenin İmkanı. İstanbul: Ketebe, 2021.
 • Cengiz, Mehdi - Fazlıoğlu, Şükran. “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklaşımı: Tespit ve Tercih”. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 42 (2020), 37-62.
 • Çakmak, Selma. "Fahreddin er-Râzî'de Lafzî Delillerin Kesinlik Sınırı ve Bilgi Değeri". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 (Haziran 2020): 417-439.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. el-Maḥṣûl fî ʿilmi uṣûli’l-fıkh. thk. Taha Cabir Feyyaz el-ʿAlvânî. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1412/1992.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn. thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ. Kahire: Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 1406/1986.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteehhırîn mine’l-ʿulemâ ve’l-hükemâ ve’l-mütekellimîn (Telhîsu’l-Muhassal ile birlikte). Mısır: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye.
 • Gazzâlî, Ebû Hâmid Huccetü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed. el-Menhûl min taʿlîkâti’l-usûl. thk. Muhammed Hasan Hayto. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 3. Basım, 1419/1998.
 • Gürânî, Şihâbüddin Ahmed b. İsmail. ed-Dürerü’l-levâmiʿ fi şerhi Cemʿi’l-cevâmiʿ. thk. Said b. Galib Kâmil el-Mecîdî. Medine: el-Câmiʿatü’l-İslâmiyye, 1429/2008.
 • Jakobson, Roman. “Linguistic and Poetics”. Style in Language. ed. Thomas A. Sebeok. 350-378. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1960.
 • Merdâvî, Ebü’l-Hasan Alaeddin Ali b. Süleyman b. Ahmed. et-Tahbîr şerhu’t-Tahrîr fî usûli’l-fıkh. thk. Abdurrahman b. Abdullah el-Cibrîn. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1421/2000.
 • Semerkandî, Ebû Bekr Alaeddin Muhammed b. Ahmed b. Ebû Ahmed. Mîzânü’l-usûl fî netâici’l-ʿukûl. thk. Muhammed Zeki Abdülberr. Katar: Metâbiʿü’d-Devha el-Hadîsiyye, 1. Basım, 1404/1984.
 • Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. Şerhü’l-Kevkebi’s-sâtıʿ fî nazmi Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk. Muhammed İbrahim el-Hafnâvî. Mısır: Mektebetü’l-Îmân li’t-Tabʿ ve’n-Neşr, 2000.
 • Şâtibî, İbrahim b. Musa b. Muhammed el-Lahmî el-Gırnâtî. el-Muvâfakât. thk. Ebû Ubeyde Meşhur b. Hasan Âlu Sellâm. b.y., Dâru ibn ʿAffân, 1. Basım, 1997.
 • Yurdagür, Metin. “Haşviyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 16/426-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997.
 • Zerkeşî, Ebû Abdillah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdillah. Teşnîfü’l-mesâmiʿ bi-Cemʿi’l-cevâmiʿ. thk. Seyyid Abdülaziz - Abdullah Rebîʿ. Kahire: Müessesetu Kurtuba, 1419/1999.
 • Zühaylî, Vehbe. el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuh, Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1405/1950.

Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 28.12.2021

Abstract

İslam düşünce geleneğinde lafız, anlam ve bu ikisi arasındaki ilişki felsefe, kelâm ve fıkıh usulü gibi disiplinlerce incelenmiştir. Akıl ile nakil çatıştığında aklı nakle takdim edenlerin temel argümanı olan lafzî delillerin (dilsel delâlet) zannîliği nazariyesi de bu çerçevede ilim dünyasının gündemine dâhil olmuştur. 12. yüzyılın önemli düşünürlerinden Fahreddin er-Râzî’nin teorileştirdiği (ö. 606/1210) bu düşünceye göre lafzî deliller mecaz gibi birçok dil olasılığına maruz kalmaktadır. Bu yüzden de kesin bilgi değil, zan ifade etmektedir. 15. yüzyıla gelindiğinde Molla Gürânî (ö. 893/1488), bu nazariyeyi inceleyip lafzî delillerin karine ile birlikte kesinlik ifade ettiğini dile getirmiştir. Ona göre lafzî delillerin kesin bilgi ifade ettiğini söyleyenler, karineyi dikkate almış; zan bildirdiğini iddia edenler ise karineden bağımsız bunu öne sürmüştür. Bunun yanında Molla Gürânî, lafzî bir delilin karine ile beraber kesinlik ifade etmediğini söylemenin mükâbere olduğunu belirtmiştir. Bu makale Molla Gürânî’nin dilde kesinlik konusundaki fikrini belirleyip bunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Molla Gürânî’nin mezkûr birleştirici yaklaşımının tartışmaya açık olduğu gösterilecektir. Bu doğrultuda öncelikle dilin zannîliği hususunda bilgi verilip Molla Gürânî’nin karine düşüncesi etrafında birleştirdiği ihtilafın tarafları tespit edilecektir. Daha sonra ise Molla Gürânî’nin konu hakkındaki düşüncesi belirlenip tartışmanın, onun iddia ettiği gibi lafzî bir ihtilaf olmadığı, bilakis dinî metinlerin yorumunda temel bir problem olduğu gösterilecektir.

References

 • Âmidî, Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Sâlim. Ebkârü’l-efkâr fî usûli’d-dîn. thk. Ahmed Muhammed Mehdi. Kahire: Darü’l-Kütüb ve’l-Vesâiki’l-Kavmiyye, 2002.
 • Âmidî, Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Sâlim. el-İḥkâm fî uṣûli’l-aḥkâm. thk. Abdürrezzâk ʿAfîfî. b.y., el-Mektebü’l-İslâmî, ts.
 • Cengiz, Mehdi. Dilde Kesinlik Sorunu- Anlatabilmenin İmkanı. İstanbul: Ketebe, 2021.
 • Cengiz, Mehdi - Fazlıoğlu, Şükran. “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklaşımı: Tespit ve Tercih”. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları 42 (2020), 37-62.
 • Çakmak, Selma. "Fahreddin er-Râzî'de Lafzî Delillerin Kesinlik Sınırı ve Bilgi Değeri". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 (Haziran 2020): 417-439.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. el-Maḥṣûl fî ʿilmi uṣûli’l-fıkh. thk. Taha Cabir Feyyaz el-ʿAlvânî. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1412/1992.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn. thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ. Kahire: Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 1406/1986.
 • Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillah (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer. Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteehhırîn mine’l-ʿulemâ ve’l-hükemâ ve’l-mütekellimîn (Telhîsu’l-Muhassal ile birlikte). Mısır: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye.
 • Gazzâlî, Ebû Hâmid Huccetü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed. el-Menhûl min taʿlîkâti’l-usûl. thk. Muhammed Hasan Hayto. Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 3. Basım, 1419/1998.
 • Gürânî, Şihâbüddin Ahmed b. İsmail. ed-Dürerü’l-levâmiʿ fi şerhi Cemʿi’l-cevâmiʿ. thk. Said b. Galib Kâmil el-Mecîdî. Medine: el-Câmiʿatü’l-İslâmiyye, 1429/2008.
 • Jakobson, Roman. “Linguistic and Poetics”. Style in Language. ed. Thomas A. Sebeok. 350-378. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1960.
 • Merdâvî, Ebü’l-Hasan Alaeddin Ali b. Süleyman b. Ahmed. et-Tahbîr şerhu’t-Tahrîr fî usûli’l-fıkh. thk. Abdurrahman b. Abdullah el-Cibrîn. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1421/2000.
 • Semerkandî, Ebû Bekr Alaeddin Muhammed b. Ahmed b. Ebû Ahmed. Mîzânü’l-usûl fî netâici’l-ʿukûl. thk. Muhammed Zeki Abdülberr. Katar: Metâbiʿü’d-Devha el-Hadîsiyye, 1. Basım, 1404/1984.
 • Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. Şerhü’l-Kevkebi’s-sâtıʿ fî nazmi Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk. Muhammed İbrahim el-Hafnâvî. Mısır: Mektebetü’l-Îmân li’t-Tabʿ ve’n-Neşr, 2000.
 • Şâtibî, İbrahim b. Musa b. Muhammed el-Lahmî el-Gırnâtî. el-Muvâfakât. thk. Ebû Ubeyde Meşhur b. Hasan Âlu Sellâm. b.y., Dâru ibn ʿAffân, 1. Basım, 1997.
 • Yurdagür, Metin. “Haşviyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 16/426-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997.
 • Zerkeşî, Ebû Abdillah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdillah. Teşnîfü’l-mesâmiʿ bi-Cemʿi’l-cevâmiʿ. thk. Seyyid Abdülaziz - Abdullah Rebîʿ. Kahire: Müessesetu Kurtuba, 1419/1999.
 • Zühaylî, Vehbe. el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuh, Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1405/1950.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Mehdi CENGİZ (Primary Author)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-7593-1801
Türkiye

Publication Date December 28, 2021
Application Date October 19, 2021
Acceptance Date December 9, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tid1011887, journal = {Trabzon İlahiyat Dergisi}, issn = {2651-4559}, eissn = {2651-4567}, address = {ktuifd@gmail.com}, publisher = {Trabzon University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = { - }, doi = {}, title = {Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi}, key = {cite}, author = {Cengiz, Mehdi} }
APA Cengiz, M. (2021). Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi . Trabzon İlahiyat Dergisi , 8 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tid/issue/67343/1011887
MLA Cengiz, M. "Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi" . Trabzon İlahiyat Dergisi 8 (2021 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/tid/issue/67343/1011887>
Chicago Cengiz, M. "Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi". Trabzon İlahiyat Dergisi 8 (2021 ):
RIS TY - JOUR T1 - Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi AU - Mehdi Cengiz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Trabzon İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 8 IS - 2 SN - 2651-4559-2651-4567 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trabzon İlahiyat Dergisi Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi %A Mehdi Cengiz %T Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi %D 2021 %J Trabzon İlahiyat Dergisi %P 2651-4559-2651-4567 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Cengiz, Mehdi . "Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi". Trabzon İlahiyat Dergisi 8 / 2 (December 2021): - .
AMA Cengiz M. Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi. TİD. 2021; 8(2): -.
Vancouver Cengiz M. Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi. Trabzon İlahiyat Dergisi. 2021; 8(2): -.
IEEE M. Cengiz , "Dilde Kesinlik Konusunda Molla Gürânî’nin Birleştirici Yorumu ve Bunun Eleştirisi", Trabzon İlahiyat Dergisi, vol. 8, no. 2, Dec. 2021

                        

Creative Commons Lisansı