Aim & Scope

Derginin amacı; insan haklarının akademi boyutuna katkı sunmak ve insan hakları alanında bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturmaktır. İnsan hakları konusunda konuşulamayan, ifade edilemeyen, görmezden gelinen yahut ihmal edilen konuları ele almaya çalışan TİHEK Akademik Dergisi, gerek uluslararası insan hakları düşüncesi ve pratiklerine yaptığı katkıyla gerekse de Türkiye’de yürütülen insan hakları konusundaki temel faaliyet ve uygulamalara kılavuz niteliği taşıma iddiasında bulunmaktadır. 

TİHEK Akademik Dergi, teorik olarak insan hakları felsefesi ve uygulamalarının alanına giren çok çeşitli meseleleri konu edinen bilimsel muhtevaya sahip bir dergidir. Hak, adalet, özgürlük, insan hakları ihlalleri, aile ve çocuk hakları gibi çok sayıda konu Akademik Dergi’nin kapsamı altında değerlendirilmektedir. Ulusal ve aynı zamanda uluslararası bir konu/sorun durumunda olan insan hakları sorunları ve mevcut ya da olası çözüm önerileri Dergi’nin temel çalışma kapsamında yer almaktadır. İnsan haklarına ilişkin söylen/e/meyen ya da görmezden gelinen tüm hususlara eğilmek maksadı taşıyan Akademik Dergi, Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Period Months
January July