PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

EFFICIENCY OF BIOCLIMATIC COMFORT IN LANDSCAPE PLANNING PROCESS: CASE OF KUTAHYA

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 83 - 95, 22.02.2010

Abstract

Bioclimatic comfort which is determined by climate condition is important in planning. Bioclimatic comfort is climate conditions in which human feel himself/herself more healthy and dynamic. Important climatic components providing bioclimatic comfort are temperature, relative humidity and wind. In this study, the most suitable areas for bioclimatic comfort in Kütahya Province were determined according to climatic data. In this content, data were gathered from 9 meteorology stations. Average temperature, relative humidity and wind values are transferred to Geographical Information System (GIS) environment using ArcView GISâ„¢ 3.2 software. Climate maps are generated from quantitative climate data and suitable areas for bioclimatic comfort are determined. According to this data, it was determined that Kütahya province isn't suitable for bioclimatic comfort conditions. Keywords: Bioclimatic Comfort, Landscape Planning, Geographical Information System (GIS), Kütahya

References

 • Altunkasa, F. 1990. Adana'da İklimle Dengeli Kentsel Yeşil Alan Planlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Çok Amaçlı Bir Yeşil Alan Örneğinde Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 ( 1 ): 39-54.
 • Altunkasa, F. ve Gültekin, E. 1991. Şanlıurfa’da İklimle Dengeli Kentsel Alan Kullanım İlkeleri ve Yeşil Alan Sistemlerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6: 23-38.
 • Antenucci, J. C., Brown, K., Croswell, P.L., Kevany, M.J., Archer, H., 1991. Geographic Information System., A Guide to Technology, Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
 • Çınar, İ., 1999. Fiziksel Planlamada Biyoiklimsel Veriler Kullanarak Biyokonforun Oluşturulması Üzerine Fethiye Merkezi Yerleşimi Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 89s.
 • Çınar, İ., 2004. Biyoklimatik Konfor Ölçütlerinin Peyzaj Planlama Sürecinde Etkinliği Üzerinde Muğla-Karabağlar Yaylası Örneğinde Araştırmalar. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , İzmir, 227s.
 • DMİ, 2005. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Kayıtlan, 2005, Ankara.
 • Evans, J.M., 2003. Evaluating comfort with varying temperature: a graphic design tool, Energy and Bulding, 35(2003) 87-93.
 • Koçman, A., 1991. İzmir'in Kentsel Gelişimini Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri ve Bunlara İlişkin Sorunlar, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 3 s: 101, İzmir.
 • Koçman, A., 2002. Klimatoloji Çalıştayı 2002 Notlan, EÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İzmir.
 • Kütahya, 1989. Kütahya İlinin Durumu potansiyeli ve Sorunları, Kütahya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü, 1989, Kütahya.
 • Kütahya, 2002a. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu, Kütahya.
 • Kütahya, 2002b. Kütahya İli Hakkında Genel Bilgi, T.C. Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları – 1, Kütahya.
 • Matzarakis, A., 2003. Assessing climate for tourism purposes: existing methods and tools fort he thermal complex.
 • Nikolopoulou, M., Lykoudis, S., Kikira, M., 2004. Thermal comfort models for urban spaces, designing open spaces in the urban environment: a bioclimatic approach, RUROS Project.
 • Olgyay, V., 1973. Design with Climate, Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton University Pres. Princeton. 190p.
 • Topay, M., Yılmaz, B., 2004. Biyoklimatik konfora sahip alanların belirlenmesinde CBS’nden yararlanma olanakları: Muğla ili örneği, 3. CBS Bilişim Günleri Bildiri Kitapçığı, İstanbul. s:425- 434.
 • Topay, M., 2007. The importance of climate for recreational planning of rural areas; case of Muğla province, Turkey, 3rd International Workshop on climate, tourism, and recreation proceeding, Greece.p:29-36
 • Toy, S., Yılmaz, S., Yılmaz, H, 2005. Determination of bioclimatic comfort in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey, Bulding and Environment. 42 (3):1315 - 1318.
 • Üneri, D., Kara, S., Özdemir, H., 2006. İklim verilerinin haritalanmasında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi ve Çevresi Örneği, 4. CBS Bilişim Günleri, Sempozyum kitapçığı, 503-510s.

BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 83 - 95, 22.02.2010

Abstract

İklim koşullarının belirlediği biyoiklimsel konfor planlama açısından önem taşır. Biyoiklimsel konfor, insanın kendisini en sağlıklı ve dinamik hissettiği iklim koşullarıdır. Biyoiklimsel konforun sağlanmasında önemli olan iklim bileşenleri sıcaklık, bağıl nem, ve rüzgardır. Bu çalışmada, Kütahya ilinin iklim verilerine göre biyoiklimsel konfor açısından en uygun alanları saptanmıştır. Çalışmada, 9 meteoroloji istasyonundan veriler alınmıştır. Bu istasyonlara ilişkin ortalama sıcaklık, bağıl nem ve rüzgar değerleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına ArcView GISâ„¢ 3.2 yazılımı kullanılarak aktarılmıştır. CBS ortamına aktarılan verilerden iklim haritaları oluşturulmuş ve biyoiklimsel konfor açısından uygun alanlar belirlenmiştir. Buna göre kent bütününün yıllık ortalamalar dikkate alındığında biyoiklimsel konfor açısından uygun bir bölge olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Biyoiklimsel Konfor, Peyzaj Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Kütahya

References

 • Altunkasa, F. 1990. Adana'da İklimle Dengeli Kentsel Yeşil Alan Planlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Çok Amaçlı Bir Yeşil Alan Örneğinde Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 ( 1 ): 39-54.
 • Altunkasa, F. ve Gültekin, E. 1991. Şanlıurfa’da İklimle Dengeli Kentsel Alan Kullanım İlkeleri ve Yeşil Alan Sistemlerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6: 23-38.
 • Antenucci, J. C., Brown, K., Croswell, P.L., Kevany, M.J., Archer, H., 1991. Geographic Information System., A Guide to Technology, Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
 • Çınar, İ., 1999. Fiziksel Planlamada Biyoiklimsel Veriler Kullanarak Biyokonforun Oluşturulması Üzerine Fethiye Merkezi Yerleşimi Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 89s.
 • Çınar, İ., 2004. Biyoklimatik Konfor Ölçütlerinin Peyzaj Planlama Sürecinde Etkinliği Üzerinde Muğla-Karabağlar Yaylası Örneğinde Araştırmalar. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , İzmir, 227s.
 • DMİ, 2005. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Kayıtlan, 2005, Ankara.
 • Evans, J.M., 2003. Evaluating comfort with varying temperature: a graphic design tool, Energy and Bulding, 35(2003) 87-93.
 • Koçman, A., 1991. İzmir'in Kentsel Gelişimini Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri ve Bunlara İlişkin Sorunlar, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 3 s: 101, İzmir.
 • Koçman, A., 2002. Klimatoloji Çalıştayı 2002 Notlan, EÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İzmir.
 • Kütahya, 1989. Kütahya İlinin Durumu potansiyeli ve Sorunları, Kütahya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü, 1989, Kütahya.
 • Kütahya, 2002a. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu, Kütahya.
 • Kütahya, 2002b. Kütahya İli Hakkında Genel Bilgi, T.C. Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları – 1, Kütahya.
 • Matzarakis, A., 2003. Assessing climate for tourism purposes: existing methods and tools fort he thermal complex.
 • Nikolopoulou, M., Lykoudis, S., Kikira, M., 2004. Thermal comfort models for urban spaces, designing open spaces in the urban environment: a bioclimatic approach, RUROS Project.
 • Olgyay, V., 1973. Design with Climate, Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton University Pres. Princeton. 190p.
 • Topay, M., Yılmaz, B., 2004. Biyoklimatik konfora sahip alanların belirlenmesinde CBS’nden yararlanma olanakları: Muğla ili örneği, 3. CBS Bilişim Günleri Bildiri Kitapçığı, İstanbul. s:425- 434.
 • Topay, M., 2007. The importance of climate for recreational planning of rural areas; case of Muğla province, Turkey, 3rd International Workshop on climate, tourism, and recreation proceeding, Greece.p:29-36
 • Toy, S., Yılmaz, S., Yılmaz, H, 2005. Determination of bioclimatic comfort in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey, Bulding and Environment. 42 (3):1315 - 1318.
 • Üneri, D., Kara, S., Özdemir, H., 2006. İklim verilerinin haritalanmasında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi ve Çevresi Örneği, 4. CBS Bilişim Günleri, Sempozyum kitapçığı, 503-510s.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Mehmet ÇETİN This is me


Mehmet TOPAY This is me


Latif KAYA


Bülent YILMAZ This is me

Publication Date February 22, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { tjf224358, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta University of Applied Sciences}, year = {2010}, volume = {11}, pages = {83 - 95}, doi = {10.18182/tjf.29063}, title = {BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çetin, Mehmet and Topay, Mehmet and Kaya, Latif and Yılmaz, Bülent} }
APA Çetin, M. , Topay, M. , Kaya, L. & Yılmaz, B. (2010). BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ . Turkish Journal of Forestry , 11 (1) , 83-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20894/224358
MLA Çetin, M. , Topay, M. , Kaya, L. , Yılmaz, B. "BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ" . Turkish Journal of Forestry 11 (2010 ): 83-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20894/224358>
Chicago Çetin, M. , Topay, M. , Kaya, L. , Yılmaz, B. "BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ". Turkish Journal of Forestry 11 (2010 ): 83-95
RIS TY - JOUR T1 - BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ AU - Mehmet Çetin , Mehmet Topay , Latif Kaya , Bülent Yılmaz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 95 VL - 11 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ %A Mehmet Çetin , Mehmet Topay , Latif Kaya , Bülent Yılmaz %T BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ %D 2010 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Çetin, Mehmet , Topay, Mehmet , Kaya, Latif , Yılmaz, Bülent . "BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ". Turkish Journal of Forestry 11 / 1 (February 2010): 83-95 .
AMA Çetin M. , Topay M. , Kaya L. , Yılmaz B. BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ. Turkish Journal of Forestry. 2010; 11(1): 83-95.
Vancouver Çetin M. , Topay M. , Kaya L. , Yılmaz B. BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ. Turkish Journal of Forestry. 2010; 11(1): 83-95.
IEEE M. Çetin , M. Topay , L. Kaya and B. Yılmaz , "BİYOİKLİMSEL KONFORUN PEYZAJ PLANLAMA SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ", Turkish Journal of Forestry, vol. 11, no. 1, pp. 83-95, Feb. 2010, doi:10.18182/tjf.29063