Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 195 - 202 2019-09-30

Classification of forest engineering department students' requirements from university by Kano’s model
Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması

Mehmet Korkmaz [1] , Yasin Duman [2]


The aim of this study is to determine the requirements of forest engineering students from the university during the education process. Within the scope of the study, 31 requirements determined for courses, career goals, foreign language, academicians, infrastructure and social-cultural activities were evaluated with Kano model. 25 of these requirements were determined as expected/linear requirements. This means that carrying out studies to meet these requirements will increase the level of satisfaction of students, and if not, dissatisfaction will occur. It is not important for the students to supervise the internships related to the courses, to include design courses in the curriculum, to increase the number of elective courses and to take non-departmental courses in the program. In other words, if these requirements are fulfilled or not, there will be no change in satisfaction. On the other hand, it is an attractive requirement for the students to share their experiences in the lessons and to have a second foreign language in the program.
Bu makalenin amacı, orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin eğitim sürecinde üniversitenin karşılamasını umdukları gereksinimlerinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında dersler, kariyer hedefleri, yabancı dil, akademisyenler, altyapı ve sosyal-kültürel etkinliklere yönelik olarak belirlenen 31 gereksinim Kano modeli ile değerlendirilmiştir. Bu gereksinimlerin 25’i beklenen/doğrusal gereksinim olarak belirlenmiştir. Yani bu gereksinimlerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması öğrencilerin memnuniyet düzeyini arttıracak, yapılmaması durumunda ise öğrencilerde memnuniyetsizlik oluşacaktır. Dersler ile ilgili olan stajların denetimi, tasarım içerikli derslerin müfredatta yer alması, seçmeli derslerin sayısının arttırılması ve bölüm dışı derslerin programda yer alması ise öğrenciler için önem arz etmemektedir. Yani bu gereksinimlerin giderilmesi ya da giderilmemesi durumunda memnuniyette bir değişiklik olmayacaktır. Öte yandan öğrenciler tarafından uygulamacıların derslerde deneyimlerini paylaşmaları ve ikinci bir yabancı dilin programda yer alması heyecan verici gereksinimler olarak belirlenmiştir.
 • Abili, K., Thani, F.N., Mokhtarian F., Rashidi, M.M., 2011. Assessing quality gap of university services. The Asian Journal on Quality, 12(2):167-175.
 • Akyüz, C.K., Balaban, Y., Yıldırım, İ., 2013. Orman endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinin gereksinimlerinin kano modeli yardımıyla sınıflandırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):258-267.
 • Alkan, H., 2013. Ormancılık ve orman ürünleri programı öğrencilerine yönelik bir araştırma. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14(2):88-94.
 • Daşdemir, İ., Atmiş, E., 2008. Orman fakültesi orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin orman mühendisliği eğitimini değerlendirmesi. III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 20-22 Mart, Ankara, s. 53-75.
 • Delice, K.E., Güngör, Z., 2008. Müşteri isteklerinin sınıflandırılmasında kano model uygulaması. Akademik Bilişim 2008 Kongresi, 30 Ocak - 01 Şubat, Çanakkale, 193-198.
 • Demirbağ, Ş., Çavdar, E., 2016. Üniversite öğrencilerinin akıllı telefonlar ile ilgili gereksinimlerinin kano modeli ile analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1):17-44.
 • Ekinci, C.E., Burgaz, B., 2007. Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 120-134.
 • Gündüz, A.Y., 2017. Ülke kalkınmasında üniversitelerin rolü: Doğu ve Güneydoğu Anadolu üniversiteleri örneği. Sakarya İktisat Dergisi, 6(1):56-69.
 • İlter, B., Özgen, Ö., Akyol, B.,(2007. Lise öğrencilerinin alışveriş merkezi gereksinimlerinin kano modeli ile sınıflandırılması: İzmir ili uygulaması. İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2):141-162.
 • Korkmaz, M., Alkan, H., Akyol, A., Tolunay, A., 2008. SDÜ orman fakültesi öğrencilerinin fakülte kültürünü algılamaları. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi: 150. Yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi, 20-22 Mart, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, s. 85-94.
 • Löfgren, M., Witell L., 2005. Kano’s theory of attractive quality and packaging. Quality Management Journal, 12(3):7-20.
 • Meng, Q., Wei, X., Meng, W., 2016. A decision method to maximize service quality under budget constraints: The Kano study of a Chinese Machinery Manufacturer. Scientific Programming, ID: 7291582:1-12.
 • Özdemir, S., 2019. Üniversite yaşamının niteliğine ilişkin öğrenci görüşleri: Ankara Üniversitesi iletişim fakültesi örneği. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, (1):31-41.
 • Öztürk, Z, Ilıman, E., 2015. Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin bölümü tercih nedenleri ile beklenti ve motivasyon düzeyleri üzerine bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1):71-93.
 • Petruzzellis, L., D’Uggento A.m., Romanazzi, S., 2006. Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality, 16 (4):349-364.
 • Salehzadeh, R., Shahin, A., Kazemi, A., Barzoki, A.S., 2015. Proposing a new approach for evaluating the situational leadership theory based on the Kano model: The case of university students. International Journal of Public Leadership, 11(1):4-21.
 • Saydan, R., 2008. Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarından kalite beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1):63-79.
 • Sofyalıoğlu, Ç., 2006. Fonksiyon Göçerimi ve Gıda Sanayiinde Uygulanabilirliği: Kano Modeli İle Bütünleşik Bir Yaklaşım. Doktora tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Sofyalıoğlu, Ç., Tunail, İ., 2012. Kano modelinin kalite fonksiyon göçerimi planlama matrisinde kullanımı. Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(1):125-135.
 • Şahin, İ, Zoraloğlu, Y., Fırat, N., 2011. Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3):429-452.
 • Tontini, G., 2007. Integrating the Kano Model and QFD for Designing New Products. Total Quality Management, 18(6):599–612.
 • Uca, M., Menteş, S., 2008. İşletme bölümü öğrencilerinin bölüm gereksinimlerinin kano modeli ile sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi, işletme fakültesi uygulaması. İşletme Fakültesi Dergisi, 9(1):73-91.
 • YÖKAK, 2019. Kurum İç Değerlendirme Raporları. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, http://yokak.gov.tr/sss, Erişim:21.05.2019.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-2655-3725
Author: Mehmet Korkmaz (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1449-7188
Author: Yasin Duman

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf600691, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {195 - 202}, doi = {10.18182/tjf.600691}, title = {Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Mehmet and Duman, Yasin} }
APA Korkmaz, M , Duman, Y . (2019). Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 195-202 . DOI: 10.18182/tjf.600691
MLA Korkmaz, M , Duman, Y . "Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 195-202 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/600691>
Chicago Korkmaz, M , Duman, Y . "Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 195-202
RIS TY - JOUR T1 - Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması AU - Mehmet Korkmaz , Yasin Duman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.600691 DO - 10.18182/tjf.600691 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 202 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.600691 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.600691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması %A Mehmet Korkmaz , Yasin Duman %T Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.600691 %U 10.18182/tjf.600691
ISNAD Korkmaz, Mehmet , Duman, Yasin . "Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 195-202 . https://doi.org/10.18182/tjf.600691
AMA Korkmaz M , Duman Y . Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 195-202.
Vancouver Korkmaz M , Duman Y . Orman mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite gereksinimlerinin Kano modeli ile sınıflandırılması. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 202-195.