Year 2019, Volume 20 , Issue 3, Pages 157 - 167 2019-09-30

Development of a time measurement and recording tool for forestry works
Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi

Mehmet Eker [1] , Yasin Kurt [2]


It is become clear that an easily accessible and usable time measurement tool is needed for time study on field of forestry works. The problem is how to develop an application tool suitable for mobile devices such as laptops, tablets and smart phones. In this thesis, an “android-based time measurement and recording tool” (ZOKA) application was developed. In order to verify the validity and availability of the application, premise field studies were examined and the final version of the application was submitted after improvements. To measure the performance of this application, a work-time measurement was performed on the three cutting process and the working time was recorded to make a comparison with the other tools. In the office, the time study was performed and the results were used as a reference data thorough indirect observation method with video player programs. Using the same methodology, time measurements were made using the ZOKA application, all results of which was compared with the control data. It has been revealed that the application of ZOKA is a suitable tool for measuring time in terms of technical, economic, environmental and ergonomic criteria. ZOKA can measure short-term work elements, and it has superior on accuracy, ease of operation, low cost, the ability to store and process data, and adaptation to all kinds of time measurement methods.
Ormancılık operasyonlarında kullanılmakta olan zaman ölçme araçları irdelendiğinde, saha çalışmaları için kolay erişilebilen ve rahat kullanılabilen bir etüt aracına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Kişiselleştirilebilme ve kolay taşınabilme özellikleri dikkate alınarak dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlara uygun bir uygulama aracının nasıl geliştirilebileceği problemi ile karşılaşılmıştır. Bu kapsamda, gerekli yazılım ve donanım desteğiyle, android tabanlı Zaman Ölçme ve Kaydetme Aracı (ZOKA) uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamanın geçerliliğini ve kullanılabilirliğini test etmek için öncül saha çalışmaları yapılmış ve gerekli iyileştirmelerin ardından uygulamaya son hali verilmiştir. Bu uygulama yazılımının performansını ölçmek amacıyla halihazır odun üretim faaliyetlerindeki kesim sürecine ilişkin iş adımları üzerinde iş-zaman ölçümü yapılmış ve iş dilimlerinin çalışma zamanları video kaydedici ile kaydedilmiştir. Büro ortamında, video oynatıcı programlar yardımıyla dolaylı gözlem metodu kullanılarak video kayıtları üzerinden zaman etüdü gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar kontrol verisi olarak kullanılmıştır. Aynı metodoloji ile ZOKA uygulamasıyla da zaman ölçümleri yapılmış ve analiz sonuçları kontrol verisiyle kıyaslanmıştır. Farklı amaçlara yönelik zaman etütleri için kısa süreli iş dilimlerini ölçebilmesi, hassasiyeti, kolay kullanımı, maliyetlerinin düşük olması, veri depolama ve işleme yeteneği ve hacmi, her türlü zaman ölçme metoduna uyum sağlaması bakımından ZOKA uygulamasının teknik, ekonomik, ekolojik ve ergonomik ölçütler açısından uygun bir zaman ölçüm aracı olduğu ortaya çıkarılmıştır.
 • Acar, H.H., 1990. Artvin yöresinde bölmeden çıkarma açısından uzun mesafeli vinçli hava hatları ile orman yolları alternatiflerinin kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Acar, H., Aykut, T., Şentürk, N., 1997. Artvin yöresinde bölmeden çıkarmada kullanılan Koller K 300, Urus M III ve Gantner Tipi hava hatlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 47(2): 29-58.
 • Alkan, H., 2000. Eğirdir Orman Fidanlığı’nda fidan maliyeti analizleri . SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1(1):1-20.
 • Alkan, H., 2001. İşletme başarısında maliyet yönetiminin rolü ve maliyet yönetimindeki yeni yaklaşımlar (Ormancılık açısından bir değerlendirme). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2(1):177-192.
 • Alkan, H., 2002. Kalitesizliğin önemli bir boyutu: maliyet artışı (Orman ağacı fidanı üretimine ilişkin bir değerlendirme). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 3(2):97-118.
 • Berkel, A., 1976. Ormancılıkta İş Bilgisi. İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No: 220, İstanbul.
 • Bezen, A., 2007. İş etüdü teknikleri ile kalite ve müşteri memnuniyeti ilişkisi, ambalaj sektöründe bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Björheden, R., 1991. Basic time concepts for international comparisons of time study reports. Journal of Forest Engineering, 2(2): 33–39.
 • Castonguay, M., 2013. Precision forestry; Monitoring tools for the forest operations. https://fpinnovations.ca/Extranet/Events/Documents/2013/11/FPI_Precision_Forestry, Erişim: 01.04.2018
 • Davis, C.T., Kellogg, L.D., 2005. Measuring Machine Productivity with the MultiDAT Datalogger: a Demonstration on Three Forest Machines.USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-194.2005.
 • Doğan, A., 1998. Yönetebilmenin En Önemli Aracı: İş Etüdü, Anahtar Dergisi, 10(117): 8-21.
 • Doğan, A., 2015. İş Etüdü Yöntem Bilgisi. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Eclipse, 2019. Download Eclipse Technology, Eclipse IDE installing, Eclipse Foundation. https://www.eclipse.org/downloads Erişim tarihi: 02.03.2019.
 • Eker, M., 2004. Ormancılıkta odun hammaddesi üretiminde operasyonel planlama modelinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Eker, M., Çoban, H.O., Acar, H.H., 2011. Time study and productivity analysis of chainsaw mounted log debarker in southern pine forests of Turkey.African Journal of Agricultural Research Vol. 6(10):2146-2156.
 • Eker, M., 2015. Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerinde İş-Zaman Analizlerinin Yapılması ve Standart Zamanların Hesaplanması. Orman Genel Müdürlüğü Üretim İşlerinde İş-Zaman Analizleri Projesi, Ankara.
 • Eker, M., Özer, D., 2015. Üretim işlerinde hassas ormancılık yaklaşımı. Turkish Journal of Forestry, 16(2):183-194.
 • Eker, M., 2016. Life cycle inventory in wood harvesting for sensitive forest operations. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies-FETEC 2016, 2-4 June 2016, Bursa (Turkey), Book of Abstracts, p. 31.
 • Eker, M., Çoban H.O., 2017. Değişen paradigmalar ve gelişen teknoloji bağlamında ormancılık operasyonları. Türkiye Ormancılar Derneği, IV Ulusal Ormancılık Kongresi, 15-16 Kasım 2017, Bildiriler Kitabı, Antalya.
 • Genymotion, 2019. Make beter apps, Genymotion Desktop. https://www.genymotion.com/desktop/, Erişim tarihi:02.03.2019
 • Harstela, P., 1988. Principle of comparative time studies in mechanized forest work. Scand. J. For. Res., 3:253–257.
 • Harstela, P., 1991. Work studies in forestry. Silva Carelica No:18, 41 p.
 • ILO, 1981. Introduction to Work Study. International Labour Office, Geneva, Switzerland.
 • Kanawaty, G., 2004. İş Etüdü, MPM Yayınları, No:29, Ankara.
 • Kariniemi, A., 2006. Kuljettajakeskeinen hakkuukonetyön malli – työn suorituksen kognitiivinen tarkastelu. Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 38. 126 p. (In Finnish).
 • Kellog, L., Davis, C., Bolding, C., 2004. Measuring machine productivity with a multi_dat data logger; A demonstration on three forest machines. Oregon State University, Department of Forest Engineering, USA. http://www.cof.orst.edu/cof/ferm/research/krg/WR-COFE-%2005.pdf, Erişim:18.06.2019
 • Laforest, S.M., Pulkki, R., 2011. Case study of integrating on-board computers in Northern Ontario’s forest supply chains. 34th Council on Forest Engineering, June 12-15, Quebec, Canada.
 • Leech, J.W., Sutton, M.W., Archer, G.R., 1989. Recording field measurements on husky hunter microcomputers. Australian Forestry, 52(2):68-73, DOI: 10.1080/00049158.1989.10674538
 • Magagnotti, N., Spinelli, R., 2012. Good Practice Guidelines for Biomass Production Studies, European Cooperation in Science and Technology, COST Action FP-0902, ISBN 978-88-901660-4-4, 50 p., Italy.
 • MPM, 1991. İşletmelerde Verimlilik Denetimi, Ölçme ve Değerlendirme Modelleri. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın no: 435, Ankara.
 • MPM, 1997. İş Etüdü. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın no: 29, Ankara.
 • Nakagawa, M., Hamatsu, J., Saitou, T., Ishida, H., 2007. Effect of tree size on productivity and time required for work phases in selective thinning by a harvester. Int. J. For. Eng., 18(2):24–28.
 • Nuutinen, Y., Väätäinen, K., Heinonen, J., Asikainen, A., Röser, D., 2008. The accuracy of manually recorded time study data for harvester operation shown via simulator screen. Silva Fennica 42(1): 63–72.
 • OGM, 1996. Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlügü, Ankara.
 • Ovaskainen, H., 2009. Timber harvester operators’ working technique in first thinning and the importance of cognitive abilities on work productivity. Ph.D. thesis, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.
 • Öztürk. T., 1996. Artvin Bölgesinde Vinçli Hava Harlarından Yararlanma İmkanları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Palander, T., Nuutinen, Y., Kariniemi, A., Vaatinen, K., 2013. Automatic time study method for recording work phase times of timber harvesting. Forest Science, 59(4):472-483.
 • Pehkonen, A., 1978. Accuracy of timing in some time study methods. Journal of the Scientific Agricultural Society of Finland, 50: 1-66.
 • Peltola, A., 2003. IT-time for mechanised forest work study. 2nd Forest Engineering Conference, 12–15 May 2003, Växjö, Sweden. Skogsforsk Arbetsrapport, 536:107–112.
 • REFA, 1988. İş Etüdü Yöntem Bilgisi: İş Etüdünün Temelleri. MPM Yayınları, No: 544, Ankara.
 • Sert, M., 2014. Dağlık arazilerde bölmeden çıkarma çalışmalarında kullanılan mobil vinç sisteminin verim ve ekolojik açılardan değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Spinelli, R., Visser, R., 2008. Analyzing and estimating delays in harvester operations. Int. J For. Eng., 19(1):36–41.
 • Strandgard, M., Mitchell, R., 2015. Automated time study of forwarders using gps and a vibration sensor. Croat. j. for. eng., 36(2): 175-184.
 • Üçüncü, K., 2005. Ergonomi ve İş Etüdü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Notları, No:77, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon.
 • Väätäinen, K., Ovaskainen, H., Asikainen, A., Sikanen, L., 2003. Chasing the tacit knowledge – automated data collection to find the characteristics of a skillful harvester operator. 2nd Forest Engineering Conference, 12–15 May 2003, Växjö, Sweden. Skogsforsk Arbetsrapport 539: 3–10.
 • Varol, T., 1997. Batı Karadeniz bölgesi orman nakliyatında yükleme, boşaltma ve istifleme işlerinin zaman, verin ve masraf yönünden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Yıldırım, M., 1989. Ormancılık İş Bilgisi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-1817-3706
Author: Mehmet Eker (Primary Author)
Institution: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5665-0756
Author: Yasin Kurt
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { tjf604796, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {157 - 167}, doi = {10.18182/tjf.604796}, title = {Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Eker, Mehmet and Kurt, Yasin} }
APA Eker, M , Kurt, Y . (2019). Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry , 20 (3) , 157-167 . DOI: 10.18182/tjf.604796
MLA Eker, M , Kurt, Y . "Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 157-167 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/49158/604796>
Chicago Eker, M , Kurt, Y . "Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 157-167
RIS TY - JOUR T1 - Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi AU - Mehmet Eker , Yasin Kurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.604796 DO - 10.18182/tjf.604796 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 167 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.604796 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.604796 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi %A Mehmet Eker , Yasin Kurt %T Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 3 %R doi: 10.18182/tjf.604796 %U 10.18182/tjf.604796
ISNAD Eker, Mehmet , Kurt, Yasin . "Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 20 / 3 (September 2019): 157-167 . https://doi.org/10.18182/tjf.604796
AMA Eker M , Kurt Y . Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 157-167.
Vancouver Eker M , Kurt Y . Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(3): 167-157.