Research Article
PDF BibTex RIS Cite

AWARENESS OF CONSUMERS’ ON CLOTHING CARE LABELS FOR THE SUSTAINABLE CLOTHING USE

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 137 - 158, 30.06.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1117927

Abstract

After the industrial revolution, the ready-to-wear clothing sector enabled people to easily access clothing. Technological progress, the increase in sufficient raw materials and labour force, greater diversity, the creation of endless choices and the search for change and innovation have given clothing entirely new meanings. People used clothing no longer just as protection and covering but also as a way of expressing themselves. Against this background, however, one can conclude that mankind is only interested in consumption. In this context the concept of sustainability is becoming increasingly important. Sustainability can be understood as an effort to extend the longevity of garment or reuse it through transformation. There are many types of sustainability. This work addresses the sustainability of clothing and the contribution of care labels to sustainability. Therefore the purpose of this scientific study is to display the benefits of care labels to the sustainability of clothing by researching to what extent consumers care for their garments in accordance with the recommendations on the care labels and how developed their knowledge of sustainability is. The research population consists of students from state universities in Konya. The data collection was carried out by a random survey of 350 students from Konya Technical University, Selçuk University and Necmettin Erbakan University. In this study is a quantitative research and the data were collected by literature review method and survey method. In the findings, the frequency and chi-square values and significance levels of the data obtained from the questionnaire were examined in the SPSS program.

References

 • 1- ALİOĞLU, Tuğba, 2018. Tekstil Esaslı Malzemelerin Mimaride Kabuk Tasarımında Kullanımı Ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 2- AYDIN, Burçin, 2017. “Tekstil Ürünlerinin Bakımı Ve Saklanması”, Deniz’den, Yıl 10, Sayı 38, Denizli.
 • 3- AZAKLI, Hülya, 2018. Tekstil ve Moda Tasarımı Açısından Sürdürülebilirlik, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 4- BAŞÜLMEZ, Ümit, 2018. Türkiye’de Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle E-Atık Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • 5- BAYAZIT HAYTA, Ateş, 2009. “Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3.
 • 6- ÇALIŞIR, F.,C. A. Gumussoy, N. Bozdurgut, H. Topaloğlu, A. E. Bayraktaroglu. 2013. Comprehension Of Care Label Symbols: Effects Of Age, Gender, And Education Level, Proceedings Of The World Congress On Engineering And Computer Science 2013 Vol II WCECS 2013, 23-25 October,San Francisco,USA
 • 7- GEZGİN TÜTÜNCÜOĞLU, Ayşe Melike, 2018. Sürdürülebilirlik Kavramının Perakende Pazarı Çerçevesinde Moda Alanında Reklam İletişimi Unsuru Olarak Kullanımı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 8- KARA, Sahibe, 2006. Triko Ürünlerde Kullanım Etiketlerinin Özellikleri Ve Triko Eğitimi Veren Öğretim Kurum Programlarındaki Durumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 9- KAYA, Tolga Orkun, 2018. Sürdürülebilirlik Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.
 • 10- KİM, Soon-Boon. 2009. A Study On The Clothing Purchasing Behavior And The Recognition Of Care Label Of The Chinese Students, Kore Giyim Endüstrisi Derneği Dergisi, Cilt 11, Sayı 6,(887-895) Korea
 • 11- LYLE. D.. 1977. Performance Of Textiles, Wiley. New York, NY. USA
 • 12- MALLIN Mıchael L. Ve MUNOZ, Laura Servıere, 2013. “An Exploratory Study Of The Role Of Neutralızatıon On Ethıcal Intentıons Among Salespeople”, Marketing Management Journal, Volume 23, Issue 2.
 • 13- MANGIR, Ahu Fatma, 2016. “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş Ve Hızlı Moda”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı.
 • 14- ÖZBEK, Ahmet Ve DAL, Vedat, 2017. “Hazır Giyim Sanayinde Giysi Bakım Etiketlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma”, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, Sayı 79, İstanbul.
 • 15- POYRAZ, Mine, 2015. Sürdürülebilir Tasarım Ve Seramik Kaplama Sektöründe Sürdürülebilirlik, Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 16- SAYDAN, Reha Ve Diğ., 2006. “İşlevsel Bir Pazarlama Aracı Olarak Yıkama Ve Bakım Etiketleri (Kadın Tüketicilerin Bakım Etiketi Ve Sembollerini Algılama Davranışları)”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2.
 • 17- SEVİNÇ GÖKMEN, Necla İlknur, 2018. Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Model Yapımına Yönelik Derslerin Ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 18- TOKSÖZ, Mutlu, 2018. Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Yaşam Döngüsü Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • 19- YILDIZ, Şerife ve AYVAZ, K. Murat, 2018. “Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği”, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 11, Sayı 21.
 • 20- YÜKSEL, Servet, 2012. Tüketim Kültüründe Ürün Tasarımı Ve Sürdürülebilirlik İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 21- http://www.tekstildershanesi.com.tr/bilgi-deposu/hazir-giyim-urun-etiketlerinin-markalasmadaki-onemi.html, Erişim Tarihi: 19.05.2019.
 • 22- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ET%C4%B0KET, Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • 23http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce35a413346a6.95282692, Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • 24- Hazır Giyimde Giysi Bakım Talimatları - İHKİB Kariyer (ihkibkariyer.com), Erişim Tarihi:20.04.2022.
 • 25- Bakım Sembolleri ve Anlamları - LC Waikiki, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • 26- Elbise Etiketindeki Bakım Sembolleri ve Anlamları - Tekstil Sayfası (tekstilsayfasi.blogspot.com) Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • 27- Ürün Bakımı (defacto.com.tr) Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • 28- https://i.ibb.co/ss7M28K/kurutma.jpg Erişim Tarihi: 20.04.2022.

TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GİYSİ KULLANIMI İÇİN GİYSİ BAKIM ETİKETLERİNE YÖNELİK FARKINDALIĞI

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 137 - 158, 30.06.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1117927

Abstract

Endüstri devriminden sonra ortaya çıkan hazır giyim sektörü ile birlikte insanlar giysiye kolayca ulaşma imkanı elde eder olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi, yeterli hammaddenin ve iş gücünün artması daha fazla çeşitlilik, sonsuz seçim haklarının oluşması, değişiklik arayışı, yenilik gibi etkenler giyime yeni anlamlar yüklemiştir. İnsanlar giyimi artık sadece korunma ve örtünme amaçlı değil aynı zamanda kendilerini ifade etme biçimi olarak görmeye başlamıştır. Bu durumlar bir araya geldiğinde ise insanlığın sadece tüketimle ilgilendiği bir tablo karşımıza çıkmıştır. Bu yaklaşımla birlikte sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik giysiyi uzun süre kullanma ya da dönüştürerek tekrar kullanma çabalarının bir bütünü olarak ele alınabilir. Sürdürülebilirliğin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu çalışmada giysilerin sürdürülebilirliği ele alınmış olup giysi bakım etiketlerinin sürdürülebilirliğe katkısı konu alınmıştır. Araştırmanın amacı tüketicilerin giysi kullanımında, ne ölçüde bakım etiketlerine göre giysilerin bakımını gerçekleştirdiklerini, sürdürülebilirlik kavramı hakkındaki genel bilgi düzeylerini tespit ederek, bakım etiketlerinin giysi sürdürülebilirliğine katkılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Konya’daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem olarak Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden; kolay örnekleme yoluyla toplam 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nicel bir araştırma olup araştırmada literatür tarama yöntemi ve anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Bulgularda anketten elde edilen veriler SPSS programında frekans ve ki kare değerleri ile anlamlılık düzeylerine bakılmıştır.

References

 • 1- ALİOĞLU, Tuğba, 2018. Tekstil Esaslı Malzemelerin Mimaride Kabuk Tasarımında Kullanımı Ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 2- AYDIN, Burçin, 2017. “Tekstil Ürünlerinin Bakımı Ve Saklanması”, Deniz’den, Yıl 10, Sayı 38, Denizli.
 • 3- AZAKLI, Hülya, 2018. Tekstil ve Moda Tasarımı Açısından Sürdürülebilirlik, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 4- BAŞÜLMEZ, Ümit, 2018. Türkiye’de Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle E-Atık Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • 5- BAYAZIT HAYTA, Ateş, 2009. “Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3.
 • 6- ÇALIŞIR, F.,C. A. Gumussoy, N. Bozdurgut, H. Topaloğlu, A. E. Bayraktaroglu. 2013. Comprehension Of Care Label Symbols: Effects Of Age, Gender, And Education Level, Proceedings Of The World Congress On Engineering And Computer Science 2013 Vol II WCECS 2013, 23-25 October,San Francisco,USA
 • 7- GEZGİN TÜTÜNCÜOĞLU, Ayşe Melike, 2018. Sürdürülebilirlik Kavramının Perakende Pazarı Çerçevesinde Moda Alanında Reklam İletişimi Unsuru Olarak Kullanımı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 8- KARA, Sahibe, 2006. Triko Ürünlerde Kullanım Etiketlerinin Özellikleri Ve Triko Eğitimi Veren Öğretim Kurum Programlarındaki Durumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 9- KAYA, Tolga Orkun, 2018. Sürdürülebilirlik Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.
 • 10- KİM, Soon-Boon. 2009. A Study On The Clothing Purchasing Behavior And The Recognition Of Care Label Of The Chinese Students, Kore Giyim Endüstrisi Derneği Dergisi, Cilt 11, Sayı 6,(887-895) Korea
 • 11- LYLE. D.. 1977. Performance Of Textiles, Wiley. New York, NY. USA
 • 12- MALLIN Mıchael L. Ve MUNOZ, Laura Servıere, 2013. “An Exploratory Study Of The Role Of Neutralızatıon On Ethıcal Intentıons Among Salespeople”, Marketing Management Journal, Volume 23, Issue 2.
 • 13- MANGIR, Ahu Fatma, 2016. “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş Ve Hızlı Moda”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı.
 • 14- ÖZBEK, Ahmet Ve DAL, Vedat, 2017. “Hazır Giyim Sanayinde Giysi Bakım Etiketlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma”, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, Sayı 79, İstanbul.
 • 15- POYRAZ, Mine, 2015. Sürdürülebilir Tasarım Ve Seramik Kaplama Sektöründe Sürdürülebilirlik, Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 16- SAYDAN, Reha Ve Diğ., 2006. “İşlevsel Bir Pazarlama Aracı Olarak Yıkama Ve Bakım Etiketleri (Kadın Tüketicilerin Bakım Etiketi Ve Sembollerini Algılama Davranışları)”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2.
 • 17- SEVİNÇ GÖKMEN, Necla İlknur, 2018. Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Model Yapımına Yönelik Derslerin Ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 18- TOKSÖZ, Mutlu, 2018. Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Yaşam Döngüsü Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • 19- YILDIZ, Şerife ve AYVAZ, K. Murat, 2018. “Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği”, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 11, Sayı 21.
 • 20- YÜKSEL, Servet, 2012. Tüketim Kültüründe Ürün Tasarımı Ve Sürdürülebilirlik İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 21- http://www.tekstildershanesi.com.tr/bilgi-deposu/hazir-giyim-urun-etiketlerinin-markalasmadaki-onemi.html, Erişim Tarihi: 19.05.2019.
 • 22- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ET%C4%B0KET, Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • 23http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce35a413346a6.95282692, Erişim Tarihi: 18.05.2019.
 • 24- Hazır Giyimde Giysi Bakım Talimatları - İHKİB Kariyer (ihkibkariyer.com), Erişim Tarihi:20.04.2022.
 • 25- Bakım Sembolleri ve Anlamları - LC Waikiki, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
 • 26- Elbise Etiketindeki Bakım Sembolleri ve Anlamları - Tekstil Sayfası (tekstilsayfasi.blogspot.com) Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • 27- Ürün Bakımı (defacto.com.tr) Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • 28- https://i.ibb.co/ss7M28K/kurutma.jpg Erişim Tarihi: 20.04.2022.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Şerife YILDIZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7234-983X
Türkiye


Emine ERKOYUNCU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8779-9385
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Yıldız, Ş. & Erkoyuncu, E. (2022). TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GİYSİ KULLANIMI İÇİN GİYSİ BAKIM ETİKETLERİNE YÖNELİK FARKINDALIĞI . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 4 (2) , 137-158 . DOI: 10.54976/tjfdm.1117927

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.