Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Health Offered at Immigrant Health Centers in Istanbul Evaluation of Services

Year 2022, Volume 16, Issue 2, 321 - 329, 20.06.2022
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1015852

Abstract

Aim: Migration is the situation where people leave their settlements and go to another settlement for political, economic, religious and social reasons. Immigrants change places either to spend the rest of their lives or to return to their resettlement places after a certain period of time. This situation has become an important policy determinant in the field of health, as it requires new regulations in many aspects in the country of immigration. Migration incidents increased especially after 2009, and with the civil war of the Syrian Republic, an influx of migration to Turkey and other neighboring countries began. The most important of these is that immigrants can receive health services. For this purpose, Migrant Health Centers have been established in our country. This study was carried out in order to evaluate the services provided to immigrants who receive service from Immigrant Health Centers (GSM) consisting of doctors and health workers speaking the same language in Istanbul. Methods: The research is cross-sectional, descriptive and analytical. The data were analyzed in SPSS 26.0 program. n descriptive statistics, mean, standard deviation, median, lowest, highest frequency and ratio values were used. Results: 63% of immigrants come to the Immigrant Health Center to be examined. 46.8% do not receive service from any other health institution. They receive the most psychological counseling services from other units (52%). 55.1% of the participants wanted to be examined by Syrian doctors, 50.9% of them are very happy to receive service from Syrian nurses. Conclusion: According to the results of the study, immigrant citizens are generally satisfied with the service provided. The fact that physicians and nurses speak their own language and that there are interpreters in the centers play a major role in this. Being understandable to patients is extremely important in the success of treatment. The fact that the vast majority of immigrant citizens receive health services only from immigrant health centers is also an indicator of satisfaction. With the implementation of migrant health centers, migrant citizens have been enabled to benefit from Primary Health Care Services.

References

 • 1. Uluslararası Göç Örgütü. Göç Terimleri Sözlüğü. (Çev.Ed) Çiçekli B. 2009; 22-36. http://Www.Goc.Gov.Tr/Files/Files/Goc_Terimleri_Sozlugu.Pdf adresinden 01.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 2. World Health Organization. Refugee And Migrant Health, 2018. http://www.Who.İnt/Migrants/En/ adresinden 12/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 3. T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Türkiye ve Göç 2015. http://ww.Goc.Gov.Tr/Files/Files/Goc_Tasar%C4%B1m_İcler.Pdf. adresinden 12/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 4. International Organization For Migration. Social Determinants Of Migrant Health 2018. https://www.İom.İnt/Social-Determinants-Migrant-Health. Adresinden 15/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. Landrine H, Klonoff EA. Culture Change And Ethnic-Minority Health Behavior: An Operant Theory Of Acculturation. Journal Of Behavioral Medicine 2004;27(6):527-55.
 • 6. UNHCR The Un Refugee Agency. Syria Emergency 2018. http://www.Unhcr.Org/Tr/En/Syria-Emergency. adresinden 15/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 7. T. C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Saha Araştırması Sonuçları. https://www.Afad.Gov.Tr/Tr/25296/Suriye-Raporlari adresinden 11/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 8. Mülteciler Derneği. Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2018, https://Multeciler.Org.Tr/Turkiyedeki-Suriyeli-Sayisi/ adresinden 20/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 9. 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı 'Geçici Koruma Yönetmeliği' İçişleri Bakanlığı 13/8/2014/ 8027. 22 Ekim 2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete, Karar Sayısı : 2014/6883.
 • 10. 25.03.2015 tarihli ve 29153 sayılı 'Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar' T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25.03.2015/39942531.
 • 11. 03.09.2015 tarihli Göçmen Sağlığı Merkezleri/Birimlerine Dair Yönerge. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.
 • 12. Sıhhat Project. Proje Faaliyetleri 2017. http://www.Sihhatproject.Org/Proje Faaliyetleri 0-657 adresinden 13/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 13. Göçmen Sağlığı Merkezleri. Güncelleme tarihi 27 Ekim 2021. https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR-54032/gocmen-sagligi-merkezleri.html. Erişim tarihi 28.10.2021.
 • 14. Aydamak, M.Y. (2021). Göçmen Sağlığı Bağlamında Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Sağlık Politikaları. Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi, (1), 36-58.
 • 15. Erdoğan, M. M. ve Çorabatır, M. (2019). Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri. GIZ Quadra Programme Research Panel. https://igamder.org/uploads/belgeler/QUDRA_TURKEY%20RESEARCHREPORT_TR. Pdf Erişim tarihi 15.01.2021.
 • 16. UN Women. (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi. Yücel, A., Utas, C., Luchsinger, G., Kavlak, İ. V., Kristjansdottir, I. B. ve Freizer, S. (Ed.). Alioğlu, A. S. (Çev.). Ankara. http://sgdd.org.tr/wpcontent/uploads/2018/08/The_Needs_Assessment_TR_WEB.pdf. Erişim tarihi 15.01.2021.
 • 17. Kınık, K. (2016). Güvenlik ve İnsancıllık Yelpazesinde Göç Politikaları. SD Platform, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (40),10 https://www.medipol.edu.tr/medium/magazine-file-695.vsf.Erişim tarihi:15.01.2021.
 • 18. Turkish Red Crescent and World Food Programme. (2019). Refugees In Turkey: Livelihoods Survey Findings. Ankara, Turkey. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Refugees in Turkey_Livelihoods Survey Findings_TRC_WFP_2019.pd. Erişim tarihi:15.01.2021.
 • 19. Keleşmehmet H. Suriyeli Göçmenlerin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu, Sayfa No:140/99. Uzmanlık Tezi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2018. İstanbul.

İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 16, Issue 2, 321 - 329, 20.06.2022
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1015852

Abstract

Giriş: Göç, siyasi, ekonomik, dini ve toplumsal sebeplerle insanların yaşadıkları yerleşim yerlerini terk ederek başka bir yerleşim yerlerine gitme durumudur. Göç eden insanlar, ya hayatlarının geri kalan kısmını geçirmek ya da belli bir süre geçtikten sonra yeniden yerleşim yerlerine dönmek üzere yer değiştirirler. Bu durum göç edilen ülkede bir çok yönden yeni düzenlemeler gerektirdiği gibi, sağlık konusunda da önemli bir politika belirleyicisi olmuştur. Özellikle 2009 yılından sonra göç olayları artmış, Suriye Cumhuriyeti iç savaşı ile birlikte Türkiye ve diğer komşu ülkelere de göç akını başlamıştır. Bunlardan en önemlisi de göçmenlerin sağlık hizmeti alabilmeleridir. Bu amaçla ülkemizde Göçmen Sağlığı Merkezleri kurulmuştur. Bu çalışma, İstanbul ilinde aynı dili konuşan hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan Göçmen sağlığı Merkezlerinden (GSM) hizmet alan göçmenlere yönelik verilen hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel, tanımlayıcı nitelikte olup analitik bir çalışmadır. Veriler SPSS 26.0 programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük en yüksek frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Bulgular: Göçmen Sağlığı Merkezlerine göçmenlerin % 63’ ü genel muayene için gelmektedir. %46,8’ı başka hiçbir sağlık kuruluşundan hizmet almamaktadır. Diğer birimlerden en fazla psikolojik danışmanlık hizmeti almaktadırlar(%52). Katılımcıların %55,1’i Suriyeli doktorlara muayene olmaktan , %50,9’u Suriyeli hemşirelerden hizmet almaktan çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Yapılan çalışma sonucuna göre, göçmen vatandaşlar sunulan hizmetlerden genellikle memnun olduğu görülmektedir. Bunda en çok kendi dillerini konuşan hekim ve hemşirelerin olması, merkezlerde tercümanların olmasının büyük payı vardır. Hastalar için anlaşılır olmak tedavi başarısında son derece önemlidir. Göçmen vatandaşların büyük çoğunluğunun, sadece göçmen sağlığı merkezlerinden sağlık hizmeti alıyor olmaları da memnuniyetin bir göstergesidir. Göçmen sağlığı merkezlerinin hayata geçirilmesi ile göçmen vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlanmıştır.

References

 • 1. Uluslararası Göç Örgütü. Göç Terimleri Sözlüğü. (Çev.Ed) Çiçekli B. 2009; 22-36. http://Www.Goc.Gov.Tr/Files/Files/Goc_Terimleri_Sozlugu.Pdf adresinden 01.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 2. World Health Organization. Refugee And Migrant Health, 2018. http://www.Who.İnt/Migrants/En/ adresinden 12/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 3. T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Türkiye ve Göç 2015. http://ww.Goc.Gov.Tr/Files/Files/Goc_Tasar%C4%B1m_İcler.Pdf. adresinden 12/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 4. International Organization For Migration. Social Determinants Of Migrant Health 2018. https://www.İom.İnt/Social-Determinants-Migrant-Health. Adresinden 15/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. Landrine H, Klonoff EA. Culture Change And Ethnic-Minority Health Behavior: An Operant Theory Of Acculturation. Journal Of Behavioral Medicine 2004;27(6):527-55.
 • 6. UNHCR The Un Refugee Agency. Syria Emergency 2018. http://www.Unhcr.Org/Tr/En/Syria-Emergency. adresinden 15/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 7. T. C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Saha Araştırması Sonuçları. https://www.Afad.Gov.Tr/Tr/25296/Suriye-Raporlari adresinden 11/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 8. Mülteciler Derneği. Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2018, https://Multeciler.Org.Tr/Turkiyedeki-Suriyeli-Sayisi/ adresinden 20/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 9. 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı 'Geçici Koruma Yönetmeliği' İçişleri Bakanlığı 13/8/2014/ 8027. 22 Ekim 2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete, Karar Sayısı : 2014/6883.
 • 10. 25.03.2015 tarihli ve 29153 sayılı 'Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar' T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25.03.2015/39942531.
 • 11. 03.09.2015 tarihli Göçmen Sağlığı Merkezleri/Birimlerine Dair Yönerge. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.
 • 12. Sıhhat Project. Proje Faaliyetleri 2017. http://www.Sihhatproject.Org/Proje Faaliyetleri 0-657 adresinden 13/12/2020 tarihinde erişilmiştir.
 • 13. Göçmen Sağlığı Merkezleri. Güncelleme tarihi 27 Ekim 2021. https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR-54032/gocmen-sagligi-merkezleri.html. Erişim tarihi 28.10.2021.
 • 14. Aydamak, M.Y. (2021). Göçmen Sağlığı Bağlamında Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Sağlık Politikaları. Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi, (1), 36-58.
 • 15. Erdoğan, M. M. ve Çorabatır, M. (2019). Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri. GIZ Quadra Programme Research Panel. https://igamder.org/uploads/belgeler/QUDRA_TURKEY%20RESEARCHREPORT_TR. Pdf Erişim tarihi 15.01.2021.
 • 16. UN Women. (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi. Yücel, A., Utas, C., Luchsinger, G., Kavlak, İ. V., Kristjansdottir, I. B. ve Freizer, S. (Ed.). Alioğlu, A. S. (Çev.). Ankara. http://sgdd.org.tr/wpcontent/uploads/2018/08/The_Needs_Assessment_TR_WEB.pdf. Erişim tarihi 15.01.2021.
 • 17. Kınık, K. (2016). Güvenlik ve İnsancıllık Yelpazesinde Göç Politikaları. SD Platform, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (40),10 https://www.medipol.edu.tr/medium/magazine-file-695.vsf.Erişim tarihi:15.01.2021.
 • 18. Turkish Red Crescent and World Food Programme. (2019). Refugees In Turkey: Livelihoods Survey Findings. Ankara, Turkey. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Refugees in Turkey_Livelihoods Survey Findings_TRC_WFP_2019.pd. Erişim tarihi:15.01.2021.
 • 19. Keleşmehmet H. Suriyeli Göçmenlerin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu, Sayfa No:140/99. Uzmanlık Tezi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2018. İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Orijinal Articles
Authors

Abdullah Emre GÜNER> (Primary Author)
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0001-8624-4468
Türkiye


Mustafa HATİPOĞLU This is me
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
0000-0001-7705-8284
Türkiye


Erdoğan KOCAYİĞİT>
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
0000-0001-7197-9410
Türkiye


Esra ŞAHİN>
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-6802-0089
Türkiye


Saadet PEKSU>
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-1494-8065
Türkiye


Alper BİLAL>
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-2190-0353
Türkiye

Publication Date June 20, 2022
Application Date November 1, 2021
Acceptance Date March 7, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 16, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tjfmpc1015852, journal = {Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care}, eissn = {1307-2048}, address = {}, publisher = {Aile Hekimliği Akademisi Derneği}, year = {2022}, volume = {16}, number = {2}, pages = {321 - 329}, doi = {10.21763/tjfmpc.1015852}, title = {İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Güner, Abdullah Emre and Hatipoğlu, Mustafa and Kocayiğit, Erdoğan and Şahin, Esra and Peksu, Saadet and Bilal, Alper} }
APA Güner, A. E. , Hatipoğlu, M. , Kocayiğit, E. , Şahin, E. , Peksu, S. & Bilal, A. (2022). İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 16 (2) , 321-329 . DOI: 10.21763/tjfmpc.1015852
MLA Güner, A. E. , Hatipoğlu, M. , Kocayiğit, E. , Şahin, E. , Peksu, S. , Bilal, A. "İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 16 (2022 ): 321-329 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjfmpc/issue/70366/1015852>
Chicago Güner, A. E. , Hatipoğlu, M. , Kocayiğit, E. , Şahin, E. , Peksu, S. , Bilal, A. "İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 16 (2022 ): 321-329
RIS TY - JOUR T1 - Health Offered at Immigrant Health Centers in Istanbul Evaluation of Services AU - Abdullah EmreGüner, MustafaHatipoğlu, ErdoğanKocayiğit, EsraŞahin, SaadetPeksu, AlperBilal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21763/tjfmpc.1015852 DO - 10.21763/tjfmpc.1015852 T2 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 329 VL - 16 IS - 2 SN - -1307-2048 M3 - doi: 10.21763/tjfmpc.1015852 UR - https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1015852 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi %A Abdullah Emre Güner , Mustafa Hatipoğlu , Erdoğan Kocayiğit , Esra Şahin , Saadet Peksu , Alper Bilal %T İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care %P -1307-2048 %V 16 %N 2 %R doi: 10.21763/tjfmpc.1015852 %U 10.21763/tjfmpc.1015852
ISNAD Güner, Abdullah Emre , Hatipoğlu, Mustafa , Kocayiğit, Erdoğan , Şahin, Esra , Peksu, Saadet , Bilal, Alper . "İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 16 / 2 (June 2022): 321-329 . https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1015852
AMA Güner A. E. , Hatipoğlu M. , Kocayiğit E. , Şahin E. , Peksu S. , Bilal A. İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. TJFMPC. 2022; 16(2): 321-329.
Vancouver Güner A. E. , Hatipoğlu M. , Kocayiğit E. , Şahin E. , Peksu S. , Bilal A. İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2022; 16(2): 321-329.
IEEE A. E. Güner , M. Hatipoğlu , E. Kocayiğit , E. Şahin , S. Peksu and A. Bilal , "İstanbul’da Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol. 16, no. 2, pp. 321-329, Jun. 2022, doi:10.21763/tjfmpc.1015852

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.