Year 2018, Volume 16 , Issue 3, Pages 204 - 213 2018-12-24

Healthy lifestyle behaviours of university students
Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

Cüneyt ÇALIŞKAN [1] , Koray ARBERK [2] , Sarp ÜNER [3]


Objective: This study aims to examine the healthy lifestyle behaviors and certain factors which have an influence on such behaviors of the students in the Department of Emergency Aid and Disaster Management (EADM) at a university. Methods: In this cross-sectional, descriptive study, the research group was 74.3% (n=268) of the target population. The data of the variables was collected by the questionnaire form which is prepared by the researcher and the Healthy Life Style Behavior Scale (HLSB-II). Results: 59.8% of the study group is male, 60.3% is working and 55.2% is upper class students. In the group with a mean age (SS) of 21.3 (±1.6) and the mean scores of participants are 131.3 (±17.5) for HLSB-II. According to the logistic regression analysis, compare to lower classes, upper classes (OR=2.02; p=0.02) and compare to never smokers, current and former smokers (OR=2.20; p=0.02) were insufficient in stress management. Similarly, compare to men, women (OR=3.57 p<0.01) and compare to lifetime abstainer, current and former alcohol drinkers (OR=2.62; p<0.01) were insufficient in physical activity. In the interpersonal subscale, as the relationship with school friends increase, the score from this subscale also increase (OR=0.85; p=0.02). Conclusion: It is found that there is a correlation between some subscales of the students' scale of the HLSB II scale and upper classes, smoking, alcohol using, school relationships and female gender.


Amaç: Bu çalışma, bir üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen bazı faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Tanımlayıcı çalışmada öğrenci sayısı 268 kişi olup evrenin %74.3’üne ulaşılmıştır. Değişkenlere ait veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği (SYBD-II) ile toplanmıştır. Analizlerde SYBD-II alt boyutlarını etkileyen değişkenler, ayrı ayrı logistik regresyon modellemesi ile incelenmiştir. Araştırma için etik kurul ve idareden yazılı izin, öğrencilerden ise sözlü onam alınmıştır. Bulgular: Araştırma grubunun %59.8’i erkek, %60.3’ü bir işte çalışıyor ve %55.2’si üst sınıf öğrencidir. Ortalama (SS) yaşın 21.3 (±1.6) olduğu grupta katılımcıların ortalama puanları SYBD-II için 131.3 (±17.5)’tür. Lojistik regresyon analizine göre üst sınıf öğrenciler, alt sınıf öğrencilere göre (OR= 2.02; GA=1.07 – 3.79, p<0.05) ve sigarayı halen veya geçmişte içenler, sigarayı hiç içmeyenlere göre (OR=2.20;GA=1.15–4.22, p>0.05) stres yönetimi açısından yetersizdirler. Benzer şekilde kadınlar erkeklere göre (OR=3.57; GA=1.67–7.65, p<0.05) ve halen veya geçmişte alkol kullananlar, hiç alkol kullanmayanlara göre (OR=2.62; GA=1.37–4.98, p<0.05) fiziksel aktivite açısından yetersizdirler. Kişiler arası alt boyutunda okul arkadaşlarıyla ilişki arttıkça bu alt boyuttan alınan puan yükselmektedir (OR=0.85; p=0.02). Sonuç: Öğrencilerin SYBD II ölçeğinin bazı alt boyutları ile üst sınıflar, sigara ve alkol kullanımı, okul arkadaşlarıyla ilişki durumu ve kadın cinsiyeti arasında bir ilişki bulunmuştur.


  • 1. Çelebi E, Gündoğdu C, Kızılkaya A. Determination of Healthy Lifestyle Behaviors of High School Students. Univers. J. Educ. Res. 2017;5(8):1279–1287. 2. Uz D, Kitiş Y. Bir hastanede çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve öz etkililik düzeylerinin belirlenmesi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;4: 27–39. 3. WHO. WHO | Noncommunicable diseases. WHO (2015). Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/. (Accessed: 16th April 2016). 4. Forouzanfar M H, Alexander L, Anderseon H and et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015;386(10010):2287–2323. 5. National Household Health Survey – Prevalence of Noncommunicable Disease Risk Factors in Turkey 2017 (STEPS). in (eds. Üner, S., Balcılar, M. & Ergüder, T.). World Health Organization Country Office in Turkey, Ankara, 2018. 6. Açıksöz S, Uzun S, Arslan F. Relationship Between Perceptions of Health Status and Health Promotion Behaviors in Nursing Students. Gulhane Med. J. 2013;55:181–187. 7. Sezer A. Sağlik okuryazarliğinin sağlikli yaşam bi̇çi̇mi̇ davranişlari i̇le i̇li̇şki̇si̇. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2012. 8. Özçakar N, Kartal M, Mert H, Güldal D. Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students. Int. J. Caring Sci. 2015;8:536–542. 9. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br. J. Addict. 1991;86:1119–1127. 10. Atilla Uysal M, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V.. Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tüberküloz ve Toraks Derg. 2004;52(2):115–121. 11. Walker SN, Sechrist K, Pender N. The Health-Promoting Lifestyle Profile: development and psychometric characteristics. Nurs Res. 1987;36:76–81. 12. Walker S, Hill-Polerecky D. Psychometric evaluation of the Health-Promoting Lifestyle Profile II (Unpublished manuscript) [online]. University of Nebraska Medical Center. Available at: www.unmc.edu/nursing/docs/HPLPII_Abstract_Dimensions.pdf. Accessed August 06, 2017. 13. Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):1–13. 14. Pinar R, Celik R, Bahcecik N. Reliability and construct validity of the Health-Promoting Lifestyle Profile II in an adult Turkish population. Nurs. Res. 2009;58:184–193. 15. Kirag N, Esin MO. Analysis of health promoting lifestyle behaviors and associated factors among nurses at a university hospital in Turkey. Saudi Med. J. 2013;34:1062–1067. 16. Kara B, Is B. Predictors of Health Behaviors in Turkish Female Nursing Students. Asian Nursing Research. 2016;10(1):75-81. 17. Altınparmak S, Koca Kutlu A. The Healthy Lifestyle Behaviors of 15–49 Age Group Women and Affecting Factors. TAF Prev Med Bull. 2009;8(5):421–426. 18. Nacar M, Baykan Z, Çetinkaya F ve ark. Health Promoting Lifestyle Behaviour in Medical Students: a Multicentre Study from Turkey. Asian Pacific J. Cancer Prev. 2014;15(20):8969-8974. 19. Tokuç B, Berberoğlu U. Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007;6(6):421–426. 20. Shaheen AM, Nassar OS, Amre HM, Hamdan-mansour AM. Factors Affecting Health-Promoting Behaviors of University Students in Jordan. Health.. 2015;7:1–8. 21. Hui WHC. The health-promoting lifestyles of undergraduate nurses in Hong Kong. Journal of Professional Nursing. 2002;18(2):101–111. 22. Hacihasanoǧlu R, Yildirim A, Karakurt P, Saǧlam R. Healthy lifestyle behaviour in university students and influential factors in eastern Turkey. International Journal ofNursing Practice. 2011;17:43–51. 23. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;9:26–34. 24. Altun I. Effect of a health promotion course on health promoting behaviours of university students. Eastern Mediterranean Health Journal. 2008;14(4):880–887. 25. Özbaşaran F, Çetinkaya A, Güngör N. Celal Bayar Üni̇versi̇tesi̇ Sağlik Yüksekoku Öğrenci̇leri̇ni̇n Sağlik Davranişlari. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;7:43–55. 26. Al-Kandari F, Vidal VL, Thomas D. Health-promoting lifestyle and body mass index among College of Nursing students in Kuwait: A correlational study. Nursing and Health Sciences. 2008;10:43–50. 27. Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, Shojaeezadeh D. Health-promoting lifestyle and quality of life among undergraduate students at school of health , Isfahan University of medical sciences. J Edu Heal Promot. 2013;2:29–32. 28. Ay S, Yanikkerem E, Çalim SI, Yazici M. Health-promoting lifestyle behaviour for cancer prevention: A survey of turkish university students. Asian Pacific J Cancer Prev. 2012;13:2269–2277.
Primary Language tr
Journal Section Original Research
Authors

Author: Cüneyt ÇALIŞKAN (Primary Author)

Author: Koray ARBERK

Author: Sarp ÜNER

Dates

Application Date : September 21, 2017
Acceptance Date : September 24, 2018
Publication Date : December 24, 2018

Bibtex @research article { tjph500214, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {204 - 213}, doi = {10.20518/tjph.500214}, title = {Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları}, key = {cite}, author = {Çalışkan, Cüneyt and Arberk, Koray and Üner, Sarp} }
APA Çalışkan, C , Arberk, K , Üner, S . (2018). Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları . Turkish Journal of Public Health , 16 (3) , 204-213 . DOI: 10.20518/tjph.500214
MLA Çalışkan, C , Arberk, K , Üner, S . "Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları" . Turkish Journal of Public Health 16 (2018 ): 204-213 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/41354/500214>
Chicago Çalışkan, C , Arberk, K , Üner, S . "Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları". Turkish Journal of Public Health 16 (2018 ): 204-213
RIS TY - JOUR T1 - Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları AU - Cüneyt Çalışkan , Koray Arberk , Sarp Üner Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20518/tjph.500214 DO - 10.20518/tjph.500214 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 213 VL - 16 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.500214 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.500214 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları %A Cüneyt Çalışkan , Koray Arberk , Sarp Üner %T Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları %D 2018 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 16 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.500214 %U 10.20518/tjph.500214
ISNAD Çalışkan, Cüneyt , Arberk, Koray , Üner, Sarp . "Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları". Turkish Journal of Public Health 16 / 3 (December 2018): 204-213 . https://doi.org/10.20518/tjph.500214
AMA Çalışkan C , Arberk K , Üner S . Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TurkJPH. 2018; 16(3): 204-213.
Vancouver Çalışkan C , Arberk K , Üner S . Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Turkish Journal of Public Health. 2018; 16(3): 204-213.
IEEE C. Çalışkan , K. Arberk and S. Üner , "Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları", Turkish Journal of Public Health, vol. 16, no. 3, pp. 204-213, Dec. 2018, doi:10.20518/tjph.500214