Year 2019, Volume 17 , Issue 2, Pages 143 - 152 2019-08-31

Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi
The relationship between work-related stress and the risk of anxiety and depression of emergency station personnel

Ümit KILIÇ [1] , Burcu YÖN [2] , Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN [3]


Amaç: Bu çalışma Düzce ili 112 acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin,  anksiyete ve depreyon riski ile ilişkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma, Düzce ili 112 acil yardım istasyonlarında çalışan 123 kişide yapılmıştır. Veri, katılımcıların demografik özelliklerini ve işle ilgili düşüncelerini içeren anket, işe bağlı gerginlik ölçeği ve hastane anksiyete ve depresyon ölçeği ile toplanmıştır. Verinin istatistik değerlendirilmesinde, sayı, yüzde, ikili lojistik regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %61’i erkek, %63.4’ü evli, %50.4’ü acil tıp teknisyeni, %40.7’si 49-64 saat çalışmakta ve yaş ortalamaları 30.7 ± 9.0’dur. Çalışanların %17.1’inde anksiyete, %19.5’inde depresyon riski saptanmıştır. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeğine göre anksiyete ve depresyon riski saptananların işe bağlı gerginlik ölçeği puan ortalamaları, risk saptanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p< 0.05). İBGÖ puanının yüksek olması depresyon riskini 1.1 kat (OR= 1.10, GA 1.02-1.19), paramedik olmak depresyon riskini 9 kat (OR=9.05, GA 1.34 – 60.82) ve ATT olmak ise depresyon riskini 8.4 kat (OR=8.46 GA 1.60 – 44.56) artırmaktadır.  İBGÖ puanının yüksek olmasının 1.1 kat (OR= 1.12, GA 1.02-1.22) ve tükenmişlik yaşama durumunun da 6.5 kat (OR=6.53, GA 1.76-23.88) anksiyete riskini artırdığı saptanmıştır. Sonuç: 112 acil yardım istasyonu çalışanlarında anksiyete ve depresyon riski yüksektir. 112 acil yardım istasyonu çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarında, işe bağlı gerginlik, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesine ve risklerin azaltılmasına yönelik müdahalelere gereksinim duyulmaktadır.

Objective: This study was conducted to determine the relationship between work-related stress and the risk of anxiety and depression of personnel of a 112 emergency station in Düzce. Method: This descriptive study included 123 personnel at a 112 emergency station in Düzce. Data was collected using a questionnaire. The participants’ demographic characteristics and work-related opinions were measured and the work-related stress scale and the hospital anxiety and depression scale were used. Number, percentage and binary logistic regression analyses were used to evaluate the data. Results: Of the participants, 61% were male, 63.4% were married, and 50.4% were emergency medication technicians. Of them, 40.7% worked 49 to 60 hours a week, and their mean age was 30.68±8.99. Of the participants, 17.1% were found to be at risk of anxiety, and 19.5% were at risk of depression. The mean work-related stress scale scores of the participants who were at risk of anxiety and depression according to the hospital anxiety and depression scale were significantly higher than those of participants who were  not (p<0.05). A high score of İBGÖ increased depression risk 1.1 fold (OR= 1.10, GA 1.02-1.19), being a paramedic increased that risk 9.0 fold (OR=9.05, GA 1.34 – 60.82 ) and being ATT increased depression risk 8.4 fold (OR=8.46 GA 1.60 – 44.56). It was further found that a high score of İBGÖ increased the risk of anxiety 1.1 fold (OR= 1.12, GA 1.02-1.22), while fatigue increased that risk 6-fold (OR=6.53, GA 1.76-23.88). Conclusions: The personnel of 112 emergency stations are at risk of anxiety and depression. Assessments of their work-related stress, anxiety and depression levels and interventions to reduce these risks are needed for in-service training sessions for 112 emergency station personnel.

  • 1.T.C. Sağlık Bakanlığı. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği. 11 Mayıs 2000; Sayı: 24046.2.Yenal S, Ergör A. Hastane Öncesi Acil Bakım Eğitiminde Mesleksel Risklerin Yeri. Turkish Journal of Emergency Medicine. 2013; 13(1):33 - 413.Kıdak LB, Arslan ET, Demir H. Acil Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Problemlerinin Belirlenmesi Ve Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Önceliklendirilmesi: Ambulans Servisi Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 2016; 7(16):1-15.4.Sterud T, Ekeberg Ø, Hem E. Health status in the ambulance services: a systematic review. BMC Health Services Research. 2006; 6(1):1-10.5.Khatiban M, Hosseini S, Bikmoradi A, Roshanaei G, Karampourian A. Occupational burnout and its determinants among personnel of emergency medical services in Iran. Acta Medica Iranica. 2015; 53(11):711-6.6.Maguire BJ, O'meara P, O'neill BJ, Brightwell R. Violence against emergency medical services personnel: A systematic review of the literature. American journal of industrial medicine. 2018; 61(2):167-80.7.Bigham BL, Jensen JL, Tavares W, Drennan IR, Saleem H, Dainty KN, et al. Paramedic self-reported exposure to violence in the emergency medical services (EMS) workplace: a mixed-methods cross-sectional survey. Prehospital emergency care. 2014; 18(4):489-94.8.Bernaldo-De-Quirós M, Piccini AT, Gómez MM, Cerdeira JC. Psychological consequences of aggression in pre-hospital emergency care: cross sectional survey. International journal of nursing studies. 2015; 52(1):260-70.9.Deniz T, Saygun M, Eroğlu O, Ülger H, Azapoğlu B. Effect of exposure to violence on the development of burnout syndrome in ambulance staff. Turkish journal of medical sciences. 2016; 46(2):296-302.10.Gómez-Gutiérrez MM, Bernaldo-de-Quirós M, Piccini AT, Cerdeira JC. Posttraumatic stress symptomatology in pre-hospital emergency care professionals assaulted by patients and/or relatives: importance of severity and experience of the aggression. Journal of interpersonal violence. 2016; 31(2):339-54.11.Wolkow A, Ferguson S, Aisbett B, Main L. Effects of work-related sleep restriction on acute physiological and psychological stress responses and their interactions: A review among emergency service personnel. International journal of occupational medicine and environmental health. 2015; 28(2):183-208.12.Lanctôt N, Guay S. The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences. Aggression and violent behavior. 2014; 19(5):492-501.13.Aslan SH, Alparslan ZN, Aslan RO, Kesepara C, Ünal M. İşe bağlı gerginlik ölçeğinin sağlık alanında çalışanlarda geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam. 1998; 11(2):4-8.14.Tokuç B, Turunç Y, Ekuklu G. Work related stress and mental health levels of ambulance workers in Edirne. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2011; 11:39-44.15.Güneri S, İlhan M.N, Avcı E. Ankara 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve İş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi.Gazi Med J. 2011; 22:1-5.16.Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1997; 8(4):280-7.17.Açık Y, Yiğitbaş Ç, Bulut A, Deveci SE, Pirinçci E, Oğuzöncül AF, et al. Acil Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Gerginlik, Stresle Başa Çıkma Yollarını Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2016; 36(1):22-9.18.Murat A, Tekingündüz S. Ambulans Çalışanlarının (112) Tükenmişlik, Algılanan İş Stresi ve İş Tatminlerinin Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi. Social Sciences. 2014; 9(3):54-69.19.Bennett P, Williams Y, Page N, Hood K, Woollard M. Levels of mental health problems among UK emergency ambulance workers. Emergency Medicine Journal. 2004; 21(2):235-6.20.Hegg-Deloye S, Brassard P, Prairie J, Larouche D, Jauvin N, Poirier P, et al. Prevalence of risk factors for cardiovascular disease in paramedics. International archives of occupational and environmental health. 2015; 88(7):973-80.21.Regehr C, Goldberg G, Hughes J. Exposure to human tragedy, empathy, and trauma in ambulance paramedics. American journal of orthopsychiatry. 2002; 72(4):505 - 13.22.Alharthy N, Al Mutairi M, Alsahli A, Alshehri A, Almatrafi A, Mahah A, et al. Workplace violence among emergency medical services workers in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Hospital Administration. 2017; 6(3):26.23.Gülen B, Serinken M, Hatipoğlu C, Özaşır D, Sönmez E, Kaya G, et al. Work-related injuries sustained by emergency medical technicians and paramedics in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2):145-9.24.Bernaldo-De-Quirós M, Piccini AT, Gómez M, Cerdeira JC. Psychological consequences of aggression in pre-hospital emergency care: cross sectional survey. International journal of nursing studies. 2014; 52(1):260-70.25.Sheikhbardsiri H, Sarhadi M, Abdollahyar A, Dastres M, Sheikh RA, Aminizadeh M. The relationship between personality traits and post-traumatic stress disorder among EMS personnel and hospital emergency staffs. Iran J Crit Care Nurs. 2015; 8(1):35 - 42.26.Kızıl M, Nursun Ü, Erginer KD, Şemin Mİ. İzmir 112 Ambulanslarında Çalışan Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Anksiyete Düzeyleri ve İş Stresörleri Hastane Öncesi Dergisi. 2016; 1(1):43 - 54.27.Bennett P, Williams Y, Page N, Hood K, Woollard M, Vetter N. Associations between organizational and incident factors and emotional distress in emergency ambulance personnel. British journal of clinical psychology. 2005; 44(2):215-26.28.Sterud T, Hem E, Ekeberg Ø, Lau B. Health problems and help-seeking in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel. BMC public health. 2008; 8(1):3.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-9917-0648
Author: Ümit KILIÇ (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5717-3637
Author: Burcu YÖN
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3745-3751
Author: Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 1, 2018
Acceptance Date : April 21, 2019
Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { tjph419519, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {143 - 152}, doi = {10.20518/tjph.419519}, title = {Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ümit and Yön, Burcu and Yıldırım Şi̇şman, Nuriye} }
APA Kılıç, Ü , Yön, B , Yıldırım Şi̇şman, N . (2019). Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi . Turkish Journal of Public Health , 17 (2) , 143-152 . DOI: 10.20518/tjph.419519
MLA Kılıç, Ü , Yön, B , Yıldırım Şi̇şman, N . "Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 143-152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/419519>
Chicago Kılıç, Ü , Yön, B , Yıldırım Şi̇şman, N . "Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 143-152
RIS TY - JOUR T1 - Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi AU - Ümit Kılıç , Burcu Yön , Nuriye Yıldırım Şi̇şman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.419519 DO - 10.20518/tjph.419519 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 152 VL - 17 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.419519 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.419519 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi %A Ümit Kılıç , Burcu Yön , Nuriye Yıldırım Şi̇şman %T Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 2 %R doi: 10.20518/tjph.419519 %U 10.20518/tjph.419519
ISNAD Kılıç, Ümit , Yön, Burcu , Yıldırım Şi̇şman, Nuriye . "Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi". Turkish Journal of Public Health 17 / 2 (August 2019): 143-152 . https://doi.org/10.20518/tjph.419519
AMA Kılıç Ü , Yön B , Yıldırım Şi̇şman N . Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi. TurkJPH. 2019; 17(2): 143-152.
Vancouver Kılıç Ü , Yön B , Yıldırım Şi̇şman N . Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(2): 143-152.
IEEE Ü. Kılıç , B. Yön and N. Yıldırım Şi̇şman , "Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi", Turkish Journal of Public Health, vol. 17, no. 2, pp. 143-152, Aug. 2019, doi:10.20518/tjph.419519