Year 2019, Volume 17 , Issue 2, Pages 153 - 168 2019-08-31

Evaluation of students' depression, anxiety and stress levels in a medical faculty
Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi

Aylin YENİOCAK TUNÇ [1] , Gülçin YAPICI [2]


Objective: The aim of this study was to determine depression, anxiety and stress levels, and to examine the factors associated with these conditions among medical faculty students. Method: This cross-sectional study consisted of 1387 students studying at Mersin University, Faculty of Medicine. The minimum sample size was calculated as 603 with 50% frequency, 95% confidence interval and ± 3 error margin.Total of 631 students participated in the study and 606 questionnaires were evaluated. Data collection tools were: a questionnaire containing sociodemographic information of the students and Depression-Anxiety-Stress Scale. In evaluating the data, Student T test, analysis of variance (ANOVA), Pearson correlation test and linear regression analyses were used. Results: In total, 54.6% of the students were male and 32.3% were living in a dormitory. The mean age was 21.9±2.4. The mean depression score of the participants was 13.5±9.3, anxiety score of 10.2±6.8, and stress score of 16.7±8.1. The prevalence of severe or extremely severe depression, anxiety and stress were 22.2%, 22.1% and 15.5%, respectively. Both depression, anxiety and stress scores were significantly higher among students who had the middle/bad health status and bad relationship with family. Both depression and anxiety scores were high in those who did not have physical activity and poor school performance, and both anxiety and stress scores were high in those who had chronic illness. Depression scores were high in those who choose the school unintentionally, anxiety scores were higher in those who did not repeat a grade and stress scores were higher among women, those whose mothers were employed, and those with economic difficulties. Conclusions: It was seen that approximately one in five students experienced significant levels of depression, anxiety and stress. During their education, students should be consulted about their physical health conditions, family relations and academic achievements which affect their mental status, and guidance services should be given to students with problems. 

Amaç: Bu çalışmada bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin belirlenmesi ve bu durumlarla ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 1387 öğrenci oluşturmaktadır. En küçük örnek büyüklüğü %50 sıklık, %95 güven aralığı ve ±3 hata payı ile 603 olarak hesaplandı. 631 öğrenci çalışmaya katıldı, 606 anket değerlendirmeye alındı. Veri toplama araçları; öğrencilerin sosyodemografik bilgilerini içeren anket formu ve Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği idi. Verilerin değerlendirilmesinde; Student T testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA ve Kruskal Wallis varyans analizi, Spearman korelasyon testi, Lineer Regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %54.6’sı erkekti, %32.3’ü yurtta yaşıyordu.  Yaş ortalaması 21.9±2.4’tü. Katılımcıların ortalama depresyon puanı 13.5±9.3, anksiyete puanı 10.2±6.8, stres puanı 16.7±8.1 idi. Öğrencilerde ileri/çok ileri düzeyde depresyon, anksiyete ve stres sıklıkları sırasıyla %22.2, %22.1 ve %15.5 olarak belirlendi. Sağlık durumu orta/kötü olanlarda, aile ile ilişkileri iyi olmayanlarda depresyon, anksiyete ve stres puanlarının üçü de yüksek bulundu. Fiziksel aktivite yapmayanlarda, okul başarısı kötü olanlarda depresyon ve anksiyete puanları; kronik hastalığı olanlarda anksiyete ve stres puanları yüksek bulundu. Okulu istemeyerek seçenlerde depresyon puanı, sınıf tekrarı yapmayanlarda anksiyete puanı, kadınlarda, annesi çalışanlarda, ekonomik sıkıntı yaşayanlarda stres puanı yüksekti. Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık beşte birinin önemli düzeyde depresyon, anksiyete ve stres yaşadıkları görüldü. Eğitimleri sırasında öğrencilerin ruhsal durumlarını etkileyen fiziksel sağlık durumlarıyla, aile ilişkileriyle, akademik başarılarıyla ilgilenilmeli ve sorunu olan öğrencilere rehberlik hizmetleri verilmelidir. 

  • KAYNAKLAR 1. Köknel Ö. Depresyon Ruhsal Çöküntü. İstanbul: Altın Kitaplar, 1992, s.14-17, 124-126.2. Shamsuddin K, Fadzil F, WanIsmail WS ve arkCorrelates of depression, anxiety and stres among Malaysian university students. Asian Journal of Psychiatry. 2013; 6:318-23. 3. Dünya Sağlık Örgütü. (2018) Depression. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ Erişim tarihi: 01.03.2018.4. Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-V) (Çev.ed.: E Köroğlu). Ankara Hekimler Birliği, 2013. 5. Toros F. Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 2. Baskı, Pekcanlar Akay A, Ercan E.S (Ed) Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiatri Derneği; 2016. s.150-156.6. Aydemir Ö. Genel Tıpta Anksiyete, Genel Tıpta Psikiatrik Sendromlar, Özmen E, Aydemir Ö, Bayraktar E (Ed.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1997. s.203-207.7. Yazıcı UK, Perçinel İ. Yaygın Anksiyete Bozukluğu. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 2. Baskı, Pekcanlar Akay A, Ercan E.S (Ed) Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiatri Derneği; 2016. s. 232-249.8. Baltaş Z. Sağlık Psikolojisi Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. 4. Baskı İstanbul: Remzi Kitabevi, 2008. s. 43-45, 133-70.9. Eroğlu F. Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Basım 5. Baskı; 2000. s.328-332.10. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stres among a group of university students. SocPsychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43:667-72.11. Demirbatir E. Undergraduate music students’ depression, anxiety and stres levels: a study from Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences 2012; 46: 2995-99.12. Ghaderi A.R, Kumar VG, Kumar S. Depression, Anxiety and Stress among the Indian and Iranian Students Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 2009; 35(1): 33-37.13. Iqbal S, Gupta S, Venkatarao E. Stress, anxiety, depression among medical undergraduate students and their socio-demographic correlates. Indian J MedRes 2015; 141: 354-57.14. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviuor Researchand Therapy 1995; 335-43.15. Akın A, Çetin B. Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2007; 7(1):241-68.16. Uncu Y, Bayram N, Bilgel N. Job related affective well-being among primary health care physicians. European Journal of Public Health, 2006;17(5):514–519. 17. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M; Keçeci M, Şimşek Z. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu Ankara 1998; s.81. 18. Öztürk O, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I. 11.baskı Ankara: Nobel Hekimler Yayın Birliği, 2008. s.366-68.19. Üstün A, Bayar A. Üniversite Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2015; 4 (1): 384-90.20. Wong JGWS, Cheung EPT, Chan K KC, Ma K KM, Tang SW Web-basedsurvey of depression, anxiety and stress in first-year tertiary education students in Hong Kong. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2006; 40:777-82.21. Goebert D, Thompson D, Takeshita J ve ark. Depressive Symptoms in Medical Students and Residents: A Multischool Study. AcadMed 2009; 84:236-41.22. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic Review of Depression, Anxiety, and Other Indicators of Psychological Distress Among U.S. and Canadian Medical Students. Acad Med 2006; 81:354-73.23. Bilgel N, Bayram N. Turkish Version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS- 42): Psychometric Properties. Archives of Neuropsychiatry 2010: 47: 118-26.24. Roh MS, Jeon HJ, Kim H, Han SK, Hahm BJ. The Prevalence and Impact of Depression Among Medical Students: A Nation wide Cross-Sectional Study in South Korea. Academic Medicine 2010; 85:1384-90.25. Khan MS, Mahmood S, Badshah A, Badshah A, Ali SU, Jamal Y Prevalence of Depression, Anxiety and their associated factors among medical students in Karachi. Pakistan. J Pak Med Assoc 2006; 56:583-586.26. Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Prevalence of Depressive Symptoms, Ways of Coping, and Related Factors Among Medical School and Health Services Higher Education Students. Turkish Journal of Psychiatry 2007; 18(2):1-9.27. Deveci SE, Ulutaşdemir N, Açık Y. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Derg 2013; 18(2): 98-102.28. Toros F, Gamsız Bilgin N. Ailede boşanma ve anne-baba ölümünün çocuk üzerindeki etkileri. Adli Tıp Dergisi 2003; 17(2):14-21.29. Luecken LJ. Attachment and loss experiences during childhood are associated with adult hostility, depression, and social support. J Psychosom Res 2000; 49: 85-91.30. Çelikel FÇ, Erkorkmaz Ü. Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 122-29.31. Arslan G, Ayrancı U, Unsal A, Arslantaş D. Prevalence of depression, its correlates among students, and its effect on health-related quality of life in a Turkish university. Ups J MedSci 2009; 114(3): 170-77. 32. Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:155-61.33. Mete HE. Kronik Hastalık ve Depresyon. Klinik Psikiyatri 2008;11(Ek 3):3-18.34. Akpınar B. Öğretmen Adaylarının Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2013; (21): 229-41.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Aylin YENİOCAK TUNÇ (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Gülçin YAPICI
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 15, 2018
Acceptance Date : March 20, 2019
Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { tjph423636, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {153 - 168}, doi = {10.20518/tjph.423636}, title = {Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yeni̇ocak Tunç, Aylin and Yapıcı, Gülçin} }
APA Yeni̇ocak Tunç, A , Yapıcı, G . (2019). Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi . Turkish Journal of Public Health , 17 (2) , 153-168 . DOI: 10.20518/tjph.423636
MLA Yeni̇ocak Tunç, A , Yapıcı, G . "Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 153-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/423636>
Chicago Yeni̇ocak Tunç, A , Yapıcı, G . "Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 153-168
RIS TY - JOUR T1 - Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi AU - Aylin Yeni̇ocak Tunç , Gülçin Yapıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.423636 DO - 10.20518/tjph.423636 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 168 VL - 17 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.423636 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.423636 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi %A Aylin Yeni̇ocak Tunç , Gülçin Yapıcı %T Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 2 %R doi: 10.20518/tjph.423636 %U 10.20518/tjph.423636
ISNAD Yeni̇ocak Tunç, Aylin , Yapıcı, Gülçin . "Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 17 / 2 (August 2019): 153-168 . https://doi.org/10.20518/tjph.423636
AMA Yeni̇ocak Tunç A , Yapıcı G . Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi. TurkJPH. 2019; 17(2): 153-168.
Vancouver Yeni̇ocak Tunç A , Yapıcı G . Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(2): 153-168.
IEEE A. Yeni̇ocak Tunç and G. Yapıcı , "Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi", Turkish Journal of Public Health, vol. 17, no. 2, pp. 153-168, Aug. 2019, doi:10.20518/tjph.423636