Year 2019, Volume 17 , Issue 2, Pages 169 - 182 2019-08-31

Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi Bölümleri öğrencilerinin göz sağlığı konusundaki bilgileri: Türkiye’den tanımlayıcı tipte bir çalışma

Mohammad Haris ABDİANWALL [1] , Bahar GÜÇİZ DOĞAN [2]


Objective: The aim of this study was to determine the knowledge of students and increase awareness regarding eye health in an Education Faculty in Ankara, Turkey. Method: The population of this descriptive study (n=330; response rate 76.1%) was third and fourth year students of Early Childhood Education (n=130) and Classroom Education (n=200) Departments in 2016-2017 Spring Semester. Data were collected via a structured, pre-tested, self-administered 34-question questionnaire. Ethical permission was obtained from Hacettepe University Non-Interventional Clinical Research Ethics Board as well as verbal consent of the students. Data were analyzed using SPSS version 21.0; descriptive statistics were presented with numbers and percentages; Chi-square test was used to detect the difference between categorical variables; the level of significance was considered as p-value <0.05. Results: Of the students, 89.2% were female and 64.9% were from the Classroom Education Department. The majority of the participants knew the situations with high probability of eye trauma, causes of visual impairment, indicators of visual impairment and recommendations for prevention of eye health. However, a considerable number did not know suitable practices about characteristics of disordered eyes and first aid for eye trauma. Conclusion: In conclusion, knowledge of the students was not satisfactory in general and developing the eye health education program in the curriculum was recommended. 

Amaç: Bu çalışma, Ankara’da bulunan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi Bölümleri üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ggöz sağlığı konusundaki bilgilerini saptamak ve öğrencilerin konu hakkındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı bir epidemiyolojik araştırma olan çalışmaya adı geçen fakültede 2016-2017 Bahar Döneminde okuyan Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’nden 130, Sınıf Eğitimi Bölümü’nden 200 olmak üzere toplam 330 kişi katılmıştır (yanıtlama yüzdesi %76.1). Veriler yapılandırılmış, ön testi yapılmış, kendi kendine doldurma şeklinde uygulanan 34 soruluk bir anket formu ile toplanmıştır. Veri toplama öncesi Hacettepe Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu izni ve katılımcıların sözlü onamları alınmıştır. Veriler SPSS 21.0 kullanılarak analiz edilmiş, tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzdeler olarak gösterilmiştir. Kategorik değişkenler arasında gözlenen farkların anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için Ki-kare testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi olarak p değeri <0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %89.2’si kadındır; %64.9’u Sınıf Eğitimi Bölümü’nde okumaktadır. Katılımcıların büyük bölümü göz travması olma olasılığı olan durumları, görme bozukluğu nedenlerini ve göz sağlığını korumak için önerilenleri bilmektedirler. Ancak kayda değer bir bölümünün bozuk gözün özelliklerini ve gözde bir travma durumunda ilk yardım önlemlerini bilmedikleri belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, genel olarak öğrencilerin göz sağlığı konusundaki bilgileri tatmin edici düzeyde değildir; öğretim programı içinde göz sağlığına ilişkin bir eğitim programının geliştirilmesi önerilmiştir. 

 • 1. World Health Organization. Visual impairment and blindness: WHO; 2016. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/. Accessed October 5, 2016.
 • 2. World Health Organization. Global Data on Visual impairments and Blindness 2010 2016. Available from: http://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf. Accessed October 5, 2016.
 • 3. World Health Organization. Priority eye diseases. Available from: http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index3.html. Accessed October 4, 2016.
 • 4. Gilbert C, Foster A. Childhood blindness in the context of VISION 2020--the right to sight. Bull World Health Organ. 2001;79(3):227-32.
 • 5. Gilbert CE, Anderton L, Dandona L, Foster A. Prevalence of visual impairment in children: a review of available data. Ophthalmic Epidemiol. 1999;6(1):73-82.
 • 6. Cetin E, Yaman A, Berk AT. Etiology of childhood blindness in Izmir, Turkey. Eur J Ophthalmol. 2004;14(6):531-7.
 • 7. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Ankara İli’nde İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının Tespit Edilmesi Araştırması 2013. Available from: http://www.sagem.gov.tr/Gozde_Kirma_Kusurlari_Raporu_04_03_2014.pdf. Accessed April 14, 2017.
 • 8. Akyol N SE, Aslan L, Oğuzöncül F, Dinç E. Elazığ İl Merkezinde Ambliyopi ve Ambliyojenik Faktörlerin Prevalansı Üzerine Bir Çalışma. T Klin J Ophthalmol 2000, 9:77-82. 2000.
 • 9. Yaramış N KN. Nevşehir İl Merkezinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Göz Hastalıklarının Tespit Edilmesinde Hemşirenin Rolü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2005; 14 (Ek Sayı:Hemşirelik Özel Sayısı) 45-53. 2005.
 • 10. Azizoğlu S, Crewther SG, Şerefhan F, Barutchu A, Göker S, Junghans BM. Evidence for the need for vision screening of school children in Turkey. BMC Ophthalmology. 2017;17(1):230.
 • 11. Cumurcu T, Düz C, Gündüz A, Doğanay S. The prevalence and distribution of refractive errors in elementary school children in area of Malatya. Annals of Medical Research (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), Ann Med Res 2011;18(3):145-8.
 • 12. Caca I, Cingu AK, Sahin A, Ari S, Dursun ME, Dag U, et al. Amblyopia and refractive errors among school-aged children with low socioeconomic status in southeastern Turkey. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2013;50(1):37-43.
 • 13. Gursoy H, Basmak H, Yaz Y, Colak E. Vision screening in children entering school: Eskisehir, Turkey. Ophthalmic Epidemiol. 2013;20(4):232-8.
 • 14. Aritürk N, Sahin M, Oge I, Erkan D, Süllü Y. The evaluation of ocular trauma in children between ages 0-12. Turk J Pediatr. 1999;41(1):43-52.
 • 15. International Agency for Prevention of Blindness. School Health Programme Advocacy Paper | International Agency for the Prevention of Blindness [Available from: http://www.iapb.org/resources/school-health-programme-advocacy-paper. Accessed March 30, 2017.
 • 16. Frick KD, Riva-Clement L, Shankar MB. Screening for refractive error and fitting with spectacles in rural and urban India: Cost-effectiveness. Ophthalmic Epidemiol. 2009;16(6):378-87.
 • 17. Gil‐Gouveia R, Martins I. Headaches associated with refractive errors: myth or reality? J Headache Pain. 2002;42(4):256-62.
 • 18. Akinci A, Güven A, Degerliyurt A, Kibar E, Mutlu M, Citirik M. The correlation between headache and refractive errors. Journal of AAPOS. 2008;12(3):290-3.
 • 19. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia An International Journal of Headache. 2018; 38(1) (9):1–211.
 • 20. Nichols BD. Ocular Trauma: Emergency Care and Management. Canadian Family Physician. 1986;32:1466-71.
 • 21. Mutie D, Mwangi N. Managing eye injuries. Community Eye Health. 2015;28(91):48-9.
 • 22. Hepler L. First aid care for eye injuries: Healthline; Dec 5, 2016. Available from: https://www.healthline.com/health/first-aid/eye-care. Accessed May 4, 2018.
 • 23. Pramanik S, Doan A, Oetting TA. Assessment and Management of Ocular Trauma Ophthalmology and Visual Sciences. Available from: https://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/trauma.htm. Accessed May 4, 2018.
 • 24. Lecuona K. Assessing and managing eye injuries. Community Eye Health. 2005;18(55):101-4.
 • 25. Francis V and Wiafe B. The Healthy Eyes Activity Book - A Health Teaching Book for Primary Schools. 2nd Edition. International Center for Eye Health-Sight and Life ISBN 1-90-2541-21-9 2007. 2017.
 • 26. Pinazo-Durán MD, Zanón-Moreno V, García-Medina JJ, Arévalo JF, Gallego-Pinazo R, Nucci C. Eclectic Ocular Comorbidities and Systemic Diseases with Eye Involvement: A Review. Biomed Res Int. 2016;2016:6215745.
 • 27. Shrestha JB, Gnyawali S, Upadhyay MP. Causes of Blindness and Visual Impairment among Students in Integrated Schools for the Blind in Nepal. Ophthalmic Epidemiol. 2012;19(6):401-6.
 • 28. Rahi JS, Sripathi S, Gilbert CE, Foster A. Childhood blindness due to vitamin A deficiency in India: regional variations. Arch Dis Child. 1995;72(4):330-3.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Mohammad Haris ABDİANWALL (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9658-2513
Author: Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 31, 2018
Acceptance Date : February 25, 2019
Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { tjph429035, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {169 - 182}, doi = {}, title = {Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey}, key = {cite}, author = {Abdi̇anwall, Mohammad Haris and Güçi̇z Doğan, Bahar} }
APA Abdi̇anwall, M , Güçi̇z Doğan, B . (2019). Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey . Turkish Journal of Public Health , 17 (2) , 169-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/429035
MLA Abdi̇anwall, M , Güçi̇z Doğan, B . "Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 169-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/429035>
Chicago Abdi̇anwall, M , Güçi̇z Doğan, B . "Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 169-182
RIS TY - JOUR T1 - Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey AU - Mohammad Haris Abdi̇anwall , Bahar Güçi̇z Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 182 VL - 17 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey %A Mohammad Haris Abdi̇anwall , Bahar Güçi̇z Doğan %T Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Abdi̇anwall, Mohammad Haris , Güçi̇z Doğan, Bahar . "Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey". Turkish Journal of Public Health 17 / 2 (August 2019): 169-182 .
AMA Abdi̇anwall M , Güçi̇z Doğan B . Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey. TurkJPH. 2019; 17(2): 169-182.
Vancouver Abdi̇anwall M , Güçi̇z Doğan B . Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(2): 169-182.
IEEE M. Abdi̇anwall and B. Güçi̇z Doğan , "Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey", Turkish Journal of Public Health, vol. 17, no. 2, pp. 169-182, Aug. 2019