Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 195 - 209 2020-12-27

Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması
The effect of mobbing on the incidence of depressive symptoms among resident doctors in a medical faculty: A cohort study

Nur ACAR [1] , Öykü TURUNÇ [2] , Reyhan UÇKU [3]


Amaç: Depresif bozukluklar sık görülmeleri ve kronikleşme riskleri nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hekimlerde yoğun eğitim süreci ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle sık görülmektedir. Depresyon gelişimi açısından önemli bir risk etmeni olan mobbinge de sağlık sektöründe oldukça sık rastlanmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimler hem depresyon hem de mobbing açısından risk altındadır. Bu çalışmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mobbing ile depresyon düzeyleri değerlendirilen ve depresyon belirtisi olmayan tıpta uzmanlık öğrencilerinde, mobbing düzeyine göre bir yıl sonraki depresyon belirti insidansını değerlendirmektir. Yöntem: Kohort tipindeki bu araştırmaya 102 kişi katılmıştır (%63.0). Araştırmanın bağımlı değişkeni depresyon belirti varlığı olup Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Temel bağımsız değişken mobbing düzeyidir ve başlangıç çalışmasında Leymann’ın Uyarlanmış Psikolojik Yılgınlık Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca mobbing algısı ve son bir yıldaki mobbing algısındaki değişim değerlendirilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Depresyon belirti puan ortalaması 6.2±6.1, ortancası 4.5(0-25)’tir. Depresyon belirti insidansı %8.8’dir. Son bir yıl içinde mobbing algısı artanlarda depresyon gelişme riski azalan veya değişiklik olmayanlardan anlamlı düzeyde daha fazladır (p=0.003, RR=8.3, CI=2.69-25.41). Sonuç: Mobbing iş yaşamında beklenenden daha sık olabilir. Mobbingin belirlenmesi ve önlenmesi tıpta uzmanlık öğrencilerinde depresyon sıklığını azaltmada etkili olabilir.
Objective: Depressive disorders represent an important public health problem. They are common among physicians due to intense educational demands and difficult working conditions. One important risk factor for depression is mobbing: a common phenomenon among healthcare workers. Residents are also at risk of both depression and mobbing. The aim of this study was to evaluate incidences of depressive symptoms, during a year-long period, among residents who did not initially present with depression symptoms. Methods: One hundred and two doctors participated in this cohort study (response rate, 63.0%). The dependent variable of the study was depressive symptoms evaluated by the Beck Depression Inventory. Mobbing was the main independent variable and measured by the Turkish version of the Leymann Inventory of Psychological Terror. ‘Perception of mobbing’ and ‘the change of perception in one year’ were also evaluated. The relationship between independent and dependent variables was evaluated with the chi-square test. Results: The mean value of depressive symptoms was 6.2±6.1 and the median was 4.5(0-25). The incidence of depressive symptoms was 8.8%. The risk of depression was higher among the residents with increased perception of mobbing in the past year (p=0.003, RR=8.3, CI=2.69-25.41). Discussion: Mobbing may exist much more than expected in occupational life. So, specifying and preventing mobbing may decrease the frequency of depression among resident doctors.
 • 1. Öztürk OM, Uluşahin A. Ruh sağlığı ve bozuklukları I. Onikinci Baskı. Ankara2014.
 • 2. Kalaça S. Ruh Sağlığı Sorunları-KıSA Anketi. In: B Ünal, Ergör G, editors. Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 909. Ankara2013. p. 235.
 • 3. Mathers C, Boerma T, Doris MF. The global burden of disease: 2004 update. Switzerland: World Heath Organization; 2008.
 • 4. Elliott L, Tan J, Norris S. The Mental Health of Doctors, A Systematic Literature Review. Beyond Blue Limited 2010.
 • 5. Mata DA, Ramos M, Bansal N, Khan R, Guille C, Di Angelantoni E, et al. Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2015;314(22):2373-83.
 • 6. Buğdaycı R, Kurt AÖ, Öner S. Mersin İli’nde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Toplum Hekimliği Bülteni. 2007;26(1):32-6.
 • 7. Demir F, Ay P, Erbaş M, Özdil M, Yaşar E. İstanbul’da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Etkenler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(1):31-7.
 • 8. Demiral Y, Akvardar Y, Ergör A, Ergör G. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde İş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Degisi. 2006;20(3):157-64.
 • 9. Demirpençe N. Bir Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Yıldırının Depresyon Belirti Sıklığına Etkisi [Uzmanlık Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2016.
 • 10. Mayda A, Yıldırım S, Gündeş Ş, Genç E, Erbaş M. AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinde Depresyon Ve Öfke Durumunun İşyerinde Maruz Kaldıkları Şiddetle İlgisi. Sağlık ve Toplum. 2005;15(4):52-6.
 • 11. Başpınar R, Cihan F, Kutlu R. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg. 2016;7(25):1-9.
 • 12. Davenport N, Schwartz RD, Elliott GP. Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz (çeviren Osman Cem Önertoy) 2. bsk. Sistem Yayıncılık, İstanbul. 2003:4-5, 17, 67-70.
 • 13.Leymann H. The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizational Psychology. 1996;5(2):165-84.
 • 14. Yiğitbaş Ç, Deveci SE. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2011;11(42):23-8.
 • 15. Di Martino V. Workplace Violence in the Health Sector. Country Case Studies Brazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand, and an Additional Australian study: Synthesis Report. ILO/ICN/WHO/PSI, Geneva. 2002.
 • 16. Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing. 2011;2(1):9-16.
 • 17. Özen Çöl S. İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum. 2008;4:107-34.
 • 18. Yıldız S, Eliş Yıldız S. Bullying ve Depresyon Arasındaki İlişki: Kars İlindeki Sağlık Çalışanlarında Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;8(15):133-50.
 • 19. Kılıç N. Sağlık Çalışanlarında Mobbing Algısı ve İş Doyumunun Belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi; 2013.
 • 20. Aykut G, Mercanoğlu Efe E, Bayraktar S, Şentürk S, Başeğmez İ, Özkumit Ö, et al. Mobbing Exposure of Anaesthesiology Residents in Turkey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016 (44):177-89.
 • 21. Şahin B, Cetin M, Cimen M, Yildiran N. Assessment of Turkish junior male physicians’ exposure to mobbing behavior. Croat Med J. 2012 (53):357-66.
 • 22. Yıldırım D, Yıldırım A. Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışları ve Bu Davranışların Etkileri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2010;30(2):559-70.
 • 23. Loerbroks A, Weigl M, Li J, Glaser J, Degen C, Angerer P. Workplace Bullying and Depressive Symptoms: a Prospective Study Among Junior Physicians in Germany. Journal of Psychosomatic Research. 2015;78:168-72.
 • 24. Pranjic N, Males-Bilic L, Beganlic A, Mustajbegovic J. Mobbing, Stress, and Work Ability Index among Physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey Study. Croatian Medical Journal. 2006;47:750-8.
 • 25. Quine L. Workplace Bullying in Junior Doctors: Questionnaire Survey. BMJ. 2002;324:878-9.
 • 26. Sun T, Gao L, Li F, Shi Y, Xie F, Wang J, et al. Workplace violence, psychological stress, sleep quality and subjective health in Chinese doctors: a large crosssectional study. BMJ Open. 2017 (7):017182.
 • 27. Theorell T, Hammarström A, Aronsson G, Traskman Bendz L, Grape T, Hogstedt C, et al. A Systematic Review Including Meta-analysis of Work Environment and Depressive Symptoms. BMC Public Health. 2015;15:738.
 • 28. Gullander M, Hogh A, Hansen AM, Persson R, Rugulies R, Kolstad HA, et al. Exposure to Workplace Bullying and Risk of Depression. JOEM. 2014;56(12):1258-65.
 • 29. Bardakçı E. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadığı Mobbingin Ruhsal Sağlıklarına Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2014.
 • 30. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri'nin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7(23):3-13.
 • 31. Körükcü Ö, Bulut O, Tuzcu A, Bayram Z, Öztürk Türkmen H. An Adaptation of Leymann Inventory of Psychological Terror to Health Science Programs in Turkey. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2014;15:335-43.
 • 32. Pinar T, Acikel C, Pinar G, Karabulut E, Saygun M, Bariskin E, et al. Workplace Violence in the Health Sector in Turkey: A National Study. Journal of Interpersonal Violence. 2015:1-21.
 • 33. Keser Özcan N, Bilgin H. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2011;31(6):1442-56.
 • 34. Acik Y, Deveci E, Gunes G, Gulbayrak C, Dabak S, Saka G, et al. Experience of workplace violence during medical speciality training in Turkey. Occupational Medicine. 2008;58:361–6.
 • 35. World, Health, Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Geneva: Licence: CC BY-NC-SA3.0 IGO.; 2017.
 • 36. Doğan O. Psikiyatrik Epidemiyoloji. Sivas: Esform Ofset; 2011
 • 37. Yüksel N. Ruhsal hastalıklar. Üçüncü baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2006.
 • 38. Center C, Davis M, Detre T, Ford DE, Hansbrough W, Hendin H, et al. Confronting Depression and Suicide in Physicians. JAMA. 2003;289(23):3161-6.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-4673-8169
Author: Nur ACAR (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5482-3908
Author: Öykü TURUNÇ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0254-571X
Author: Reyhan UÇKU
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 14, 2019
Acceptance Date : August 13, 2020
Publication Date : December 27, 2020

Bibtex @research article { tjph578011, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {195 - 209}, doi = {10.20518/tjph.578011}, title = {Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması}, key = {cite}, author = {Acar, Nur and Turunç, Öykü and Uçku, Reyhan} }
APA Acar, N , Turunç, Ö , Uçku, R . (2020). Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması . Turkish Journal of Public Health , 18 (3) , 195-209 . DOI: 10.20518/tjph.578011
MLA Acar, N , Turunç, Ö , Uçku, R . "Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması" . Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 195-209 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/58562/578011>
Chicago Acar, N , Turunç, Ö , Uçku, R . "Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması". Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 195-209
RIS TY - JOUR T1 - Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması AU - Nur Acar , Öykü Turunç , Reyhan Uçku Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20518/tjph.578011 DO - 10.20518/tjph.578011 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 209 VL - 18 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.578011 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.578011 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması %A Nur Acar , Öykü Turunç , Reyhan Uçku %T Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması %D 2020 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 18 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.578011 %U 10.20518/tjph.578011
ISNAD Acar, Nur , Turunç, Öykü , Uçku, Reyhan . "Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması". Turkish Journal of Public Health 18 / 3 (December 2020): 195-209 . https://doi.org/10.20518/tjph.578011
AMA Acar N , Turunç Ö , Uçku R . Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması. TurkJPH. 2020; 18(3): 195-209.
Vancouver Acar N , Turunç Ö , Uçku R . Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması. Turkish Journal of Public Health. 2020; 18(3): 195-209.
IEEE N. Acar , Ö. Turunç and R. Uçku , "Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması", Turkish Journal of Public Health, vol. 18, no. 3, pp. 195-209, Dec. 2021, doi:10.20518/tjph.578011