Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 210 - 225 2020-12-27

Chemical and microbiological comparison of packaged water and tap water from Turkey’s three major cities
Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması

Cemal KOÇAK [1]


Objective: Bottled waters are widely used in industrialised societies, largely due to convenience and worry over the safety of tap water. However, it is essential to provide healthy drinking and utility water through taps. Water content should be scientifically studied to prevent any negative health consequences. In this study, differences between bottled and tap water is investigated. Methods: The data of this descriptive research was collected between May and September in 2019. Statistical analysis made with R. Descriptive values are stated as frequency, percentage, mean±SD, median. Chi-square tests were used in comparison of categorical variables, nonparametric tests were used for continuous variables. Significance level was p<0.05. Results: Aluminum in Izmir was significantly lower than Ankara, Istanbul, whereas iron was higher. Izmir's water hardness was higher than Istanbul. While chloride in Istanbul was significantly higher than İzmir, residual chlorine in Ankara was higher than Izmir. Residual chlorine was below 0.5 ppm in 26.0% of Ankara’s samples and 15.5% of Izmir’s samples. While there was significantly higher nitrate, chromium, arsenic and copper in Izmir than Istanbul, manganese was lower. pH of tap water was lower than packaged water. pH of 4 mineral waters, 11 spring waters were below standards. There was no sample of tap water outside standards. There was less sodium in spring waters than others, less manganese than tap water. In mineral waters, fluoride was higher than others. pH, nitrite are low in tap water; aluminum, chloride, sulfate, calcium, magnesium, iron, conductivity, lead and arsenic was higher. Tap water hardness and lead levels were higher than spring water; and oxidizability was low. There was no difference between packaged-tap water in terms of bicarbonate, chromium or mercury. While colonies were observed in 18.2% of mineral waters and 6.8% of spring waters, there were no colonies in the tap water samples. Conclusion: Since colonies reproduce in some packaged waters, the relevant facilities should be controlled strictly and the use of bottles that have expired should not be allowed. Water networks should be freed from heavy metals and delivered to housing and workplaces with healthy lines.

Amaç: Toplumlarda içme suyu olarak musluk suyu yanında birtakım endişeler nedeniyle yaygınlaşan şekilde ambalajlı sular da tüketilmektedir. Oysaki musluk suyu yoluyla sağlıklı içme ve kullanma suyunun sağlanması esastır. Sağlıklı su tercihi için su içeriği bilinmelidir. Çalışmada su ürünleri karşılaştırılarak farklılıklar gösterilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın verisi Mayıs-Eylül 2019’da toplanmıştır. İstatiksel analiz R programıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı değerler sayı, yüzde, ortalama±SS, ortanca olarak belirtilmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare, sürekli değişkenlerde nonparametrik testler kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır. Bulgular: İzmir’de alüminyum, Ankara ve İstanbul’dan anlamlı düşük, demir anlamlı yüksekti. İzmir’in su sertliği İstanbul’dan fazlaydı. İstanbul’da klorür, İzmir’den anlamlı yüksekken, Ankara’da bakiye klor İzmir’den anlamlı yüksekti. Ankara’da %26.0, İzmir’de %15.5 numunede bakiye klor 0.5 ppm’in altındaydı. İzmir’de, İstanbul’dan anlamlı şekilde yüksek nitrat, krom, arsenik, bakır varken, tersine mangan anlamlı düşüktü. pH, florür, sülfat, sodyum, kurşun açısından iller arasında fark yoktu. Musluk sularında pH, ambalajlı sulardan anlamlı düşüktü. 4 mineralli, 11 kaynak suyunun pH’ı standartların altındaydı (<6.5). Standardın dışında musluk suyu örneği yoktu. Kaynak sularında diğer grup sulardan daha az sodyum, musluk suyundan daha az mangan vardı. Mineralli sularda florür diğer sulardan anlamlı fazlaydı. Musluk sularında pH, nitrit anlamlı düşük; alüminyum, klorür, sülfat, kalsiyum, magnezyum, demir, iletkenlik, kurşun, arsenik anlamlı yüksekti. Musluk suyunun sertliği, kurşun düzeyi kaynak sulara göre yüksek, oksitlenebilirliği azdı. Ambalajlı ve musluk suları arasında bikarbonat, krom, cıva açısından anlamlı fark yoktu. Mineralli suların %18.2’sinde, kaynak sularının %6.8’inde koloni pozitifliğine rastlanmışken, musluk sularında koloni pozitifliği yoktu. Sonuç: Bazı ambalajlı sularda koloni ürediğinden tesislerin denetimi sıkı yapılmalı, zamanı geçen damacanaların kullanımına izin verilmemelidir. Musluk sularının büyük ölçüde standartlara uygunluğu görülse de daha sağlıklı hale getirilmesi için çabalanmalı; ambalajlı sulara göre fazla görülen ağır metallerden arındırılması, sağlıklı hatlarla konut ve işyerlerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

 • 1. Güvenli Su, Doğal Kaynak Suyu, Mineralli Su, Karagülle Z. ANKEM Dergisi, 2004;18(Ek 2):21-25.
 • 2. Verma KC, Kushwaha AS. Demineralization of drinking water: Is it prudent? medical journal armed forces india 2014;70:377-379.
 • 3. Comparison of the Mineral Content of Tap Water and Bottled Waters. Azoulay A, Garzon P, and Eisenberg M.J. J Gen Intern Med 2001;16:168-175.
 • 4. Bottled Water: United States Consumers and Their Perceptions of Water Quality. Zhihua Hu, Lois Wright Morton and Robert L. Mahler. Int. J. Environ. Res. Public Health 2011;8:565-578.
 • 5. Lalumandier J.A.; Ayers, L.W. Fluoride and bacterial content of bottled water vs. tap water. Arch. Fam. Med. 2000;9:246-250.
 • 6. T.C. Sağlık Bakanlığı 23.08.2019 Tarihli İzinli Ambalajlı Su Listesi https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/1-su-guvenligi/Guncel_Izinli_Ambalajli_Sular_Listesi/FirmaListe_23082019.pdf erişim: 27.09.2019
 • 7. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Ankara Güncel Su Analiz Sonuçları http://www.aski.gov.tr/TR/SuAnalizSonuclari.aspx erişim: 27.09.2019.
 • 8. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Kalite Raporları https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari erişim: 27.09.2019.
 • 9. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Haftalık Analiz Sonuçları ve Çevre İlçelerin Aylık Analiz Sonuçları https://www.izsu.gov.tr/tr/haftalikAnalizSonuclari/1 ve https://www.izsu.gov.tr/tr/CevreIlceAylikAnalizSonuclari/1 erişim: 27.09.2019.
 • 10. Fisher MF, Williams AR, Jalloh MF, Saquee G, Bain RES, Bartram JK. Microbiological and Chemical Quality of Packaged Sachet Water and Household Stored Drinking Water in Freetown, Sierra Leone. Plos One, Doi:10.1371/journal.pone.0131772 July 10, 2015.
 • 11. Wu T, Li X, Yang T, Sun X, Mielke HW, Cai Y, Ai Y, Zhao Y, Liu D, Zhang X, Li X, Wang L and Yu H. Multi-Elements in SourceWater (Drinking and Surface Water) within Five Cities from the Semi-Arid and Arid Region, NW China: Occurrence, Spatial Distribution and Risk Assessment. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017;14,1168; doi:10.3390/ijerph14101168.
 • 12. Rao KY, Anjum MS, Reddy PP, Monica M, Hameed IA, Sagar GV. Physico-Chemical and Bacterial Evaluation of Public and Packaged Drinking Water in Vikarabad, Telangana, India - Potential Public Health Implications. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2016 May, Vol-10(5): LC01-LC07.
 • 13. Yasin M, Ketema T and Bacha K. Physico chemical and bacteriological quality of drinking water of different sources, Jimma zone, Southwest Ethiopia. BMC Res Notes (2015) 8:541.
 • 14. Houri D, Koo CM. Water Quality Evaluation of PET Bottled Water by Mineral Balance in the Northeast Asian Region: A Case Study of South Korea. Yonago Acta medica 2015;58:115-122.
 • 15. Di Martino G, Piccirillo A, Giacomelli M, Comin D, Gallina A, Capello K, Buniolo F, Montesissa C, and Bonfanti L. Microbiological, chemical and physical quality of drinking water for commercial turkeys: a cross-sectional study. 2018 Poultry Science 97:2880–2886 http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey130.
 • 16. Çavuş A, Atıcı AA, Şen F. Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi. Yyü Tar Bil Derg (Yyu J Agr Sci) 2017;27(3):326-336.
 • 17. Alemdar S, Kahraman T, Ağaoğlu S, Alişarlı M. Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. Ekoloji 2009;19(73):29-38 (2009).
 • 18. Atıcı AA, Gültekin A, Şen F, Elp M. Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI) 2016;26 (4):517-528.
 • 19. Azoulay A, Garzon P, and Eisenberg M.J. Comparison of the Mineral Content of Tap Water and Bottled Waters. J Gen Intern MED 2001;16:168-175.
 • 20. Vitoria I, Maraver F, Ferreira-Pêgo C, Armijo F, Aznar LM and Salas-Salvadó J. The calcium concentration of public drinking waters and bottled mineral waters in Spain and its contribution to satisfying nutritional needs. Nutr Hosp. 2014;30:188-199.
 • 21. Yılmaz F. Mumcular Barajı'nın fiziko-kimyasal özellikleri. Ekoloji 2004;13(50):10-17.
 • 22. Pip E. Survey of Bottled Drinking Water Available in Manitoba, Canada. Environmental Health Perspectives, Volume 108, Number 9, September 2000.
 • 23. Koçak Ö, Güner A. Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi, Atatürk Üniv. Vet. Bil. Dergisi 2009;4(1):9-22.
 • 24. Alidadi H, Sany SBT, Oftadeh BTG, Mohamad T, Shamszade H and Fakhari M. Health risk assessments of arsenic and toxic heavy metal exposure in drinking water in northeast Iran. Environmental Health and Preventive Medicine 2019;24:59.
 • 25. Yılmaz M, Bolu F, Mayda A.S, Poyraz B. Düzce’de Satılan Şişe Suları İle Musluk Sularının Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2017;9(1):24-29.
 • 26. Tsega N, Sahile S, Kibret M, Abera B. Bacteriological and physico-chemical quality of drinking water sources in a rural community of Ethiopia. African Health Sciences 2013;13(4):1156-1161.
 • 27. Köksal F, Samastı M. İstanbul'da polikarbonat damacanalarda satılan içme sularının bakteriyolojik incelenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2007;37(4):221-224.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-4799-5669
Author: Cemal KOÇAK (Primary Author)
Institution: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA
Country: Turkey


Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Dates

Application Date : May 31, 2020
Acceptance Date : November 26, 2020
Publication Date : December 27, 2020

Bibtex @research article { tjph745908, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {210 - 225}, doi = {10.20518/tjph.745908}, title = {Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Koçak, Cemal} }
APA Koçak, C . (2020). Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması . Turkish Journal of Public Health , 18 (3) , 210-225 . DOI: 10.20518/tjph.745908
MLA Koçak, C . "Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması" . Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 210-225 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/58562/745908>
Chicago Koçak, C . "Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması". Turkish Journal of Public Health 18 (2020 ): 210-225
RIS TY - JOUR T1 - Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması AU - Cemal Koçak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20518/tjph.745908 DO - 10.20518/tjph.745908 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 210 EP - 225 VL - 18 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.745908 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.745908 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması %A Cemal Koçak %T Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması %D 2020 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 18 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.745908 %U 10.20518/tjph.745908
ISNAD Koçak, Cemal . "Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması". Turkish Journal of Public Health 18 / 3 (December 2020): 210-225 . https://doi.org/10.20518/tjph.745908
AMA Koçak C . Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması. TurkJPH. 2020; 18(3): 210-225.
Vancouver Koçak C . Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması. Turkish Journal of Public Health. 2020; 18(3): 210-225.
IEEE C. Koçak , "Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması", Turkish Journal of Public Health, vol. 18, no. 3, pp. 210-225, Dec. 2021, doi:10.20518/tjph.745908