Year 2021, Volume 19 , Issue 1, Pages 69 - 78 2021-04-23

Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi
Violence against healthcare workers: Risk factors, effects, evaluation and prevention

Tuğçe ER [1] , Ferruh AYOĞLU [2] , Bilgehan AÇIKGÖZ [3]


Amaç: Bu çalışmanın amacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi sağlık çalışanlarında şiddetin sıklığı, nedenleri ve önlenebilmesi için yapılabilecekleri değerlendirmektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmada, hekimler, hemşireler, teknisyenler ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan 453 kişiye literatür taramasına dayanan bir veri formu uygulanmıştır. Bulgular: Sağlık çalışanlarının %61.1’i meslek hayatında en az bir kez şiddete uğrarken, %39.3’ü son bir yılda şiddete uğramıştır. Kadınların meslek hayatı boyunca şiddete maruz kalma sıklığı (%65.9), erkeklerden (%53.4) anlamlı yüksektir. 30-39 yaş aralığında olan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma sıklığı (%69.2) diğer yaş gruplarındakilere göre yüksektir. Hemşireler diğer meslek gruplarına göre daha fazla şiddete uğramıştır. Çalışılan kliniğe göre şiddete uğrama durumu değerlendirildiğinde, acil kliniklerde çalışanlar en sık (%72.2) şiddete uğramıştır. Şiddet sonrası hasta yaklaşımında en sık görülen değişiklik hasta taleplerine tolerans azalmasıdır (%58.3). Şiddete uğrayanların %83.5’i hukuki yollara başvurmamıştır. Başvurmama nedeni olarak %74.6’sı sonuç alamayacağını belirtmiştir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının şiddetin önlenmesine yönelik en çok katıldığı öneri adli ve mali yaptırımların uygulanmasıdır (%84.9). Sonuç: Sağlık çalışanlarının büyük kısmı şiddet sonrası sonuç alamayacaklarını düşündükleri için hukuki yollara başvurmamıştır. Sağlıkta şiddeti önlemek için yüksek caydırıcı düzenlemeler çıkarılmalıdır
Objectives: The aim of this study was to determine the frequency of violence, the causes of violence and possible precautions to violence for healthcare workers employed at the Zonguldak Bulent Ecevit University Health Application and Research Centre. Methods: In this cross-sectional study, 453 people consisting of physicians, nurses, technicians and other healthcare workers were given a survey based on the relevant literature. Results: While 61.1% of healthcare workers were subjected to violence at least once in their professional lives, 39.3% experienced violence in the last year. The frequency of exposure to violence was significantly higher in women (65.9%) than in men (53.4%). The frequency of exposure to violence among healthcare workers in the 30-39 age group (69.2%) was higher than other age groups. Nurses experienced more violence than other occupational groups. Emergency clinic workers were subjected to violence most frequently (%72.2). The most common change in the patient approach after violence was a decrease in tolerance for patient demands (58.3%). 83.5% of the victims of violence did not resort to legal remedies. 74.6% of them stated that they would not get any results. The most common recommendation of the healthcare workers who had been subjected to violence was the implementation of judicial and financial sanctions (84.9%). Conclusion: Most of the health workers did not resort to legal remedies because they thought that they would not get results after violence. High-deterrent regulations to prevent violence in health should be issued
 • World report on violence and health: summary. Geneva, World Health Organization, 2002.
 • Saines JC. Violence and Aggression in A&E: Recommendations for Action. Accid Emerg Nurs 1999;7:8-12.
 • Kingma M. Workplace violence in the health sector: a problem of epidemic proportion. Int Nurs Rev 2001;48:129- 130.
 • Hahn S, Hantikainen V, Needham I, Kok G, Dassen T, & Halfens R. J.Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences: a cross‐sectional survey. Journal of advanced nursing 2012; 68(12): 2685-2699.
 • Ferns T. Violence, aggression and physical assault in healthcare settings. Nursing Standard 2006;21:42-6.
 • Elliott PP. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997; 28:38-41.
 • Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The De-Escalating Aggressive Behaviour Scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs 2009;65:1956-64.
 • Chen WC, Hwu HG, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008;50:288-93.
 • Annagür B. Saglik Çalisanlarina Yönelik Siddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Degerlendirilmesi ve Önlenmesi/ Violence Towards Health Care Staff: Risk Factors, Aftereffects, Evaluation and Prevention. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 2010; 2(2):161-73.
 • Yeşilbaş H. Sağlıkta Şiddete Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2016; 1(3): 44-54.
 • Ünsal Atan Ş, Dönmez S. Hemşirelere karşı işyeri şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011;25(1): 71-80.
 • Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2:9-16.
 • Cooper CL , Swanson N. Workplace violence in the health sector. State of the art. ILO,2002. Available from: https://www.who.int/violence_injury_pr evention/injury/en/WVstateart.pdf Accessed: 08.11.2019.
 • Durak TÇ, Yolcu S, Akayı S, Demir Y ve ark. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2014; 24:130-137.
 • Kaya S, Bilgin Demir İ, Karsavuran S, Ürek D, İlgün G. Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey. Journal of Forensic Nursing 2016; 12(1):26‐34.
 • Bahar A, Şahin S, Akkaya Z, Alkayiş M. Acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumu ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015; 6: 57-64.
 • Kaya A, Karadayi B, Kolusayin O, Akan Aslan N, Oral G. Violence in the health sector and its properties: A questionnaire toward physician working in the emergency departments. JAEM 2014; 13:124-130.
 • Tolhurst H, Baker L, Murray G , Bell, P, Sutton A, Dean S. Rural general practitioner experience of work-related violence in Australia. The Australian Journal of Rural Health 2003; 11(5): 231- 236.
 • Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a crosssectional study. BMC health services research 2012; 12(1): 1-9.
 • Hamdan M, Abu Hamra A. Workplace violence towards workers in the emergency departments of Palestinian hospitals: a cross-sectional study. Human resources for health 2015; 13(1): 1-9.
 • Atan ŞÜ , Dönmez S. Hemşirelere Karşı İşyeri Şiddeti. Adli Tıp Dergisi 2011; 25 (11): 71-80.
 • Altıntaş N. Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2006.
 • Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5(1): 1-6.
 • Bıçkıcı F. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve neden olan faktörler: Bir devlet hastanesi örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013;5(1): 43-56.
 • Çuvadar A. Edirne merkez ilçede yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelere yönelik şiddetin boyutu ve nedenleri Edirne/2013 [Yüksek Lisans Tezi]. Edirne : Trakya Üniversitesi;2017.
 • İlhan MN , Özkan S, Kurtcebe ZÖ, ve Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 28(3): 15-23.
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökçen C, Yılmaz DA, Yıldırım C. Increased Violence Towards Health Care Staff. JAEM 2012;11:115-124.
 • LaMar WJ, Gerberich SG, Lohman WH and Zaidman B. Work-related physical assault. J Occup Environ Med 1998; 40(4): 317-324.
 • Kocacık F, Çağlayandereli M. Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(2): 25-43.
 • Gokler ME, Arslantas D, Unsal A. Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey. Pak J Med Sci 2014;30(5): 1088- 1093.
 • Sahin EM, Yetim D, Oyekcin DG. Rate of intimate partner violence against women and attitudes of women towards violence in Edirne Turkey. Cumhuriyet Medical Journal 2012;34(1): 23-32.
 • Sucu G, Cebeci F, Karazeybek E. Violence by patient and relatives against emergency service personnel. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007; 7:156–160.
 • Eker HH, Topçu İ, Şahingöz S, Özder A, Aydın H. Bir eğitim ve araştırma hastanesindeki şiddet sıklığı. Bidder Tıp Bilimleri Derg 2011;3(3): 16-22.
 • Atasoy A, and Yorgun S. Sağlık Çalışanlarında İş Gerilimi ve İş Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013; 6(2): 71-88.
 • Winstanley S, Whittington R. Agression towards health care staff in a UK general hospital: variation among profession and departments. Journal of Clinic Nursing 2004;13:3–10.
 • Demiroğlu T, Kılınç E, Atay E. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: Kilis ili örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 24: 49-55.
 • Kahya B, Çetin C, Cebeci F. Acil servis hemşirelerine yönelik şiddet: sistematik derleme. Fırat Tıp Dergisi 2016; 21: 170- 176.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-0719-5288
Author: Tuğçe ER (Primary Author)
Institution: Antakya ilçe sağlık müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3266-1519
Author: Ferruh AYOĞLU
Institution: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1405-5841
Author: Bilgehan AÇIKGÖZ
Institution: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 27, 2020
Acceptance Date : December 22, 2020
Publication Date : April 23, 2021

Bibtex @research article { tjph680771, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {69 - 78}, doi = {10.20518/tjph.680771}, title = {Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi}, key = {cite}, author = {Er, Tuğçe and Ayoğlu, Ferruh and Açıkgöz, Bilgehan} }
APA Er, T , Ayoğlu, F , Açıkgöz, B . (2021). Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi . Turkish Journal of Public Health , 19 (1) , 69-78 . DOI: 10.20518/tjph.680771
MLA Er, T , Ayoğlu, F , Açıkgöz, B . "Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi" . Turkish Journal of Public Health 19 (2021 ): 69-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/61444/680771>
Chicago Er, T , Ayoğlu, F , Açıkgöz, B . "Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi". Turkish Journal of Public Health 19 (2021 ): 69-78
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi AU - Tuğçe Er , Ferruh Ayoğlu , Bilgehan Açıkgöz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20518/tjph.680771 DO - 10.20518/tjph.680771 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 78 VL - 19 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.680771 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.680771 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi %A Tuğçe Er , Ferruh Ayoğlu , Bilgehan Açıkgöz %T Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi %D 2021 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 19 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.680771 %U 10.20518/tjph.680771
ISNAD Er, Tuğçe , Ayoğlu, Ferruh , Açıkgöz, Bilgehan . "Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi". Turkish Journal of Public Health 19 / 1 (April 2021): 69-78 . https://doi.org/10.20518/tjph.680771
AMA Er T , Ayoğlu F , Açıkgöz B . Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. TurkJPH. 2021; 19(1): 69-78.
Vancouver Er T , Ayoğlu F , Açıkgöz B . Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Turkish Journal of Public Health. 2021; 19(1): 69-78.
IEEE T. Er , F. Ayoğlu and B. Açıkgöz , "Sağlık çalışanına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi", Turkish Journal of Public Health, vol. 19, no. 1, pp. 69-78, Apr. 2021, doi:10.20518/tjph.680771