Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 19, Issue 3, 244 - 250, 02.12.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.801654

Abstract

Amaç: Kayseri İlindeki KETEM’lerine 2018 yılında başvurup HPV pozitif çıkan kadınlardaki HPV tiplerinin, histopatolojik tiplendirme dağılımının ve ileri merkez muayene sonuçlarının incelenmesidir.Yöntem: Çalışma için Erciyes Üniversitesi Klinik Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay alınmıştır (Tarih: 11.12.2019 Sayı:2019/835). Bu çalışma 2018 yılı boyunca KETEM birimlerinde HPV testi alınan 30-65 yaş arası 28148 kişinin verilerinin taranmasıyla yapılmıştır. HSYS veri tabanından 2018 yılına ait HPV sonucu pozitif olan hastaların yaş, HPV tipi, servikal sitoloji sonucu ve kamu hastanelerinden hastalara yapılan muayene, tetkikler ve diğer işlem sonuçları incelenerek SPSS 21.0 programına aktarılmıştır.Bulgular: HPV testi pozitif bulunan kişi sayısı 1171 (%4.16)’dir. En sık HPV tip 16 (%26.8) görülmüştür. HPV testi pozitif olan 1171 kadının 771’inin (%65.8) kamu hastanelerinde muayene olduğu, 478’inden (% 62.0) biyopsi alındığı, 62’sine (% 8.0) smear incelemesi 597’sine (%77.4) ultrasonografi yapıldığı görülmüştür. Muayene sonrası 596’sında(%77.3) patolojik bulgu saptanmamış olup, 78’inde (%10.1) LSIL, 66’sında (%8.6) HSIL saptanmıştır. Üç kişide ise (%0.4) invaziv kanser tespit edilmiştir.Sonuç: Hedef nüfusun her yıl %20’sinin taranması için tarama programlarının daha geniş kitleye ulaştırılması ve bu kapsamda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

References

 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018, 68.6: 394-424.
 • Tekbaş S. Jinekolojik kanser hastalarında yaşam kalitesi ve tedavi bakımı etkileri. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2014.
 • Türkiye Kanser İstatistikleri. Kanser Daire Başkanlığı Ankara, 2015.(internet) Available at:https://hsgm.saglik.gov. tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf. Accessed: April 26, 2021W
 • Özcan S, Kurdak H, Bozdemir N.Servikal Kanser Taraması. Aile Hekimliği Dergisi. 2008;2(5-6):48-51.
 • Kişnişçi H.A, Gökşin E. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitapevi, Ankara, 1996.
 • Noller KL. Cervical cytology screening and evaluation. Obstetrics &Gynecology, 106(2), 391-397.
 • Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PN, Arbyn M, et al. Efficacy of Hpv-based Screening For Prevention of İnvasive Cervical Cancer: Follow up of Four European Randomized Controlled Trials. Lancet. 2014; 383(9916): 524-32.
 • de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras B, et al. Human Papilloma Virus Genotype Attribution in İnvasive Cervical Cancer: A Retrospective Cross-sectional Worldwide Study.Lancet Oncol. 2010; 11(11): 1048-56.
 • Gökaslan H, Uyar EE. Pap Smear ile Servikal Kanser Taraması. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2004;8(3) :105-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Servisk Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları(internet). Available at: https://hsgm. s a gl i k .g ov. t r / t r / ka n s e r -tarama-standartlari/listesi/servikskanseri-tarama-program%C4%B1-u l u s a l - s t a n d a r t l a r % C 4 % B 1 .html. Accessed: April 26, 2021.
 • Güçkan, R., Kılınç, Ç., Gözdemir, E., Gürçağlar, A. A., & Nergiz, Ö. (2016). Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in amasya region, Turkey. Biomedical Research (0970-938X), 27(3).
 • Karakuş R, Alkış İ, Kolusarı A. Van Şehrindeki Kadınlarda Human Papillomavirus (HPV) Sıklığı, Tipleri ve Sitoloji Sonuçları. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi.2015;18(3): 99-103.
 • Khan MJ, CastlePE, LorinczAT, Wacholder S,Sherman M, Scott DR,Rush BB et al. The Elevated 10-year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women with Human Papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and The Possible Utility of Type-specific HPV Testing in Clinical Practice. Journal of the National Cancer Institute. 2005; 97(14): 1072-79.
 • Güney G. Yüksek Riskli Human Papilloma Virüs Saptanan Hastaların Histopatolojik Sonuçları. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology.2019; 76(3) 321-328.
 • Seven A, Koçak C, Yüksel K, Kucur S, Gözükara İ, Erbakırcı N, et al. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal ofClinics and Laboratory 2016, 7.1: 1-4.
 • Kög İ, Turan T, Karabük E, Karayünlü B, Özgül N, Demir ÖF, et al. Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012; 11(2): 145-52.
 • Sachan PL, Singh M, Patel ML, Sachan R. A study on cervical cancer screening using pap smear test and clinical correlation. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5:337-41.
 • Korkmaz F, Gencer M. Poliklinik Taraması Pap Smear Sonuçları. Anatolian Journal of Clinical Investigation.2014; 8(1):17-20.
 • Yıldırım D, Yıldırım MA, Bakıcı MZ. Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı. Firat Med J. 2013; 18(2): 94-97.
 • Altun Z, Yarkın F, Vardar MA, Uğuz HA. Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine Basvuran Kadinlarda Genital Human Papilomavirus Enfeksiyon Prevalansi. Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi.2011;31(2): 307-314.
 • Andersen B, Christensen BS,Christensen J, Ejersbo D, Heje HN,Jochumsen KM, et al. HPV-prevalence in elderly women in Denmark.Gynecologic oncology, 154(1), 118-123.

Evaluation of HPV Dna screening results for 2018 in Kayseri

Year 2021, Volume 19, Issue 3, 244 - 250, 02.12.2021
https://doi.org/10.20518/tjph.801654

Abstract

Objective: To examine the distribution of HPV types, histopathological typing and advanced center examination results in women who applied to KETEM in Kayseri in 2018 and were positive for HPV.Methods: Ethical approval was obtained from Erciyes University Nonclinical Research Ethics Committee for the study. This study was carried out by scanning the data of 28148 people between the ages of 30-65 who received HPV tests in KETEM units throughout 2018. The age, HPV type, cervical cytology result of patients with positive HPV results for 2018 from the HSYS database, and the results of examinations, tests and other procedures performed on patients from public hospitals were examined and transferred to the SPSS 21.0 program.Results: The number of people with positive HPV test is 1171 (4.16%). HPV type 16 (26.8%) was the most common. It was observed that 771 (65.8%) of 1171 women with positive HPV test were examined in public hospitals, 478 (620%) had biopsy, 62(8.0%) had smear examination and 597 (77.4%) had ultrasonography. Pathological findings were not detected in 596 (77.3%) after the examination, LSIL was found in 78(10.1%) and HSIL in 66 (8.6%). Invasive cancer was detected in three patients (0.4%)Conclusion: It is clear that with cervical cancer screening, patients can be diagnosed at an early stage or when they have a precancerous lesion and this situation is of vital importance.

References

 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018, 68.6: 394-424.
 • Tekbaş S. Jinekolojik kanser hastalarında yaşam kalitesi ve tedavi bakımı etkileri. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2014.
 • Türkiye Kanser İstatistikleri. Kanser Daire Başkanlığı Ankara, 2015.(internet) Available at:https://hsgm.saglik.gov. tr/depo/birimler/kanserdb/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf. Accessed: April 26, 2021W
 • Özcan S, Kurdak H, Bozdemir N.Servikal Kanser Taraması. Aile Hekimliği Dergisi. 2008;2(5-6):48-51.
 • Kişnişçi H.A, Gökşin E. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitapevi, Ankara, 1996.
 • Noller KL. Cervical cytology screening and evaluation. Obstetrics &Gynecology, 106(2), 391-397.
 • Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PN, Arbyn M, et al. Efficacy of Hpv-based Screening For Prevention of İnvasive Cervical Cancer: Follow up of Four European Randomized Controlled Trials. Lancet. 2014; 383(9916): 524-32.
 • de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras B, et al. Human Papilloma Virus Genotype Attribution in İnvasive Cervical Cancer: A Retrospective Cross-sectional Worldwide Study.Lancet Oncol. 2010; 11(11): 1048-56.
 • Gökaslan H, Uyar EE. Pap Smear ile Servikal Kanser Taraması. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2004;8(3) :105-110.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Servisk Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları(internet). Available at: https://hsgm. s a gl i k .g ov. t r / t r / ka n s e r -tarama-standartlari/listesi/servikskanseri-tarama-program%C4%B1-u l u s a l - s t a n d a r t l a r % C 4 % B 1 .html. Accessed: April 26, 2021.
 • Güçkan, R., Kılınç, Ç., Gözdemir, E., Gürçağlar, A. A., & Nergiz, Ö. (2016). Prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus in amasya region, Turkey. Biomedical Research (0970-938X), 27(3).
 • Karakuş R, Alkış İ, Kolusarı A. Van Şehrindeki Kadınlarda Human Papillomavirus (HPV) Sıklığı, Tipleri ve Sitoloji Sonuçları. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi.2015;18(3): 99-103.
 • Khan MJ, CastlePE, LorinczAT, Wacholder S,Sherman M, Scott DR,Rush BB et al. The Elevated 10-year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women with Human Papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and The Possible Utility of Type-specific HPV Testing in Clinical Practice. Journal of the National Cancer Institute. 2005; 97(14): 1072-79.
 • Güney G. Yüksek Riskli Human Papilloma Virüs Saptanan Hastaların Histopatolojik Sonuçları. Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology.2019; 76(3) 321-328.
 • Seven A, Koçak C, Yüksel K, Kucur S, Gözükara İ, Erbakırcı N, et al. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal ofClinics and Laboratory 2016, 7.1: 1-4.
 • Kög İ, Turan T, Karabük E, Karayünlü B, Özgül N, Demir ÖF, et al. Etlik KETEM Grubunun Serviks ve Meme Kanseri Tarama Programı Sonuçları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012; 11(2): 145-52.
 • Sachan PL, Singh M, Patel ML, Sachan R. A study on cervical cancer screening using pap smear test and clinical correlation. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5:337-41.
 • Korkmaz F, Gencer M. Poliklinik Taraması Pap Smear Sonuçları. Anatolian Journal of Clinical Investigation.2014; 8(1):17-20.
 • Yıldırım D, Yıldırım MA, Bakıcı MZ. Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı. Firat Med J. 2013; 18(2): 94-97.
 • Altun Z, Yarkın F, Vardar MA, Uğuz HA. Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine Basvuran Kadinlarda Genital Human Papilomavirus Enfeksiyon Prevalansi. Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi.2011;31(2): 307-314.
 • Andersen B, Christensen BS,Christensen J, Ejersbo D, Heje HN,Jochumsen KM, et al. HPV-prevalence in elderly women in Denmark.Gynecologic oncology, 154(1), 118-123.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Serkan YILDIZ
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-6610-2120
Türkiye


Mehmet Emin ÖZDEMİR
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-6043-5063
Türkiye


Mebrure Beyza GÖKÇEK (Primary Author)
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-6320-4102
Türkiye


Nadir Emre ÜNSAL
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-3847-0265
Türkiye


Berkan ASLAN
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-9595-5007
Türkiye


Ali Ramazan BENLİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0039-1497
Türkiye

Publication Date December 2, 2021
Application Date September 29, 2020
Acceptance Date August 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 19, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { tjph801654, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {244 - 250}, doi = {10.20518/tjph.801654}, title = {Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Serkan and Özdemir, Mehmet Emin and Gökçek, Mebrure Beyza and Ünsal, Nadir Emre and Aslan, Berkan and Benli, Ali Ramazan} }
APA Yıldız, S. , Özdemir, M. E. , Gökçek, M. B. , Ünsal, N. E. , Aslan, B. & Benli, A. R. (2021). Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi . Turkish Journal of Public Health , 19 (3) , 244-250 . DOI: 10.20518/tjph.801654
MLA Yıldız, S. , Özdemir, M. E. , Gökçek, M. B. , Ünsal, N. E. , Aslan, B. , Benli, A. R. "Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi" . Turkish Journal of Public Health 19 (2021 ): 244-250 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/66033/801654>
Chicago Yıldız, S. , Özdemir, M. E. , Gökçek, M. B. , Ünsal, N. E. , Aslan, B. , Benli, A. R. "Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 19 (2021 ): 244-250
RIS TY - JOUR T1 - Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi AU - Serkan Yıldız , Mehmet Emin Özdemir , Mebrure Beyza Gökçek , Nadir Emre Ünsal , Berkan Aslan , Ali Ramazan Benli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20518/tjph.801654 DO - 10.20518/tjph.801654 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 244 EP - 250 VL - 19 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.801654 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.801654 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Public Health Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi %A Serkan Yıldız , Mehmet Emin Özdemir , Mebrure Beyza Gökçek , Nadir Emre Ünsal , Berkan Aslan , Ali Ramazan Benli %T Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi %D 2021 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 19 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.801654 %U 10.20518/tjph.801654
ISNAD Yıldız, Serkan , Özdemir, Mehmet Emin , Gökçek, Mebrure Beyza , Ünsal, Nadir Emre , Aslan, Berkan , Benli, Ali Ramazan . "Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi". Turkish Journal of Public Health 19 / 3 (December 2021): 244-250 . https://doi.org/10.20518/tjph.801654
AMA Yıldız S. , Özdemir M. E. , Gökçek M. B. , Ünsal N. E. , Aslan B. , Benli A. R. Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. TurkJPH. 2021; 19(3): 244-250.
Vancouver Yıldız S. , Özdemir M. E. , Gökçek M. B. , Ünsal N. E. , Aslan B. , Benli A. R. Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Public Health. 2021; 19(3): 244-250.
IEEE S. Yıldız , M. E. Özdemir , M. B. Gökçek , N. E. Ünsal , B. Aslan and A. R. Benli , "Kayseri ili 2018 yılı HPV tarama sonuçlarının değerlendirilmesi", Turkish Journal of Public Health, vol. 19, no. 3, pp. 244-250, Dec. 2021, doi:10.20518/tjph.801654

13955                                        13956                                                             13958                                       13959      


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License