Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 73 - 94 2018-06-15

EXAMINING THE POSITIVE CLASSROOM ATMOSPHERE PROVIDING COMPETENCES OF INSTRUCTORS WORKING AT TURKISH TEACHING CENTERS
TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bahadır GÜLBAHAR [1] , Engin EKİCİ [2]


The objective of this study is to determine the perceptions of instructors working at Turkish education centers regarding their competences of providing a positive classroom atmosphere and the perceptions of students receiving education at the aforementioned institutions regarding the competences of instructors to provide a positive classroom atmosphere. In the study which is a screening-model quantitative one, it was concluded that instructors had very high perceptions regarding the frequency of instructors to realize their competences of providing a positive classroom atmosphere and students had very high perceptions regarding the competences of instructors to provide a positive classroom atmosphere. It was determined that there was a significant difference between the perceptions of instructors and the perceptions of students which was caused by higher perceptions of instructors than the perceptions of students. It was found that there was a statistically significant difference in the perceptions of students according to the variables of “gender” and “age”. It was also found that there was a statistically significant difference in the perceptions of instructors according to the variable of “professional seniority”.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algıları ile anılan kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algılarını tespit etmektir. Tarama modelli nicel bir araştırma olan bu çalışmada, öğretim elemanlarının da öğrencilerin de öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerini gerçekleştirme sıklığına ilişkin algılarının düzeyinin çok yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Algılar arasında, öğretim elemanlarının algılarının düzeyinin öğrencilerinkinden daha yüksek olmasından kaynaklanan anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin algılarında, “cinsiyet” ve “yaş” değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının algılarında ise “mesleki kıdem” değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

 • Açıkgöz, K. Ü., Özkal, N. ve Kılıç, A. G. (2003). Öğretmen Adaylarının Sınıf Atmosferine İlişkin Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (25) : 1-7.
 • Adelman, H. S. ve Taylor, L. (2005). Classroom Atmosphere. İçinde, S. W. Lee, P. A. Lowe ve E. Robinson (Ed.). Encyclopedia of School Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage. Retrieved June 24, 2015, from http://www.isbe.net/learningsupports/atmosphere/pdfs/clsrm-atmosphere.pdf adresinden 24.06.2015.
 • Akınoğlu, O. (2004). Sınıfta Grup Etkileşimi. İçinde, Z. Kaya (Ed.). Sınıf Yönetimi (111-130). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aydoğdu, A. (2015). Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2014). Sosyal Bilimler İçin İstatistik: SPSS Uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Burnett, Paul C. (2002). Teacher Praise And Feedback And Students’ Perceptions of The Classroom Environment. Educational Psychology, 22(1): 5-16.
 • Can, N. (2010). Öğretmen Liderliği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Conroy, M. A., Sutherland, K. S., Snyder, A., Al-Hendawi, M. ve Abigail, V. (2009). Creating A Positive Classroom Atmosphere: Teachers’ Use of Effective Praise And Feedback. Retrieved October 10, 2017, from https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Sutherland/publication/280312067_Creating_a_positive_classroom_atmosphere_Teachers%27_use_of_effective_praise_and_feedback/links/55b1b32208aec0e5f4311bbe/Creating-a-positive-classroom-atmosphere-Teachers-use-of-effective-praise-and-feedback.pdf.
 • Dalgıç, G. (2010). Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Envanterleri (ÖEPDE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2010, 9 (32): 92-105.
 • Dönmez, B. (2011). Sosyal Bir Sistem Olarak Sınıf ve Sınıfın İklimi. İçinde, M. Şişman, S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi (45-59). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Durdu, İ. (2015). Duygusal Zekâ ve Sınıf İklimi Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., ve Hyun, H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. Columbus, OH: McGraw-Hill.
 • Fraser, B. J. (1998). Classroom Environment Instruments: Development, Validity and Applications. Learning Environments Research, 1: 7-33.
 • Freiberg, H. J. (Ed) (1999). School Atmosphere: Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments. London: Falmer Press.
 • Gülbahar, B. (2016). Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (36), 267-279.
 • Gülbahar, B. (2017). İdeal Sınıf İklimi Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gürkan Kalkan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar içinde (1-16). Mauritius: Lambert Academic Publishing.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kesen, M. (2016). Öğretim Elemanlarının İşe Yabancılaşmasının Etik Liderlik ve Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Uygulamalı Bir Çalışma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), 22, 118-134. Retrieved November 29, 2016, from http://www.asosjournal.com/Makaleler/2076552152_1002%20Mustafa%20KESEN.pdf
 • Kohen, L. (2006). Etkili Sınıf Yönetimi İçin Uygun Sınıf Ortamının Yaratılmasında Öğrenci ve Öğretmen Beklentileri, İstanbul’daki Üniversitelerden Bir Uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu, Ç. Ö. (2007). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Künkül, T. (2008). Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Algıladıkları Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. ve Barrett, K. C. (2004). SPSS For Introductory Statistics: Use and Interpretation. Psychology Press.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özden, Y. (2012). Sınıf İçinde Öğrenme Öğretme Ortamının Düzenlenmesi. İçinde, E. Karip (Ed.). Sınıf Yönetimi (39-73). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sarı, M. (2012). Empatik Sınıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1 (1): 95-119.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2): 23-74.
 • Schunk, D. H. ve Gunn, T. P. (1986). Self-Efficacy and Skill Development: Influence of Task Strategies and Attributions. Journal of Educational Research. 79 (4): 238-244.
 • Turan, G. (2014). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Atmosferi Algıları İle Eleştirel Düşünmeye Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7040-1593
Author: Bahadır GÜLBAHAR (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Engin EKİCİ
Institution: YUNUS EMRE ORTAOKULU, MERKEZ / KIRŞEHİR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2018

Bibtex @research article { tjsosci425432, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {73 - 94}, doi = {10.30520/tjsosci.425432}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜLBAHAR, Bahadır and EKİCİ, Engin} }
APA GÜLBAHAR, B , EKİCİ, E . (2018). TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. The Journal of Social Science , 2 (3) , 73-94 . DOI: 10.30520/tjsosci.425432
MLA GÜLBAHAR, B , EKİCİ, E . "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 73-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/37317/425432>
Chicago GÜLBAHAR, B , EKİCİ, E . "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". The Journal of Social Science 2 (2018 ): 73-94
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Bahadır GÜLBAHAR , Engin EKİCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.425432 DO - 10.30520/tjsosci.425432 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 94 VL - 2 IS - 3 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.425432 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.425432 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Bahadır GÜLBAHAR , Engin EKİCİ %T TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 2 %N 3 %R doi: 10.30520/tjsosci.425432 %U 10.30520/tjsosci.425432
ISNAD GÜLBAHAR, Bahadır , EKİCİ, Engin . "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". The Journal of Social Science 2 / 3 (June 2018): 73-94 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.425432
AMA GÜLBAHAR B , EKİCİ E . TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. TJSS. 2018; 2(3): 73-94.
Vancouver GÜLBAHAR B , EKİCİ E . TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. The Journal of Social Science. 2018; 2(3): 94-73.