Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 530 - 550 2019-09-15

KURUMSAL MARKALAŞMA ve İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Zübeyde SÜLLÜ [1]


İnternet medyası ve sosyal medya, kurumsal iletişim sürecinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun temel nedeni internet medyası ve sosyal medyanın kimi sınırsız olanaklara sahip olmasıdır. Kurumsal itibar; iş ve medya çevrelerinin odağında olduğu kadar,  geniş bir akademik disiplin tarafından da ilgi gören bir araştırma konusudur. Kurumsal itibar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kısaca paydaşların kurumun dürüstlüğü, imajı, kimliği, değerleri, inançları ve diğer konulardaki yargıları olarak tanımlanabilir. İtibar, kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerdir.

 

Rakiplerinden faklı olmak isteyen işletmelerin marka imajlarını da farklılaştırmaları gerekmektedir. Kurumlar,  markalaşma ve itibar yönetiminde sosyal medyanın kullanımından kimi faydalar sağlarlar. Sosyal medya kurumun imajını ve kimliğini güçlendirebilir ve kurum için bir statü sembolü olabilir. Kurumlar hedef kitleleri ile sosyal medya aracılığı ile iletişim kurabilirler.İşletmelerin sosyal medya içerikleri,  hem markalaşma hem de itibar yönetimini destekleyebilecek biçimde oluşturulmalıdır. Bu nedenle, kurumsal iletişim sürecinde sosyal medya kullanılırken, abartılı ve yönlendirici bilgi verilmemeli ve gerçeklerin kısa zamanda gün yüzüne çıkacağı unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra kurumsal olarak markalaşmak isteyen işletmeler birlikte çalıştıkları desteklerine ihtiyaç duydukları hedef kitleleri iyi tanımalıdır. Sosyal medya kullanım stratejilerinde kurum yöneticilerin algılanma biçimleri ve imajları ve kendi kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da oldukça önem taşımaktadır Özetle;   itibar yönetimi, kurumsal marka imajı ve sosyal medya platformları birbirleriyle yakından bağlantılı olan, işletmeler tarafından planlanıp, yönetilmesi gereken kavramlardır. Bu çalışmada sosyal medyanın kurumsal markalaşma sürecinde itibar yönetimine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.

Sosyal Medya, Kurumsal Markalaşma, itibar yönetimi
 • Akar E (2010). Sosyal Medya Pazarlaması, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Aktan C ve Börü D (2007), ''Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları: 4, İstanbul.
 • Alexander B (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning?.
 • Educause review, 41 (2), 32
 • Anca, C E ve Roderick, B (2007) The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: a costomer value perspective. Industrial Marketing Management Journal, 36, 135-137.
 • Asur S , Huberman, B(2010). Predicting the Future with Social Media. WI-IAT “10 Proceedigns of the 2010 IEEE/ WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Inteligent Agent Technology. Washington,31 Ağustos- 3 Eylül 2010. S. 492-499.
 • Aydın A F (2017) Sosyal Medya ve Kurumsal Markalaşma İlişkisi: Ana Akım İletişim Kuramları Perspektifinden Genel Bakış, Gazi Ü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar- 2017, S ayı 44, ss 296-311.
 • Aydın A F (2017) Sosyal Medya Kullanımı ve Kurumsal Markalaşma: Vodafone Örneği” Global Media Edition TR Edition, 8/15, Güz/ Fall
 • Balmer J.M.T. (2001). Corparate Identity, Corpoate Branding and Corpoate Marketing, European Journal of Maketing, 35, 3/4 s.282
 • Bhat S ve Reddy S(1998).” Symbolic and Functional Positioning of Brands”, Journal of Consumer Marketing, Vol:15, No:1, 41-58.
 • Bozkurt M( 2011) İşletmelerde İtibar yönetimi faaliyetlerinin Müşteri Tutum ve Tercihleri Üzerindeki Yansımaları, Uşak Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4/1, s.s.150-168.Bradley F (1995), Marketing, Managemet, Providing, Communicating and Delivering Value. Cambridge.Prentice Hall.
 • Bulunmaz B(2013) “Postmodern Dünyanın Gerçeküstü Mekanları: Sosyal Paylaşım Siteleri “Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 1:Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler ( içinde), Ed: Can Bilgili v e Gülüm Şener , İstanbul:Reklam Yaratıcıları Derneği, ss.13-38.
 • Carpenter D (2010) Reputation and Power: Organizational Image and Pharmaceutical Regulation at the FDA. Princeten Unıversity Press.
 • Castells M (2008). “ Afterword, Handbook of Mobile Communications Studies, James E. Katz (ed), The MIT Press, London.
 • Cereci, S (2019). Sosyal Medya, Onto Yayınları, İstanbul.
 • Croft A C (2008).”Public Relations Quarterly, Vol:52,Iss:1 Rhinebeck.
 • Çakır H Ö (2016). Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi, Kriter Yayınları, İstanbul.
 • Doorley, J. , Garcia H. F.(2007). Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication. Routledge.
 • Demir Z G (2010). Akademik Örgütlerde Kurumsal Marka Kişiliği: Akdeniz
 • Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Ellison N B Steinfield, C., ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:”
 • Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of
 • Computer‐Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 • Erkayhan Ş (2013) “Küresel ve Yerel Ölçekte Ağ Kültürü ve Sosyal Medya” Medya Eleştirleri 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2: Kültür, Kimlik, Siyaset( içinde), ED: Can Bilgili v e Gülüm Şener , İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği ,ss.15-38.
 • Davies, G., Chun, R., Vinhas da Silva, R. , Roper, S. (2003) Corporate Reputation and Competitiveness. Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Davies, G., Chun, R., Vinhas da Silva, R. , Roper, S. (2002) Corporate Reputation and performance in Germany. Corporate Reputation Review, 2, 115-123. Doorley, J. , Garcia H. F.(2007). Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication. Routledge.
 • Fombrun C J (1996). Reputation: Realizing Value From The Corporate Image. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 37-72.
 • Gordon,G.L., Calantone, R.J. and Di Benedetto, C. A.(1993). Brand Equity İn The Business-To Business Sector: An Exploratory Study. The Journal of Product and Brand Management, 2(3),4-16.
 • Göker G ve Doğan A( 2011) Ağ toplumunda Örgütlenme . Facebook’ta Çevrimiçi Tekel Eylemi “, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14825):1745-203
 • Güçdemir Y (2012), Sanal Ortamda İletişim-Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Hacıefendioğlu Ş(2010). “Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi (20) 2010/2,ss.56-71.İslamoğlu A H (1999). Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.
 • Jury T (2014) ACrisis of Reputation in a Social Media Environment: A Comperative Analysisi Of the Crisis Communication Strategies Employed by Jet STAR AN Aair New Zealand in a Severe Whether Event, Auckland Unıversity of Technology, Master of Communication Studies thesis.
 • Karacan D (2006). Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Adana: Çukurova
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.Kadıbeşegil S (2012), İtibar Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Kavas, A.(2004). Marka Değeri Yaratma.Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 3(8),15-27.
 • Keller L K (1998). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Equity (New Jersey, Prentice Hall).Koçyiğit M (2017). Dijital Halkla İlişkiler,Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Kuyucu B A (2003), “Kurumlarda Başarılı ve Etkin İtibar Yönetimi”, içinde Argüden, Y. (Ed.), İtibar Yönetimi,İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları.Lee B 1960. Developing the Corporate Image. Charles Scribner' s Sons.
 • Mc Corkindate T ve Di Staso M W (2011). The Power of Social Mesia and Its Influence on Corporate Reputation”, The Habdbook of Communication and Corporate Reputation,(ed. Carroll Craig E. ), 497-512, Wiley- Blackwell Publishers.
 • Meier, A., Portman, E. ( 2012). Fuzzy Management Methods : The FORA framework- A Fuzzy Grassroots Ontology for Online Reputation Management. Sipringer- Verlag Berlin Heidelberg.
 • Nakra P (2000) Corporate Reputation Management:“CRM” With A Strategic Twist?, Public Relations Quarterly, 45 (2), 35-42.
 • Nash K M( 2009) “ Socialmedia in the workplace: New technology, old problems”, EmploymentLaw. s. 7-8Oral B (2005). “İnternet ve Eğitim”. İnternet ve Toplum, Arı Yayınları, Ankara.Özel A P ve Sert N Y (2015). Dijital Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul.Öztürk R G (2013). Dijital Reklamcılık ve Gençlik, Beta Yayınları, İstanbul.Park, N. , Lee K. M. (2007). Effects of online news forum on corporate reputation . Public Relations Review. Vol. 33., pp. 346-348.Rasmussen, J ( 2015). Lessons from Norwegian Emergency Authorities” Use of Social Media. Prio Policy Brief, 14:1-4.Safko L (2010). The social media bible: tactics, tools, and strategies for businesssuccess. John Wiley & Sons.Taşkın, Ç (2018). Marka ve Marka Stratejileri, Dora Yayınları, Bursa.Süllü Z (2018). “Sözlü Kültürden Dijital Kültüre İletişim ve İletişim Araçlarının Tarihsel Kökenleri”, KİAD (Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.) Güz Sayı 1, s.119-135Thompson J B (1995). The Media and Modernity:. A Social theory of the Media. Cambridge England: Polity Press.Teker, U(2005). “Kurum Kimliğinin Görselleştirilmesi ve Marka İletişiminin Gerçekleştirilmesinde Grafik Tasarımın Rolü ve Önemi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Marka Yönetimi Sempozyumu,14-15 Nisan 2005, Gaziantep,s.16-17).Temporal P ve Alder H.(1998). Corporate Charisma. London: Judy Paitkus.Toprak A ve ark. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı, Kalkedon Yayınları, İstanbul. Ural G E (2006). Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul.Uyar E (2003). Kurum İmajının Oluşum Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma. . Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 • Uzunoğlu E ve Öksüz B (2008). “Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, ss.111-123.Ülger B (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler, İstanbul. Der Yayınları.Vural Z B A (2007). Kurumsal Marka Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı. T.Dereli ve A. Baykasoğlu (Editörler). Toplam Marka Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul.Vural Z B A ve Bat M (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University 2010/20(5) s.3348-3382.
 • Ülger B (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler, İstanbul. Der Yayınları.
 • Vural Z B A (2007). Kurumsal Marka Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı. T.
 • Vural Z B A ve Bat M (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University 2010/20(5) s.3348-3382.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4908-8640
Author: Zübeyde SÜLLÜ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA Süllü, Z . (2019). KURUMSAL MARKALAŞMA ve İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI . The Journal of Social Science , 3 (6) , 530-550 . DOI: 10.30520/tjsosci.598766