Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 145 - 159 2020-02-28

ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ
OVERVIEW OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT ETHICS IN THE FRAMEWORK OF THE CONSTITUTIONAL ECONOMIC THEORY

Ahmet ARSLAN [1] , Esra ÇIKMAZ [2]


Küreselleşme eğilimlerinin artması ile birlikte devleti yönetenlerin yönetime bakış açılarında da bir takım değişiklikler olmuştur. Teknolojinin de gelişmesiyle yönetim neticesinde ortaya çıkan sonuçlar daha hızlı ve kolay sorgulanabilir hale gelmiş, keyfi yönetim anlayışı yerini karşılıklı uzlaşmaya dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına bırakma eğilimine girmiştir. Anayasal iktisat teorisi, yönetimin üst kademesinde bulunan kişilerin kaynakları siyasi çıkarları yerine, etkinlik ve verimlilik esasına dayalı olarak kullanmaları gerektiği ve iktisadi bir anayasa ile bir takım yasal kısıtlamaların olması esasını benimsemiş ve kamudaki lider yöneticilerde yönetim kalitesinin hem hukukilik hem de yerindelik ilkelerine uygun olabilmesi noktasında faydalar sağlamıştır. Anayasal İktisat Teorisi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, teorinin iktisadi ve mali yönleri ile ele alınması sebebiyle, yönetim ve yönetim ahlakı ile ilişkisi literatürde geri planda kalmıştır. Yönetim ahlakı ile ilgili yapılmış çalışmalarda ise anayasal iktisat teorisi açısından mesele ele alınmamıştır. Bu yüzden teoriye iktisadi ve mali yanında yönetim ahlakı açısından da bakılma ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışma bu ihtiyacı karşılamaya yönelik esasları içermektedir. Çalışmanın amacı, Anayasal İktisat Teorisinin temel önerileri kapsamında ahlaklı bir yönetim anlayışının nasıl olması gerektiğine yönelik çözüm aramaktır. Çalışmada anayasal iktisat teorisi kapsamında iyi bir lider yönetici nasıl olunması gerektiği konusu hakkında teorik bilgiler verilerek günümüz kamu yöneticilerine yönelik faydalı olabileceği düşünülen tavsiyelere yer verilmiştir.

Along with the increasing tendencies of globalization, there have been some changes in the perspectives of those who govern the government. With the development of technology, the results resulting from management have become quicker and easier to question, and the understanding of arbitrary management has tended to leave its place to a transparent and accountable management approach based on mutual consensus. Constitutional economic theory has adopted the principle that people at the top level of management should use the resources on the basis of efficiency and efficiency instead of political interests, and that there are some legal constraints with an economic constitution and that the quality of management in the public administrators complies with both legal and local principles. When the studies on Constitutional Economic Theory are examined, its relationship with management and management ethics has remained in the background in the literature, since the theory is handled with its economic and financial aspects. In the studies conducted on management ethics, the issue is not addressed in terms of constitutional economic theory. Therefore, there was a need to look at the theory in terms of management ethics as well as economics and finance. This study includes the principles to meet this need. The aim of the study is to find a solution for how a moral management approach should be within the scope of the basic suggestions of Constitutional Economic Theory. In the study, the theoretical information about how to be a good leader manager should be given within the scope of the constitutional economic theory, and the recommendations that are thought to be useful for today's public administrators are included.

  • Akal, C. B. (2003). İktidarın Üç Yüzü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Aktan, C. C. (1994). Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat. Ankara: Doğuş Matbaası. Aktan, C.C.(2004), Temiz Topluma Doğru: Toplam Ahlak. İstanbul: Zaman. Aktan, C.C.(2011). Toplam Ahlak Felsefesi ve Toplam Ahlak Yönetimi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi. 2(3). Aliefendioğlu, Y. (1999). Ahlak ve Siyaset. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 24(224). Arslan, K. O. (2016). Vergilendirme yetkisinin meşruluk kaynakları: optimal vergilendirme ilkeleri ve kamu yararı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:127, ss. 223-244 Aydınlı, Y. (2008). Farabi’de insan Tanrı ilişkisi. İstanbul: İz. Yaşar, A. (2016). İbn Haldun’a Göre Siyasi Otorite ve Liderlik, (içinde) Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Birikimler V. ED: Muharrem Balcı İstanbul: Hukuk Vakfı Yayınları. Bons, P. (1981). Leadership in organizations. New York:USMA Press. Bulutoğlu, K. (2006). Devlet Piyasa Mafya. İstanbul:Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. Dura, Y. C. (2006). Kamu Tercihi Teorisinde Kamusal Etkinlik Problemi, Türk İdare Dergisi, Sayı:451, ss. 107-115. Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö., ve Gümüş, E. (2016). Kamu Maliyesi. (7. Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları. Ekmekçi, İ. S. (2013). John Locke’un Liberalizm Kuramı Üzerine. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:106, ss. 205-214. Farabi, Ebu Nasr. (1997). İdeal devlet: El Medinet’ül fazıla. Ankara: Vadi. Göker, S. (2014). Anayasal iktisat teorisi kapsamında mali kurallar.(Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, S.B.E. Denizli. Göze, A. (2005). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Gürkan, C. (2013). Modern Maliye Teorisinin Klasik Kökenleri: İbni Haldun’dan “Post-Kameralizm” e Mali Düşünce. Maliye Dergisi, Sayı: 164, ss.1-26. Güven, M. ve Avder, E. (2016). Girişimcilik. Bursa: Ekin Yayınevi. Coons, A. E., & Stogdill, R. M. (Eds.). (1957). Leader behavior: Its description and measurement. Bureau of Business Research, College of Commerce and Administration, Ohio State University. Hepaksaz, E. (2007). Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 ( 514), 89109. Hobbes, T. (1993). Leviathan. (Çev. Semih Lim) Yapı Kredi Yayınları. House, R.J.,Hanges, P.J., Javidan M., Dorfman, P.W., Gupta, V., &Associates (2004), Leadership, culture, andorganizations: The GLOBE study of 62 societies. ThousandOaks, CA:Sage. İbni Haldun (1954), Mukaddime, Cilt I, Z.K. Ugan (çev.), Ankara: Maarif Basımevi.(Orijinal Eserin Yayın Tarihi:1377). Koçel, T.(1998). İşletme Yöneticiliği. 6. Baskı.İstanbul:Beta yayıncılık Kozak, İ. E. (1984). İbn Haldun’a Göre İnsan Toplum. İstanbul: İktisat, Pınar Yay. Küken, G.(1997). Endüstri Devrimi öncesinde çalışma ahlakı. Felsefe Dünyası. Sayı:23, ss.187199. Machiavelli, N. (2012). Prens. İstanbul: Can. Özdemir, M. (2012). Kamu Yönetiminde Etik. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 177-193. Maslyn, J. M. ve Uhl-Bien, M. (2001). Leader-member Exchange and ıts dimensions: effects of self-effort and other’s effort on relationship quality. J ApplPsychol, 86 (4), 697-708 Rousseau, J. J.,&Günyol, V. (2007). Toplum sözleşmesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Sakal, M. (2003). Anayasal Bütçe Reformunun Esasları. Ankara: Gazi Kitabevi. Savaş, Vural F.(1997). Anayasal İktisat. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. Ankara: MEB. Ünalır, M. (2015). İbni Haldun ve Thomas Hobbes' un siyaset felsefelerinde devlet/State in the political philosophies of İbn Khaldun and Thomas Hobbes. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi S.B.E. Elazığ. Yayla, A. (2004). Siyaset Teorisine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi, Yukl, G. (2006). Leadership In Organizations, Sixth Edition Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  • Machiavelli, N. (2012). Prens. İstanbul: Can.
  • Maslyn, J. M. ve Uhl-Bien, M. (2001). Leader-memberexchangeandıtsdimensions: effects of self-effortandother’seffort on relationshipquality. J ApplPsychol, 86 (4), 697-708 Rousseau, J. J.,&Günyol, V. (2007). Toplum sözleşmesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Sakal, M. (2003). Anayasal Bütçe Reformunun Esasları, Gazi Kitabevi, Birinci Baskı, Ankara. Savaş, Vural F.(1997). Anayasal İktisat, İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. Ankara: MEB.
  • Yaşar, A.İbn Haldun’a Göre Siyasi Otorite ve Liderlik. Yayla, A. (2004).Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. Yukl, G. (2006). LeadershipInOrganizations, Sixth Edition EnglewoodCliffs, NJ: PrenticeHall.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet ARSLAN (Primary Author)
Institution: gaziantep Üniversitesi İİBF Maliye
Country: Turkey


Author: Esra ÇIKMAZ
Institution: gaziantep Üniversitesi iibf S.B.K.Y.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci687311, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {145 - 159}, doi = {10.30520/tjsosci.687311}, title = {ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Arslan, Ahmet and Çıkmaz, Esra} }
APA Arslan, A , Çıkmaz, E . (2020). ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ . The Journal of Social Science , 4 (7) , 145-159 . DOI: 10.30520/tjsosci.687311
MLA Arslan, A , Çıkmaz, E . "ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 145-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/687311>
Chicago Arslan, A , Çıkmaz, E . "ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 145-159
RIS TY - JOUR T1 - ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ AU - Ahmet Arslan , Esra Çıkmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.687311 DO - 10.30520/tjsosci.687311 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 159 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.687311 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.687311 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ %A Ahmet Arslan , Esra Çıkmaz %T ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.687311 %U 10.30520/tjsosci.687311
ISNAD Arslan, Ahmet , Çıkmaz, Esra . "ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 145-159 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.687311
AMA Arslan A , Çıkmaz E . ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ. TJSS. 2020; 4(7): 145-159.
Vancouver Arslan A , Çıkmaz E . ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 145-159.