Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 562 - 592 2020-09-15

ATTITUDE OF SYRIAN REFUGEES FOR CRIME, WHO EXPERIENCED MODERN GENOCIDE AND LYNCH CULTURE: BATMAN CITY EXAMPLE
MODERN SOYKIRIM İLE LİNÇ KÜLTÜRÜ ARASINDA KALAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SUÇ OLGUSUNA KARŞI DURUŞLARI: BATMAN ÖRNEĞİ

Serkan KÜÇÜKDOĞRU [1]


Syria is the most affected country by the Arab spring that rapidly spread in the Middle East by the butterfly effect. Forced mass migrations to the size of the migration period continue to Turkey. The Syrians, who initially considered “guests”, considered as “neighbors” after a long stay. Social, political and economic problems that encountered from time to time in Turkey, misperceptions created through digital press and social media and terror attacks cause some kind of prejudices against migrants. These prejudices which turn into anti-migration lead to othering and trigger populism. Some opinions are emerging such as mostly uneducated and economically problematic migrants tend to commit a crime and they have significant contributions to incidents occur in Turkey. Crime data in Turkey confirm that these opinions are the results of othering. In this study, the above-mentioned situations will be included and the crime data of 2018 and 2019 will be examined within the scope of Batman City and important inferences will be made regarding the cases of Syrian Migrants involvement in crime.

Arap Bahar’ının kelebek etkisiyle Ortadoğu’da hızla yayılması sonucunda oluşturduğu etki alanından en fazla etkilenen ülke sonuçları itibariyle Suriye’dir. Suriye’de yaşanan insan hakları ihlalleri sonucunda “kavimler göçü” diyebileceğimiz bir oranda Türkiye’ye zorunlu ve kitlesel göçlerin hala devam ettiği görülmektedir. Başlangıçta “misafir” olarak görülen Suriyeliler, uzun misafirlik süresi sonrasında “komşu” olarak görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de zaman zaman görülen sosyal, siyasi ve ekonomik problemler, dijital basın ve sosyal medya yoluyla oluşturulan temelsiz algılar, terör eylemleri gibi yaşanan hadiselerle birleştiği zaman sığınmacılar aleyhine bazı önyargılar oluşmaktadır. Göçmen karşıtlığına dönüşen bu önyargılar, ötekileştirmeye, popülizmin tetiklenmesine neden olmaktadır. Tüm bu sürecin sonunda çoğu ekonomik açıdan problemli ve eğitimsiz olan bu insanların, suç işlemeye meyilli oldukları, Türkiye’de meydana gelen adli olaylarda ciddi katkıları bulundukları gibi görüşler ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki suç verileri bu görüşlerin ötekileştirme sonucu ortaya atıldıklarını onaylamaktadır. Çalışmada yukarıda bahsedilen durumlara yer verilerek, Batman örneği kapsamında 2018 ve 2019 suç verileri incelenerek Suriyelilerin suça karışma durumları ile ilgili önemli çıkarımlarda bulunulacaktır.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yayınları (2013), Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Saha Araştırması Sonuçları, Ankara: AFAD Yayını.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2015a), Suriye Afet Raporu. 20 Kasım 2019 tarihinde https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747 adresinden edinilmiştir.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2018), https://www.afad.gov.tr, erişim tarihi: 01.10.2019
 • Ağır, O. ve Sezik, M. (2015), Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), ss.95-122.
 • Anadolu Ajansı (2014). Suriyelilerin Adli Olaylara Karışma Oranı On Binde 33. 19 Kasım 2019 tarihinde http://www.aa.com.tr/tr/tag/391660--suriyelilerin-adli-olaylara-karisma-orani-on-binde-33 adresinden edinilmiştir.
 • Anderson, B. (2015), Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. (İ. Savaşır, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Arıcan E. (2019), Gündelik Hayat Bağlamında Suriyeli Sığınmacıları Şeytanlaştırma Pratikleri: Önder Mahallesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Kültürel Çalışmalar ve Medya Bilim Dalı.
 • Aşkar İ. (2017), Suriye İç Savaşı’nın AB’ye Yansımaları: Mülteci Sorunu ve Uluslararası Terörizm, Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği, Editörler: Yaprak Gülcan, Sedef Akgüngör, Yeşim Kuştepeli, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 293.
 • Aydın, S., Oğuz, H. Ş. (2015), Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası. E. Parlak içinde, Ötekinin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri, Bursa Dora Yayıncılık, s. 301-348.
 • Bahçekapılı, C. ve Çetin, B. (2015), The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey. International Business Research, 8 (9), s.1-15.
 • Başak, C. (2011), Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler, Ankara: TC İçişleri Bakanlığı Yayını, Yayın No:686.
 • Batman İl Emniyet Müdürlüğü (2018), Batman İli Suç İstatistikleri ve Suriyeli Sığınmacıların Suça Karışma Verileri.
 • Batman İl Emniyet Müdürlüğü (2019), Batman İli Suç İstatistikleri ve Suriyeli Sığınmacıların Suça Karışma Verileri.
 • Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013), Ayın Karanlık Yüzü Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Boulden, J. (2009), Terrorism and Civil Wars. Civil Wars, 11(1), s, 5-21.
 • Coşkun, İ. ve M. Emin (2016), Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitimde Yol Haritası: Fırsatlar ve Zorluklar, İstanbul: SETA Yayınları.
 • Çambay S. (2019), Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dijital Gazetelerdeki Temsil Sorunu, Turkish Studies, Volume 14, Issue 1.
 • Demir, O.Ö. (2015), Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler, Ankara, Global Politika ve Strateji Yayını.
 • Demirel C. A. (2013), Türkiye’ye Göç Eden Suriyelilere İlişkin Haberler ve Kamuoyuna Olası Etkileri, II. Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı II, Editör Ümit Güneş. Bursa, Star Ajans Matbaacılık.
 • Dinçer, S., Karaca, S., Yavuz, H. (2013), Göçün ikinci yılında Suriyeli savaş mağdurları. Analist. 09 Eylül 2019 tarihinde http://www.usakanalist.com/detail.php?id=540 adresinden edinilmiştir.
 • Doğanay, Ü., Keneş H. (2016), Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası, Mülkiye Dergisi, 40(1), s.143-184.
 • Euro-Mediterranean Human Rights (2011), Belirsizlik: Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Durumunu En İyi Anlatan Kelime. 10 Kasım 2019 tarihinde https://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=51501102107 4&reldoc=y adresinden edinilmiştir.
 • Erdoğan, M. (2014), Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • Erdoğan M. (2016), Nitelik Sorunu ve Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonuna İlişkin Gelecek Projeksiyonları, Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-Ab İşbirliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 289.
 • Eren, S. (2017), Güç kazanan sağcı popülist söylemlerin nedenleri ve etkileri: Fransa ve Hollanda örneği, İKV Değerlendirme Notu, sayı: 198.
 • Ekici, F.Y. (2015), Çocukların Göçle Birlikte Yaşadıkları Eğitim Sorunları Üzerine Bir İnceleme, A. Esen (ed.) Disiplinler arası Göç Sempozyumu, İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi, s.179-201. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (2016), ECHO Factsheet. 10 Kasım 2019 tarihinde http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets /syria_en.pdf,1-3 adresinden edinilmiştir.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019), Geçici Koruma. 15 Aralık 2019 tarihinde https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresinden edinilmiştir. Erişim tarihi 12.09.2019.
 • Gökçe, B. (1977), Gecekondu Gençliği, Hacettepe Üniversitesi. Yayınları, Ankara.
 • Gökulu G. (2010), Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (2016), Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 289.
 • Karaca, S., Doğan, U. (2014), Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Yayını.
 • Karadağ, A. (2014), Suriyeli Yeni Komşularımız, Geri Dönmeyi Düşünmüyorlar. 10 Ekim 2019 tarihinde http://www.yurtsuz.net/News.aspx?newsid=1902#U96VxPl_tu4 adresinden edinilmiştir.
 • Karasu M. A. (2018), Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Kentlerde Neden Oldukları Güvenlik Riskleri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 2, s. 51-73.
 • Kaya A. (2016), Türkiye’deki Entegrasyon Retoriğinin Kökleri, Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 289.
 • Kaya, F. (2018) Türkiye’nin AB üyeliği Açısından Kıbrıs Sorunu, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 66, ss.184-195.
 • Kaypak Ş. ve Bimay M. (2016), Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri: Batman Örneği, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 6 Sayı 1.
 • Kearney, R. (2018), Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar Ötekiliği Yorumlamak, İstanbul, Metis Yayınları.
 • Kirişçi K. (2014), Misafirliğin Ötesine Geçerken: Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Sınavı, İngilizceden Çev. Sema Karaca, Brookıngs Enstitüsü ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK).
 • Kuş, O. (2016), Dijital Nefret Söylemini Anlamak: Suriyeli Mülteci Krizi Örnek Olayı Bağlamında BBC WORLD SERVİCE Web sayfasına Gelen Yorumların Metin Madenciliği Tekniği İle Analizi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s.97-121.
 • Küçükdoğru S. (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Küçükdoğru S. (2019), Avrupa Birliği’nin Adalet ve İçişleri Politikası İle Türkiye’nin Uyum Süreci: Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Leones, S. V. C. (2006), The Current Situation of Crime Associated with Urbanization: Problems Experienced and Countermeasures Initiated in the Philippines, United Nations Asia and Far East Instutue for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders(UNAFEİ) ,Research Material Series; vol. 68, Tokyo Japan p 133-150.
 • Milliyet Gazetesi (2018), Suriyelilerin karıştığı olaylar. 15 Aralık 2019 tarihinde https://www.milliyet.com.tr/icisleri-bakani-soylu-muhtarlar-siyaset-2763351/, adresinden edinilmiştir.
 • Memiş, H. (2015), İç Savaş Nedeniyle Kilis'te Yaşayan Suriyelilerin Oluşturduğu Sosyoekonomik Algılar Üzerine Bir Araştırma, E-SOSDER, 14(52), s.100-114.
 • Mutlu P., Mısırlı K., Kahveci M., Akyol E., Erol E., Gümüşcan İ., Pınar E., Salman C. (2018), Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri, Çalışma ve Toplum: Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 56, s. 69-92.
 • Nüfusu (2019), Batman Nüfusu. 20 Kasım 2019 tarihinde https://www.nufusu.com/il/batman-nufusu, adresinden edinilmiştir.
 • SABR-MDD (2015), Suriyeli-Türk Uyumu Gaziantep’teki Suriyelileri ve Türklerin Uyumu Araştırması, SABR Araştırma Merkezi.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (2017), (Çevrimiçi) http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/faaliyet_istatistikleri.asp, Mart 2017. Erişim: 12.09.2019
 • Sencer, Y. (1979), Türkiye’de Kentleşme: Bir Toplumsal ve Kültürel Değişme Süreci, Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • Taşkın D. (2016), Mültecilerin İşgücü Piyasasına Erişim Anahtarı: Çalışma İzni Yönetmeliği, Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 289.
 • TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (2012), Ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının barındıkları çadır kentler hakkında inceleme raporu, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları Faaliyet Raporu, Ankara.
 • Uluslararası Af Örgütü (2017), Dünyada İnsan Haklarının Durumu. 02 Kasım 2019 tarihinde https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017TURKISH.PDF adresinden edinilmiştir.
 • UNCHR (2015), http://www.unhcr.org.tr/ Erişim tarihi: 18 Kasım 2019.
 • United Nations. (2017). International Migration Report 2017. New York: United Nations. 20 Kasım 2019 tarihinde https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html adresinden edinilmiştir.
 • Urfa Haber (2016), Urfa’da hastalık oranı arttı. 15 Kasım 2019 tarihinde http://www.urfahaber.com/urfa-haberleri/urfada-hastalik-orani-arti adresinden edinilmiştir.
 • Ünal S. (2014), Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, Vol 6, No 3.
 • Vural B. M. (2017), Suriyeli Sığınmacıların Türkiye Ekonomisine Etkileri, Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği, Editörler: Yaprak Gülcan, Sedef Akgüngör, Yeşim Kuştepeli, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın No: 293.
 • Yıldırım, K., Aykaç, N. ve Okçu, S. T. (2019), Yaratıcı Drama ve Resimli Çocuk Kitapları, Kültürlerarası Duyarlılığı Geliştirmek İçin Örnek Bir Uygulama, Yaratıcı Drama Dergisi, 14 (1), 55-72.
 • İçişleri Bakanlığı (2017), (Çevrimiçi) https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi, Temmuz 2017. Erişim: 15 Eylül 2019. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr, Ekim 2015.erişim tarihi: 25 Kasım 2019.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, erişim tarihi: 25 Kasım 2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Serkan KÜÇÜKDOĞRU (Primary Author)
Institution: Batman İl Emniyet Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Küçükdoğru, S . (2020). MODERN SOYKIRIM İLE LİNÇ KÜLTÜRÜ ARASINDA KALAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SUÇ OLGUSUNA KARŞI DURUŞLARI: BATMAN ÖRNEĞİ . The Journal of Social Science , 4 (8) , 562-592 . DOI: 10.30520/tjsosci.667778