Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 511 - 523 2020-09-15

İNTERNETTEN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ FAYDALANMAYA YÖNELİK İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL FOURTH YEAR STUDENTS FOR CONSCIOUSNESS AND SAFE BENEFITS FROM THE INTERNET

Metin BOZKURT [1]


Bu araştırmanın amacı internetten bilinçli ve güvenli faydalanmaya yönelik ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yapılmıştır. Araştırmaya ilkokul dördüncü sınıfa devam eden 100 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler on sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun evinde internet bağlantısının olduğu ve internete cep telefonları ile kendi odalarında giriş yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin internetten araştırma ve ders amaçlı faydalandıkları, bazı öğrencilerin internette yer alan her bilginin doğru olmadığına yönelik farkındalığa sahip oldukları, bazılarının ise bilgi sahibi olmadıkları ve bu konuda en çok ailelerinden yardım istedikleri tespit edilmiştir. 

The aim of this research is to examine the opinions of the fourth grade students in elementary school aimed at conscious and safe use of the internet. The research was carried out with a case study from qualitative research patterns. 100 students attending the fourth grade of primary school participated in the study. The data obtained from the participants were collected through a questionnaire consisting of ten questions. The data of the research was analyzed by descriptive analysis technique. According to the results of the research, it was determined that the vast majority of students had an internet connection in their home and they entered the internet in their rooms with their mobile phones. In addition, it has been determined that students make use of the internet for research and lesson purposes, some students have awareness of some students that all information on the internet is not correct and some do not have this information and they seek help from their families the most.

 • Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Beder, A., & Ergün, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin güvenli internet kullanım durumlarının belirlenmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 14(27).
 • Biçer, B., B. (2020), 6-12 yaş arası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda ekran maruziyeti ve anne-baba internet güvenliği ve bilinçli internet kullanımı bilgisinin değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
 • BTK (2014). İnternetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı çalıştayı raporu. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/MUUMu.pdf.
 • Bullen, P., & Harre´, N. (2000). The internet: Its effects on safety and behaviour – implications for adolescents. Auckland: University of Auckland, Department of Psychology.
 • Canbek, G., & Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Çağlar, S. ve Savaşer S. (2010). İnternet ve çocuk pornografisi, Uluslararası İnsan Bilimleri dergisi 7(1),1001-1008.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim, 2, 1-8.
 • Çubukcu, A., & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Demirel, M., Yörük, M., & Özkan, O. (2012). Çocuklar için güvenli internet: güvenli internet hizmeti ve ebeveyn görüşleri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 54-68.
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş.(5.baskı )(Çev. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökmen, Ö. F., & Akgün, Ö. E. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilişim güvenliği eğitimi verebilmeye yönelik yeterlilik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1208-1221.
 • Günel, A., Turhal, Ç. Ü., & İmal, N. (2011). İlköğretim öğrencileri arasında internet kullanımının incelenmesine yönelik anket çalışması. 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries.http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet(lsero).pdf.
 • MEB. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=407.
 • Mert, M., Bülbül, H. İ., & Sağıroğlu, Ş. (2012). Milli Eği̇ti̇m Bakanlığına bağlı okullarda güvenli̇ İnternet kullanımı. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 4(5), 1-12.
 • Mert, O. (2010). Öğrenci ve öğretmenlerin internet kullanımları üzerine bir çalışma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. T. D.K. (2019). Güncel Türkçe sözlük. http://tdk.gov.tr/.
 • Tokel, S., Başer, D., & İşler, V. (2013). Türkiye’deki ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 225-236.
 • Valcke, M., De Wever, B., Van Keer, H., & Schellens, T. (2011). Long-term study of safe Internet use of young children. Computers & Education, 57(1), 1292-1305.
 • Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H., & Gerarts, M. (2007). Primary school children’s safe and unsafe use of the Internet at home and at school: An exploratory study. Computers in human behavior, 23(6), 2838-2850.
 • Yalçın, N.(2006). İnterneti doğru kullanıyor muyuz? İnternet bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve gençlerimiz risk altında mı? IV. Bilgi Teknolojileri Kongresi Akademik Bilişim Bildiriler Kitabı, s.585-588, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk, H. T., & Karademir, T. (2017). Lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının incelenmesi: bartın ili örneği.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7988-1685
Author: Metin BOZKURT (Primary Author)
Institution: MEB, ZONGULDAK EREĞLİ GAZİ İLKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Bozkurt, M . (2020). İNTERNETTEN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ FAYDALANMAYA YÖNELİK İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ . The Journal of Social Science , 4 (8) , 511-523 . DOI: 10.30520/tjsosci.723318