Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 426 - 437 2020-09-15

COVID-19 FEAR AND INTOLERANCE TO UNCERTAINTY IN UNIVERSITY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 KORKUSU VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Nesrin DUMAN [1]


The coronavirus, known as COVID-19, has spread rapidly to China and many other countries, causing an acute infectious outbreak. This epidemic has also reached our country quickly. Thus many measures have been taken to prevent the spread of the virus, and people’s daily lives have changed suddenly and unexpectedly. Regarding preventive measures against coronavirus, universities were closed and switched to online learning. This change made university students one of the groups most affected by the pandemic. This study was based on investigating the level of university students' COVID-19 fear and intolerance of uncertainty. For this purpose, “The Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S)” and “Intolerance of Uncertainty Scale-12 (IUS-12)” were applied to 100 university students. The results revealed that students were afraid of COVID-19 in moderate level (16,87±6,69). They were intolerant (38,79±8,81) to uncertainty in moderate level as well. It was determined that COVID-19 fear and intolerance to uncertainty did not differ significantly according to gender. COVID-19 fear levels of students who lost a relative due to coronavirus were found to be significantly higher than students who did not experience any loss. A positive, moderate, and highly significant correlational relationship was observed between COVID-19 fear and intolerance to uncertainty. Fear of COVID-19 also significantly predicts the level of intolerance to uncertainty. 

COVID-19 olarak bilinen koronavirüs Çin ve diğer birçok ülkeye çok hızlı bir şekilde yayılarak akut bulaşıcı bir salgınına neden olmuştur. Bu salgın kısa sürede ülkemize de ulaşmıştır. Virüsün yayılmasını önlemek için pek çok tedbir alınmış, insanların gündelik yaşamları ani ve beklenmedik şekilde değişime uğramıştır. Tedbirler kapsamında, üniversiteler kapatılarak uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bu değişim, üniversite öğrencilerini pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri haline getirmiştir. Bu nedenle çalışma üniversite öğrencilerinin COVID-19 korku ve belirsizliğe tahammül düzeylerinin incelenmesini esas almıştır. Bu amaçla 100 üniversite öğrencisine “COVID-19 Korkusu Ölçeği” ve “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği-12” uygulanmıştır. Sonuçlar öğrencilerin koronavirüsten orta düzeyde korktuklarını (16,87±6,69) ve orta düzeyde belirsizliğe karşı tahammülsüz (38,79±8,81) olduklarını ortaya koymuştur. COVID-19 korkusunun ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Koronavirüs nedeniyle bir yakınını kaybeden öğrencilerin korku düzeyleri, kayıp yaşamayan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. COVID-19 korkusu ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif yönlü, orta şiddetli ve ileri düzeyde anlamlı korelasyonel ilişki gözlemlenmiştir. COVID-19 korkusu, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini anlamlı düzeyde yordamaktadır.
 • Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020) The Fear of COVID- 19 Scale: development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 1. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8
 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and positivity: mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction https://doi.org/10.1007/s11469-020-00331-y
 • Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. Lancet, 395(10224), e37–e38. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30309-3.
 • Barahmand, U. (2008). Age and gender differences in adolescent worry, Personality and Individual Differences, 45(8):778-83.
 • BBC News Türkçe ‘Koronavirüs: Türkiye'de hangi ilde, ne tür tedbirler uygulanıyor?’ (2020) Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52663160
 • Belge, J. (2019). Bir grup yetişkinde depresif semptomlar, anksiyete semptomları ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Boelen, P. A., Reijntjes, A., & Carleton, R. N. (2014). Intolerance of uncertainty and adult separation anxiety. Cognitive behaviour therapy, 43(2):133-44.
 • Buhr, K., & Dugas M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931-45.
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
 • Carleton, R. N., Norton, M. A., & Asmundson, G. J. G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the intolerance of uncertainty scale. Journal of Anxiety Disorders, 21, 105-17. doi: S0887-6185(06)00051-X [pii]10.1016/j.janxdis.2006.03.014
 • Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., He, L., Sheng, C., Cai, Y., Li, X., Wang, J., & Zhang, Z. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. The lancet. Psychiatry, 7(4), e15–e16. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30078-X
 • Coşkun, E. (2019). Duygusal zekâ ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün stresle başa çıkma tarzlarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The lancet. Psychiatry, 7(4):300-2. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30073-0
 • Dugas, M. J., Gosselın, P., & Ladouceur, R. (2005). Intolerance of uncertainty and information processing: evidence of biased recall and interpretations, Cognitive Therapy and Research, 29(1):57-70.
 • Duman, N. (2019). Mentalizasyon ve mentalizasyonun psikopatoloji, duygudurum düzenleme, saldırganlık ve şiddet ilişkisi üzerine bir derleme. Pesa International Journal of Social Studies, 5(2):200-8. Doi: ttps://doi.org/10.25272/j2149-8385.2019.5.2.12
 • Freeston, M. H., Rheaume J., Letarte, H., Ladouceur, R., Bujold, A., Gagnon, F., & Thıbodeau, N. (1997). Cognitive– behavioral treatment of obsessive thoughts: a controlled study, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(3):405–13.
 • Grenier, S., Barrette, A.M., & Ladouceur, R. (2005). Intolerance of uncertainty and intolerance of ambiguity: Similarities and differences. Personality and İndividual Differences, 39, 593-600.
 • Güvenç, F. (2019). Bilişsel esneklik ve belirsizliğe tahammülsüzlük ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Khojazada, N. (2019). Genç yetişkin işsizlerde belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı ve erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Li, S.W., Wang, Y., Yang, Y.Y., Lei, X.M., Yang, Y.F., 2020. Analysis of influencing factors of anxiety and emotional disorders in children and adolescents during home isolation during the epidemic of novel coronavirus pneumonia. Chinese Journal of Child Health. 1–9.
 • Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (2020). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: possible suicide prevention strategies. Asian Journal of Psychiatry, 51(102073). https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102073.
 • Pakpour, A., & Griffiths, M. D. (2020). The fear of COVID-19 and its role in preventive behaviors. Journal of Concurrent Disorders. Advance online publication. https://concurrentdisorders.ca/2020/04/03/the-fear-ofcovid-19-and-its-role-in-preventive-behaviors/
 • Sarı, S. (2007). Sürekli kaygının yordayıcıları olarak belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ile ilgili inançlar ve kontrol odağının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 10, 261-70.
 • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği (BTÖ-12) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3):148-57.
 • Satici, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M. E., & Satici, S. A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. International Journal of Mental Health Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00294-0
 • Schimmenti, A., Billieux, J., & Starcevic, V. (2020). The four horsemen of fear: an integrated model of understanding fear experiences during the COVID-19 pandemic. Clinical Neuropsychiatry, 17(2):41–45.
 • Sevinçok, L. (2007). Yaygın anksiyete bozukluğunun nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri, 10(Ek 5):3-12.
 • Şirin Ayva, A. B. (2018). Macera terapisi temelli grupla danışmanlığın üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ve belirsizliğe tahammülsüzlüğe etkisi. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. doi: 10.3390/ijerph17051729
 • Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)- Related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry Investig., 17(2):175-6. doi:10.30773/pi.2020.0047
 • Yang, Y., Li, W., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2020). Mental health services for older adults in China during the COVID-19 outbreak. The lancet. Psychiatry, 7(4), e19. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30079-1
 • Yüksel, B. (2014). Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negatif duygu düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkiyi bütünleyici model arayışı. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2751-8315
Author: Nesrin DUMAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Duman, N . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 KORKUSU VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK . The Journal of Social Science , 4 (8) , 426-437 . DOI: 10.30520/tjsosci.748404