Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 481 - 496 2020-09-15

GLOBALIZATION IMPACTS ON TURKEY WITH SOCIO-CULTURAL MOVEMENTS
SOSYO-KÜLTÜREL HAREKETLERLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Ferat KAYA KAYA [1] , Ali ERDEM [2] , Ömer SEZER [3]


From the human existence to the present, time has progressed in a continuous process of flow and change. Undoubtedly, in this period of time, constant changes have occurred in the universe, which is our living space. With the formed new structures, the relations have increased and the concept of globalization has entered the literature. Globalization has evolved as a result of the interaction of languages, religions, races, economic, political and social-cultural processes with the effect of emerging competition and technological developments. In this study, the negative and positive perspectives of globalization in the national and international area are discussed and Turkey’s national and international field seeks to asses in what extent affected by globalization. Turkey's globalization dimensions and including particularly socio-cultural, political, economic aspects of globalization is being evaluated and aimed to evaluate the effects of globalization on Turkey in a globalizing world.  

İnsanlık tarihi gelişen teknoloji ve olanaklarla birlikte, sürekli bir akış ve değişim süreci içerisinde ilerlemiştir. Ortaya çıkan bu akış ve değişim süreci, toplumlarda rekabete ve değişimlere yol açmıştır. Oluşan yeni yapılarla birlikte ilişkiler artmış ve küreselleşme kavramı literatüre girmiştir. Küreselleşme ortaya çıkan rekabet ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, dillerin, dinlerin, ırkların, ekonomik, siyasal ve sosyal-kültürel süreçlerin birbirleriyle etkileşimi sonucu evirilmiştir. Bu çalışma, ulusal ve uluslararası alanda küreselleşmenin olumlu ve olumsuz bakış açılarını ele alarak, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda küreselleşmeden ne derece etkilendiğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin küreselleşme boyutlarını özellikle sosyo-kültürel alanda olmak üzere, siyasal ve ekonomik açıdan değerlendirerek, küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Acar, M. (2004). Küreselleşme mi, Küreselleştirme mi?, Piyasa Dergisi, Sayı 12, 1-14.
 • Adıgüzel, M. (2013). Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 35, 1-20.
 • Aktan, C. C. ve Şen, H. (2006). Globalleşme ve Türkiye, Mercek Dergisi, Yıl:6, Sayı 21, 104-112.
 • Aslan, S. (2009). Küreselleşmenin Ulus Devletlere Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25, 289-296.
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, (2020). Uluslararası Örgütler, https://disiliskiler.ktb.gov.tr/TR-22146/uluslararasi-orgutler.html, E. T.: 25.11.2019.
 • Başkaya, F. (2015). Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, 5. Baskı. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Bayar, F. (2008). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı XXXII, 25-34.
 • Bıehl, J. (2016). Toplumsal Ekoloji Siyaseti, (The Politics of Social Ecology). (Çev: E. Eren), 1.Baskı. İstanbul: Sümer Yay.
 • Bilgili, F., Ulucak, R., Koçak, E. ve İlkay S.Ç. (2019). Does Globalization Matter for Environmental Sustainability? Empirical Investigation for Turkey by Markov Regime Switching Models, Environmental Science and Pollution Research, 27, 1087-1100.
 • Bravo, I. B. (2005). Tarihin Sonu, İlerleme ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 29, No: 2, 125-138.
 • Çalışkan, O.Ç. ve Tezer, A. (2018). Türkiye Kentleşmesinin Çok Boyutlu Sürdürülemezliğinde Yeni Bir Yol Arayışı: Orta Ölçekli Kentler Üzerinden Kır-Kent Dayanışma Ağları, Planlama (Ek 1): 73-90.
 • Daudin, G., Morys, M. ve O’Rourke, K. (2008). Globalization 1870-1914, Department of Economics Discussion Paper Series, Number 395. Oxford.
 • Durukal, O, (2013). Yerel Yönetimlerin Proje Bazlı Uluslararası Fonlara Erişimi: Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Aydın.
 • Elçin, A. B. (2012). Küreselleşmenin Tarihçesi, http://www.meritymm.com/wp-content/ uploads/2013/05/küreselleşme.pdf, E. T.: 07.10.2019.
 • Esty, D.C. ve Ivanova, M. H. (2003. Globalization and Environmental Protection: A Global Governance Perspective, http://www.yale.edu/gegdialogue/docs/dialogue/oct03/ papers/Esty-Ivanova.pdf, E. T.; 04.01.2018.
 • Fischer, S. (2003). Globalization and Its Challenges, American Economic Review, Vol: 93, No: 2, May,1-39.
 • Fusfeld, R. (1998). Çağdaş İktisadi Düşüncenin Gelişimi, (Çev. O. Sezgin ve N. Sayar). İstanbul: Yardım ve Yayın Vakfı.
 • Gönenç, R., Röhn, O., Koen, V. ve Öğünç, F. (2014). Fostering Inclusive Growth in Turkey by Promoting Structural Change in the Business Sector: Economics Department Working Papers No.1161.
 • Gündüz, A. (2020). Küresel-Küyerel Bir Çalgı: Elektro Bağlama, İdil, (69) Mayıs, 875-885.
 • Kahanec, M. ve Zimmermann, K. F. (2008). Migration and Globalization: Challenges and Perspectives for the Research Infrastructure, Discussion Paper, No. 3890, Bonn.
 • Karaca, G. (2007). Küreselleşme ve Büyük Ortadoğu Projesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Keeley, B. (2015). Income Inequality: The Gap Between Rich and Poor, OECD Insights. Paris: OECD Publishing.
 • Keyman, E. F. (2017). Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler, E. F. Keyman, B. Y. Dural (Ed.) Uluslararası İlişkilere Giriş, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, 31-62.
 • Kıvılcım, F. (2018). Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of Business Culture and Risk Management, H. Dinçer ve S. Yüksel (Ed.). Is it Possible to Define Globalization in One Definition?. Gewerbestrasse: Springer.
 • Koç, E., Şenel, M. C. ve Kaya, K. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme I-Strateji ve Temel Sanayileşme Sorunları, Mühendis ve Makina Dergisi, 59(690): 1-26.
 • Mead, R. (1998). International Management, Second Edition. Oxford: Blackwell Pub.
 • Mendenhall, M., Punnett, B. J.,ve Ricks, D. (1995). Global Management. Oxford: Blackwell Pub.
 • Mikander, P. (2016). Globalization as Continuing Colonialism: Critical Global Citizenship Education in an Unequal World, Journal of Social Science Education, Vol. 15, Number 2, 70-79.
 • İlin, M. ve Segal, E. (2001). İnsan Nasıl İnsan Oldu, (Çev. Ahmet Zekerya), 12.Baskı. İstanbul: Say Yay.
 • Oran, B. (2001). Küreselleşme ve Azınlıklar, 4.Baskı. İstanbul: İmaj Yayınevi.
 • Özmüş, L. (2005). Desantralizasyon (Yerelleşme) ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Postman, N. (2016). Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem, (Çev. O. Akınhay), 6.Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Radulovic, D. ve Pindzo, R. (2017). The Importance of Multinational Companies on the Global Market, Niktovic, Z., Kyaruzi, I. S., Cogoljevic, M. (Ed.) Fostering Entrepreneurship. Newton Abbot: Compass Publishing.
 • Rahim, H. L., Abidin, Z. Z., Ping, S. D., Alias, M. K., & Muhamad, A. I. (2014). Globalization and its Effect on World Poverty and Inequality, Global Journal of Management and Business, 1 (2), 8-13.
 • Ritzer, G. (2008). Modern Sosyoloji Kuramları, (Çev. H. Hülür). Ankara: De Ki Basım Yayım LTD.
 • Roscoe, P. (2015). Harcıyorum Öyleyse Varım Ekonominin Gerçek Maliyeti, (Çev. A. Çavdar), 1.Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rosenau, J. N. (2003). Distant Proximities; Dynamics Beyond Globalization. New Jersey: Princeton University Press.
 • Shah, A. (2013). Poverty and Stats. Available at: www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats. E. T.:17.05.2020.
 • Somel, C. (2004). Az Gelişmişlik Perspektifinden Küreselleşme, Doğu-Batı Dergisi (Küreselleşme), Şubat Mart Nisan, Sayı 18, 195-204.
 • Steger, M. B. (2006). Küreselleşme, (Çev. A. Ersoy). Ankara: Kültür Kitaplığı.
 • Şen, B. (2008). Küreselleşme: Anlamlar ve Söylemler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 147-162.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı. (2020). Ekonomik Görünüm, https://ticaret.gov.tr/data/5e182886 13b8761dccd355ce/Ekonomik_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm.pdf, E. T.: 23.04.2020.
 • The UN Refugee Agency. (2018). Turkey, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/ sites/14/2019/02/UNHCR-Turkey-Operational-Highlights-2018-Final.pdf, E. T.: 26.05.2020.
 • TMMOB. (2018). Makina Mühendisleri Odası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu, 8.Baskı. Ankara: Ankamat Mat. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1999). Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Türk, T. ve Ünlü, H. (2016). Yoksullukla Mücadele Politikaları: 2000 Sonrası Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Sayı 14, 92-104.
 • U. N. Report. (2013). Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries. New York: FAQ.
 • UNHCR. (2015). Evaluation of UNHCR’s Emergency Response to the Influx of Syrian Refugees into Turkey Full Report. Geneve: Universalia.
 • Workman, D. (2020). Turkey’s Top 10 Exports, http://www.worldstopexports.com/turkeys-top-10-exports/, E. T.: 02.06.2020.
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease Situation Report, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200531-covid-19-sitrep-132.pdf?sfvrsn=d9c2eaef_2, E. T.: 01.06.2020.
 • World Bank. (2018). The World Bank Annual Report 2018: Investing Opportunity Ending Poverty, Washington, D.C.: World Bank.
 • World Bank. (2019). World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, Washington, D.C.: World Bank.
 • Yeşil, S. (2013). Kültür ve Kültürel Farklılıklar: Liderlik Açısından Teorik Bir Değerlendirme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 44, 52-81.
 • Zubiashvili, T. (2017). Globalization and Migration Processes, MIRDEC-4th International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies, Masters International Research & Development Center, Madrid.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3704-7251
Author: Ferat KAYA KAYA (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ali ERDEM
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer SEZER
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Kaya, F , Erdem, A , Sezer, Ö . (2020). SOSYO-KÜLTÜREL HAREKETLERLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ . The Journal of Social Science , 4 (8) , 481-496 . DOI: 10.30520/tjsosci.766882