Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 438 - 455 2020-09-15

THROUGHOUT COVID-19, INTERNAIONAL PUBLIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TURKEY, IT IS AN ASSESSMENT OF THE IMPACT CREATED BY FOREIGN AIDS AS AN EXAMPLE OF PUBLIC DIPLOMACY
COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİ, KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ OLARAK DIŞ YARDIMLARLA YARATTIĞI ETKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Berrin BALAY TUNCER [1]


The date of December 31, 2019 is the beginning of the period when our lives will radically change and have already changed. Our world is the starting point of the days when different reasons and consequences are unpredictable but will definitely differentiate our life, the world, economic, social, political, social security, national and international security and education. Maybe it will not only change life practices but also the beginning of a new era. We will return from the global village to our own village. Together with our nuclear family, we will create ourselves, from virtual education, which was once seen as a utopia, to education without schools. December 31, 2019 is the date when Coronovirus, spreading from Wuhan, People's Republic of China, was detected, named and announced to the world. The virus, one of the seven members of the Coronavirus family, was named Covid-19 when it was born in 2019. The distribution of Corona Virus to the world and the World Health Organization's first epidemic, With the announcement of the pandemic on March 10, 2020, it took its place in the records as the most unknown epidemic of the century. Of the seven viruses identified as the Corona Family, MERS, SARS, Ebola were also identified as the deadliest, high-transmission, and most uncontrollable. Turkey, with the beginning of the epidemic in different countries, primarily China (mask, overalls, health kits, breathing apparatus, etc.) occurring with medical aid began to send by military cargo planes. Turkey public diplomacy has managed to show its global power in the international arena with foreign aid, which we can interpret as a soft power. We will examine these aids in terms of international public relations, in other words, as one of the important tools of public diplomacy. In this study, Turkey's made in 88 countries began a controlled make normalization between May 15, 2020 date of the March 11, 2020 outside (humanitarian) within the framework of assistance, Presidential Communication Presidency website, will be assessed by an online newspaper text and twitter shares.

31 Aralık 2019 tarihi yaşamımızı kökten değişeceği, değiştiği dönemin başlangıcıdır. Dünyamız farklı sebepleri ve sonuçları öngörülemeyen ancak mutlaka yaşamamızı, dünyayı, ekonomik, sosyal, politik, sosyal güvenlik, ulusal ve uluslararası güvenlik ve eğitim alanlarını farklılaştıracağı günlerin başlangıç noktasıdır. Belki sadece yaşam pratiklerini değiştirmeyecek aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı olacak. Küresel köyden kendi köyümüze döneceğiz. Çekirdek ailemizle birlikte bir zamanlar ütopya olarak görülen sanal eğitimden, okulsuz eğitime kadar kendi yağımızla kavrulacağız...31 Aralık 2019 Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinden dünyaya yayılan Coronovirüs’ün tespit edilip adlandırıldığı ve dünyaya ilan edildiği tarih. Coronavirus ailesinin yedi üyesinden olan virüs 2019 yılında doğmasıyla Covid-19 adını aldı. Coronavirüs’ün dünyaya dağılımı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önce epimedi, 10 Mart 2020 da pandemi ilan etmesiyle kayıtlarda yüzyılın en bilinmez salgını olarak yerini aldı. Corona Ailesi olarak tanımlanan yedi virüsün MERS, SARS, Ebola Da en ölümcül, bulaşı yüksek, en kontrol edilemeyeni olarak tanımlandı. Türkiye, salgının farklı ülkelerde başlamasıyla birlikte başta Çin olmak üzere (maske, tulum, sağlık kitleri, solunum cihazı vb) oluşan tıbbi yardımları askeri kargo uçaklarıyla göndermeye başladı. Türkiye kamu diplomasisi, yumuşak güç olarak yorumlayabileceğimiz dış yardımlarla uluslararası alanda küresel gücünü göstermeyi başardı. Bu yardımları uluslararası halkla ilişkiler açısından başka bir ifade ile kamu diplomasisinin önemli araçlarından biri olarak irdeleyeceğiz. Bu çalışmada, Türkiye’nin 11 Mart 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında kontrollü normalleşmenin başladığı 88 ülkeye yapılan dış (insani) yardımlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı web sitesi, çevrimiçi gazete metinleri ve twitter paylaşımları ile değerlendirme yapılacaktır.
 • Balay- Tuncer, B. (2020). Halkla İlişkilerin Yeni Alanı Kamu Diplomasisi. (Ed), L.Özkoçak. Teoride ve pratikte halkla ilişkiler yeniden. Ankara: Detay.
 • Balay - Tuncer, B. (2020). Toplumsal Değişme ve Halkla İlişkiler Kadının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Hiper Yayın.
 • Birgi, M. N. (1983). Diplomasi Mesleği. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi. S:1.
 • Cull, N. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles: CPD Perspectives on Public Diplomacy Figueroa.
 • Davutoğlu, Ahmet(2013).“Turkey’s humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects”. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 41, No 6, ss. 867-868.
 • Demir, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta.
 • Erdoğan, İ. (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk.
 • Ekşi M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Ankara: Siyasal.
 • Ekşi, M. (2017). Türkiye’nin Türk dünyasına yönelik kamu diplomasisi: yeni araç ve mekanizmalar. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies17/1 Yaz-Summer.
 • Erzen, M. (2012). Kamu Diplomasisi. İstanbul: Derin.
 • İnan, E. (2012). Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Ekseni. Kamu diplomasisi. (Ed), Özkan-T. E. Öztürk. İstanbul: Tasam.
 • İskit, T. (2015). Diplomasi tarihi, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul: Bigi Üniv. 6. Baskı.
 • Gilboa, E.(2006). Public diplomacy: the missing component in Israel’s foreign policy. Israel Affairs, Vol.12, No.4, October.
 • Grunig, James E. (1997). Public relations management in government and business. Handbook of Administrative Communication. (der.) J. Garnett ve A. Kouzmin. NY: Marcel Dekker.
 • Grunig, James E. ve Grunig L. A. (2005). “Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri.” Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmelik. (Der) E. J. Grunig. İstanbul: Rota.
 • Grunig, J. E. ve White, J. (2005). Halkla ilişkiler kuram ve uygulamasında dünya görüşlerinin etkisi. J. E. Grunig (Ed), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. E. Özsayar (çev.), İstanbul: Rota.
 • Grunig, J. E. ve T. Hunt (1984). Managing public relations. Forth Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Gültekin, B. (2005). Türkiye’nin uluslararası imajında yükselen değerler ve eğilimler. Selçuk İletişim Dergisi 4(1). ss126-140.
 • L’Etang, J. (2002). Diplomasi olarak halkla ilişkiler. Halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar. (der.) J. L’Etang ve M. Pieczka. Ankara: Vadi.
 • Mor, B. D. (2007). The rhetoric of public diplomacy and propaganda wars: a viewfrom self-presentation theory. European Journal of Political Research 46.
 • Nye, J. S. (2005). Yumuşak güç. Ankara: Elips Kitap.
 • Nye, J.S. (2002). The paradox of American power. New York: Oxford University.
 • Nye, J. S. (2017). Yumuşak güç. Ankara: BB101.
 • Özkan, A. (2015). 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasi Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları. Strateji Raporu 70. Erişim Tarihi: 10.2.2020 https://tasam.org/Files/PDF/Raporlar/STR70_21._Yuzyilin_Stratejik_Vizyonu.pdf_66fb77c9-cd79-481e-a185-9a9c26ffe7b7.pdf
 • Peltekoğlu, F. B. (2007). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta
 • Pira, A., vd. (2005). Halkla ilişkilerin evrimi: Grunig-Hunt modelleri üzerine bir çalışma. Yeni Düşünceler 1(1): 19-30.
 • Sancar, G. A. (2012). Kamu diplomasisi ve uluslararası halkla ilişkiler. İstanbul: Beta. Signitzer, B, Wamser, C. (2006). Public diplomacy: a specific governmental public relations functions. Public Relations Theory II. (Der.) C. Botan ve V. Hazelton. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Signitzer,
 • B, Coombs, T. (1992). Public relations and public diplomacy: conceptual convergences. Public Relations Review. Vol: 18.
 • Simonin, B. (2008). “Nation Branding and Public Diplomacy: Challenges and Opportunities”.Fletcher Forum of World Affairs 32 (3).
 • Snow, N. (2009). Rethinking Public Diplomacy. Routledge Handbook of Public Diplomacy, Newyork, Taylor&Francis, , pp.3-11.
 • Snow N., Taylor P. M. (der.) [2009]. Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York-London. Routledge,
 • Szondi, G. (2008). Public diplomacy and nation branding: conceptual similarities and differences. Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No:112, Netherlands.
 • Szondi, G. (2009). Central and eastern European public diplomacy. Routledge Handbook of Public Diplomacy. (der.) N. Snow ve P.Taylor. NY: Routledge.
 • Taylor, P.M.(2000) Public diplomacy and stratejic communication. Routledge Handbook of Public Diplomacy. (der.) N. Snow ve P. Taylor. NY: Routledge.
 • Yağmurlu, A. (2007). Halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu diplomasisi. İletişim Araştırmaları Dergisi. (9-39). Ankara: A.Ü. İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi. iletisim.gov.tr
 • Avrupa Komisyonu (2020). The European Consensus on Humanitarian Aid. Erişim Tarihi. 28 Nisan 2020. https://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_en.pdf).
 • BBC Türkçe. (2020). Koronavirüs: Türkiye Hangi Ülkelere Ne Kadar Yardım Gönderdi. Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020.https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52459231.
 • TİKA. (2019). Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu. Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020. https://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/turkiye_kalkinma_yardimlari_raporlari-24 Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020. https://www.tika.gov.tr/tr/haber/liste?page=1
 • Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020. Türkiye 54 ülkeye test kiti ve tıbbi malzeme gönderdi. https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-54-ulkeye-test-kiti-ve-tibbi-malzeme-gonderdi-479142.html.
 • Erişim Tarihi:16.4.2020 https://www.ihh.org.tr/insani-diplomasi
 • Erişim Tarihi:16.4.2020. https://insamer.com/tr/insani-diplomasi-kavramina-genel-bir-giris-denemesi-ii_31.html
 • Erişim Tarihi: 1.1.2020. https://tr.euronews.com/2018/06/21/turkiye-insani-yard-mda-zirvede
 • Erişim Tarihi:4.7.2020. https://www.defenceturk.net/uluslararasi-iliskilerde-guc-ve-yumusak-guc-boyutu
 • Erişim Tarihi: 2.4.2020. https://tr.euronews.com/2020/04/02/fransa-nin-italya-ve-ispanya-ya-gonderilen-milyonlarca-maskeye-el-koydugu-ortaya-cikti
 • https://www.yenisafak.com/gundem/erdogan-ulusa-seslendi-dunyanin-69-ulkesi-turkiyeden-yardim-talep-etti-17sine-yardim-gonderdik-3531370
 • Erişim Tarihi: 4.7.2020.https://tr.euronews.com/2020/04/07/fransa-ve-isvec-arasindaki-maske-krizi-asildi-fransa-el-koydugu-maskeleri-iade-etti
 • Erişim Tarihi: https://onedio.com/haber/koronavirus-yardimlari-tartismalara-neden-olmustu-turkiye-yurt-disinda-nereye-nasil-destek-sagliyor-903394
 • Erişim Tarihi: 7.7.2020. Beşinci Büyükelçiler Konferansı Sonuç Bildirisi”, V. Büyükelçiler Konferansı-İnsani Diplomasi, 2-7 Ocak 2013, Ankara-İzmir. http://www.mfa.gov.tr/besinci-buyukelciler-konferansi-sonuc-bildirisi.tr.mfa.
 • Erişim Tarihi: 14.4.2020 https://tr.euronews.com/2020/04/14/turkiye-ab-ulkelerine-covid-19-yard-m-yla-guclu-bir-ulke-oldugunu-gostermeye-cal-s-yor
 • Erişim Tarihi: 4.4.2020. https://tr.euronews.com/2020/04/04/ispanya-disisleri-bakan-turkiye-solunum-cihazlar-tasiyan-ucagi-bloke-etti
 • Erişim Tarihi: 4.5.2020. https://tr.euronews.com/2018/06/21/turkiye-insani-yard-mda-zirvede
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Berrin BALAY TUNCER (Primary Author)
Institution: ODTÜ-GİSAM
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Balay Tuncer, B . (2020). COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİ, KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ OLARAK DIŞ YARDIMLARLA YARATTIĞI ETKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . The Journal of Social Science , 4 (8) , 438-455 . DOI: 10.30520/tjsosci.776867