Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 705 - 719 2020-09-15

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ YAPIMI VE BAKIMI FONU BÜTÇE VE MUHASEBE DÜZENİ
A SYSTEM FOR THE BUDGET AND THE ACCOUNTANCY OF THE CONSTRUCTION, CARE AND MAINTENANCE OF THE MOSQUES BY THE PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN TURKEY

Yusuf KAÇAR [1]


Türkiye’de camilerin inşaası ve mülkiyeti farklı dernek, vakıf ve kişilere ait bulunmaktadır. Yönetimi, tamir ve bakımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Özellikle camilerin yapılacağı yer, mimarisi ve sağlamlığı gibi merkezi bir planlama ve organizasyon gerektiren işlerin bunları yöneten kurumca yerine getirilmesi daha uygun olacaktır. Camiler çoğunlukla gönüllü bağışları ile yapılmakta ancak bağışçının istediği yerde ve istediği biçimde yapılmaktadır. Bu da beraberinde estetik, güvenlik ve ihtiyacı karşılama gibi özelliklerin ihmal edilmesine neden olmaktadır. Camilerin tamir ve bakımı Diyanet İşleri Başkanlığınca yönetilecek bir fon tarafından üstlenilmesi bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Yapımı ve Bakımı Fonu kurularak camiler; güzel ve kalıcı eserlere dönüşebilir. Fon bir kamu kurumuna ait olduğu için benzer nitelikteki fonların esas alınması gerekecektir. Benzer fonları inceleyen makale ve ilgili mevzuat incelenmiş olup buna uygun bir çalışma yapılmıştır. Fonun yapısı ve işleyişi başka çalışmalara konu olabilecek niteliktedir. Bütçe ve muhasebe düzeni ayrıntılı olmadan genel hatları ile ele alınacak; belge düzeni ve ayrıntılı hesap planı dışarıda bırakılacaktır. İlk bölümde ülkemizdeki camilerin durumu, yapımı ve yönetimi ile ilgili bilgilere yer verilecek, fon kurulmasının nedenleri ve sonuçları belirtilecektir. Daha sonra fonun gelirleri ve giderleri ile bütçesi ele alınacaktır. Son bölümde hesap çerçevesi ve muhasebe düzeni incelenecektir.

In Turkey, the construction and property rights of the mosques belong to various associations, foundations and individuals. The management of mosques, its restoration and maintenance works are carried out by the Presidency of Religious Affairs. It can therefore be argued that particularly the works requiring a central planning and organization, such as the place, the architecture and the strength of the new buildings, should be directed by a supervising institution. Currently, the mosques are usually built with a private funding provided by voluntary donations. However, this practice results in the fact that the mosques are mostly built in places and in ways according to the whims of the funding benefactor. This leads to several problems of quality and capacity concerning aesthetics, security and need for new buildings. This article argues that these problems can be solved through the establishment of a fund for the works of repair and maintenance of mosques managed and supervised by the Presidency of Religious Affairs. We strongly advice to create a fund titled Works of Construction and Maintenance of Mosques by the Presidency of Religious Affairs, which can turn the newly built mosques into beautiful and enduring constructions. As the fund will belong to a public institution, it will have to take similar public funds as its basic source to follow. There is amply scholarly literature on the management of public funds and their legislation, which we have scrutinized in this article. The structure and the specific functioning of the proposed fund can be explored in another research. In this article, we are bound to treat in general terms the issues of the budget and its accounting system without going into much details. We will not discuss the layout of the accounting document, nor the detailed chart of accounts. This article starts by providing general information on the current status, construction and management works of the mosques in our country. As such, it gives a background for the reasons and aims to create such a fund. In the following part, issues such as the revenues, expenses and budget of the fund are discussed. The final part concludes with the survey of the accounting framework and system.

 • Abacı, İ. : Katılım Öncesi Yardım Aracı Fonlarının Muhasebeleştirilmesi, Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi, 2014.
 • Edkural. K. : Muhasebe Organizasyonu. İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayım ve Yardım Vakfı Yayınları, No: 247. İstanbul, 1994.
 • Gözen,M.,Ç.-Bucak, İ. : Bütçe Dışı Fonlar Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Ekonomisi Örneği, Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, 2. Baskı, İzmit/Kocaeli, 2017.
 • İlhan, M. : Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasının Bütçe ve Denetim Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ünivertisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, İstanbul-2007
 • Kaçar, Y. : Türk Siyasi Partilerinde Hesap İşleri (Muhasebe) Düzeni ve Bir Uygulama Örneği, Doktora Tezi, 1998.
 • Kaçar, Y. :Türkiye Serbest Muhasebeci Maili Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yapılanması ve Muhasebe Sistemi Önerisi, Tekirdağ SMMO Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 6. 2016.
 • Karakoç,M.-Kasapoğlu,M.,G.: Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Seçilmiş Örneklerle Üniversite Uygulamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Volume:18-Sayı: 70, Nisan(2019).
 • Kartalcı, K. : Türkiye’de Devlet Muhasebesi Reformunda Güncel Gelişmeler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 29, sayı.1, 2019.
 • Kaya, Y. : Devlet Muhasebe Standardı 24 (DMS 24): Bütçe Bilgilerinin Mali Tablolarda Sunumu ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Balıkesir, 2019.
 • Kılıçer, E.-Peker, İ. : Devlet Bütçesinin Yönetiminde Devlet Muhasebesinin Rolü: Türkiye Değerlendirmesi, Ankara SMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Mart/2018.
 • KÖKSAL, A., G., KÖSE, E., KALKINMA AJANSLARINDA MUHASEBE DÜZENİ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.3, 2018.
 • Serçemeli, M. : Devlet Muhasebesi Kavramı, Türkiye’deki İşleyişi ve Erzurum Defterdarlığı, Narman Malmüdürlüğü’nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ünivertisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum-2010.
 • TOKGÖZ, M. : Uluslararası Karayolu Yük TaĢımacılığı Yapan Türk ĠĢletmelerinde Muhasebe Organizasyonu, Doktora Tezi, 1998.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf KAÇAR (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Kaçar, Y . (2020). DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI CAMİ YAPIMI VE BAKIMI FONU BÜTÇE VE MUHASEBE DÜZENİ . The Journal of Social Science , 4 (8) , 705-719 . DOI: 10.30520/tjsosci.777006