Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 371 - 378 2019-12-27

Etymologies of Some Words in Meral Alpay’s Dictionary of Library Terms
Meral Alpay’ın Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğündeki Kimi Sözcüklerin Etimolojisi

Ali Rıza TOSUN [1]


Language is everything in a nation. Human thinks with language. The dictionary functions as a treasure of language. Besides the meaning of each word, it reveals its cultural contribution from past to present. The aim of this study is to make the etymology of the terms by adhering to the first four letters in the Dictionary of Library Terms prepared by Meral Alpay we respectfully commemorate. The scope has been narrowed since all words will exceed the dimensions of a memorial. It was observed that the words used in the scope of librarianship were of Western origin and were based on Greek and Latin.


Dil, bir ulusun her şeyidir. İnsan dil ile düşünür. Sözlük ise dilin hazinesi işlevini üstlenir. Her bir sözcüğün anlamı, yanında, geçmişten günümüze kültürel katkısını ortaya koyar. Bu çalışmanın amacı, saygıyla andığımız Meral Alpay’ın hazırladığı Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde yer alan ilk dört harfe bağlı kalınarak terimlerin etimolojisini yapmaktır. Bütün sözcükleri ele almak bir anma yazısı boyutlarını aşacağı için kapsam daraltılmıştır. Kütüphanecilik alanında belirlenen kapsamda kullanılan sözcüklerin ağırlıklı olarak Batı kökenli ve Grekçe ile Latinceye dayandıkları gözlenmiştir.


  • Ahmed Vefik Paşa. (1293/1876). Lehçe-i Osmani. İstanbul: Cemiyet-i Terbiye-i Osmaniyye,.Ahmed Vefik Paşa. (1306/1890). Lehçe-i Osmani. (2. bs.). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik terimleri sözlüğü. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.Arseven, Celal Esad. (1340/1924). Sanat Kamusu. İstanbul: Matbaa-i Amire.Asım Efendi. (1799). Burhan-i Katı, M. H. H. Tebrizi 1652. Daru't-Tıbaati's-Sultaniye, İstanbul.Asım Efendi. (1815). Kamusu'l-Muhit Tercümesi, , Muhammed Firuzabadi, Kamusu'l-Muhit 1410. 1. c. .İstanbul: Daru't-Tıbaati'l-Amire (Üsküdar Matbaası). Asım Efendi. (1816). Kamusu'l-Muhit Tercümesi, Muhammed Firuzabadi, Kamusu'l-Muhit 1410. 2. c. İstanbul: Daru't-Tıbaati'l-Amire (Üsküdar Matbaası),..Asım Efendi. (1817). Kamusu'l-Muhit Tercümesi. Muhammed Firuzabadi, Kamusu'l-Muhit 1410. 3. c. İstanbul: Daru't-Tıbaati'l-Amire (Üsküdar Matbaası).Bacon, Fratis Rogeri. (1733). 1294, Ordinis Minorum, Opus majus ad Clementem, London: Typis Gulielmi Bowyer.Beekes, Robert; Beek, Lucien Van. (2010). Etymological Dictionary of Greek. Boston: Brill, Leiden.Bianchi, Thomas Xavier, (1831).Vocabulaire Français-Turc, Imprimeur de la Societe de Geographie, Paris.Brachet, A. (1873). An Etymological Dictionary of the French Language, G. W. Kitchin (çev.). Oxford: Clarendon Press Codex Cumanicus 1303, (2015) hzr. Mustafa Argunşah ve Galip Güner (haz.). İstanbul: Kesit Yayınları.Cotgrave, Randle (1673). A French and English Dictionary, printed for Anthony Dolle, London.Dictionnaire de L'académie Française, (1879). 1. C. A-H, (7. bs.). Paris.Ebu Hayyan. (1930). Kitabu'l-İdrak, 1312,. A. Caferoğlu (haz.). İstanbul: Evkaf Matbaası.Gharib, B., (1995). Sogdian Dictionary: Sogdian-Persian-English, Farhangan Publication.Hindoğlu, Artin. (1831). Dictionnarie Abrege Français Turc, F. Beck. Viyana.Hoare, Alfred. (1915). An Italian Dictionary. Londra: Cambridge University PressJastrow, Marchus. (1903). A Dictionary of the Targumin Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature, Londra; New York.Karahisari, Mustafa (1826). Ahter-i Kebir 952/1545. İstanbul: Matbaa-i Amire.Kaşgarlı Mahmud (470/1077), (1990), Divanu Lugati't-Türk, Kültür Bakanlığı.Klein, Ernest. (1987). A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language: Jerusalem.Klein, Ernest.(1969). A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. 2 v. Amsterdam; London; New York: Elsevier Publishing Company, 1969.Kolachana, Aditya.; Mahesh, K.; Ramasubramanian, K. (2019). Studies in Indian Mathematics and Astronomy, Selected Articles of Kripa Shankar Shukla. Amsterdam: Springer.Körting, Gustav. (1908). Etymologisches Wörterbuch der Französischen Sprache, Druck und Verlag von Ferdinand Schöning. Paderborn. Lewis, Charlton T.; Short, Charles. (1879). A New Latin Dictionary, Oxfort: New York: Harper & Brothers, ,.Littré, Emile. (1883). Dictionnaire de la Langue Française, 1. C. Paris: Librairie Hachette.MacKenzie, D. N. (1986). A Concise Pahlavi Dictionary. New York; Toronto: Oxfort Un. Pres.Mahmud, Manyaslı Kadı (1992). Gülistan Tercümesi 1451,. Mustafa Özkan (haz.). Ankara: Türk Dil Kurumu.Mehmed Salahi Bey (1313/1896). Kamus-i Osmani, 1. c. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası,.Panayotidis, Yuvanaki. (1897). Kamus-i Rumi. İstanbul: Panayotidis Matbaası.Redhouse, J. W. (1890). A Turkish and English Lexicon. İstanbul: A. H. Boyajian.Sami, Şemseddin. (1900). Kamus-i Türki,1900. İstanbul: İkdam Matbaası.Sami, Şemseddin. (1299/1882). Kamus-i Fransevi Dictionnaire Français Turc. İstanbul: Mihran Matbaası.Tarhan, Abdülhak Hamid. (1334/1918). Mektublar 1, 2, Haşiye Süleyman Nazif, 1334/1918 İstanbul: Matbaa-i Amire.The Assyrian Dictionary (1995). (5. bs). 5. C. Chicago: University of Chicago.Tıngır, Anton B; Sinapian, Kirkor. (1891). Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lugatı: A-H c. 1. İstanbul: İmprimerie & Litographie K. Bagdadian,Tıngır, Anton B.; Sinapian, Kirkor. (1892). Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lugatı: I-Z c. 2, İstanbul: İmprimerie & Litographie K. Bagdadian.Toven, Mehmed Bahaeddin. (1330/1924). Yeni Türkce Lugat. (2. bs.). İstanbul: Evkaf Matbaası.Zemahşeri öl. 1144. (1993). Mukaddimetü'l-Edeb, Harizm Türkçesi ile Tercümeli Şuster Nüshası. Nuri Yüce (haz.). (2. Bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.Ziya Gökalp. (1339). Türkçülüğün Esasları, Ankara: Matbuat ve İstihbarat Matbaası.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Orcid: 0000-0003-2536-2895
Author: Ali Rıza TOSUN (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA TOSUN, A . (2019). Meral Alpay’ın Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğündeki Kimi Sözcüklerin Etimolojisi. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 371-378 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/649264