Year 2013, Volume 4 , Issue 2, Pages 1 - 17 2013-02-01

Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey

Hafize Keser [1] , Levent Çetinkaya [2]


The study aimed to determine the opinions of teacher candidates in the fourth year of Computer Education & Instructional Technologies department (CEIT) on the Problems Experienced by Information Technology (IT) Teachers and Suggested Solutions and it has been designed in case study routine taking place within qualitative research tradition and in a longitudinal survey model. The final year IT teacher candidates receiving education in Ankara University Educational Sciences Faculty CEIT department in academic years 2011-2012 and 2012-2013 have formed the study group of the research (N=123). The data obtained in the research by open-end questionnaire have been analysed and interpreted by inductive encoding technique, freuency analysis and descriptive content analysis. At the end of the study carried out, it has been determined that the IT teacher candidates have handled in two sub-dimensions the problems experienced by the IT teachers, these being, problems towards the courses the IT teachers attend and problems regarding the professional lives of IT teachers and suggested solutions in line with these. The leading problems towards the courses the IT teachers attend are that the courses are optional, the courses are grade-free, the course hours are few, the significance of IT not being comprehended very well by the executives, teachers, parents and students, inadequacy of physical means of IT classes and references of the course. And, the main problems regarding professional lives of IT course teachers are the duty, power and responsibility of IT teachers not made clear enough, difficulties in formative teacher practice, course hours which have to be completed by IT teachers not being able to be completed and problem of permanent staff, the courses that must be attended by IT teachers being taugth by teachers from other branches, lack of executives and experts trained from a field to supervise IT and formative teachers. And, the suggested leading solutions of participants on the problems experienced are that the duty, power and responsibility of IT teachers have to be made clear and some regulations must be made towards IT courses. Moreover, in the study, the teacher candidates have reported that the FATİH project started to be applied could be a chance to overcome such problems
Information technologies teacher; Computer education and Instructional Technologies Department; professional problems, suggested solutions, FATİH project
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel. F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Demirli, C., Kerimgil, S., & Donmuş, V. (2012). Türkiye'deki bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(2). 369-388.
 • Deryakulu, D. (2005). Bilgisayar öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research. 19, 35-53.
 • Deryakulu, D., & Olkun, S. (2006). Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki sorunları: çevrimiçi tartışma forumu mesajlarına dayalı bir çözümleme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 160-161.
 • Deryakulu, D., & Olkun. S. (2007). Analysis of computer teachers’ online discussion forum messages about their occupational problems. Educational Technology & Society. 10(4). 131-142.
 • Erdoğan, Y., & Aslan. A. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin mesai arkadaşları tarafından algılanma biçimleri. Ulusal Teknik Eğitim. Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli. Türkiye.
 • Eren, E., & Uluuysal, B. (2012). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(3). 152-171.
 • Fraenkel J. R., & Wallen. N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. McGraw- Hill.
 • Gay, L. R., Mills, G., & Airasian, P.W. Educational research: Competencies for Analysis and Applications (9th Ed). Prentice Hall.
 • Kabakçı. I., Akbulut. Y., & Özoğul. P. (2009). Bilgisayar öğretmenlerinin algıladıkları sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research. 34, 199-214.
 • Karal. H., & Timuçin. E. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümleri mezunlarının sorunları ve çözüm önerileri. Panel Raporu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16(2). 277-299.
 • Kayak. S., & Orhan. F. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda üstlendikleri sorumlulukların incelenmesi. 1st. International Educational Research Conference. 1-3 May. Çanakkale. Türkiye.
 • Keser, H. (1988). Bilgisayar destekli öğretim için bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Keser, H. (2011). Türkiye’de bilgisayar eğitiminde ilk adım: orta öğretimde bilgisayar eğitimi ihtisas komisyonu raporu. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2(2). 83-94.
 • Kıyıcı M., & Kabakçı I. (2006). BÖTE bölümü mezunu bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Kıbrıs.
 • Kim. W. (2006). Directions for web-based learning. In W.Liu. W.li and R.W.H. Lau (Eds.): Advances in Web Based Learning. ICWL 2006. Springer-Verlag/Heidelberg Pubs.
 • Krathwol, D. R. (1998). Methods of Educational and Social Science Research: An Integrated Approach (9th Ed). Allyn & Bacon.
 • Kurt, & Sular (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü (BÖTE) öğrencilerinin meslekleri ile ilgili önyargıları. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 2(2).
 • Kurtoğlu. M., & Seferoğlu. S. S. (2012). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (Böte) bölümü öğrencilerinin geleceğe yönelik bakış açıları üzerine bir inceleme. VI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (BOTS-2012). 4-6 Ekim 2012. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.
 • Kuvan. Ö., & Akgün. Ö. E. (2010). Determining the problems of the türkish computer teachers in teaching processes. International Conference on New Horizons in Education. 23-25 June. Salamis Bay Conti Hotel. Famagusta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Kuvan. Ö. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve tükenmişlik düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sakarya.
 • MEB (2011). Eğitimde FATİH Projesi çalıştayı. 09.01.2013 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/haberincele.php?id=12 adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2012a). Kılavuz arşivi. 12.01.2013 tarihinde http://ikgm.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=110 adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2012b). FATİH Projesi. 09.01.2013 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden erişilmiştir. Okay, A. (2007).
 • Bilgisayar öğretmenlerinin okulda karşılaştıkları sorunların belirlenmesi.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir.
 • Orhan, F., & Akkoyunlu, B. (2003). Eğitici bilgisayar formatör (master) öğretmenlerin profilleri ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin. görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24. 90-100.
 • ÖSYM. (2012). 2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. 12.01.2013 tarihinde http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/OSYS/2012OSYSkontkilavuz.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. A. (2001). İçerik analizi ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Epsilon Yayınları.
 • Topu, F. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri. beklentiler ve karşılaşılan problemler: erzurum ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.
 • TTKB. (2012). Haftalık ders çizelgeleri. 10.01.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik- ders-cizelgeleri/kategori/7 adresinden erişilmiştir.
 • Wolcott, H. F. (1990). On seeking-and rejecting-validity in qualitative research. In E. W. Eisner & A. Peshkin(Eds.) Qualititative Inquiry in Education the Coutinuing Debate (pp.121-152). New York: Teachers Collage Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK [Yüksek Öğretim Kurumu] (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılması raporu. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Hafize Keser

Author: Levent Çetinkaya

Dates

Publication Date : February 1, 2013

Bibtex @ { tojqi229388, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {1 - 17}, doi = {10.17569/tojqi.73917}, title = {Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey}, key = {cite}, author = {Keser, Hafize and Çetinkaya, Levent} }
APA Keser, H , Çetinkaya, L . (2013). Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 4 (2) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21399/229388
MLA Keser, H , Çetinkaya, L . "Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 4 (2013 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21399/229388>
Chicago Keser, H , Çetinkaya, L . "Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 4 (2013 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey AU - Hafize Keser , Levent Çetinkaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 4 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey %A Hafize Keser , Levent Çetinkaya %T Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey %D 2013 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Keser, Hafize , Çetinkaya, Levent . "Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 4 / 2 (February 2013): 1-17 .
AMA Keser H , Çetinkaya L . Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey. TOJQI. 2013; 4(2): 1-17.
Vancouver Keser H , Çetinkaya L . Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2013; 4(2): 17-1.