Year 2015, Volume 6 , Issue 2, Pages 122 - 148 2015-04-30

Qualities of Ideal Teacher Educators
Qualities of Ideal Teacher Educators

Nihal TUNCA [1] , Senar Alkın ŞAHİN [2] , Aytunga OĞUZ [3] , Halime Özge BAHAR GÜNER [4]


Abstract

 Generally, the relationship between the teacher educators' qualities and the quality of teacher education has not been discussed extensively in the literature. At the same time, various studies can be found in the eastern literature examining the characteristics of faculty members at the education faculties. The effect of teacher educators over teacher candidates has not been explored, and in this sense, there is limited number of studies examining faculty members at education faculties in Turkey. Mostly employing quantitative research designs, these studies have focused on faculty members in terms of various characteristics However, which qualities that faculty members should have as a whole have not been studied. However, faculty members, as well as teachers who are a matter of debate in terms of the qualities they are supposed to have should be examined in research studies. In this context, this study aims to identify the qualities that an ideal teacher educator should have from the perspective of education faculty students as future teachers. The current research is a qualitative study in phenomenology design. The participants of the study are third and fourth year 214 pre-service teachers from the departments of Science and Technology Teaching, Pre-School Teacher Education, Classroom Teacher Education, Social Studies Teaching and Turkish Language Teaching. Criterion sampling was used for participant selection. The data gathering tool consisted of an open-ended question that would reveal the qualities that an ideal teacher educator should have based on teacher candidates’ views. Junior and senior teacher candidates’ views were asked and the data were analyzed according to content analysis approach. As a result, the qualities that an ideal teacher educator should have been gathered under five main themes including ‘professional roles and responsibilities, professional values, personal characteristics, professional ethic principles and social responsibilities’.

 Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacher


Öz

 Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji) deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013) toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda ideal öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler “mesleki rol ve sorumluluklar, mesleki değerler, kişisel özellikler, mesleki etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk” olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ideal bir öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler arasında en çok vurgu yaptıkları nitelik “mesleki rol ve sorumluluklar” iken; en az vurgu yaptıkları nitelik ise “toplumsal sorumluluklar” olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: İdeal öğretmen eğitimcisi, öğretmen adayları, öğretmen eğitimcisinin nitelikleri

Abstract

 Generally, the relationship between the teacher educators' qualities and the quality of teacher education has not been discussed extensively in the literature. At the same time, various studies can be found in the eastern literature examining the characteristics of faculty members at the education faculties. The effect of teacher educators over teacher candidates has not been explored, and in this sense, there is limited number of studies examining faculty members at education faculties in Turkey. Mostly employing quantitative research designs, these studies have focused on faculty members in terms of various characteristics However, which qualities that faculty members should have as a whole have not been studied. However, faculty members, as well as teachers who are a matter of debate in terms of the qualities they are supposed to have should be examined in research studies. In this context, this study aims to identify the qualities that an ideal teacher educator should have from the perspective of education faculty students as future teachers. The current research is a qualitative study in phenomenology design. The participants of the study are third and fourth year 214 pre-service teachers from the departments of Science and Technology Teaching, Pre-School Teacher Education, Classroom Teacher Education, Social Studies Teaching and Turkish Language Teaching. Criterion sampling was used for participant selection. The data gathering tool consisted of an open-ended question that would reveal the qualities that an ideal teacher educator should have based on teacher candidates’ views. Junior and senior teacher candidates’ views were asked and the data were analyzed according to content analysis approach. As a result, the qualities that an ideal teacher educator should have been gathered under five main themes including ‘professional roles and responsibilities, professional values, personal characteristics, professional ethic principles and social responsibilities’.

 Keywords: Ideal teacher educator, teacher candidates, qualities of teacher


Öz

 Dünyada öğretmen eğitimcilerinin niteliği ile öğretmen yetiştirmenin kalitesi arasındaki ilişki yeterli düzeyde tartışılmamaktadır. Bununla birlikte, Batı alan yazınında eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin özelliklerini inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin bilinmediği Türkiye’de ise eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çoğu nicel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmalarda, öğretmen eğitimcilerinin bazı özellikleri açısından değerlendirildikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen eğitimcilerinin, bir bütün olarak hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği ise araştırma konusu olmamıştır. Oysa sahip olması gereken özellikler açısından sürekli tartışma konusu olan öğretmenler kadar öğretmen eğitimcileri de araştırma konusu olmalıdır. Bu gerekçeden hareketle araştırmada, geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla ideal bir öğretim üyesinin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, olgu bilim (fenomonoloji) deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yapılandırılmış görüşme tekniklerinden açık uçlu anket ile (29 Nisan-18 Mayıs 2013) toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda ideal öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler “mesleki rol ve sorumluluklar, mesleki değerler, kişisel özellikler, mesleki etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk” olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ideal bir öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler arasında en çok vurgu yaptıkları nitelik “mesleki rol ve sorumluluklar” iken; en az vurgu yaptıkları nitelik ise “toplumsal sorumluluklar” olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: İdeal öğretmen eğitimcisi, öğretmen adayları, öğretmen eğitimcisinin nitelikleri

 • Arıkan, H., & Yılmaz-Demir, G. (2009, October). Akademisyenlik ve etik: Uygulamalar üzerine toplumsal bir değerlendirme, Paper presented at the VI. International Sociology Congress [VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi]. Aydın: Adnan Menderes University.
 • Aslan, M. & Yakar, A. (2011, September). Öğretmen adaylarının ideal öğretim elemanı niteliklerine yönelik bilişsel kurguları: karşılaştırmalı bir inceleme. Paper presented at the 20th International Educational Sciences Congress [20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı]. Burdur: Mehmet Akif Ersoy University.
 • Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N. & Alkın, S. (2011). Türkiye'deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin akademik etik ilkeleri benimseme ve bu ilkelere meslektaşlarının uyma düzeylerine ilişkin görüşleri (Project No. 109K594). Ankara: TÜBİTAK.
 • Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N. and Alkın, S. (2012). Academic ethics in Turkish Universities: Perceptions of academicians from engineering, medicine and education colleges. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 41-60.
 • Bayram, H. (1992). Eğitim yüksekokullarında öğretim elemanı öğrenci iletişimi. (Unpublished Master’s Thesis). Ankara: Gazi University.
 • Celep, C., Özyılmaz, G. & Çörtük, S. (2013). Opinions of senior students at the Education Faculty of Kocaeli University about the profession of teaching. Journal of Teacher Education and Educators, 2(1), 125-154.
 • Childs, A. (2013). The work of teacher educators: An English policy perspective. Journal of Education for Teaching, 39(3), 314–328.
 • Çalışkan, M., Negiş-Işık, A. N. & Saygın, Y. (2013). Prospective teachers perception of ideal teacher. Elemantary Education Online, 12(2), 575-584.
 • Çetin, Ş. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. Millî Eğitim Dergisi, 149. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/cetin.htm adresinden erişilmiştir.
 • Deryakulu, D. (1992). Öğretim elemani-öğrenci arası iletişimde istenilen öğretim elemanı davranışlarının gösterilmesini engelleyen faktörler. (Unpublished Master’s Thesis). Ankara: Ankara University Educational Science Faculty.
 • Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. & Çakılı, Y. (2008). Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 69-91.
 • Erdem, M. (2008). Quality of work life and its relation to organizational commitment according to teachers in public and private secondary schools. (Unpublished Doctoral Thesis). Ankara: Ankara University Educational Science Faculty.
 • Ergün, M., T. Duman, R. Kıncal & S. Arıbaş. (1999). İdeal bir öğretim elemanının özellikleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, 3, 1-19.
 • Goodwin, A. L. & Kosnik, C. (2013). Quality teacher educators = Quality teachers? Conceptualizing essential domains of knowledge for those who teach teachers. Teacher Development, 17(3), 334–346.
 • Gözütok, F. D. (1999). Teacher’s ethical behaviours. Ankara University Journal of Faculty of Educational Science, 32(1-2), 83–99.
 • Griffiths, V., Thompson, S. & Hryniewicz, L. (2014). Landmarks in the professional and academic development of mid-career teacher educators. European Journal of Teacher Education, 37(1), 74–90.
 • Helterbran, V. R. (2008). The ideal professor: Student perceptions of effective instructor practices, attitudes, and skills. Education, 129(1), 125-138.
 • Ingersol, R. M. (2008). The teacher quality problem. M. S. Cochran-Smith (Ed), Handbook of Research on Teacher Education. Enduring Questions in Changing Contexts içinde. New York, NJ: Routledge,
 • Kavak, Y. (1986). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarinin yeterlikleri ve eğitim ihtiyaçlari. (Unpublished Doctoral Thesis). Ankara : Hacettepe University.
 • Keçeci, A., & Taşocak, G. (2009). Communication skills of faculty’s: An example of a college of nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136.
 • Kolaç, E., & Karadağ, R. (2012). Meanings assigned to the notion of value and value ranking by pre-service turkish-language teachers. Elementary Education Online 11(3), 762-777.
 • Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F., & Wubbels, T. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21, 157-176.
 • Kumral, O. (2009). Prospective teachers’ perceptions of instructors’ behaviors. Pamukkale University Journal of Education, 1, 92-102.
 • Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Memiş, A., & Gedik, E. G. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123-145.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Oğuz, A. (2009). An evaluation of the suitability of practices in teacher training programs for the constructivism depending onthe teacher trainees’ views. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 129-155.
 • Oktar, İ., & Yazçayır, N. (2008). Öğrencilere Göre Etkili Öğretmen Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 180, 8-23.
 • Osinski, I. C., & Hernández. M. (2013). Study of the qualities of a good university lecturer of health sciences. Social and Behavioral Sciences, 89, 342 – 350
 • Örnek-Büken, N. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37, 164-170.
 • Özden, Y. (2000). Eğitimde dönüşüm: Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, C. (2001). 21. Yüzyılın eşiğinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme. 21. yüzyilda eğitim ve Türk eğitim sistemi. İstanbul: Serdar Yayıncılık.
 • Saylan, N., & Uyangör, N. (1998). Determination of Necatibey School Of Education's teaching staff's professional qualifications according to students' opinions. Balıkesir University Journal of Social Science, 1(2), 35-67.
 • Senemoğlu, N. (2001, January). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri. Paper presented at Eğitimde Yansımalar: Altıncı 2000’li Yıllarda Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi [Reflections in education: The Organization and Management of Turkish National Education in 6th 2000s.]. Ankara: Teacher H. Hüseyin Tekışık Education, Reserch and Development Foundation.
 • Smith, K. (2011). The multi-faceted teacher educator: A Norwegian perspective. Journal of Education for Teaching Aquatic Insects, 37(3), 337–349.
 • Snoek, M., Swennen, A., & Klink, M. (2011). The quality of teacher educators in the european policy debate: actions and measures to improve the professionalism of teacher educators. Professional Development in Education, 37(5), 651–664.
 • Swennen, A., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). Preach what you teach! teacher educators and congruent teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice 14(5–6), 531–542.
 • Şen, H. Ş. & Erişen, Y. (2002). Effective Teaching Specialities of Teacher Trainers Working at Teacher Training Institutions. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 22(1), 99-116.
 • Taş, S. (2009). Öğretim elemanlarının sınıf içi ve sınıf dışı davranışlarının öğretim elemanı-öğrenci iletişimine yansımaları. Süleyman Demirel University Journal of Social Science, 1(9), 171-192.
 • Taşdan, M. (2008). The congruence level between personal values of teachers and organizational values of schools at public and private schools in Turkey, its relations with job satisfaction and perceived social support. (Unpublished Doctoral Thesis). Ankara: Ankara University Institute of Education Sciences.
 • Taşkaya, S. M. (2012). The analysis of the characteristics a qualified teacher according to the opinions of prospective teachers. Erciyes Üniversitesi University Journal of Social Science, 33(2), 283-298.
 • Timmerman, G. (2009). Teacher educators modelling their teachers? European Journal of Teacher Education, 32(3), 225–238.
 • Tonbul, Y. (2008). Faculty and student perceptions on performance assessment for faculty members. Educational Administration: Theory and Practice, 56, 633-662.
 • Tunca, N. (2012). Development of professional values scale for primary education teachers and determination of primary education teachers professional values. (Unpublished Doctoral Thesis). Eskişehir: Anadolu University Institute of Education Sciences.
 • Turturean, M. (2013). University trainers key competencies- A global profile. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, 801-805.
 • Ün-Açıkgöz, K. (2000). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Woolfolk, A. E. (1990). Educational Psychology (4. Baskı). New York, NJ: Prentice Hall.
 • Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (2013). Teacher education research in Turkey: Trends, issues and priority areas. Education and Science, 38(169), 175-191.
 • Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2009). Prospective teachers’ views about teachers’ occupational unethical behaviours. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 2(2), 71–88.
 • Yüksel, S. (2002). Schooling and hidden curriculum in higher education. Uludağ University Journal of Education Faculty, 15(1), 361-370.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihal TUNCA

Author: Senar Alkın ŞAHİN

Author: Aytunga OĞUZ

Author: Halime Özge BAHAR GÜNER

Dates

Application Date : May 3, 2015
Acceptance Date : November 28, 2020
Publication Date : April 30, 2015

Bibtex @ { tojqi229430, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {122 - 148}, doi = {10.17569/tojqi.48192}, title = {Qualities of Ideal Teacher Educators}, key = {cite}, author = {Tunca, Nihal and Şahi̇n, Senar Alkın and Oğuz, Aytunga and Bahar Güner, Halime Özge} }
APA Tunca, N , Şahi̇n, S , Oğuz, A , Bahar Güner, H . (2015). Qualities of Ideal Teacher Educators . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6 (2) , 122-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21407/229430
MLA Tunca, N , Şahi̇n, S , Oğuz, A , Bahar Güner, H . "Qualities of Ideal Teacher Educators" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 122-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21407/229430>
Chicago Tunca, N , Şahi̇n, S , Oğuz, A , Bahar Güner, H . "Qualities of Ideal Teacher Educators". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 122-148
RIS TY - JOUR T1 - Qualities of Ideal Teacher Educators AU - Nihal Tunca , Senar Alkın Şahi̇n , Aytunga Oğuz , Halime Özge Bahar Güner Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 148 VL - 6 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Qualities of Ideal Teacher Educators %A Nihal Tunca , Senar Alkın Şahi̇n , Aytunga Oğuz , Halime Özge Bahar Güner %T Qualities of Ideal Teacher Educators %D 2015 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Tunca, Nihal , Şahi̇n, Senar Alkın , Oğuz, Aytunga , Bahar Güner, Halime Özge . "Qualities of Ideal Teacher Educators". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 / 2 (April 2015): 122-148 .
AMA Tunca N , Şahi̇n S , Oğuz A , Bahar Güner H . Qualities of Ideal Teacher Educators. TOJQI. 2015; 6(2): 122-148.
Vancouver Tunca N , Şahi̇n S , Oğuz A , Bahar Güner H . Qualities of Ideal Teacher Educators. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2015; 6(2): 122-148.
IEEE N. Tunca , S. Şahi̇n , A. Oğuz and H. Bahar Güner , "Qualities of Ideal Teacher Educators", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol. 6, no. 2, pp. 122-148, Apr. 2015, doi:10.17569/tojqi.48192