Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 1 - 35 2020-01-30

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin, Öğrencilerinin ve Okul İdarecilerinin Etkileşimli Tahta Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard

Şükrü AYKAT [1] , Selim GÜNÜÇ [2]


Bu çalışmanın öncelikli amacı; FATİH Projesi uygulanan mesleki liselerdeki öğretmenlerin UTEC eğitimi öncesi ve sonrası etkileşimli tahtayı kullanma düzeylerinde, öz yeterliliklerinde ve görüşlerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mardin ili Midyat ilçesinde FATİH Projesi çerçevesinde etkileşimli tahta kurulumu yapılmış Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (UTEC) eğitimine katılan öğretmenler ve okul idarecileri ile okulda eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada karma yöntem modeli kullanılmıştır. Veriler ölçek, anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Nicel veriler ortalama ve t-testi, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin UTEC eğitimi sonrasında etkileşimli tahta kullanma öz yeterliliklerinde ve etkileşimli tahta kullanma düzeylerinde anlamlı bir değişimin olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin UTEC eğitiminden önce etkileşimli tahta için materyal geliştiremedikleri UTEC eğitiminden sonra ise kısmen materyal hazırlayabildikleri görülmüştür. Bu da UTEC eğitim içeriğinin etkileşimli tahta için materyal geliştirmede yeterli olmadığını göstermektedir. Öğrenciler ise; etkileşimli tahta kullanılan dersleri tercih ettiklerini, öğretmenlerin etkileşimli tahtayı kullanmaya devam etmelerini istediklerini belirtmişlerdir. Etkileşimli tahta arızaları dersi olumsuz yönde etkilediğini de belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecileri derste etkileşimli tahta kullanılmasıyla; öğrenci başarısının arttığını, derse ilgi ve katılımı olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

The primary aim of this study is to determine whether there was a difference in teachers' levels of interactive whiteboard usage, their self-efficacy, and opinions before and after the Use of Technology in Education Course (UTEC) in vocational high schools where FATIH project was implemented. Research participants constituted of teachers and school administrators, and students attending Telkari Vocational and Technical Anatolian High School in which interactive whiteboard installation was made within the framework of FATIH project in Midyat district of Mardin province and who attended UTEC training in the 2015-2016 academic year. In this study, a mixed research method model was used. Data were collected through scale, survey and semi-structured interview forms. Quantitative data were analyzed by mean and t-test, and qualitative data were analyzed by content analysis. In conclusion of the study, it was observed that there was no significant change in the self-efficacy of teachers using interactive whiteboard and their level of using interactive whiteboard after UTEC training. Furthermore, it was observed that teachers were unable to develop materials for the interactive whiteboard before UTEC training, and after the UTEC training, they were able to prepare materials in part. This fact has revealed that the UTEC training content was not sufficient in material development for the interactive whiteboard. The students, on the other hand, indicated that they preferred the courses used on the interactive whiteboard and asked the teachers to continue using the interactive whiteboard. Participant students indicated that interactive whiteboard failures also adversely affected the lesson. Teachers, students, and school administrators reported that use an interactive whiteboard in the course increased student success and positively affected interest and participation in the course.

 • Albayrak, E. (2014). FATİH Projesi kapsamındaki okullarda bilişim teknolojilerinin kullanımının sınıf yönetimi açısından değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.
 • Bağcı, H. (2013). FATİH Projesi çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Okan Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi.
 • Baydaş, Ö., Esgice, M., Kalafat, Ö. ve Göktaş, Y. (2011), Etkileşimli tahtaların öğretim süreçlerine katkıları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Beeland, W. D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: can ınteractive whiteboards help?. [Çevrim-içi: http://www.sharpsav.com/wp-content/uploads/2013/08/beeland_am.pdf], Erişim tarihi: 08.02.2016.Creswell, J.W. (2006). Understanding Mixed Methods Research, (Chapter 1). [Çevrim-içi: Available at: http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf], Erişim tarihi: 10.02.2016.
 • Çelik, S. ve Atak, H. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 49-66.
 • Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.
 • Ekici, S. ve Yılmaz B. (2013). FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye
 • Johnson, B., & Turner, L. A. (2003). Data collection strategies in mixed methods research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (ss. 297-319). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Holmes, K. (2009). Planning to teach with digital tools: Introducing the interactive whiteboard to pre-service secondary mathematics teachers. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 351-365.
 • Hörgüç, İ. (2014). FATİH Projesi’nin İstanbul ilinde uygulanmasına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü:Yüksek lisans tezi.
 • Hunt, O. (2007). A mixed method design. Article Valley. [Çevrim-içi: http://www.articlealley.com/], Erişim tarihi: 27 Aralık 2015.
 • Koçak, Ö. (2013). FATİH Projesi kapsamındaki LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları (Erzincan ili örneği). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.
 • Kozma, R.B. (1994). Will media influence learning? Reframing the debate. Educational Technology Research and Development, 42(2), 7-19.
 • Kurt, A. A., Günüç, S. ve Ersoy, M. (2013). Dijitalleşmede son durum: dijital yerli, dijital göçmen ve dijital göçebe. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 1-22.
 • Lai, H. J. (2010). Secondary school teachers’perceptions of interactive whiteboardtraining workshops: a case study from Taiwan. Educational Technology, 26 (4), 511-522.
 • Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91–101.
 • Torff, B. and Tirotta, R. (2010). Interactive whiteboards produce small gains in elementary students’self-reported motivation in mathematics. Computers & Education, 54, 379-383.
 • Yalçınkaya, Y. (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Yüksek lisans tezi.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1738-3696
Author: Şükrü AYKAT (Primary Author)
Institution: MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, MARDİN RESEARCH CENTER
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2278-7882
Author: Selim GÜNÜÇ
Institution: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 30, 2020

Bibtex @research article { tojqi499940, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {1 - 35}, doi = {10.17569/tojqi.499940}, title = {Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard}, key = {cite}, author = {AYKAT, Şükrü and GÜNÜÇ, Selim} }
APA AYKAT, Ş , GÜNÜÇ, S . (2020). Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 11 (1) , 1-35 . DOI: 10.17569/tojqi.499940
MLA AYKAT, Ş , GÜNÜÇ, S . "Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 1-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/52179/499940>
Chicago AYKAT, Ş , GÜNÜÇ, S . "Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 1-35
RIS TY - JOUR T1 - Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard AU - Şükrü AYKAT , Selim GÜNÜÇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17569/tojqi.499940 DO - 10.17569/tojqi.499940 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 35 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.499940 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.499940 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard %A Şükrü AYKAT , Selim GÜNÜÇ %T Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard %D 2020 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.499940 %U 10.17569/tojqi.499940
ISNAD AYKAT, Şükrü , GÜNÜÇ, Selim . "Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 / 1 (January 2020): 1-35 . https://doi.org/10.17569/tojqi.499940
AMA AYKAT Ş , GÜNÜÇ S . Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard. TOJQI. 2020; 11(1): 1-35.
Vancouver AYKAT Ş , GÜNÜÇ S . Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2020; 11(1): 35-1.