Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 140 - 160 2020-01-30

Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences
Yükseköğretimde Programlama Öğretimi Sürecinde Yaşanan Bilişsel Problemler: Öğrenen-Öğreten Deneyimleri

Mithat ELÇİÇEK [1] , Hasan KARAL [2]


Programming teaching plays an important role in developing cognitive thinking skills that are considered to be among 21st century skills, such as problem solving, critical thinking, reflective and analytical thinking. However, it is considered to be a difficult and complex process due to its abstract structure. In this context, it is important to identify the factors that affect the process of the programming teaching and to develop solutions for these factors. Cognitive factors are the leading factors among them. In this context, the aim of the research is to examine the experiences of students and instructors regarding the cognitive problems they face during the process of programming teaching. Content analysis method was used to examine the experiences of students and instructors. The participants of the research consisted of 14 undergraduate students and 4 instructors selected through purposive sampling method Interviews, reflective student diaries, observer reports and semi-structured focus group interviews were used as data collection tools. It is thought that the cognitive problems determined regarding the process of programming teaching will contribute to the studies aimed at developing programming skills.

Programlama öğretimi, 21.yy becerileri arasında gösterilen problem çözme, eleştirel düşünme, yansıtıcı ve analitik düşünme gibi bilişsel düşünme becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, soyut yapısından dolayı zor ve karmaşık bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, programlama öğretimi sürecine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu faktörlerin başında bilişsel faktörler öne çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, öğrenci ve öğretim elemanlarının programlama öğretimi sürecinde karşılaştıkları bilişsel problemlere ilişkin deneyimlerinin incelenmesidir. Öğrenci ve öğretim elemanlarının deneyimlerinin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaca uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 14 lisans öğrencisi ve dört öğretim elemanından oluşmaktadır.  Veri toplama aracı olarak mülakat, yansıtıcı öğrenci günlükleri, gözlemci raporları ve yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri kullanılmıştır. Programlama öğretimi sürecine yönelik belirlenen bilişsel problemlerin, programlama becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı yapacağı düşünülmektedir.

 • Akçay, A. ve Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed.), Eğitim teknolojieri okumaları 2016 içinde (s.121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Akpınar, Y. ve Altun, A. (2014). The need for programming education in information society schools. Elementary Education Online, 13(1), 1-4.
 • Altadmri, A. and Brown, N. C. (2015, February). 37 million compilations: Investigating novice programming mistakes in large-scale student data. Paper presented at the 46th Technical Symposium on Computer Science Education, Missouri, USA.
 • Al-Tahat, K., Taha, N., Hasan, B. and Shawar, B. A. (2016, July). The impact of a 3d visual tool on female students attitude and performance in computer programming. Paper presented at the SAI Computing Conference, London, United Kingdom.
 • Altun, A. ve Mazman, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin türkçe formumun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297- 308.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ. ve Filiz, A. (2007, Şubat). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.
 • Bayman, P. and Mayer, R. E. (1983). A diagnosis of beginning programmers misconceptions of BASIC programming statements. Communications of the ACM, 26(9), 677-679.
 • Biju, S. M. (2013). Taking advantage of Alice to teach programming concepts. E-Learning and Digital Media, 10(1), 22-29.
 • Bosse, Y. and Gerosa, M. A. (2017). Why is programming so difficult to learn? Patterns of difficulties related to programming learning mid-stage. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 41(6), 1-6.
 • Burns, J. (2012). School ICT to be replaced by computer science programme, BBC News. Retrieved November 27, 2018, from http://www.bbc.co.uk/ news/education.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Byrne, P. and Lyons, G. (2001). The effect of student attributes on success in programming. In S. Fincher (Eds.),The 6th Annual Conference on Innovation and Technology ın Computer Science Education (191-195). United Kingdom: ITICSE Press.
 • Cevahir, H. and Özdemir, M. (2017, Mayıs). Programlama öğretiminde karşılaşılan zorluklara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. D. Kaleci (Ed.), Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu içinde (s. 304-319). Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Coşar, M. (2013). Problem temelli öğrenme ortamında bilgisayar programlama çalışmalarının akademik başarı, eleştirel düşünme eğilimi ve bilgisayara yönelik tutuma etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Boston: Pearson EducationDemir, F. (2015). Programlama öğretiminde eğitsel programlama dilinin farklı kullanımlarının programlama başarısı ve kaygısına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Demirer, V. ve Nurcan, S. A. K. (2016). Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • Ersoy, H., Madran, R. O. and Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretiminde bir model önerisi: Robot programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Esteves, M. and Mendes, A. (2004, October). A simulation tool to help learning of object oriented programming basics. Paper presented at the 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Savannah, GA, USA.
 • Fesakis, G. and Serafeim, K. (2009, July). Influence of the familiarization with scratch on future teachers' opinions and attitudes about programming and ICT in education. Paper presented at the ACM SIGCSE Bulletin, New York, USA.
 • Gezgin, D. M. ve Adnan, M. (2016). Makine mühendisliği ve ekonometri öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 509-525.
 • Gomes, A. and Mendes, A. (2014, October). A teacher's view about introductory programming teaching and learning: Difficulties, strategies and motivations. Paper presented at the Frontiers in Education Conference (FIE), Madrid, Spain.
 • Gomes, A. and Mendes, A. J. (2007, September). Learning to program difficulties and solutions. Paper presented at the International conference on Engineering Education, Coimbra, Portugal.
 • İmal, N. ve Eser, M. (2009). Programlama dili öğrenmedeki zorluklar ve çözüm yakla şımları. Paper presented at the Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi IV. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code. org. Computers in Human Behavior, 1(52), 200-210.
 • Kinnunen, P. and Malmi, L. (2008, September). CS minors in a CS1 course. Paper presented at the Fourth international Workshop on Computing Education Research, Sydney, Australia.
 • Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
 • Lahtinen, E., Ala-Mutka, K. and Järvinen, H. M. (2005). A study of the difficulties of novice programmers. Acm Sigcse Bulletin, 37(3), 14-18.
 • Lazarinis, F., Karachristos, C. V., Stavropoulos, E. C. and Verykios, V. S. (2019). A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers. Education and Information Technologies, 24(2), 1237-1249.
 • Linn, M. C. and Clancy, M. J. (1992). The case for case studies of programming problems. Communications of the ACM, 35(3), 121-133.
 • Lye, S. Y. and Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12. Computers in Human Behavior, 1(41), 51-61.
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice, 13(6), 522-526.
 • Mayer, R. E. (2013). Teaching and learning computer programming: Multiple research perspectives. New York: Routledge.
 • Mhashi, M. M. and Alakeel, A. L. I. M. (2013, April). Difficulties facing students in learning computer programming skills at Tabuk University. Paper presented at the 12th International Conference on Education and Educational Technology, Iwate, Japan.
 • Ouahbi, I., Kaddari, F., Darhmaoui, H., Elachqar, A. and Lahmine, S. (2015). Learning basic programming concepts by creating games with scratch programming environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(191), 1479-1482.
 • Ozoran, D., Cagiltay, N. and Topalli, D. (2012, November). Using scratch in introduction to programming course for engineering students. Paper presented at the 2nd International Engineering Education Conference, Antalya, Turkey.
 • Özmen, B. ve Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: Diffuculties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.
 • Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2015). Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutum ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 51-67.
 • Popescu, E. (2018, August). Q2A-I: A support platform for computer programming education, based on automated assessment and peer learning. Paper presented at the 17th International Conference, Chiang Mai, Thailand.
 • Renumol, V., Jayaprakash, S. and Janakiram, D. (2009). Classification of cognitive difficulties of students to learn computer programming. Indian Institute of Technology, 1(1), 1-12.
 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017, Şubat). İlköğretim düzeyinde programlama eğitimi: Yurt dışı ve yurt içi perspektifinden bir bakış. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Seğmen, E. (2016). Programlama öğrenme performansına etki eden bilişsel faktörlerin belirlenmesi ve programlama egitimi için bir model önerisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Shahmoradi, N., Nosratinia, M. and Shangarffam, N. (2018). The relationship among efl teachers’ critical thinking, neuro-linguistic programming, and their sense of efficacy. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 5(2), 41-56.
 • Sirkia, T. (2012). Recognizing programming misconceptions: An analysis of the data collected from the Uhistle program simulation tool (Unpublished master's thesis). Aalto University, Espoo, Finland.
 • Smith, S. and Burrow, L. E. (2016). Programming multimedia stories in scratch to ıntegrate computational thinking and writing with elementary students. Journal of Mathematics Education, 9(2), 119-131.
 • Solmaz, E. (2014). Programlama dili öğretiminde alıce yazılımının ders başarısı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeyine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sorva, J. (2012). Visual program simulation in introductory programming education (Unpublished doctoral dissertation). Aalto University, Espoo, Finland
 • Taheri, S. M., Sasaki, M., Chu, J. O. and Ngetha, H. T. (2016). A study of teaching problem solving and programming to children by ıntroducing a new programming language. The International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media, 2(1), 31-36.
 • Thomas, L., Ratcliffe, M. and Thomasson, B. (2004, March). Scaffolding with object diagrams in first year programming classes: Some unexpected results. Paper presented at the 35th SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, Virginia, USA.
 • Thomas, M. K., Ge, X. and Greene, B. A. (2011). Fostering 21st century skill development by engaging students in authentic game design projects in a high school computer programming class. Journal of Educational Computing Research, 44(4), 391-408.
 • Tsai, M. J., Wang, C. Y. and Hsu, P. F. (2018). Developing the computer programming self-efficacy scale for computer literacy education. Journal of Educational Computing Research, 56(8), 1345-1360.
 • Vee, A. (2013). Understanding computer programming as a literacy. Literacy in Composition Studies, 1(2), 42-64.
 • Wong, G. K. W. and Cheung, H. Y. (2018). Exploring children’s perceptions of developing twenty-first century skills through computational thinking and programming. Interactive Learning Environments, 1(1),1-13.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1845-7271
Author: Mithat ELÇİÇEK (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3555-050X
Author: Hasan KARAL
Institution: Trabzon Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 30, 2020

Bibtex @research article { tojqi639139, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {140 - 160}, doi = {10.17569/tojqi.639139}, title = {Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences}, key = {cite}, author = {ELÇİÇEK, Mithat and KARAL, Hasan} }
APA ELÇİÇEK, M , KARAL, H . (2020). Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 11 (1) , 140-160 . DOI: 10.17569/tojqi.639139
MLA ELÇİÇEK, M , KARAL, H . "Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 140-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/52179/639139>
Chicago ELÇİÇEK, M , KARAL, H . "Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 140-160
RIS TY - JOUR T1 - Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences AU - Mithat ELÇİÇEK , Hasan KARAL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17569/tojqi.639139 DO - 10.17569/tojqi.639139 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 160 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.639139 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.639139 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences %A Mithat ELÇİÇEK , Hasan KARAL %T Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences %D 2020 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.639139 %U 10.17569/tojqi.639139
ISNAD ELÇİÇEK, Mithat , KARAL, Hasan . "Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 / 1 (January 2020): 140-160 . https://doi.org/10.17569/tojqi.639139
AMA ELÇİÇEK M , KARAL H . Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences. TOJQI. 2020; 11(1): 140-160.
Vancouver ELÇİÇEK M , KARAL H . Cognitive Problems in the Process of Programming Teaching in Higher Education: Learner-Instructor Experiences. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2020; 11(1): 160-140.