Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 28 - 37, 27.09.2018
https://doi.org/10.21657/topraksu.460723

Abstract

Elazığ İli Baskil İlçesi’ ne bağlı Şeyh Hasan Köyü’nde yaklaşık 400 hektar alan üzerinde yürütülen bu çalışma,  toprakların farklı arazi kullanımları altında, toplam azot (N), yarayışlı fosfor (Pav) ve yarayışlı potasyum (Kav) içeriklerinin konumsal dağılımlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 174 farklı noktadan 0-15 cm derinlikten toprak örnekleri alınarak alansal dağılımı belirlemek için 5 farklı enterpolasyon yöntemi karşılaştırılmış ve en iyi dağılımı veren yöntem belirlenerek toplam N, Pav ve Kav’ un konumsal dağılım haritaları hazırlanmıştır. Elde edilen dağılım haritalarına göre, çalışma alanı FAO sınıflaması dikkate alındığında toplam N ve Kav yönünden yeterli düzeyde belirlenmiştir. Diğer taraftan Pav’ın çalışma alanının çok az bir kısmında az düzeyde buna karşın genelde yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir.

References

  • KAYNAKLAR Akyürek Ö, Arslan O, Karademir A (2013). SO2 ve PM10 hava kirliliği parametrelerinin CBS ile konumsal analizi: Kocaeli örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara. Arslan H, Cemek B, Güler M, Yıldırım D (2012). Değişebilir sodyum yüzdesinin (ESP) konumsal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir. Başbozkurt H, Öztaş T, Karaibrahimoğlu A, Gündoğan R, Genç A. (2013). Toprak özelliklerinin mekansal değişim desenlerinin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 169-181. Behera S K, Shukla A K (2015). Spatial distribution of surface soil acidity, electrical conductivity, soil organic carbon content and exchangeable potassium, calcium and magnesium in some cropped acid soils of India. Land Degradation Development, 26: 71–79. Bremner J M, Mulvaney C S (1982). Nitrogen-Total. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and microbiological properties. 2 nd ed. Agronomy 9: 595-624. Bilen S, Sezen Y (1993). Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 156-166. Çelik P, Dengiz O (2018). Aksendi Ovası tarım topraklarının temel özellikleri ve bitki besin durumlarının belirlenmesi ve dağılım haritalarının oluşturulması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 9-18. Ding Y (2011). Research on the spatial interpolation methods of soil moisture based on GIS, International Conference on Information Science and Technology, pp.709-711, 26-28 March, Nanjing, China. Doğru A Ö, Keskin M, Özdoğu K, İliev N, Uluğtekin N N, Bektaş Balçık F, Göksel Ç, Sözen S (2011). Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve sunulması için enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. 31Ekim-4 Kasım, Antalya. Emadi M, Baghernejad M (2014). Comparison of spatial interpolation techniques for mapping soil pH and salinity in agricultural coastal areas, northern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(9): 1315– 1327. Ersoy A, Yünsel T Y (2008). Maden rezerv hesapları klasik ve jeoistatistik yöntemler. Nobel Kitabevi, Adana, s.103. FAO, 1990. Micronutrient. Assessment at the country level: an international study . FAO soil bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome. Güçdemir İ H, Türker U, Karabulut A, ve Arcak Ç (2004). Gübreleme teknolojilerindeki yenlikler (Hassas tarım uygulamaları) ve bunun tarımsal üretime etkileri üzerine bir çalışma. 3. Ulusal Gübre Kongresi. Cilt I. Tarım Sanayi Çevre, 1005- 1014. 11-13 Ekim, Tokat. Heuvelink G B M (2006). Incorporating process knowledge in spatial interpolation of environmental variables. Accuracy 2006 ( 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences) , pp. 32-47. 5-7 July, Lisbon, Portugal. Jackson M L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs, NewJersey, USA. Johnston K , Hoef M, Krivoruchko K, Lucas N (2001). Using ArcGIS geostatistical Analyst, ESRI, New York, USA. Luo H, He X (2011). An improved inverse distance weighted interpolation method for InSAR tropospheric delay error corrections. International Conference on Information Science and Technology, pp. 480-482. 10 May, Nanjing, China. Mair A, Fares A (2011). Comparison of rainfall interpolation methods in a mountainous region of a tropical island, Journal of Hydrologic Engineering, 16(4): 371-383. Nougeira M A, Albino U B, Brandao-Junior O, Braun G, Cruz M F, Dias B A, Duarte R T D, Gioppo N M R, Menna P, Orlandi J M, Raimam M P, Rampazo L G L, Santos M A, Silva M E Z, Vieira F P, Torezan J M D, Hungria M, Andrade G ( 2006). Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 115: 237-247. Olsen S R, Cole C V, Watanable F S, Dean L A (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular 939. U.S Government Printing Office, Washington D.C. Özyazıcı M A, Dengiz O, Aydoğan M, Bayraklı B, Kesim E, Urla Ö, Yıldız H, Ünal E (2016). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148. Soil Survey Staff (1999) Keys to Soil Taxonomy. USDA. SMSS. Technical Monograph No:19. Taşan M, Demir Y (2017). Çeltik yetiştiriciliği yapılan arazilerde demir ve mangan içeriklerinin alansal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32: 64-73. Temizel K E (2016). Mapping of some soil properties due to precision irrigation in agriculture. Agronomy Research, 14(3): 959–966. Turan M, Bingöl A F (1991). Kovancılar-Baskil (Elazığ) arası bölgenin tektonostratigrafik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ahmet Acar Sempozyumu. Bildiriler: 213-227. Adana. Wang S, Huang G H, Lin Q G, Li Z, Zhangand H, Fan Y R (2014). Comparison of interpolation methods for estimating spatial distribution of precipitation in Ontario, Canada, Int. J. Climatol, 34: 3745–3751. Wilding L P (1985). Spatial variability: it's documentation, accommodation and implication to soil surveys. In: Soil Spatial Variability. (Eds: Nielsen, D.R. and J. Bouma) Pudoc, pp. 166-194, Wageningen, The Netherlands.

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 28 - 37, 27.09.2018
https://doi.org/10.21657/topraksu.460723

Abstract

References

  • KAYNAKLAR Akyürek Ö, Arslan O, Karademir A (2013). SO2 ve PM10 hava kirliliği parametrelerinin CBS ile konumsal analizi: Kocaeli örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara. Arslan H, Cemek B, Güler M, Yıldırım D (2012). Değişebilir sodyum yüzdesinin (ESP) konumsal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir. Başbozkurt H, Öztaş T, Karaibrahimoğlu A, Gündoğan R, Genç A. (2013). Toprak özelliklerinin mekansal değişim desenlerinin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 169-181. Behera S K, Shukla A K (2015). Spatial distribution of surface soil acidity, electrical conductivity, soil organic carbon content and exchangeable potassium, calcium and magnesium in some cropped acid soils of India. Land Degradation Development, 26: 71–79. Bremner J M, Mulvaney C S (1982). Nitrogen-Total. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and microbiological properties. 2 nd ed. Agronomy 9: 595-624. Bilen S, Sezen Y (1993). Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 156-166. Çelik P, Dengiz O (2018). Aksendi Ovası tarım topraklarının temel özellikleri ve bitki besin durumlarının belirlenmesi ve dağılım haritalarının oluşturulması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 9-18. Ding Y (2011). Research on the spatial interpolation methods of soil moisture based on GIS, International Conference on Information Science and Technology, pp.709-711, 26-28 March, Nanjing, China. Doğru A Ö, Keskin M, Özdoğu K, İliev N, Uluğtekin N N, Bektaş Balçık F, Göksel Ç, Sözen S (2011). Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve sunulması için enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. 31Ekim-4 Kasım, Antalya. Emadi M, Baghernejad M (2014). Comparison of spatial interpolation techniques for mapping soil pH and salinity in agricultural coastal areas, northern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(9): 1315– 1327. Ersoy A, Yünsel T Y (2008). Maden rezerv hesapları klasik ve jeoistatistik yöntemler. Nobel Kitabevi, Adana, s.103. FAO, 1990. Micronutrient. Assessment at the country level: an international study . FAO soil bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome. Güçdemir İ H, Türker U, Karabulut A, ve Arcak Ç (2004). Gübreleme teknolojilerindeki yenlikler (Hassas tarım uygulamaları) ve bunun tarımsal üretime etkileri üzerine bir çalışma. 3. Ulusal Gübre Kongresi. Cilt I. Tarım Sanayi Çevre, 1005- 1014. 11-13 Ekim, Tokat. Heuvelink G B M (2006). Incorporating process knowledge in spatial interpolation of environmental variables. Accuracy 2006 ( 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences) , pp. 32-47. 5-7 July, Lisbon, Portugal. Jackson M L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs, NewJersey, USA. Johnston K , Hoef M, Krivoruchko K, Lucas N (2001). Using ArcGIS geostatistical Analyst, ESRI, New York, USA. Luo H, He X (2011). An improved inverse distance weighted interpolation method for InSAR tropospheric delay error corrections. International Conference on Information Science and Technology, pp. 480-482. 10 May, Nanjing, China. Mair A, Fares A (2011). Comparison of rainfall interpolation methods in a mountainous region of a tropical island, Journal of Hydrologic Engineering, 16(4): 371-383. Nougeira M A, Albino U B, Brandao-Junior O, Braun G, Cruz M F, Dias B A, Duarte R T D, Gioppo N M R, Menna P, Orlandi J M, Raimam M P, Rampazo L G L, Santos M A, Silva M E Z, Vieira F P, Torezan J M D, Hungria M, Andrade G ( 2006). Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 115: 237-247. Olsen S R, Cole C V, Watanable F S, Dean L A (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular 939. U.S Government Printing Office, Washington D.C. Özyazıcı M A, Dengiz O, Aydoğan M, Bayraklı B, Kesim E, Urla Ö, Yıldız H, Ünal E (2016). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148. Soil Survey Staff (1999) Keys to Soil Taxonomy. USDA. SMSS. Technical Monograph No:19. Taşan M, Demir Y (2017). Çeltik yetiştiriciliği yapılan arazilerde demir ve mangan içeriklerinin alansal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32: 64-73. Temizel K E (2016). Mapping of some soil properties due to precision irrigation in agriculture. Agronomy Research, 14(3): 959–966. Turan M, Bingöl A F (1991). Kovancılar-Baskil (Elazığ) arası bölgenin tektonostratigrafik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ahmet Acar Sempozyumu. Bildiriler: 213-227. Adana. Wang S, Huang G H, Lin Q G, Li Z, Zhangand H, Fan Y R (2014). Comparison of interpolation methods for estimating spatial distribution of precipitation in Ontario, Canada, Int. J. Climatol, 34: 3745–3751. Wilding L P (1985). Spatial variability: it's documentation, accommodation and implication to soil surveys. In: Soil Spatial Variability. (Eds: Nielsen, D.R. and J. Bouma) Pudoc, pp. 166-194, Wageningen, The Netherlands.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Emine ARSLAN> (Primary Author)


Gökhan ÇAYCI This is me


Orhan DENGİZ>


Mahmut YÜKSEL>


Nuray Çiçek ATİKMEN>

Publication Date September 27, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { topraksu460723, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {7}, number = {2}, pages = {28 - 37}, doi = {10.21657/topraksu.460723}, title = {Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Emine and Çaycı, Gökhan and Dengiz, Orhan and Yüksel, Mahmut and Atikmen, Nuray Çiçek} }
APA Arslan, E. , Çaycı, G. , Dengiz, O. , Yüksel, M. & Atikmen, N. Ç. (2018). Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi . Toprak Su Dergisi , 7 (2) , 28-37 . DOI: 10.21657/topraksu.460723
MLA Arslan, E. , Çaycı, G. , Dengiz, O. , Yüksel, M. , Atikmen, N. Ç. "Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi" . Toprak Su Dergisi 7 (2018 ): 28-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/topraksu/issue/39383/460723>
Chicago Arslan, E. , Çaycı, G. , Dengiz, O. , Yüksel, M. , Atikmen, N. Ç. "Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi". Toprak Su Dergisi 7 (2018 ): 28-37
RIS TY - JOUR T1 - Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi AU - EmineArslan, GökhanÇaycı, OrhanDengiz, MahmutYüksel, Nuray ÇiçekAtikmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21657/topraksu.460723 DO - 10.21657/topraksu.460723 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 37 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.460723 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.460723 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Soil Water Journal Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi %A Emine Arslan , Gökhan Çaycı , Orhan Dengiz , Mahmut Yüksel , Nuray Çiçek Atikmen %T Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 7 %N 2 %R doi: 10.21657/topraksu.460723 %U 10.21657/topraksu.460723
ISNAD Arslan, Emine , Çaycı, Gökhan , Dengiz, Orhan , Yüksel, Mahmut , Atikmen, Nuray Çiçek . "Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi". Toprak Su Dergisi 7 / 2 (September 2018): 28-37 . https://doi.org/10.21657/topraksu.460723
AMA Arslan E. , Çaycı G. , Dengiz O. , Yüksel M. , Atikmen N. Ç. Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. SWJ. 2018; 7(2): 28-37.
Vancouver Arslan E. , Çaycı G. , Dengiz O. , Yüksel M. , Atikmen N. Ç. Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi. 2018; 7(2): 28-37.
IEEE E. Arslan , G. Çaycı , O. Dengiz , M. Yüksel and N. Ç. Atikmen , "Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi", Toprak Su Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 28-37, Sep. 2018, doi:10.21657/topraksu.460723
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye