Research Article
BibTex RIS Cite

Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 28 - 37, 27.09.2018
https://doi.org/10.21657/topraksu.460723

Abstract

Elazığ İli Baskil İlçesi’
ne bağlı Şeyh Hasan Köyü’nde yaklaşık 400 hektar alan üzerinde yürütülen bu
çalışma,  toprakların farklı arazi
kullanımları altında, toplam azot (N), yarayışlı fosfor (Pav) ve yarayışlı potasyum
(Kav) içeriklerinin konumsal dağılımlarını belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 174 farklı noktadan 0-15 cm derinlikten toprak
örnekleri alınarak alansal dağılımı belirlemek için 5 farklı enterpolasyon
yöntemi karşılaştırılmış ve en iyi dağılımı veren yöntem belirlenerek toplam N,
Pav ve Kav’ un konumsal dağılım haritaları hazırlanmıştır. Elde edilen dağılım
haritalarına göre, çalışma alanı FAO sınıflaması dikkate alındığında toplam N
ve Kav yönünden yeterli düzeyde belirlenmiştir. Diğer taraftan Pav’ın çalışma
alanının çok az bir kısmında az düzeyde buna karşın genelde yeterli düzeyde
olduğu belirlenmiştir.

References

  • KAYNAKLAR Akyürek Ö, Arslan O, Karademir A (2013). SO2 ve PM10 hava kirliliği parametrelerinin CBS ile konumsal analizi: Kocaeli örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara. Arslan H, Cemek B, Güler M, Yıldırım D (2012). Değişebilir sodyum yüzdesinin (ESP) konumsal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir. Başbozkurt H, Öztaş T, Karaibrahimoğlu A, Gündoğan R, Genç A. (2013). Toprak özelliklerinin mekansal değişim desenlerinin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 169-181. Behera S K, Shukla A K (2015). Spatial distribution of surface soil acidity, electrical conductivity, soil organic carbon content and exchangeable potassium, calcium and magnesium in some cropped acid soils of India. Land Degradation Development, 26: 71–79. Bremner J M, Mulvaney C S (1982). Nitrogen-Total. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and microbiological properties. 2 nd ed. Agronomy 9: 595-624. Bilen S, Sezen Y (1993). Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 156-166. Çelik P, Dengiz O (2018). Aksendi Ovası tarım topraklarının temel özellikleri ve bitki besin durumlarının belirlenmesi ve dağılım haritalarının oluşturulması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 9-18. Ding Y (2011). Research on the spatial interpolation methods of soil moisture based on GIS, International Conference on Information Science and Technology, pp.709-711, 26-28 March, Nanjing, China. Doğru A Ö, Keskin M, Özdoğu K, İliev N, Uluğtekin N N, Bektaş Balçık F, Göksel Ç, Sözen S (2011). Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve sunulması için enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. 31Ekim-4 Kasım, Antalya. Emadi M, Baghernejad M (2014). Comparison of spatial interpolation techniques for mapping soil pH and salinity in agricultural coastal areas, northern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(9): 1315– 1327. Ersoy A, Yünsel T Y (2008). Maden rezerv hesapları klasik ve jeoistatistik yöntemler. Nobel Kitabevi, Adana, s.103. FAO, 1990. Micronutrient. Assessment at the country level: an international study . FAO soil bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome. Güçdemir İ H, Türker U, Karabulut A, ve Arcak Ç (2004). Gübreleme teknolojilerindeki yenlikler (Hassas tarım uygulamaları) ve bunun tarımsal üretime etkileri üzerine bir çalışma. 3. Ulusal Gübre Kongresi. Cilt I. Tarım Sanayi Çevre, 1005- 1014. 11-13 Ekim, Tokat. Heuvelink G B M (2006). Incorporating process knowledge in spatial interpolation of environmental variables. Accuracy 2006 ( 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences) , pp. 32-47. 5-7 July, Lisbon, Portugal. Jackson M L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs, NewJersey, USA. Johnston K , Hoef M, Krivoruchko K, Lucas N (2001). Using ArcGIS geostatistical Analyst, ESRI, New York, USA. Luo H, He X (2011). An improved inverse distance weighted interpolation method for InSAR tropospheric delay error corrections. International Conference on Information Science and Technology, pp. 480-482. 10 May, Nanjing, China. Mair A, Fares A (2011). Comparison of rainfall interpolation methods in a mountainous region of a tropical island, Journal of Hydrologic Engineering, 16(4): 371-383. Nougeira M A, Albino U B, Brandao-Junior O, Braun G, Cruz M F, Dias B A, Duarte R T D, Gioppo N M R, Menna P, Orlandi J M, Raimam M P, Rampazo L G L, Santos M A, Silva M E Z, Vieira F P, Torezan J M D, Hungria M, Andrade G ( 2006). Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 115: 237-247. Olsen S R, Cole C V, Watanable F S, Dean L A (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular 939. U.S Government Printing Office, Washington D.C. Özyazıcı M A, Dengiz O, Aydoğan M, Bayraklı B, Kesim E, Urla Ö, Yıldız H, Ünal E (2016). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148. Soil Survey Staff (1999) Keys to Soil Taxonomy. USDA. SMSS. Technical Monograph No:19. Taşan M, Demir Y (2017). Çeltik yetiştiriciliği yapılan arazilerde demir ve mangan içeriklerinin alansal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32: 64-73. Temizel K E (2016). Mapping of some soil properties due to precision irrigation in agriculture. Agronomy Research, 14(3): 959–966. Turan M, Bingöl A F (1991). Kovancılar-Baskil (Elazığ) arası bölgenin tektonostratigrafik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ahmet Acar Sempozyumu. Bildiriler: 213-227. Adana. Wang S, Huang G H, Lin Q G, Li Z, Zhangand H, Fan Y R (2014). Comparison of interpolation methods for estimating spatial distribution of precipitation in Ontario, Canada, Int. J. Climatol, 34: 3745–3751. Wilding L P (1985). Spatial variability: it's documentation, accommodation and implication to soil surveys. In: Soil Spatial Variability. (Eds: Nielsen, D.R. and J. Bouma) Pudoc, pp. 166-194, Wageningen, The Netherlands.
Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 28 - 37, 27.09.2018
https://doi.org/10.21657/topraksu.460723

Abstract

References

  • KAYNAKLAR Akyürek Ö, Arslan O, Karademir A (2013). SO2 ve PM10 hava kirliliği parametrelerinin CBS ile konumsal analizi: Kocaeli örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara. Arslan H, Cemek B, Güler M, Yıldırım D (2012). Değişebilir sodyum yüzdesinin (ESP) konumsal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir. Başbozkurt H, Öztaş T, Karaibrahimoğlu A, Gündoğan R, Genç A. (2013). Toprak özelliklerinin mekansal değişim desenlerinin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 169-181. Behera S K, Shukla A K (2015). Spatial distribution of surface soil acidity, electrical conductivity, soil organic carbon content and exchangeable potassium, calcium and magnesium in some cropped acid soils of India. Land Degradation Development, 26: 71–79. Bremner J M, Mulvaney C S (1982). Nitrogen-Total. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and microbiological properties. 2 nd ed. Agronomy 9: 595-624. Bilen S, Sezen Y (1993). Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 156-166. Çelik P, Dengiz O (2018). Aksendi Ovası tarım topraklarının temel özellikleri ve bitki besin durumlarının belirlenmesi ve dağılım haritalarının oluşturulması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 9-18. Ding Y (2011). Research on the spatial interpolation methods of soil moisture based on GIS, International Conference on Information Science and Technology, pp.709-711, 26-28 March, Nanjing, China. Doğru A Ö, Keskin M, Özdoğu K, İliev N, Uluğtekin N N, Bektaş Balçık F, Göksel Ç, Sözen S (2011). Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve sunulması için enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. 31Ekim-4 Kasım, Antalya. Emadi M, Baghernejad M (2014). Comparison of spatial interpolation techniques for mapping soil pH and salinity in agricultural coastal areas, northern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(9): 1315– 1327. Ersoy A, Yünsel T Y (2008). Maden rezerv hesapları klasik ve jeoistatistik yöntemler. Nobel Kitabevi, Adana, s.103. FAO, 1990. Micronutrient. Assessment at the country level: an international study . FAO soil bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome. Güçdemir İ H, Türker U, Karabulut A, ve Arcak Ç (2004). Gübreleme teknolojilerindeki yenlikler (Hassas tarım uygulamaları) ve bunun tarımsal üretime etkileri üzerine bir çalışma. 3. Ulusal Gübre Kongresi. Cilt I. Tarım Sanayi Çevre, 1005- 1014. 11-13 Ekim, Tokat. Heuvelink G B M (2006). Incorporating process knowledge in spatial interpolation of environmental variables. Accuracy 2006 ( 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences) , pp. 32-47. 5-7 July, Lisbon, Portugal. Jackson M L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Engewood Cliffs, NewJersey, USA. Johnston K , Hoef M, Krivoruchko K, Lucas N (2001). Using ArcGIS geostatistical Analyst, ESRI, New York, USA. Luo H, He X (2011). An improved inverse distance weighted interpolation method for InSAR tropospheric delay error corrections. International Conference on Information Science and Technology, pp. 480-482. 10 May, Nanjing, China. Mair A, Fares A (2011). Comparison of rainfall interpolation methods in a mountainous region of a tropical island, Journal of Hydrologic Engineering, 16(4): 371-383. Nougeira M A, Albino U B, Brandao-Junior O, Braun G, Cruz M F, Dias B A, Duarte R T D, Gioppo N M R, Menna P, Orlandi J M, Raimam M P, Rampazo L G L, Santos M A, Silva M E Z, Vieira F P, Torezan J M D, Hungria M, Andrade G ( 2006). Promising indicators for assessment of agroecosystems alteration among natural, reforested and agricultural land use in southern Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 115: 237-247. Olsen S R, Cole C V, Watanable F S, Dean L A (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular 939. U.S Government Printing Office, Washington D.C. Özyazıcı M A, Dengiz O, Aydoğan M, Bayraklı B, Kesim E, Urla Ö, Yıldız H, Ünal E (2016). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148. Soil Survey Staff (1999) Keys to Soil Taxonomy. USDA. SMSS. Technical Monograph No:19. Taşan M, Demir Y (2017). Çeltik yetiştiriciliği yapılan arazilerde demir ve mangan içeriklerinin alansal dağılımının farklı enterpolasyon yöntemleri ile belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32: 64-73. Temizel K E (2016). Mapping of some soil properties due to precision irrigation in agriculture. Agronomy Research, 14(3): 959–966. Turan M, Bingöl A F (1991). Kovancılar-Baskil (Elazığ) arası bölgenin tektonostratigrafik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ahmet Acar Sempozyumu. Bildiriler: 213-227. Adana. Wang S, Huang G H, Lin Q G, Li Z, Zhangand H, Fan Y R (2014). Comparison of interpolation methods for estimating spatial distribution of precipitation in Ontario, Canada, Int. J. Climatol, 34: 3745–3751. Wilding L P (1985). Spatial variability: it's documentation, accommodation and implication to soil surveys. In: Soil Spatial Variability. (Eds: Nielsen, D.R. and J. Bouma) Pudoc, pp. 166-194, Wageningen, The Netherlands.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Emine Arslan

Gökhan Çaycı This is me

Orhan Dengiz

Mahmut Yüksel

Nuray Çiçek Atikmen

Publication Date September 27, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Arslan, E., Çaycı, G., Dengiz, O., Yüksel, M., et al. (2018). Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 7(2), 28-37. https://doi.org/10.21657/topraksu.460723
AMA Arslan E, Çaycı G, Dengiz O, Yüksel M, Atikmen NÇ. Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. SWJ. September 2018;7(2):28-37. doi:10.21657/topraksu.460723
Chicago Arslan, Emine, Gökhan Çaycı, Orhan Dengiz, Mahmut Yüksel, and Nuray Çiçek Atikmen. “Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi”. Toprak Su Dergisi 7, no. 2 (September 2018): 28-37. https://doi.org/10.21657/topraksu.460723.
EndNote Arslan E, Çaycı G, Dengiz O, Yüksel M, Atikmen NÇ (September 1, 2018) Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi 7 2 28–37.
IEEE E. Arslan, G. Çaycı, O. Dengiz, M. Yüksel, and N. Ç. Atikmen, “Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi”, SWJ, vol. 7, no. 2, pp. 28–37, 2018, doi: 10.21657/topraksu.460723.
ISNAD Arslan, Emine et al. “Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi”. Toprak Su Dergisi 7/2 (September 2018), 28-37. https://doi.org/10.21657/topraksu.460723.
JAMA Arslan E, Çaycı G, Dengiz O, Yüksel M, Atikmen NÇ. Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. SWJ. 2018;7:28–37.
MLA Arslan, Emine et al. “Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi”. Toprak Su Dergisi, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 28-37, doi:10.21657/topraksu.460723.
Vancouver Arslan E, Çaycı G, Dengiz O, Yüksel M, Atikmen NÇ. Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi. SWJ. 2018;7(2):28-37.
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye