Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 189 - 204 2018-06-28

Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Volkan ZOĞAL [1] , Gözde EMEKLİ [2]


İkinci konutların mekânsal dağılışları, uluslararası boyutu, etkileri ve turizmde değerlendirilmesi farklı bilim dallarının araştırma konusu olmuştur. Coğrafyacıların da son dönemlerde konuyla ilgili çalışmaları mevcuttur. Bu araştırma, 1960’lı yılların ortasından günümüze ikinci konutların yoğunlaştığı, son yıllarda ise kullanımlarında fonksiyonel ve mekânsal birtakım değişmelerin gözlendiği Urla ilçesinde gerçekleştirilmiştir. İzmir’in batısında, Urla Yarımadası’nın merkezinde yer alan Urla, İzmir’in 30 ilçesinden biridir. Çalışmada, Urla’da ikinci konutların gelişimi ve coğrafi dağılışı, ikinci konut alanı olarak Urla’nın tercih edilmesinin nedenleri, ikinci konutların ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, kullanım durumları ve turizmde değerlendirilmesinde konut sahiplerinin görüşlerine odaklanılmıştır. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak 15 konut sahibiyle görüşme yapılmış ve elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Konutlarını paylaşmak isteyen katılımcıların temel motivasyonları; yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinmek ayrıca Urla’yı ve İzmir’i tanıtmak iken konutlarını paylaşmak istemeyen katılımcıların temel gerekçesi ise evlerinin paylaşıma uygun olmadığı düşüncesidir.   

Turizm coğrafyası, ikinci konut, betimsel analiz, Urla
 • Adamiak, C., Vepsäläinen, M; Strandell, A., vd. (2015). Second Home Tourism in Finland, Perception of Citizens and Municipalities on the State and Development of Second Homes Tourism. Reports of Finnish Environment Institute, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155090 Erişim tarihi: 20 Ocak 2017.
 • Arkon, C. (1989). İkincil Konutlar: Sorunları ve Potansiyelleri ile Planlama İçerisindeki Konumu (İzmir Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir.
 • Bakırcı, S. (2007). Yabancıların İkinci Konut Talebinin Fiziksel Çevreye Etkisi: Dalyan Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baltacı, F. (2011). İkinci Konut Turizmi Kapsamında Alanya’da Konut Edinen Yabancıların Kentin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısına Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Antalya.
 • Berg, B.L. & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (H. Aydın, Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Çimen, H. (2010). İkinci Konut Satın Almada Destinasyon Kalitesinin Etkisi: Alanya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Dujmović, M. & Vitasović, A. (2015). Postmodern Society and Tourism. Journal of Tourism and Hospitality Management 3(9-10), 192-203.
 • Emekli, G. (2005). Urla Kent Coğrafyası. İzmir: Çantay Kitabevi.
 • Emekli, G. (2014). İkinci Konut Kavramı Açısından Turizm Coğrafyasının Önemi ve Türkiye’deki İkinci Konutların Gelişimi. Ege Coğrafya Dergisi 23(1), 25-42.
 • Gökdeniz, A. (Ed.) (2010). Türkiye’de İç Turizmin Geliştirilmesi ve İkinci Konutların Turizme Kazandırılması: Ayvalık Örneği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gülcan, M. (2013). Challenges of Coastal Resort Towns Regarding Secong-Home Developments: The Case of Ayvalık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım, Ankara.
 • Gündüz, E. (2003). Tatil Amaçlı İkinci Konutların Fiziksel ve Sosyal Yapıya Etkileri: Mahmutlar Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Haley, A. J., Snaith, T., & Miller, G. (2005). The social impacts of tourism a case study of Bath, UK. Annals of tourism research, 32(3), 647-668.
 • Hall, C.M. & Müller, D.K. (2004) (Ed.). Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscapes and Common Ground. Channel View Publications.
 • Hall, C.M. & Page, S.J. (2012). From the Geography of Tourism to Geographies of Tourism. İçinde; J. Wilson (Editör) The Routledge Handbook of Tourism Geographies (ss. 9-25) Abingdon: Routledge.
 • Hiltunen, M.J. (2007). Environmental Impacts of Rural Second Home Torusim - Case Lake District in Finland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(3), 243-265.
 • http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77217/konaklama-verileri.html
 • Hoogendoorn, G. & Visser, G. (2010). The Economic Impact of Second Home Development in Small-Town South Africa. Tourism Recreation Research, 35(1), 55-66.
 • Keleş, R. (1980). Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Kılıçaslan, Ç. (2006). İkinci Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 147-156.
 • Kirk, J. & Miller, M.L. (1986). Reliability and validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Kozak, M. & Duman, T. (2011). İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 226-242.
 • Kurt, S. (2015). Bursa Kıyılarında İkinci Konut Yapılaşmasının Kıyı Jeomorfolojisine Etkisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 641-662.
 • Long, D. & Hoogendoorn, G. (2013). Second Home Owner Percepsitons of Their Environmental Impacts: The Case of Hartbeespoort. Urban Forum, 25, 517-530.
 • Manisa, K. (2007). İkinci Konutların Turizm Sektöründe Yeniden Kullanılabilmesine İlişkin Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Marjavaara, R. (2008). Second Home Tourism: the Root to Displacement in Sweden? Yayınlanmamış Doktora Tezi, Umea University, Faculty of Social Sciences, Depertmant of Social and Economic Geography, Sweden.
 • Marjavaara, R. & Lundholm, E. (2014). Does Second-Home Ownership Trigger Migration in Later Life? Population, Space and Place, 22(3), 228-240.
 • Mason, P. (2016). Tourism impacts, planning and management. Routledge
 • Müller, D.K. (2002a). Reinventing the Countryside: German Second-home Owners in Southern Sweden. Current Issues in Tourism, 5(5), 426-446.
 • Müller, D.K. (2002b). German Second Homeowners in Sweden: Some Remarks On The Tourism-Migration-Nexus. Revue européenne des migrations internationales, 18 (1), 67-86.
 • Müller, D.K. & Marjavaara, R. (2012). Second Home to Primary Residence: Migration Towards Recreational Properties in Sweden 1991-2005. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103(1), 53-68.
 • Okuyucu, A. & Somuncu, M. (2015). Yalova-Çınarcık’taki İkinci Konutların Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2), 139-159.
 • Okuyucu, A. (2016). İkinci Konutların Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri Konusunda Bir Araştırma: Yalova-Çınarcık Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.
 • Özgüç, N. (1977). Sayfiye Yerleşmeleri: Gelişme ve Başlıca Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 22, 143-167.
 • Özsoy, T. (2015). Türkiye’de İkincil Konutların Turizm Pazarlamasında Kullanımı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10), 1-18.
 • Richards, G. & Wilson J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?. Tourism Management, 27(6), 1209-1223.
 • Richards, G. & Marques, L. (2012). Exploring Creative Tourism: Editors Introduction. Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2), 1-11.
 • Richards, G. (2014). The New Geographies of Tourism: Space, place and locality. Paper presented at the Wageningen Geography Lectures, https://www.academia.edu/10147781, Erişim tarihi: 10 Şubat 2017.
 • Richards, G. (2017). Sharing the New Localities of Tourism. İçinde; Dianne Dredge & Szilvia Gyimóthy (Editörler) Collaborative Economy and Tourism: Perspectives, Politics and Prospects (ss. 169-184) Springer.
 • Roca, Z. (2013). (Ed.) Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses. Farnham: Ashgate Publishing.
 • Roca, M.N., Roca, Z. & Oliveira, J.A., (2011). Features and Impacts of Second Home Expansion: the Case of the Oeste Region Portugal. Hrvatski Geografski Glasnik, 73(2), 111-128.
 • Rye, J.F. (2011). Conflicts and contestations. Rural populations’ perspectives on the second homes phenomenon. Journal of Rural Studies, 27, 263-274.
 • Sarı, A. 1981. Devre-Mülk Sistemiyle İkinci Konut Alanı Planlaması-Çeşme Dalyanköy’de Bir Uygulama. Şehir Mimarlığı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir.
 • Serengil, M. (2000). Kapıdağ Yarımadası’nda Bulunan İkinci Konutların Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sulak, B. & Türk, E. (2015). KBAM 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, “Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru”, Bildiri Kitabı, İzmir, 327-337.
 • Urry, J. (2009). Turist Bakışı (E. Tataroğlu, ve İ. Yıldız, Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: change, impacts, and opportunities. Pearson Education.
 • Williams, S. (2009). Tourism Geography A New Synthesis. Abingdon: Routledge.
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Volkan ZOĞAL (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Gözde EMEKLİ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2018

Bibtex @research article { touraj372116, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {189 - 204}, doi = {}, title = {Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ZOĞAL, Volkan and EMEKLİ, Gözde} }
APA ZOĞAL, V , EMEKLİ, G . (2018). Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi , 5 (1) , 189-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/touraj/issue/37924/372116
MLA ZOĞAL, V , EMEKLİ, G . "Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018 ): 189-204 <https://dergipark.org.tr/en/pub/touraj/issue/37924/372116>
Chicago ZOĞAL, V , EMEKLİ, G . "Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018 ): 189-204
RIS TY - JOUR T1 - Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma AU - Volkan ZOĞAL , Gözde EMEKLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 204 VL - 5 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma %A Volkan ZOĞAL , Gözde EMEKLİ %T Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma %D 2018 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ZOĞAL, Volkan , EMEKLİ, Gözde . "Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 / 1 (June 2018): 189-204 .
AMA ZOĞAL V , EMEKLİ G . Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(1): 189-204.
Vancouver ZOĞAL V , EMEKLİ G . Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(1): 204-189.